Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Angela Ionescu - Psihoterapie-Sinteza

Angela Ionescu - Psihoterapie-Sinteza

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by Paula Anghelita

More info:

Published by: Paula Anghelita on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
 348
 
PSIHOTERAPIE
Lector univ.drd.
Angela IONESCUObiective
 În
 ţ 
elegerea specificului, aplicabilit 
ăţ 
ii
 ş
i utilit 
ăţ 
ii psihoterapieica ramur 
ă
practic
ă
aplicativ
ă
a psihologiei;
 Familiarizarea studen
 ţ 
ilor cu aspectele teoretice
 ş
i metodologicecaracteristice diferitelor curente
 ş
i abord 
ă
ri psihoterapeutice;
 Dobândirea cuno
 ş
tin
 ţ 
elor-cadru utile unei specializ
ă
ri ulterioareîn psihoterapie.
 
În ultimele decenii, se constat
ă
în domeniul psihologiei odezvoltare tot mai ampl
ă
, pe lâng
ă
ramurile teoretice
ş
i cele axate pecercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
, a direc
ţ
iilor practice-aplicative.
 
Psihoterapia esteuna din ramurile aplicative ale psihologiei, care poate fi definit
ă
dincel pu
ţ
in dou
ă
 
 perspective
: (1) ca o
rela
 ţ 
ie interpersonal 
ă
între pacientul (clientul) care sufer 
ă
de o tulburare psihic
ă
în leg
ă
tur 
ă
cucare solicit
ă
ajutor 
ş
i terapeutul care posed
ă
aptitudinile
ş
i preg
ă
tireanecesare pentru a interveni psihoterapeutic; (2) ca
 form
ă
de tratament  psihologic
care presupune o ac
ţ
iune psihologic
ă
sistematic
ă
,structurat
ă
, planificat
ă
, având la baz
ă
un sistem teoretic-conceptual bine pus la punct, aplicat
ă
deliberat de c
ă
tre un psihoterapeut calificatasupra pacientului.Din cauza nout
ăţ
ii domeniului
ş
i a lipsei de informare asupraofertei psihoterapeutice, de multe ori se pune semnul egalit
ăţ
ii întreasisten
ţ
a psihoterapeutic
ă
specializat
ă
 
ş
i sprijinul afectiv oferit de un prieten, doctor sau preot. Ace
ş
tia din urm
ă
pot oferi celui tulburatemo
ţ
ional sprijin afectiv, un fel de „consiliere empiric
ă
” la nivelul bunului sim
ţ
. Psihoterapia, îns
ă
, este aplicat
ă
de c
ă
tre un psihoterapeutcalificat, care abordeaz
ă
 
ţ
intit, în cuno
ş
tin
ţă
de cauz
ă
, perturb
ă
rileemo
ţ
ionale
ş
i le trateaz
ă
planificat.Atât
 
consilierea psihologic
ă
, cât
ş
i psihoterapia reprezint
ă
procesede acordare a asisten
ţ
ei psihologice de c
ă
tre persoane abilitate în acestsens. Mul
ţ
i speciali
ş
ti consider 
ă
cei doi termeni ca fiind echivalen
ţ
i.
Consilierea psihologic
ă
 
reprezint
ă
un proces intensiv, de scurt
ă
durat
ă
,
 
349
 prin care sunt abordate probleme mai pu
ţ
in severe.
Psihoterapia
este un proces complex, de mai lung
ă
durat
ă
, centrat pe reducerea unor simptome, pe reechilibrarea
ş
i reconstruc
ţ
ia personalit
ăţ
ii clientului. Necesit
ă
o calificare superioar 
ă
a psihoterapeutului care îl conduce.Psihoterapia constituie o supraspecializare postuniversitar 
ă
.
 
Categoriile profesionale care pot practica psihoterapia la nivel decompeten
ţă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
sunt: psihologii clinicieni, medicii psihiatrii
ş
iasisten
ţ
ii sociali care, pe lâng
ă
preg
ă
tirea universitar 
ă
de baz
ă
, auurmat cursurile a una sau mai multe
ş
coli de psihoterapie, fiindsuperviza
ţ
i de un psihoterapeut competent.Principiile deontologice ale profesiei de psihoterapeut, cuprinseîn
Codul deontologic
, se refer 
ă
la: (a) preg
ă
tirea
ş
i experien
ţ
a profesional
ă
a psihoterapeutului (datoria de a oferi numai aceleservicii pentru care este calificat
ş
i parcurgerea unui proces psihoterapeutic personal); (b) consim
ţă
mântul informat al pacientului(informa
ţ
ii cu privire la preg
ă
tirea de specialitate a psihoterapeutului
ş
i la toate datele ce privesc psihoterapia); (c) confiden
ţ
ialitatea
 
(dateleob
ţ
inute în cadrul
ş
edin
ţ
elor terapeutice sunt confiden
ţ
iale
ş
i nu pot fidezv
ă
luite decât în situa
ţ
ii cu totul excep
ţ
ionale); (d) abstinen
ţ
asexual
ă
 
ş
i securitatea fizic
ă
 
(interdic
ţ
ia activit
ăţ
ilor erotice-sexuale sauagresive cu clientul sau cu apar 
ţ
in
ă
torii acestuia); (e)
 
respectareacadrului
ş
i a contractului terapeutic ; (f) respectul fa
ţă
de client, fa
ţă
desistemul de valori
ş
i de convingeri ale acestuia.Obiectivul prim al oric
ă
rui demers psihoterapeutic const
ă
înreducerea sau eliminarea simptomelor pentru care pacientul seadreseaz
ă
psihoterapiei. Obiectivul fundamental const
ă
îns
ă
îndezvoltarea personalit
ăţ
ii clientului, activarea
ş
i dezvoltarea resurselor  personale ale acestuia. Prin aceasta se urm
ă
re
ş
te ca el s
ă
ajung
ă
la oadaptare mai eficient
ă
, de nivel superior la mediul s
ă
u de via
ţă
, laob
ţ
inerea independen
ţ
ei, autonomiei
ş
i maturit
ăţ
ii psihice.Adeseori efectele psihoterapiei sunt dificil de surprins
ş
i dem
ă
surat în mod riguros, folosind instrumente precise
ş
i standardizate.Se pot aplica îns
ă
o serie de teste, scale
ş
i chestionare la începutul, pe parcursul
ş
i la finalul procesului terapeutic care permit efectuarea decompara
ţ
ii, înregistrarea eventualelor evolu
ţ
ii sau modific
ă
ri avândmare valoare pentru cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i pentru argumentareastrategiilor de interven
ţ
ie psihoterapeutic
ă
. Pot fi utilizate, deasemenea, modalit
ăţ
i de evaluare care vizeaz
ă
mai pu
ţ
in aspectelecantitative
ş
i se centreaz
ă
pe aspecte calitative: desene, obiecte
 
 350
modelate sau construite de client, relatarea de vise, reverii, fantezii,observarea comportamentului nonverbal al acestuia. În genere,succesul interven
ţ
iei poate fi evaluat dup
ă
trei criterii principale:tr 
ă
irile subiective ale pacientului, recunoa
ş
terea social
ă
, materializareaexpecta
ţ
iilor psihoterapeutului în ceea ce prive
ş
te modific
ă
rilerealizate în sfera personalit
ăţ
ii
ş
i în comportamentul subiectului.În orice demers psihoterapeutic intervin o serie de elementecomune: (a) rela
ţ
ia stabilit
ă
între psihoterapeut
ş
i client (rela
ţ
ieunidirec
ţ
ional
ă
de sprijin din partea terapeutului c
ă
tre pacient, singurul beneficiar direct fiind persoana aflat
ă
în dificultate); (b) cadrulterapeutic
ş
i atmosfera de eveniment a
ş
edin
ţ
elor psihoterapeutice(stabilirea unor reguli precise
ş
i realizarea unei ambian
ţ
e specifice delucru în care psihoterapeutul s
ă
fie prezent 100% pentru clientul s
ă
u
ş
is
ă
se asigure c
ă
în timpul
ş
edin
ţ
elor nu vor interveni situa
ţ
ii neprev
ă
zutesau perturbatoare); (c) dorin
ţ
a de schimbare a pacientului (motiva
ţ
iaintrinsec
ă
este condi
ţ
ia sine qua non a reu
ş
itei oric
ă
rei terapii);(d) asumarea de c
ă
tre pacient a responsabilit
ăţ
ii pentru propria existen
ţă
 (în
ţ
elegerea de c
ă
tre client a rolului pe care îl joac
ă
în propria sa problem
ă
, pentru a deveni realmente motivat s
ă
se schimbe);(e)
catharsisul 
(desc
ă
rcarea emo
ţ
ional
ă
, exprimarea liber 
ă
 
ş
i deschis
ă
atr 
ă
irilor afective, înl
ă
turarea mecanismelor de ap
ă
rare); (f) producerea
insight 
-urilor (în
ţ
elegerea brusc
ă
, intuitiv
ă
a unor conflicte
ş
imecanisme psihologice personale care se realizeaz
ă
pe baza prelucr 
ă
riimaterialelor produse de client, împreun
ă
cu clientul).Una dintre cauzele constituirii unui num
ă
r foarte mare de
ş
coli psihoterapeutice este Compatibilitatea dintre terapeut
ş
i client poate fiapreciat
ă
din mai multe puncte de vedere: temperament, tendin
ţ
estructurale, vârst
ă
etc. Pentru reu
ş
ita terapiei este important ca psihoterapeutul, cel care este principalul responsabil de bunafunc
ţ
ionare a interac
ţ
iunii cu clientul, s
ă
fie con
ş
tient de similitudinile
ş
i diferen
ţ
ele dintre sine
ş
i cel cu care lucreaz
ă
 
ş
i s
ă
le utilizeze, atuncicând se poate, în favoarea procesului terapeutic. Esen
ţ
ial este, deasemenea, ca psihoterapeutul s
ă
fie con
ş
tient de propriul mod defunc
ţ
ionare psihic
ă
, de posibilit
ăţ
ile
ş
i limitele sale, care nu-i permit s
ă
 fie la fel de eficient în orice tip de rela
ţ
ie.Diversitatea
ş
i complexitatea problemelor psihice. Fiecare curent psihoterapeutic î
ş
i dovede
ş
te eficien
ţ
a în tratarea unora dintre ele, f 
ă
ă
 a constitui un panaceu universal. În plus, chiar în tratarea aceluia
ş
i tipde problem
ă
, terapia difer 
ă
de la caz la caz, f 
ă
ă
a pretinde c
ă
exist
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->