Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BOŽANSKA PROMISAO - Emanuel Svedenborg

BOŽANSKA PROMISAO - Emanuel Svedenborg

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by jedna_natasha

More info:

Published by: jedna_natasha on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
This Free Swedenborg eBook…
B O
Ž
A N S K A P R O M I S A O
… is for use by anyone, anywhere, at no cost, and with no restrictions.You may copy it, give it away or re-use it through the courtesy of 
The Lord’s New Church Which Is Nova Hierosolyma
.
Other Free Swedenborg eBooks
Available at
www.TheLordsNewChurch.com
Please pass this eBook along to someone else
.
 
B O
Ž
A N S K A P R O M I S A O2
B O
Ž
A N S K A P R O M I S A O
 AN 
 Đ
EOSKA MUDROST O BO
 Ž 
 ANSKOJ PROMISLI 
 
B O
Ž
A N S K A P R O M I S A O3
BO
Ž
ANSKA PROMISAO JE VLADAVINA BO
Ž
ANSKE LJUBAVI I MUDROSTIGOSPODNJE
1. Da bi se razumelo
š
ta je Bo
ž
anska Promisao i da je to Vladavina Bo
ž
anske Ljubavi iBo
ž
anske Mudrosti Gospoda, od zna
č
aja je da se poznaju stvari u vezi Bo
ž
anske Ljubavii Mudrosti koje su ve
ć
izlo
ž
ene i pokazane u raspravi o tom predmetu. One su slede
ć
e: uGospoda je Bo
ž
anska Ljubav od Bo
ž
anske Mudrosti, a Bo
ž
anska Mudrost je odBo
ž
anske Ljubavi. Bo
ž
anska Ljubav i Mudrost nu
ž
no moraju postojati u onome
š
to jepomo
ć
u njih stvoreno. Sve stvari u univerzumu stvorene su Bo
ž
anskom Ljubavlju iMudro
šć
u. Sve stvari u univerzumu primaoci su Bo
ž
anske Ljubavi i Mudrosti. Gospod sepred an
đ
elima pojavljuje kao Sunce; toplina koja otuda dolazi je ljubav, svetlost kojaotuda dolazi je mudrost. Bo
ž
anska Ljubav i Mudrost, koje poti
č
u od Gospoda,
č
ine jedno.Gopod iz ve
č
nosti, koji je Jehova, stvorio je univerzum i sve
š
to postoji u njemu iz Sebe,a ne ni iz
č
ega. Te stvari nalaze se u raspravi nazvanoj AN
Đ
EOSKA MUDROST OBO
Ž
ANSKOJ LJUBAVI I MUDROSTI.2. Iz ovih stvari, kada se uporede sa onima u vezi Stvaranja koje su izlo
ž
ene u istojraspravi, mo
ž
e zaista da bude o
č
igledno da je vladavina Bo
ž
anske Ljubavi i MudrostiGospodnje ono
š
to se naziva Bo
ž
anskom Promi
š
lju; ali po
š
to je u toj raspravi predmetrazmatranja bilo stvaranje, a ne o
č
uvanje stanja stvari nakon stvaranja,
š
to je vladavinaGospodnja, zato
ć
e to sada biti predmet razmatranja. Ali ovaj
č
lanak
ć
e se bavitio
č
uvanjem jedinstva Bo
ž
anske Ljubavi i Mudrosti, ili Bo
ž
anskog Dobra i Istine, ustvarima koje su stvorene, a o kojima
ć
emo govoriti slede
ć
im redosledom: I. Univerzumsa svim stvarima, uop
š
te i pojedina
č
no, koje mu pripadaju, stvoren je iz Bo
ž
anskeLjubavi Bo
ž
anskom Mudro
šć
u. II. Bo
ž
anska Ljubav i Mudrost poti
č
u od Gospoda kao jednog. III. To jedno nalazi se, u odre
đ
enom obliku, u svakoj stvorenoj stvari. IV. OdBo
ž
anske je Promisli da svaka stvorena stvar, u celini i delimo
č
no, treba da bude takvo jedno; i da, ako nije, to treba da postane. V. Dobro ljubavi nije dalje dobro ako nijesjedinjeno sa istinom mudrosti; a istina mudrosti nije dalje istina ako nije sjedinjena sadobrom ljubavi. VI. Dobro ljubavi koje nije sjedinjeno sa istinom mudrosti nije dobrosamo po sebi, ve
ć
je prividno dobro; a istina mudrosti koja nije sjedinjena sa dobromljubavi nije istina sama po sebi ve
ć
je prividna istina. VII. Gospod ne dopu
š
ta da bilo
š
tabude razdvojeno; iz tog razloga sve mora biti u isto vreme u dobru i u istini, ili u istovreme u zlu i u obmani. VIII. Ono
š
to je u dobru, i u isto vreme u istini, je ne
š
to; a ono
š
to je u zlu, i u isto vreme u obmani, nije ni
š
ta. IX. Bo
ž
anska Promisao Gospodnjauzrokuje zlo i sa njim povezanu obmanu da bi slu
ž
ili za ravnote
ž
u, pore
đ
enje ipro
č
i
šć
enje; i otuda za sjedinjenost dobra i istine u svemu ostalom.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Filip Jovovic liked this
klim777 liked this
duspis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->