Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Preliminary Textile Report from the 1988 Bessastadir Excavations

Preliminary Textile Report from the 1988 Bessastadir Excavations

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Research Reports of the Circumpolar Laboratory No. 4
Haffenreffer Museum of Anthropology, Brown University
Michele Hayeur Smith
2012
Research Reports of the Circumpolar Laboratory No. 4
Haffenreffer Museum of Anthropology, Brown University
Michele Hayeur Smith
2012

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Haffenreffer Museum of Anthropology on Oct 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
#$*(/)-",'-&!"%+$>("
####
#
#$*$(/)-"#$,/'*"&"'-$"!%/)+>,3(/"4(:"8"
,344:8?:44:?"#9%:9#"=4"382,?=<=0=76"1?=58"98;N:?;%26"""""
 
#$#
##
#$*(/)$-"$,'( 
#
*(/)-",#'&,!%#+>(3)#4(3)#/:83%(?!3(:89#?&#*'%='%,3#2<#0%7:6,1##
Xbo cecf|zlz ki xbozo xorxlfoz }cz jcttloh kux le Ac| 4>33 cx xbo EcxlkecfAuzoua ki Ljofceh "
#
 `ú
$
ale`czcie Ázfcehz, }boto xbo| cto jutcxoh% Ocjb ~lojo}cz cecf|zoh ikt ildto lhoexliljcxlke& kd`ojx hlaoezlkez& xbtoch jkuex& }ct~ ceh}oix |cte hlaoezlkez "xbkumb ekx aljtkzjk~ljcff| cz xbozo aoczutoaoexz }otoxcgoe le zlxu }lxb flalxoh osul~aoex,& z~le xoezlke "}boe ~kzzldfo,& jkezxtujxlkehoxclfz& jkfkut "oylhoejo ikt h|olem }lff do ~otiktaoh le zudzosuoex akexbz,&}ocyo ~cxxote& oylhoejo ikt lejkt~ktcxlke }lxble fctmot mctaoexz kt kd`ojxz&chbotlem kt lejkt~ktcxoh eke!xorxlfo acxotlcfz& ceh uelsuo iocxutoz% Cff kd`ojxz}oto ~bkxkmtc~boh uzlem c hlmlxcf HlekZjk~o
#
aljtkzjk~o "}lxb acmeliljcxlkeztcemlem itka =>R!4>>R, ceh c Elgke hlmlxcf jcaotc%]boe xbozo cecf|zoz }oto jcttloh kux& li oeyofk~oz jkexcleoh aufxl~fo itcmaoexzki jfkxb flzxoh uehot xbo zcao euadot ceh xbcx lx }cz jfoct xbcx xbozo }otoitcmaoexz itka xbo zcao ~lojo ki jfkxb& xbo fctmozx }cz tojkthoh& aoczutoh cehcecf|zoh% Cff ki xbo ~lojoz }oto& le xbozo jczoz& hozjtldoh cz keo ~lojo ki jfkxb%Li xbo ~cjgcmo jkexcleoh akto xbce keo x|~o ki jfkxb& ocjb hliiotoex x|~o }czczzlmeoh c zuiilr "o%m c& d& j
*
p, cixot xbo Ecxlkecf Auzoua“z jcxcfkmuo euadot xk lehljcxo c hliiotoex icdtlj x|~o% Xblz bcylem dooe zclh le xbo euadotz flzxohdofk} toifojx ocjb itcmaoex xk mlyo ce lhoc ki xbo xkxcf euadot ki itcmaoexz ki jfkxb%Xbo ceekxcxlkez p4Z& z4P& oxj% toiot xk ~floh |ctez%
 
"CDJJHOCIHOOD"M"I"B$-*-L"@G"*)@>("
5;NNC$5DC$$;#'#JD#H%'=>,839<O#I(>,89(:89#5$M<;>>#B#$M<L#>>@#LM#>>#B#5G#>>@#LN#>>#B#5F#>>#A,'E,#$@$#34(""#K(?%,#A::"#+^(8#9@1#24(93#:8#4'%^#LM<FS#24(93#:8#4,H3#$N<NS#
 
#D#
T'%8#7(>,89(:89#J4'%^@4,H3O#M<F#>>@5<>>#2)%,'7#/:!83#5$@5$#Z:":!%##X%:48#Z:>>,839_#$@$#34(""Y#E,%&#H(8,#4,'E,#4(3)#'">:93#,]!'"#3)%,'7#7('>,3,%#'87#,]!'"#3)%,'7#/:!83<#2),%,#(9#'#),>#E(9(?",#:8#3),#3)%,,#H%'=>,839<##5;NNC$5DC$$;#?##I(>,89(:89#5NR#>>#B#5MF#>>#A,'E,#2'??&#K(?%,#A::"#+^(8#1@9#24(93#:8#4'%^#LMS#24(93#:8#4,H3#LMS#T'%8#7(>,89(:89#J4'%^@4,H3O#M<$D>>@M<GG>>#2)%,'7#/:!83#5$@5$#Z:":!%##X%:48#Z:>>,839_#2'??&#J^"'(8#4,'E,O<#2),%,#(9#'8#'77(3(:8'"#^(,/,#:H#/":3)#J'"9:#3'??&#4,'E,O#3)'3#4'9#9,48#:83:#3),#>'(8#H'?%(/#'9#%,^'(%<#
"
5;NNC$5DC$$;#/C#^"(,7#&'%8#I(>,89(:89#5RF#>>#B#M<L>>##A,'E,#\P#K(?%,#A::"#+^(8#+$W@W$+#24(93#:8#4'%^#\P#24(93#:8#4,H3#\P#T'%8#7(>,89(:89#J4'%^@4,H3O#\P#2)%,'7#/:!83#\P#Z:":!%##X%:48#Z:>>,839_#34:#93%'879#:H#^"(,7#&'%8Y#"'%=,%#:H#3),#34:#(9#9$W#'87#H(8,%#(9##W$+<###

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->