Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ente Sreevidyopaasana

Ente Sreevidyopaasana

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Dr Suvarna Nalapat

More info:

Published by: Dr Suvarna Nalapat on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
1
®æaådÖàÕßçÆcÞÉÞØÈçÁÞ ØáÕVH ÈÞÜMÞGí
¥NèÆÕ¹æ{ ¦øÞÇßAáK øàÄß §LcÏßW ØÕßçÖ×ÎÞÃáí.
ÏdÄ ÈÞøcØñá Éâ¼cçL
®KÎÈáպȢ ¦ ¦øÞÇÈÞøàÄßÏáæ¿ ²øá ÉßX µáùßMÞÃáí. çfdÄæÎÞ çfdÄÎÄßçÜÞå§ÜïÞæÄdÕáfçºîÞGßÜßøßAáK æµÞxèÕ ®K Ø¢¸µÞÜçÆÕÄÏáæ¿ øâÉÎÞÃáí ¯xÕᢠdÉÞºàÈÎÞÏÕÈÆáVPÞøâÉ¢. §çÄ ÕÈÆáVP ¼ÜÖÏÈ¢ æºÏîáK øâÉJßW ØLÞÈÆáVPÏÞÃáí, µâ¿áÄWèÕ×íÃÕàçļTáU ¥NÍÞÕÎÞÃáí. èÖÕÎÞÏ Ø¢ÙÞøÍÞÕÕᢠ, èÕ×íÃÕÎÞÏØáÆVÖȵÞܺdµÍÞÕÕá¢, ÖÞµñÎÞÏ ¥NÍÞÕÕᢠçºVK øâÉÎÞÃáí ºAá{JáµÞÕßæÜ¥NAí.Ø¢ÙÞøÍÞÕ¢ ¥ØáøØ¢ÙÞøJßÈÞÃá. ÕÞrÜcÍÞÕ¢ , ÕàøÍdÆÈᢠçfdÄÉÞÜÈᢠÎáÜMÞWæµÞ¿áJçMÞZ ¥ØáøÕÇJßæa µÜßÏ¿¹ß ÎÞdÄáÕÞrÜc¢ ºáøKÄáæµÞIá¢. ØÞÇÞøÃÏÞÏßdÕáfºîáÕGßÜßøßAáK ©d·ÎâVJßÏÞÏ æµÞxèÕ , ¼ÜÖÏÈJßÜÞµÏÞW ØìÎcÎâVJßÏÞÏèÕ×íÃÕàÍÞÕ¢ µâ¿ßÏÕ{ÞÃáí. ¥NÎÞVAᢠµáGßµZAᢠdÉßÏ¢µøßÏÞÏÄᢥÄáæµÞIáÄæK.ÕÈÆáVPAí ¦·ÎdɵÞø¢ 8 èµµ{ᢠ, ɺîMáWÈßùÕáÎÞÃáí. ²øá èµ¥Øáøæa çÈVAí ÄV¼í¼ÈßÎádÆÏßÜÞÃáí. §Õßæ¿ ÄV¼í¼ÈßÎádÆÏßÜï. ¥ÍÏÕøÆÎádÆÏÞÃáUÄí.¥ÄßÈÞW ¥ØáøÕÇ¢ µÝßEí , ÕàøÍdÆ,çfdÄÉÞÜzÞVAí ØñÈcÎâGß ÎÞdÄáÍÞÕJßW ,¼ÜÖÏÈJßW ØLÞÈÆáVPÏÞÏß ÖÏߺîØLÞÈÆáVPÏÞÃáí ºAá{JáµÞÕßÜN. ºAá{Jí®KÄíºdµAá{¢ ¥ÅÕÞ ºdµÄàVÅÎÞÃáí. ¥ØáøÈßd·ÙçÖ×¢ ØáÆVÖÈ¢ ,ÈÞwµ¢ ÎáÄÜÞϦÏáǹZ ©çÉfߺîµá{¢ ®Kᢠ, ÎÇáø¼Ü¢ ÈßùE ÖVAøAá{¢ ®Kᢠ©ºîÞøÃçÍÆJÞWÕKÄÞÃáí.dÖàÕßÆcÞ ©ÉÞØÈ ®KÞW ÕßÆc ¥ÅÕÞ ØÞøØbÄæJ ©ÉÞØßAÜÞÃáí. ¥ÄßÈáí ØÞÄbßµÎÞÏdÖi, ÇcÞÈ¢ , §Õ µâ¿ÞæÄ µÝßÏßÜï. ØÞÄßµÎÞÏ ¯µÞd·ÇcÞÈÎÞÃáí dÖi ÄøáKÄí. ¨ dÖi®Ká ÎáÄÜÞÃá í ²øá µáGßÏßW ¦ø¢ÍßAáKÄí ? ¼ÈßAáKÄßKá ÎáXçÉ ¥NÏáç¿·VÍÉÞdÄJßW æÕºîá ÄæK dÙáÆÏÄÞ{¢ dÖÕßAÞÈáU dÖi ¦ø¢ÍßAáKá. Õ{øáçOÞZºáxáÎáU ÈÞÎøâÉÞvµdÉÉFÕØñáA{ßÜᢠÎçÈÞÕcÞÉÞø¹{ßÜᢠ®ÜïÞ¢ ¥Äí ÕcÞÉøߺî í çÄÈàºî  çÄX çÖ¶øßAáçOÞæÜ Õß¼íÈÞÈ¢ çÖ¶øßAáKá.µáGßÏÞÏßøßæA ÈÞÜMÞæG æÄAßÈßÏßW ØÞ{d·ÞÎÕᢠdÖàºdµÕᢠ©ÉÞØßAáK ¥NÞÎÈá¢(ÈÞÜMÞGí ÈÞøÞÏÃçÎçÈÞX) ·áøáÕÞÏâøM͵ñÏÞÏ ¥NNÏᢠ¼íÈÞÈÎÞVP¢,͵ñ ßÎÞVP¢ ®KøIßÈᢠ®KßW ÕßJá ÉÞµß. ÕÜßÏN (ÈÞÜÞMÞGí ÌÞÜÞÎÃßÏN) ®KᢠøÞÕßæÜ ÉÄßEØbøJßW æºÞÜïáK Ü{ßÄÞØÙdØÈÞÎJßæa ÕVHÄzÞdĵZ ¥dÎáÄÕV×ßÃßÏÞÏß ®KßW²ÝáµßæÏJß ¥LøàfæJæÏKçÉÞæÜ ®æKÏᢠÇcÞÈÎoÏÞAß.¥Äí ÇcÞÈçÏÞ·Þø¢Í¢ µáùߺîá.ÕØLJßæÜ ÉâA{á¢, çÙÎLJßæÜ ÉÞÄßøÞMâÕᢠºâ¿ß, ©UßW ªEÞÜÞ¿áK Ü{ßÄÏáæ¿ÜÞØcdÈáJJßæa ËÞaØß ÎçÈÞÙødÆáÖc¹{ÞÏß , ØìÎcÎÞÏ èºÄÈcÇÞøÏÞÏß, µÕßÄÏÞÏß®KßW ÕKá ÈßùEá.ÉÜçMÞÝᢠµÕßĵZ ®æK çÄ¿ßÕKÄí ØbÉíÈÞÕØíŵ{ßÜÞÏßøáKá.ÎÈá×cæa dµßÏÞÖµñ ß, dµßçÏxßÕßxßå®Ká Õß{ßAáK µÝßÕí, ®Õßæ¿ÈßKá ÕøáKá ?ÎØñ ß×íµJßW ÈßæKKáí æÉæGKáJø¢ ÕøÞ¢. ¦ ÎØñ ß×íAÕcÞÉÞø¢ ®Õßæ¿ ®çMÞZ ®¹æÈÈ¿Ká ? ¥Äíå©ùAJßçÜÞ ©ÃVKßøßAáçOÞçÝÞ? ®ÈßAí ÖÞdØñÌáiß ¼Þd·Æí (©ÃVKßøßAáK¥ÕØíÅ) ¥ÕØíÅÏßÜÞÃáí; Éçf µÕßÄÏᢠآ·àÄÕᢠ©ùAJßW ØbÉíÈ, Øá×áÉñ ß ÆVÖÈ
 
2
¹{ßÜÞÃáí.©ù¹áçOÞÝᢠ©ù¹ÞJ ¦ çÌÞÇæJAáùߺî í, ¥çMÞÝæJ ÎØñ ß×íAJßæa dÉÄßÍÏáæ¿ dɵÞÖȹæ{Aáùߺî í, ÈÞÁàçµÞÖ¹{áæ¿ dÉÕVJÈæJAáùߺî í , èÕÆcÖÞdØñ¢ ®ÈßAùßÕí ÄøᢠÎáXÉáí ¾ÞX çÉÞÜáÎùßÏÞæÄ µÕßÄÏÞÏß , Ø¢·àÄÎÞÏß ØÞÙßÄcÎÞÏß ÕßÆc®KßÜáÆߺîá. !¥NAí ÎA{ßÜáU µÞøáÃc¢ ²KáæµÞIáÎÞdÄÎÞÃÄí .µÞøâ, ®GáÕÏTßW¥NÞÎÈᢠ¥NNÏᢠÎøߺîçMÞZ, ¾ÞX Õ{æø ¥Çßµ¢ ¥ÈÞÅÄb¢ ¥ÈáÍÕߺîá. ²øá æºùßϵáGßAí, ÄÞX ØíçÈÙßAÏᢠÄæK ØíçÈÙßAÏᢠæºÏîáKÕøáæ¿ æÉÞ¿áKæÈÏáU ÄßçøÞÇÞÈ¢ÄÞ¹ÞÈÞµÞJ ²øÞ¸ÞÄÎÞÃáí.ÕÜßÏN µáGßµZAí ØÎØc ÉâøßMßAÞX ÄKÄí , ¾¹{áæ¿ÎÈTßÈáí ØÞLbÈÎÞÕæG ®Ká µøáÄßÏÞÃáí. R¥KdÎáÄ¢ Íá¼ßºîÕ{ÞÏß ¾ÞXQ ®KÞÃáÉâøßMßçAIÄí. ¾ÞX ®ÝáÄßÏÄí
ÎKß¿JßæÜX ØVÕîÍÞ·c¹{ᢠµÞÝíºîæÕºî ß¿Þ¢ çÆÕß ÈßX çµÞÕßÜßW ÈßKáæ¿ dÉàÄßæÏKá çÈ¿áKáçÕÞ ¥KdÎáÄ¢ Íá¼ßºîÕ{ÞÏß ¾ÞXR ®KÞÃáí. ®GÞ¢ÕÏTáÎáÄW ¾ÞX ¦ÕVJߺîÞÕVJߺîá µÞÃáK ²øá ØbÉíÈÕᢠ¥ÄßæÜ·ÞÏdÄàÆVÖÈÉáÃcÕᢠ¾ÞX QÉÞçÅÏRæÎK ¦vµÅÏßW ®ÝáÄßÏßGáIí. dÉÞµñÈÎÞÏÕßÆcÞçÆÕßÏáæ¿ , ¥fø¹{áæ¿ ÇbÈßÕVH¹{áæ¿ ¦µV×ÃØàεZ, µÞLßµÎmܹZ§ÕæÏÜïÞ¢ ®KßW §ÄZ Õß¿VJáµÏÞÏßøáKá. §KßçMÞZ 67 ÕÏTÞÏß. ¯ÄÞIí 70ÉáØñµ¹Z (ÎÜÏÞ{JßÜᢠ§¢·¹ïà×ßÜá¢) ®ÝáÄß; ¥ÕÏßW ÉÜÄᢠÕ{æø dÌáÙJá¢ÖÞdØñØ¢ÌtßÏáÎÞÃáí;ËßçÜÞØËß, ç¼cÞÄß×¢,·ÃßÄ¢,Ø¢·àÄ¢,¦ÏáVçÕÆ¢ , çÏÞ·¢ ÎáÄÜÞÏ×Áí ÆVÖȹZ, dÉØíÅÞÈdÄϹZ (çÕÆÞLJßÜá¢, dÖàÕßÆcÏßÜá¢) ®ÜïÞ¢ ÎáÝáÎßAÞX µÝßEÄíçÆÕൿÞfÕá¢, µÞøáÃcÕáæÎKá ¾ÞX ÕߺÞøßAáKá.èdÄçÜÞµcèºÄÈcÎÏß dÄßÖçµñçÙ, ÕßÖbÎÞÄVÍÕÆÞ¼íÈèÏÕdÉÞÄTÎáÅÞÏ ÄÕdÉßÏÞVÅ¢ Ø¢ØÞøÏÞdÄÞÎÈáÕVJÏÞÎß®K ÈÞÜMÞGßæaåÈßÄcÎdL¢åçµGáÕ{VKÄßÈÞÜÞÕÞ¢ , ¨ Ø¢ØÞøÏÞdÄ ®ÈßAí ØVÕ¢dÌÙíÎÞVMÃæÎK ÍÞÕçJÞæ¿ ¥Èá×íÀßAÞX ØÞÇߺîÄí ®Ká µøáÄáKá. ÉâÎø¹ZÉâJáÈßWAáçOÞZ ÕVHÖÌ{ÎÞÏ ÉâçJøßçÜùß çÆÕß ®æa ÎÞÈØÕàÅßµ{ßW ªVÕÜ¢ÕøáKá..µÞxßæa ØíÉVÖÎÞÏß ¦ ÎÞÃßµcÕàÃÏáæ¿ øÞ·Äø¢·¹Z ®æK ÄÝáµáKá.çÈVJçθæ¾Þùß æÕºîÖádÍÕdØñÞFÜJßW Îᶢ Îùºî í ÈàÜçθÖcÞÎ{ÏÞÏ ÉøÞÖµñ ß ®æK çÈÞAß ÎwÙØßAáKá.ÉáÄáÎHßW ÕàÝáK ÕV×ÌßwáA{áæ¿ ³çøÞ øÞ·¢, ÄÞÈ¢ ÉÜïÕßÏᢠ®æK¥Õç{Þ¿ßÃAáKá. ¥Õ{ÞAáKá. ÎwØíÎßÄ¢ ÄâµáK ¦ ÎÇáøÆVÖÈÏáç¿ ÎáKßW ¾ÞX¾ÞÈÞÕáKá;ÎÈá×cÈßVNßÄÎÞÏ ®ÜïÞ Ìt¹{ᢠÌtȹ{ᢠĵVKá ÕàÝáKá. ÙßøpÏÉÞdÄ¢Èà¹ß ØÄcJßæa Îᶢ ²øá dÉÞÕÖc¢ µIÞW ÉßæK ÎæxLßÜáIí Øìwøc¢ ? ¥NÏáæ¿ dÉàÄß®Ká çÈ¿áKáçÕÞ ¥KdÎáÄ¢ Íá¼ßºîÕ{ÞÏß ¾ÞX ®Káí ¦ÆcÎÞÏß ÎÈTßW ØCWMߺîÈÞZÎáÄW ÕÞAí ®K ¥oßÏßçÜAí ¾ÞX ¨ÏÞOÞx çÉÞæÜ ¦vØÎVMâ æºÏîáµÏÞÏßøáKá.®æa dÖàÕßÆcÞ ©ÉÞØÈÏáæ¿ Äá¿A¢ ¥ÄÞÃáí.µ¿ÜÞµáK Î×ßAáMß. ÈàÜ·ßøß çÉÞæÜ ¥ØßÄÎÞÏ Î×ß. µWMdÆáÎÖÞ¶ ®ÝáJáçµÞW.®ÝáçJÞÜçÏÞ , ¨ ÎçÈÞÙøÏÞÏ ÍâÎß. ®ÝáJáµÞøßåØVÕîµÞÜÕᢠ®ÝáÄßæAÞçI§øßAáK ØÞfÞW ÕßÆcÞØbøâÉßÃßÏÞÏ ØøØbÄàçÆÕß. ®KßGáçÉÞÜᢠÉùEùßÏßAÞÈÞÕÞJÎÙßÎçÏÞ¿áµâ¿ßÏ ÉøÎÞVÅØÄcæJ ¨ æºùßÏ ÕÞAáµ{áæ¿ ºßÎßÝßW ¾ÞX ®¹æÈ ²ÄáAᢠ?ØßtáÉÞçdÄ ¥ØßÄ·ßøßØ΢ µ¼í¼Ü¢ ØcÞÄí ØáøÄøáÕøÖÞ¶Þ çܶÈà ØcÞÄí
 
3
©VÕàÉdÄ¢ ØcÞÄí ÏÆßÖÙßÄbÞÖÞøÆÞ ØVÕµÞÜ¢åÜ߶ÄßÄÆÉß ¨Ö ÄÕ·áÃÞÈÞ¢ ÉÞø¢ ÈÏÞÄß ®K ÖßÕÎÙßÎíÈÞÕßçÖ×¢ ³VAáKá.
 
®CßÜᢠ®æa øIí µÕßĵZ çÆÕàÉÞÆJßW ØÎVMßAáKá.ÎâÜÆáVP;ØLÞÈÆáVP ÇcÞÈÕᢠµÕßÄÏᢠ:_1. Ö¢¶ÞøߺÞÉÖøÍßKµøÞ¢ dÄßçÈdÄÞ¢ÄßçuÄøÞ¢ÖáµÜÏÞÕßÜØÄí µßøà¿Þ¢ØߢÙØíÅßÄÞ¢ ØØáøØßiÈáÄÞ¢ º ÆáVPÞ¢ÆâVÕÞÈßÍÞ¢ ÆáøßÄÕVPÙøÞ¢ ÈÎÞÎß2.çÙÎdɶcÞÎßwá¶mÞJÎìÜߢ֢¶Þøß×í¿ÞÍßÄß ÙØñÞ¢ dÄßçÈdÄÞ¢çÙÎÞÌí¼ØíÅÞ¢ ÉàÄÕdØñÞ¢ dÉØKÞ¢çÆÕࢠÆáVPÞ¢ ÆßÕcøâÉÞ¢ ÈÎÞÎß³¢ ¼Ï ¼Ï ØLÞÈÆáVçP ÈÎ :³¢ ¼Ï ¼Ï ÖÞLßÆáVçP ÈÎ:¦Ïßø¢ ÉìVHÎß ÄKÄÞÃàÎÞÏßµÙÞØdÉÍÞÕÜÏ¢ÎÞÈØÕÞØßÈß øÞç·Öbøß¼·zíçÎÞÙÈÎÞ¢ ÈßX ÕßÍâÄß¼ÞÜ¢øÞ·¼ÜÞVHÕØVMÄWM¢ÕÞεøJßW ØáÕVHÉÆí΢µOÈÎÞVK Æ{¹Z ÉÞ¿á¢çÎ{øÞ·¹Z ÄX dÄádÉØÞÆ¢ÜfíÎß ÄçÜ޿ᢠÕÜ¢µøÕá¢ÍâçÆÕß ÜÞ{ßAᢠÉÞÆÎâÜ¢

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->