Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOVÉ NOVINY CENTRUM

NOVÉ NOVINY CENTRUM

Ratings: (0)|Views: 36,168|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
Počas uplynulého víkendu sa v bratislav
-
skej Inchebe konal koncert svetoznámej ro
-
kovej skupiny The Cranberries, na čele ktorejuž od roku 1990 stojí írska speváčka DoloresO'Riordan. Jej osobnosť spája na prvý pohľadťažko zlúčiteľné prvky. Je uznávanou rokovouhviezdou, žánrovo sa pohybujúcou v oblasti pomerne "tvrdého" roku, je matkou troch detí,obdivovateľkou Jána Pavla II. a vo svojich an
-
glických pesničkách necháva výrazne zaznieťnielen svoj írsky prízvuk, ale aj prezentačnémotívy typicky írskej ľudovej hudby.Tisícky slovenských divákov ocenilo jej
-
 paditý spev, hru na nástroje i to, že naprieksvojmu veku (vyše 40 rokov!) len zriedka postála na jednom mieste a neustále hýrila pohybom. Prirodzene, najväčšieho búrlivéhoocenenia divákov sa dočkali jej svetové hityako LINGER alebo ZOMBIE.Ďalším veľmi pozoruhodným bodom kon
-
certu bolo to, že ako predspeváčka vystúpilaKatarína Knechtová, ktorá zaspievala niekoľ
-
ko svojich skladieb, ale jej kratší koncert zavystúpením hlavnej hviezdy večera v ničomnezaostal a mnohým divákom bolo ľúto, žev
 
 presne načasovanom programevečera nemohla Katarína Knechtovázaspievať o pár svojich nádherných piesní viac. V zákulisí sa s našouspeváckou hviezdou pozdravil JánFigeľ, predseda KDH a podpredseda NR SR, ktorý nešetril slovami uzna
-
nia. Ďalším dôležitým dôvodom jeho pohybu v zákulisí bolo stret
-
nutie s hlavnou hviezdou večera.V roku 2008 bola Dolores O'Riordan medzitými umelcami, ktorí si z rúk Ján Figeľa akoeurokomisára zodpovedného o. i. za kultú
-
ru prevzali EUROPEAN BORDERS BRE
-
AKER AWARD - cenu Európskej únie, ktorúinicioval práve Ján Figeľ. Na záver ešte jedno poďakovanie. Patrí ko
-
merčnej Agentúre Amadeus, ktorá celý kon
-
cert, napriek problémom s presunom termínu,na Slovensku úspešne zrealizovala.
 
 Jozef Bača
V CENTRE pozornosti:
Ako ďalej v KDH...
 
Vážení čitatelia,túto otázku si položil Ján Figeľ na se
-
minári o európskej politike KDH. Svet je v hospodárskej kríze, Európa ajv
 
menovej kríze a na Slovensku mámevládu jednej strany, ktorá vo voľbáchsľubovala občanom istoty. Dnes je rea
-
lita iná. Aby si Smer zachoval akú-ta
-
kú tvár, berie druhým v podobe zvy
-
šovania daní. Domnieva sa, že bohatší Slováci a fungujúce rmy zvýšia istotychudobným voličom. Nestane sa. Všet
-
ci budú mať menej. Stačí si pripome
-
núť zákonitosti spojených nádob...Preto je namieste otázka:Ako ďalejv KDH?
 
Odpoveď je potrebné hľadaťaj preto, lebo na našej politickej scé
-
ne sú strany, a vznikajú ďalšie, v čeles lídrami, ktorí dokážu ohúriť svojichvoličov populistickými rečami.Majú jednoduché riešenia, sľubujú prospe
-
ritu a bezpečné istoty. Vidina úspechuna politickom javisku ich doženie dostavu, kedy klamstvo sa stáva pravdoua úmysel hazardom. Takíto politicimôžu vyhrať voľby, no nedokážu zme
-
niť svet.Kresťanstvo, a to je historický fakt,svet menilo.Meniť svet k lepšiemu bymalo byť aj ambíciou Kresťanskode
-
mokratického hnutia. Politika KDHmusí byť za každých okolností kres
-
ťanská a každý politik hnutia by maletické hodnoty, obsiahnuté v kresťan
-
skom kódexe, nielen poznať, ale ich ajvlastniť.Je to iná rovina vzťahov, kto
-
rá prináša aj iné istoty. Akokoľvek sazdá, že dvadsaťdva rokov je dlhá doba,KDH je na začiatku svojho poslaniaa
 
či sa nám to páči alebo nie,hnutiebude musieť ísť v niektorých hodnoto
-
vých tézach do koniktu s myšlienka
-
mi liberálneho sveta.
 
Ján Oparty
Ročník 2, Číslo 71, 17. október 2012
N
OVÉ NOVINY
 
CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk noviny o spoločnosti pre všetkých
 
cena tlačených novín 0,40 €
s DPH
Pôvodné slovo Sloven z logických a politologických dôvodov používame ekvivalentne so slovom Slovák (viď NOVÉ NOVINY CENTRUM č.9/2011).
Dolores O'Riordan - svetoznáma speváčkaa obdivovateľka Jána Pavla II. v Bratislave
 Dolores O'Riordan zo skupiny The
Cranberries a Ján Figeľ v rozhovore pred bratislavským koncertom (hore)a počas udeľovania ceny Európskej úniev roku 2008 (vpravo).Foto: Agentúra Amadeus a archív KDH.
 
Osem miliónov ľudí z celej našej planéty pozorovalo na portáli YouTube v
 
nedeľuodvážny skok mladého Rakúšana Feli
-
xa Baumgartnera zo stratosféry. Mnohíďalší sme to pozorne sledovali aj cez inémédiá. A pritom, ako by mohla povedať jedna z hrdiniek českého kultového lmuPelíšky,
„...je to taková blbost.“
Vyniesťsa balónom takmer do výšky maratón
-
skej trate, a potom odtiaľ zoskočiť dolu.Riskovať i život a vyhodiť za to päťde
-
siat miliónov dolárov! A predsa sme muso zatajeným dychom držali palce a tešilisa s ním, keď bezpečne a na rovné nohydoskočil do piesku americkej púšte. Spo
-
ločne s ním sme tak trochu pocítili čosi,čo človeka robí veľkým. Nie preto, lebo tostálo veľa námahy. Pretože namáhajú saaj mnohí iní ľudia, a kvôli tomu ich ešteneobdivujeme. A ani nie preto, lebo sta
-
čila len malá technická chybička a
 
mladýmuž by skončil tragicky. S takýmto rizi
-
kom žije veľa ľudí, občas musíme všetci.Ani to nie je dôvod na plesanie.To, čo je fascinujúce, je vízia, ktorou sacelé podujatie začalo a ktorú Felix Baum
-
gartner cieľavedome sledoval, až kým junenaplnil.Čosi, čo nepatrí do tohto mate
-
rialistického sveta, ale prichádza odina
-
kadiaľ.Ísť za veľkou myšlienkou a napl
-
niť ju, to je od vekov čosi, čo je hodnéobdivu!Keby si Felix Baumgartner pred rokmi povedal, že chce získať päťdesiat mili
-
ónov dolárov, a potom sa uvidí, i kebysa mu to potom podarilo, dnes by smeo ňom pravdepodobne nič nevedeli. Jaz
-
dil by asi na drahom a veľkom aute, mal by ako väčšina zbohatlíkov nepotreb
-
ne veľký a luxusný dom, cestoval by naexotické dovolenky a možno by už ničužitočné pre svojich blížnych nerobil. Tí,čo by ho poznali, by mu asi väčšinou zá
-
videli, a pre tých, ktorí trú núdzu, by bol pohoršením. Asi nikto by sa s ním nejakoveľmi neradoval zo zisku každého ďalšie
-
ho miliónu.Lenže Felix Baumgartner mal spočiatkuveľkú víziu. Pre iných zdanlivo nadbytoč
-
nú. Veď ako sa dá prakticky využiť, akdakto prekoná rekord v niečom, čo i takžiaden priamy osoh nikomu neprinesie?A
 
 predsa je to o hranici ľudských mož
-
ností. O schopnosti ruvať sa s prekážkami, pochádzajúcimi z oblasti materiálnehosveta. A toto už má pre ľudstvo veľký, bazásadný význam.Jednou z tých prekážoknepochybne bolo, že na celé podujatie boli potrebné i dostatočné nančné zdroje. Prenaplnenie svojej vízie potreboval FelixBaumgartner zohnať päťdesiat miliónov. Nie preto, aby robil „frajerinu“ tým, že sa bude producírovať, čo všetko má.Ukázalsa ako skutočný „frajer“ tým, že
naplnilsvoju víziu
. Za to ho dnes milióny ľudíobdivujú. A právom.Lebo ako pred rokmi napísal iný Rak
-
úšan, lozof 
Karl R. Popper
,k veľkýmveciam vedie sen o nich,
„...a nie, ako bynám asi navrhovalo Marxovo a Engel- sovo materialistické chápanie dejín, sen
 zarobiť tým peniaze... Mnohí snívali o li
-
etaní a vedome nasadili svoj život kvôli
 svojmu snu. Neinšpirovala ich nádej na zisk, ale sen o novej slobode o rozší-rení nášho priestoru...“
(Karl R. Popper:Hľadanie lepšieho sveta, ARCHA, s. r. o.,Bratislava 1995, str. 34).
Vízie majú preživot človeka zásadný význam.
Dobre je mať to na pamäti, a to hlavnev
 
demokratickej spoločnosti. Teda tam,kde sa na jej usporiadaní máme možno
-
sť podieľať všetci. Ak budeme uvažovaťiba o tom, aby sme mali viac, aby smezarobili, či sa nám to podarí, či nepoda
-
rí, nebudeme ani pre seba hodní obdivu.A hlavne, povedané slovami lozofa, náš priestor sa nám m nebude rozširovať.Ani si možno nevšimneme, ako sa po
-
stupne zamotáme do nových a stále moc
-
nejších závislostí na kadečom. Prídemei
 
o tú slobodu, ktorú sme už mali.Preto politický program, čo bude klásťna prvé miesto ekonomický prospech, jeúbohý a nemôže viesť spoločnosť k ničo
-
mu inému, než k tomu, čo bývalý veľkýčeský prezident označil za „blbú náladu“.A nejde iba o náladu.Je to cesta k ra
-
novanému a oveľa neviditeľnejšiemu ob
-
medzovaniu ľudskej slobody, než to boloza komunistickej diktatúry. 
Dobrý politický program,
taký, zaaký chcem v našej vlasti hlasovať,
musí začínať víziou.
Musí hľadať nové obzoryozajstnej ľudskej slobody.Na jeho napl
-
nenie bude, samozrejme, potrebné mať ajekonomické zdroje. Ale tie majú byť ibanástrojom, nie cieľom. Naplnenie vízieFelixa Baumgartnera tak môže byť dob
-
rou inšpiráciou i pre koncipovanie dobré
-
ho politického programu.
POLITOLÓGIA
N
aplNeNá
 
vízia
F
elixa
B
aumgartNera
 
a
 
doBrý
 
politický
 
program
 
NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk 
17. október 2012
Strana 2
 
NOVÉ NOVINY CENTRUM
www.novenovinycentrum.sk 
Tak a je to tu! Môj prvý článokv
 
 printovom médiu a obrovskáodozva! Poviete si, veď môže byťchalan rád. No, som rád aj nie somrád. Priznám sa, vedel som, že môj príspevok nezostane bez odozvy,ale to, čo sa udialo v uplynulýchdňoch, ma trochu zaskočilo.
Som rád z dvoch dôvodov:
1. Som rád, lebo cez FCB a emailsa ku mne dostalo veľa pozitívnejspätnej väzby a vyjadrenia podpo
-
ry, aby som pokračoval v tom, čosom začal.
Vaša podpora ma teší,lebo viem, že nie som sám, a tomi dodáva energiu a chuť písať.
2. Somrád, lebo naadresu vy
-
davateľa savalí lavína,ktorá machce urýchlene vytlačiť z po
-
zície prispievateľa do tohto pe
-
riodika. To je dobre.
Znamenáto, že rubrika „Postrehy bezCENZÚRY“ má svoje opod
-
statnenie.
 Nenecháva pokoj
-
ných nielen čitateľov, ale ajľudí, ktorí sa v „Postrehoch...“nájdu.
Nie som rád z dvoch dôvo
-
dov:
1. Nie som rád, lebo v tejtokrajine sme ani po 23 rokochslobody nedospeli do ozajst
-
nej demokracie.
Vydavateľ bol„upozornený“, že vyjadrujemagresívne útoky voči DanieloviLipšicovi a Milanovi Krajniako
-
vi.
To, že týchto dvoch pánov „ne
-
musím“, je postoj občana SR, zaktorý nemôžem byť perzekvovanýz verejného života.
Dokonca bolovyjadrené podozrenie z toho, žesom antisemita.
V mojom „Postre
-
hu...“ nič také nenájdete. Antisemi
-
ta určite nie som. Prepáčte, ale keďčlovek povie "ruská maa", nikohonenapadne obviňovať ho z rusofó
-
 bie. Ja som síce raz použil nevhod
-
ný výraz, čo mi je ľúto, ale to bolov
 
hneve. Bolo to v deň, keď maSME zablokovalo. Ale to nezname
-
ná, že som antisemita... Aj toto je príklad "dvojakého metra" sloven
-
skej demokracie... Demokratickísme dovtedy, kým nám to vyho
-
vuje.
Ja osobne som za to, aby sikaždý robil svoju prácu, a ľudiasi názor spravia.
Myslím, že súdosť kompetentní. Alebo má niekto potrebu im v tom pomôcť...? Moječlánky si čitatelia môžu prečítať nawww.lipsic. blogspot.ska posúdiťsami.
2. Nie somrád, lebomôj príspevok skomplikovalživot vydavateľovi, ktorý midal priestor. Nesmierne si vá
-
žim jeho postoj v týchto dňoch.On aj ja sme si vedomí, že nie
-
kedy nemusíme byť názorovo jednotní, ale napriek tomu po
-
nechávame čitateľom slobodumať svoj názor.
Postoj vyda
-
vateľa vnímam ako ľudskya
 
profesionálne odvážny.
Os
-
tatní by si mohli brať príklad...
Na záver chcem vyjadriťodhodlanie, že moje „Prí 
-
spevky bez CENZÚRY“budú aj naďalej ostré, pria
-
me a adresné (môžete sa páni spo
-
ľahnúť...), ale postojovo a údajo
-
vo korektné.
SPOLOČNOSŤ
17. október 
2012
Strana 3
Postrehy bez CENZÚRY 
 Peter Si
CENZÚRA naša každodenná ...

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Viliam Pavelčák added this note
p.Kravec by sa mal hanbiť,ako kresťan!Veď to je fraška-čo urobil!Ešte horšie,že ten jeho v tom čase šef-teraz stranícky líder to obhajuje!Hanba-Fuj-Fuj-Fuj!!!Je to farizejstvo!Peniaze mal jednoducho vrátiť organizacií,ktorá mu ích priznakĺa-vyplatila!Ide o železničnú spločnosť,ktorá je v strate-zadĺžená!!!!!!!
Dennik SME liked this
Dennik SME liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->