Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap + Loi Giai Song Dung-song Co

Bai Tap + Loi Giai Song Dung-song Co

Ratings:
(0)
|Views: 272|Likes:
Published by tedien252
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: tedien252 on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/17/2013

 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên b 
ướ 
ñườ 
ng thành công, không có d 
u chân c 
a k 
ườ 
i bi 
ế
ng! 
1
 Trong các k
thi tuy
n sinh
ñạ
i h
c, ph
n sóng c
ơ
sóng d
ng là m
t ph
nt
ươ
ng
ñố
i khó.
 ðể
giúp các em có th
h
th
ng và ôn t
p t
t- tôi
ñ
ã c
g
ngbiên so
n tài li
u này. Quy
n Sách trình bày t
ươ
ng
ñố
i
ñầ
y
ñủ
các d
ng bàit
p t
 
ñễ
 
ñế
n khó, hy v
ng là tài li
u h
u ích giúp các em luy
n thi TN và
 ð
H2011.
 Bµi 1:Mét ng−êi quan s¸t mét chiÕc phao næi lªn trªn mÆt biÓn vµ thÊy nã nh« lªncao 6 lÇn trong 15 gi©y, coi sãng biÕn lµ sãng ngang. TÝnh chu kú dao ®éng cñasãng biÓn? A. 3(s) B.43(s) C. 53(s) D. 63(s) Bµi gi¶i:Chó ý víi d¹ng bµi nµy ta nªn dïng c«ng thøc tr¾c nghiÖm:
1
n f 
=
 ,trong ®ã t lµ thêi gian dao ®éng. Phao nh« lªn 6 lÇn trong 15 gi©y nghÜa lµ phaothùc hiÖn ®−îc 5 dao ®éng trong 15 gi©y.VËy ta cã
1611()153
n f Hz
= = =
suy ra
13()
T s f 
= =
  Bµi 2 :Mét ng−êi quan s¸t mÆt biÓn thÊy cã 5 ngän sãng ®i qua tr−íc mÆt m×nhtrong kho¶ng thêi gian 10(s) vµ ®o ®−îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕplµ 5(m). TÝnh vËn tèc sãng biÓn ? A. 1(m) B. 2m C. 3m D.4m Bµi gi¶i:T−¬ng nh− trªn ta :
1512()105
n f Hz
= = =
suy ra
2..52()5
v f m
λ
= = =
Chó ý kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp chÝnh
λ
 
C©u 3:
 
(§H 2007). Mét nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph−¬ng tr×nh
u = acos20
π
t(cm).
Trong kho¶ng thêi gian 2(s) sãng truyÒn ®I ®−îc qu·ng ®−êng b»ng baonhiªu lÇn b−íc sãng?
A
. 10.
B
. 20.
C
. 30.
D
. 40.
 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên b 
ướ 
ñườ 
ng thành công, không có d 
u chân c 
a k 
ườ 
i bi 
ế
ng! 
2
 Bµi gi¶i:theo ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy
20
ω π
=
nªn suy ra
220,1()20
T s
π πω π
= = =
  Do cø 1 chu kú th× t−¬ng øng 1 b−íc sãng, nªn trong kho¶ng thêi gian t=2(s) sãngtruyÒn ®−îc qu·ng ®−êng S. ta cã tû lÖ0,1(s)
λ
 VËy 2(s) S Hay
0,12
λ
=
suy ra S=20
λ
 
C©u 4:
 
Moät soùng coù taàn soá 500Hz, coù toác ñoä lan truyeàn 350m/s. Hai ñieåm gaàn nh
 
au nhaát treânphöông truyeàn soùng phaûi caùch nhau gaàn nhaát moät khoaûng laø bao nhieâu ñeå giöõa chuùng coù ñoä leächpha baèng
3
π 
rad ?
A
. 0,116m.
B
. 0,476m. C. 0,233m.
D
. 4,285m.
 
 Bµi gi¶i : Ta biÕt : trong sãng c¬ th× ®é lÖch pha lµ
2.3
π πϕλ
= =
Suy ra
6
λ
=
 Trong ®ã:
3500,7()500
vm f 
λ
= = =
vËy kháang c¸ch cÇn t×m
0,70,116()66
d m
λ
= = =
 C©u 5:Mét sãng ©m cã tÇn sè 450(Hz) lan truyÒn víi vËn tèc 360(m/s) trong kh«ngkhÝ. §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm c¸ch nhau d=1(m) trªn mét ph−¬ng truyÒn sãng lµ : A.
0,5()
rad 
ϕ π
=
B.
1,5()
rad 
ϕ π
=
 C.
2,5()
rad 
ϕ π
=
D.
3,5()
rad 
ϕ π
=
  Bµi gi¶i: 
2.2..12,50,8
π πϕ πλ
= = =
( trong ®ã
3600,8()450
vm f 
λ
= = =
 )C©u6:VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340(m/s) , kho¶ng c¸chgi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph−¬ng truyÒn sãng dao ®éng ng−îc pha nhau 0,8(m). TÇn sè ©m lµ: A. f=85(Hz) B. f=170(Hz) C. f=200(Hz) D. f=225(Hz) Bµi gi¶i:Ta biÕt 2 sãng dao ®éng ng−îc pha khi ®é lÖch pha
2.(2.1)
πϕ πλ
= = +
 GÇn nhau nhÊt th× lÊy k=0 vËy
2.2.0,851,7()
d m
λ
= = =
hay
340200()1,7
v f Hz
λ
= = =
 
C©u 7:
Khi biên
ñộ
c
a sóng t
ă
ng g
p
ñ
ôi, n
ă
ng l
ượ 
ng do sóng truy
n t
ă
ng bao nhiêul
n.A. Gi
m 1/4 B. Gi
m 1/2 C. T
ă
ng 2 l
n D. T
ă
ng 4 l
n
 
Bµi gi¶i:n¨ng l−îng
2
.2
k A E 
VËy khi biªn ®é t¨ng gÊp ®«i th× n¨ng l−îng
222
.'.4'44222
k A k A KA E
= = =
T¨ng 4 lÇn
 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên b 
ướ 
ñườ 
ng thành công, không có d 
u chân c 
a k 
ườ 
i bi 
ế
ng! 
3 C©u 8: 
Hi
u pha c
a 2 sóng gi
ng nhau ph
i b
ng bao nhiêu
ñể
khi giao thoa sónghoàn toàn tri
t tiêu.A. 0 B.
π
 /4 C.
π
 /2 D.
π
 
Bµi gi¶i:®é lÖch pha cña 2 sãng gièng nhau lµ :
(21)
ϕ π
= +
th× khi giao thoachóng míi triÖt tiªu . LÊy k=0 ta
ϕ π
=
 C©u 9: 
Tìm v
n t
c sóng âm bi
u th
b
ở 
i ph
ươ 
ng trình: u = 28cos(20x - 2000t)A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s
 
Bµi gi¶i:¸p dông ph−¬ng tr×nh sãng :
2..()
 xU Aco s
πωλ
=
 
®èi chiÕu lªn
 
ph−¬ngtr×nh trªn ta thÊy
220
 x x
πλ
=
suy ra
22010
π πλ
= =
2000.().()1002102
v
ω πλ λπ π
= = = =
( m/s) ( Do
2000
ω
=
)C©u 10:Mét mòi nhän S ®−îc g¾n vµo ®Çu cña mét l¸ thÐp n»m ngang vµch¹m vµo mÆt n−íc. Khi ®Çu l¸ thÐp dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øngvíi tÇn sè f = 100 (Hz), S t¹o trªn mÆt n−íc mét sãng cã biªn ®é a = 0,5(cm). BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 9 gîn låi liªn tiÕp lµ 4 (cm). TÝnh vËn tèctruyÒn sãng trªn mÆt n−íc.A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/sBµi gi¶i:¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕplµ :
(1)
l n
λ
=
Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã
44(91)0,58
λ λ
= − = =
(cm) VËy
.100.0,550(/)
v f cm s
λ
= = =
 Nh×n vµo h×nh vÏ ta thÊy tõ ngän sãng thø 1 ®Õn ngän sãng thø 9 c¸ch nhau 8
λ
 C©u11:(Bµi tËp t−¬ng tù) : Nguån ph¸t sãng trªn mÆt n−íc t¹o dao ®éngvíi tÇn sè f=100(Hz) g©y ra sãng trªn mÆt n−íc . BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 7gîn låi (bông sãng liªn tiÕp) lµ 3(cm) . TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆtn−íc ?A. 50(cm/s) B. 25(cm/s) C.100(cm/s) D.150(cm/s)Bµi gi¶i:¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕplµ :
(1)
l n
λ
=
Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã1 9
λ
 
λ
 
λ
 
λ
 
λ
 
λ
 
λ
 
λ
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Pham Xuan Yen liked this
Xì Trum liked this
Thach Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->