Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $25.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

Wstęp
Co takiego wyróżnia projekty?
Czym jest zarządzanie projektami?
Dlaczego należy zarządzać projektami?
Dlaczego należy zarządzać projektami?
Wybieranie właściwych projektów
Istotne cele przedsiębiorstwa
Wspólne kryteria wyboru projektów
Pozyskiwanie wsparcia dla projektu
Określenie, kto ma interes związany z projektem
Dokumentowanie interesariuszy projektu
Upowszechnienie wiedzy o projekcie i jego menedżerze
Planowanie projektów w skrócie
Definiowanie projektu
Na czym polega problem?
Nadanie projektowi znaczenia
Jak rozwiązać problem?
Definiowanie celów projektu
Identyfikowanie rezultatów projektu
Ocena sukcesu
Definiowanie granic projektu
Dokumentowanie założeń projektowych
Dokumentacja prowadzenia projektu
Dokumentacja prowadzenia projektu
Planowanie procesów projektu
Komunikacja
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie ryzykiem
Tworzenie harmonogramu projektu
Co trzeba zrobić?
Jakie rezultaty ma dać projekt i w jakim czasie?
Jak każde z zadań zależy od innych?
Kto ma wykonać pracę?
Jak długo będzie to wszystko trwało?
Zachowywanie projektu
Identyfikacja pracy do wykonania
Podział pracy
Kiedy dość oznacza dość?
Opracowanie WBS w MS Project 2007
Tworzenie WBS w MS Project 2007 metodą zstępującą
Tworzenie i modyfikowanie WBS na bieżąco
Ustanawianie własnych kodów hierarchii WBS
Dokumentowanie WBS w innym programie
Importowanie WBS do MS Project 2007
Szczegółowe dokumentowanie zestawów prac
Tworzenie dokumentacji zestawów prac w Wordzie
Dowiązanie dokumentacji zestawu prac do harmonogramu
Czym jest praca i czas trwania?
Opracowanie dobrych oszacowań
Jaka dokładność jest wymagana?
Sposoby szacowania pracy
Pozyskiwanie oszacowań od właściwych ludzi
Nie należy prosić o pojedyncze liczby
Nie zabezpieczać oszacowań
Sprzężenie zwrotne przy szacowaniu
Wprowadzanie oszacowań do programu MS Project 2007
Eksport zestawów zadań do Excela
Importowanie oszacowań do programu MS Project 2007
Tworzenie nowego projektu
Tworzenie pustego projektu
Tworzenie projektu na podstawie szablonu
Szybki dostęp do szablonów użytkownika
Zapisywanie nowego projektu
Zapisywanie projektu w plikach innego typu
Ochrona plików projektów
Ustawianie opcji projektu
Ustawianie daty rozpoczęcia projektu
Określenie standardowych dni pracy
Dodawanie zadań do projektu
Dodawanie zadań
Tworzenie kamieni milowych
Tworzenie zadań cyklicznych
Wstawianie, przemieszczanie i usuwanie zadań
Wstawianie zadań
Przemieszczanie zadań
Kopiowanie zadań
Usuwanie zadań
Zmiana poziomu zarysu zadania
Jak zadania wzajemnie na siebie oddziałują?
Tworzenie zależności zadań
Tworzenie zależności Zakończenie-rozpoczęcie
Tworzenie i modyfikacja wszelkich typów zależności zadań
Opóźnianie i nakładanie zadań
Określanie czasu realizacji zadania za pomocą kalendarzy
Utrzymywanie elastycznego harmonogramu
Typy ograniczeń
Ustanawianie i zmiana ograniczeń
Zapobieganie niepożądanym ograniczeniom
Ustawianie przypomnień o terminach ostatecznych
Określanie zasobów projektu
Kto odpowiada za co?
Kto raportuje komu?
Jak rozumieć typy zasobów w MS Project 2007?
Dodawanie zasobów w MS Project 2007
Ręczne dodawanie zasobów
Importowanie zasobów z innych programów
Usuwanie zasobów
Dostarczanie szczegółowych informacji o zasobach
Uzupełnianie informacji ogólnych
Określanie, kiedy zasoby pracują
Definiowanie kosztu dla zasobów roboczych i materiałowych
Tworzenie zasobów kosztowych
Przydzielanie zasobów roboczych do zadań
Przypisywanie zasobów przy użyciu okienka dialogowego
Przypisywanie zasobów w formularzu zadania
Przypisywanie zasobów w tabeli wprowadzania widoku Wykres Gantta
Znalezienie właściwych zasobów
Wyszukiwanie zasobów według określonych kryteriów
Przypisywanie zasobów materiałowych do zadań
Zrozumieć czas trwania, pracę i jednostki
Modyfikacja przydziałów zasobów
Modyfikacja przydziałów zasobów
Dodawanie i usuwanie zasobów z zadań
Kiedy nakład pracy określa harmonogram
Kontrolowanie zmian przydziałów za pomocą pola Typ zadania
Sprawdzenie ustawienia zadań
Przeglądanie zależności między zadaniami
Uwalnianie zadań spod ograniczeń
Definiowanie harmonogramów pracy za pomocą kalendarzy
Tworzenie nowych kalendarzy
Modyfikowanie kalendarzy
Stosowanie kalendarzy
Urzeczywistnianie przypisań
Przydzielanie pracowników dostępnych w niepełnym wymiarze godzin
Modelowanie produktywności w programie MS Project 2007
Dopasowywanie zadań do możliwości zasobu
Równoważenie obciążenia pracą
Wyszukiwanie nadmiernych i zbyt małych alokacji
Korygowanie przydziałów w celu poprawy alokacji
Bilansowanie przydziałów
Podstawy bilansowania zasobów
Konfigurowanie opcji bilansowania
Ustalanie priorytetów projektów i zadań
Umieszczanie metki z ceną na projekcie
Wprowadzanie kosztów zasobów
Przygotowania do obliczeń kosztów
Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań
Wprowadzanie osobliwych kosztów dla zadań
Przeglądanie informacji o kosztach
Przeglądanie całkowitych kosztów projektu
Przeglądanie kosztów zadań, zasobów i przydziałów
Dodawanie niestandardowych informacji o budżecie
Porównywanie kosztów z budżetem
Etap 1. Tworzenie i wyznaczanie zasobów budżetowych
Etap 4. Tworzenie powiązań między zasobami i ich typami budżetu
Etap 5. Porównywanie wartości zasobu budżetowego
Redukowanie kosztów projektu
Wyszukiwanie błędnych kosztów
Korygowanie harmonogramu
Korygowanie przydziałów
Ponowne przemyślenie budżetu projektu
Konfigurowanie roku finansowego projektu
Konfigurowanie roku finansowego projektu
Przypisywanie kodów księgowych
Wpisywanie kodów księgowych do pola niestandardowego
Tworzenie wielopoziomowych kodów księgowych
Stosowanie kodów księgowych w projekcie
Ocena harmonogramu projektu
Porównywanie dat zakończenia z terminami ostatecznymi
Wyszukiwanie zadań najlepiej nadających się do skrócenia
Sprawdzanie kosztów projektu
Zobaczyć, dlaczego zadania rozpoczynają się w danym momencie
Zobaczyć wyniki zmian
Gra w „co jeśli”
Korygowanie przydziałów zasobów
Zwiększanie liczby jednostek w celu skrócenia czasu trwania
Przydzielanie innego zasobu
Dodawanie zasobów
Wykorzystanie zapasu czasu do skrócenia harmonogramu
Dzielenie zadań na mniejsze fragmenty
Dzielenie zadań na mniejsze fragmenty
Nakładanie zadań
Wyszukiwanie zadań do przekazania na szybką ścieżkę
Modyfikowanie zależności między zadaniami w celu nałożenia zadań
Płacenie więcej za szybszą dostawę
Czas kontra pieniądze
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wyboru zadań do skrócenia
Uzyskiwanie akceptacji planu
Przechowywanie dokumentów projektu
Zachowywanie pierwotnego planu w programie MS Project 2007
Ustawianie planu bazowego
Ustawianie dodatkowych planów bazowych
Dodawanie nowych zadań do planu bazowego
Zapisywanie zestawów dat rozpoczęcia i zakończenia
Czyszczenie planu bazowego
Przeglądanie planów bazowych
Wybór najlepszego sposobu śledzenia postępu
Uzyskiwanie danych o postępie i kosztach
Zbieranie danych postępu o innych zasobach
Wprowadzanie rzeczywistego postępu w programie MS Project 2007
Aktualizacja postępu zadania
Aktualizacja projektu z użyciem postępu przydziału zasobów
Globalna aktualizacja projektu
Aktualizacja kosztów projektu
Wartości planowe, bazowe i rzeczywiste
Czy projekt jest wykonywany punktualnie?
Sprawdzanie stanu na poziomie projektu
Przeglądanie ścieżki krytycznej
Oglądanie ścieżki krytycznej
Określanie efektów proponowanych zmian
Wprowadzanie zatwierdzonych zmian do projektu
Oznaczanie żądań zmian w programie MS Project 2007
Przegląd raportów dostępnych w programie MS Project 2007
Stan ogólny
Wydajność finansowa
Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie zasobami
Raporty tekstowe
Generowanie raportów tekstowych
Dostosowywanie raportów tekstowych
Praca z raportami wizualnymi
Generowanie raportu wizualnego
Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Excelu
Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Visio
Łączenie projektu z pulą zasobów
Otwieranie i zapisywanie projektów współużytkujących
Odłączanie projektu współużytkującego od puli zasobów
Edytowanie informacji w puli zasobów
Kopiowanie informacji
Kopiowanie danych projektu do innych programów
Kopiowanie danych z innych programów do programu MS Project 2007
Tworzenie obrazów informacji o projekcie
Importowanie i eksportowanie danych
Importowanie danych do programu MS Project 2007
Eksportowanie danych z programu MS Project 2007
Korzystanie z istniejącej mapy
Wymiana danych z Excelem
Praca z programami MS Project 2007 i Visio
Przesyłanie informacji o projekcie do innych osób
Tworzenie własnego widoku
Modyfikowanie podstawowej zawartości widoku
Tworzenie nowego widoku
Zmienianie wyglądu widoku Wykres Gantta
Dopasowywanie skali czasu
Zmienianie wyglądu widoku obciążeń
Dopasowywanie wykresu zasobów
Modyfikowanie diagramu sieciowego
Dopasowywanie widoku Kalendarz
Zmienianie tabel
Przełączanie tabeli w widoku
Zmienianie zawartości tabeli
Modyfikowanie definicji tabeli
Tworzenie nowej tabeli
Zmienianie wyglądu tekstu
Zmienianie kategorii tekstu
Zmienianie wybranego tekstu
Filtrowanie informacji
Tworzenie i edytowanie filtrów
Definiowanie filtrów
Szybkie i niedokładne filtrowanie za pomocą Autofiltru
Grupowanie elementów projektu
Praca z grupami
Tworzenie grupy
Zmienianie interwału grupy
Definiowanie własnych pól
Definiowanie własnych pól
Dostosowywanie pola
Kodowanie zadań i zasobów
Kopiowanie elementów między plikami
Usuwanie niestandardowych elementów z plików
Zmienianie nazw elementów niestandardowych
Budowanie szablonów projektów
Tworzenie szablonu projektu
Ułatwianie odnalezienia szablonów
Edytowanie szablonu
Tworzenie pliku projektu na podstawie szablonu
Co można zrobić za pomocą makr?
Nagrywanie makr
Uruchamianie makr
Uruchamianie makr za pomocą okna dialogowego Makra
Uruchamianie makr za pomocą paska narzędzi lub menu
Użycie skrótów klawiszowych do uruchamiania makr
Przeglądanie i edytowanie kodu makra
Nauka programowania w programie MS Project 2007
Dodatki
Skorowidz
P. 1
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Ratings: (0)|Views: 1,450|Likes:

Jak okre?li? bud?et projektu? Jak stworzy? harmonogram projektu? Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pyta? ci??ko jest odpowiedzie? bez czasoch?onnych analiz. A i tak ka?da odpowied? z pewno?ci? b?dzie obarczona jakim? b??dem. Istnieje jednak rozwi?zanie, które pozwoli Ci zapanowa? nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek?opotliwy sposób. To rozwi?zanie ma posta? narz?dzia Microsoft Project 2007.

"Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to rewelacyjna propozycja, oszcz?dzaj?ca Twój czas, odkryje przed Tob? wszystkie swoje tajemnice i da Ci do r?ki u?yteczne funkcje. Nauczysz si? planowa? projekt, a tak?e okre?la? zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi??ki b?dziesz wiedzia?, jak przygotowa? plan projektu, który b?dzie przejrzysty, czytelny i - co najwa?niejsze - ?atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowa? zasoby oraz przypisa? je do zada? oraz jak okre?li? bud?et projektu. Podczas lektury zdob?dziesz tak?e wiedz? na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te? wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony szablonom i makrom, które pozwol? Ci zautomatyzowa? i przy?pieszy? cz?sto wykonywane zadania.

Zarz?dzanie projektami Planowanie projektu Identyfikowanie zada? Przygotowanie harmonogramu projektu Tworzenie elastycznego, ?atwego do zarz?dzania harmonogramu Organizowanie zespo?u, identyfikacja koniecznych zasobów Wi?zanie zasobów z zadaniami ?ledzenie wykonania harmonogramu Zarz?dzanie zmianami w projekcie Raportowanie ​Praca z wieloma projektami Wykorzystanie makr Zastosowanie szablonów Zarz?dzanie projektem mo?e by? sprawne i przyjemne!

Jak okre?li? bud?et projektu? Jak stworzy? harmonogram projektu? Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pyta? ci??ko jest odpowiedzie? bez czasoch?onnych analiz. A i tak ka?da odpowied? z pewno?ci? b?dzie obarczona jakim? b??dem. Istnieje jednak rozwi?zanie, które pozwoli Ci zapanowa? nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek?opotliwy sposób. To rozwi?zanie ma posta? narz?dzia Microsoft Project 2007.

"Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to rewelacyjna propozycja, oszcz?dzaj?ca Twój czas, odkryje przed Tob? wszystkie swoje tajemnice i da Ci do r?ki u?yteczne funkcje. Nauczysz si? planowa? projekt, a tak?e okre?la? zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi??ki b?dziesz wiedzia?, jak przygotowa? plan projektu, który b?dzie przejrzysty, czytelny i - co najwa?niejsze - ?atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowa? zasoby oraz przypisa? je do zada? oraz jak okre?li? bud?et projektu. Podczas lektury zdob?dziesz tak?e wiedz? na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te? wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony szablonom i makrom, które pozwol? Ci zautomatyzowa? i przy?pieszy? cz?sto wykonywane zadania.

Zarz?dzanie projektami Planowanie projektu Identyfikowanie zada? Przygotowanie harmonogramu projektu Tworzenie elastycznego, ?atwego do zarz?dzania harmonogramu Organizowanie zespo?u, identyfikacja koniecznych zasobów Wi?zanie zasobów z zadaniami ?ledzenie wykonania harmonogramu Zarz?dzanie zmianami w projekcie Raportowanie ​Praca z wieloma projektami Wykorzystanie makr Zastosowanie szablonów Zarz?dzanie projektem mo?e by? sprawne i przyjemne!

More info:

Publish date: Oct 18, 2012
Added to Scribd: Oct 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457175640
List Price: $25.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

11/27/2014

736

9781457175640

$25.00

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 398 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 428 to 460 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 490 to 523 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 553 to 627 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 657 to 736 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->