Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 Bai Tap Dien Xoay Chieu Hay Va Kho p1 de Thi 2

10 Bai Tap Dien Xoay Chieu Hay Va Kho p1 de Thi 2

Ratings:
(0)
|Views: 499|Likes:
Published by tiktac01

More info:

Published by: tiktac01 on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Tr
c nghi
m Dòng
đ
i
n xoay chi
u
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
 
Câu 1.
M
t
đ
èn
ng
đượ 
c m
c vào m
t
đ
i
n áp xoay chi
u có bi
u th
c
π
u1002cos100
π
tV2
=
. Cho bi
ế
t
đ
èn sángn
ế
u u70,71V
. Trong m
t gi
ờ 
s
d
ng,
đ
èn th
c s
tiêu th
 
đ
i
n n
ă
ng trong th
ờ 
i gian là
A.
15 phút.
B.
30 phút.
C.
20 phút.
D.
40 phút.
Câu 2.
Cho
đ
o
n m
ch RLC.
Đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
( )
uU2cos
ω
tV.
=
Gi
a hai b
n t
 C có b
trí m
t khóa K. Gi
a hai
đầ
u R có m
c m
t vôn k 
ế
. Khóa K
đ
óng vôn k 
ế
ch
giá tr
g
p 3 l
n khi khóa K ng
t.Xác
đị
nh h
s
công su
t c
a m
ch khi K
đ
óng. Bi
ế
t dòng
đ
i
n khi K
đ
óng vuông pha v
ớ 
i dòng
đ
i
n khi K ng
t.
A.
 1.10 
B.
 1.3 
C.
 1.3 
D.
 3.10 
Câu 3.
Cho m
ch
đ
i
n RCL m
c n
i ti
ế
p theo th
t
R, C, L, trong
đ
ó cu
n dây thu
n c
m có
độ
t
c
m L thay
đổ
i
đượ 
c; R = 100
.
Đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch hi
u
đ
i
n th
ế
xoay chi
u t
n s
f = 50 Hz. Thay
đổ
i L ng
ườ 
i ta th
y khiL = L
1
và khi
12
LLL2
= =
thì công su
t tiêu th
trên
đ
o
n m
ch nh
ư
nhau nh
ư
ng c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n t
c th
ờ 
i vuôngpha nhau. Giá tr
c
a L
1
đ
i
n dung C l
n l
ượ 
t là
A.
41
43.10L(H);C(F).
π
2
π
= =
B.
41
210L(H);C(F).
π
3
π
= =
 C.
41
410L(H);C(F).
π
3
π
= =
D.
41
13.10L(H);C(F).4
π π
= =
 Câu 4.
Cho m
ch
đ
i
n RLC.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch có d
ng
( )
2
LuU2cos
ω
tV ; R.C
= =
Cho bi
ế
t
đ
i
náp hi
u d
ng
RLRC
U3U.
=
H
s
công su
t c
a
đ
o
n m
ch có giá tr
A.
2.7
B.
3.5
C.
3.7
D.
2.5
 Câu 5.
Cho
đ
o
n m
ch AB g
m hai
đ
o
n m
ch AM n
i ti
ế
p MB.
Đ
o
n m
ch AM g
m
đ
i
n tr
ở 
R n
i ti
ế
p v
ớ 
i t
 
đ
i
n
đ
i
n dung C,
đ
o
n m
ch MB có cu
n c
m có
độ
t
c
m L và
đ
i
n tr
ở 
r.
Đặ
t vào AB m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
( )
uU2cos
ω
tV.
=
Bi
ế
t
MBAM
LRr;U3U.C
= = =
H
s
công su
t c
a
đ
o
n m
ch có giá tr
A.
0,887.
B.
0,755 .
C.
0,865.
D.
0,975.
Câu 6.
Cho m
ch
đ
i
n AB g
m hai
đ
o
n m
ch AM n
i ti
ế
p v
ớ 
i MB, trong
đ
ó AM g
m
đ
i
n tr
ở 
R n
i ti
ế
p v
ớ 
i t
 
đ
i
n
đ
i
n dung C, MB có cu
n c
m có
độ
t
c
m L.
Đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
( )
uU2cos
ω
tV
=
. Bi
ế
t u
AM
vuông pha v
ớ 
i u
MB
v
ớ 
i m
i t
n s
 
ω
. Khi m
ch có c
ng h
ưở 
ng
đ
i
n v
ớ 
i t
n s
 
ω
o
thìU
AM
= U
MB
. Khi
ω
=
ω
1
thì u
AM
tr
pha m
t góc
α
1
 
đố
i v
ớ 
i u
AB
và U
AM
= U
1
. Khi
ω
=
ω
2
thì u
AM
tr
pha m
t góc
α
2
 
đố
i v
ớ 
i u
AB
AM1
UU
=
. Bi
ế
t
1211
π
3
α α
;UU.24
+ = =
Xác
đị
nh h
s
công su
t c
a m
ch
ng v
ớ 
i
ω
1
;
ω
2
 
A.
cos
φ
0,75;cos
φ
0,75.
= =
B.
cos
φ
0,45;cos
φ
0,75.
= =
 C.
cos
φ
0,75;cos
φ
0,45.
= =
D.
cos
φ
0,96;cos
φ
0,96.
= =
 Câu 7.
M
ch RLC có
2
LRC
=
và t
n s
thay
đổ
i
đượ 
c. Khi f = f 
1
ho
c f = f 
2
thì m
ch có cùng h
s
công su
t. Bi
ế
t f 
2
 = 4f 
1.
Tính
 
h
s
công su
t c
a m
ch khi
đ
ó.
A.
cos
φ
= 0,44.
B.
cos
φ
= 0,5.
C.
cos
φ
= 0,55.
D.
cos
φ
= 0,6.
Câu 8.
 
Đặ
t m
t
đ
i
n áp xoay chi
u
( )
o
uUcos
ω
tV
=
vào hai
đầ
u m
t
đ
o
n m
ch AB g
m
đ
i
n tr
ở 
R, cu
n dây c
mthu
n L và t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C m
c n
i ti
ế
p. T
C có
đ
i
n dung thay
đổ
i
đượ 
c.Thay
đổ
i C, khi
1
CC
ZZ
=
thìc
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n tr
pha
π
 /4 so v
ớ 
i
đ
i
n áp hai
đầ
u
đ
o
n m
ch, khi
21
CCC
ZZ6,25Z
= =
thì
đ
i
n áp hi
u d
ng gi
ahai t
 
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i. Tính h
s
công su
t c
a m
ch khi
đ
ó?
A.
0,6.
B.
0,7.
C.
0,8.
D.
0,9.
CÁC BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ – PHẦN 1
 ĐỀ 
THI TR
 Ắ 
C NGHI 
 Ệ 
 M)
Giáo viên:
ĐẶ
NG VI
T HÙNG
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Tr
c nghi
m Dòng
đ
i
n xoay chi
u
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
 
Câu 9.
Cho m
ch
đ
i
n RLC, cu
n c
m có
đ
i
n tr
ở 
thu
n r.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch có d
ng
( )
u1252cos
ω
tV,
=
v
ớ 
i
ω
thay
đổ
i
đượ 
c.
Đ
o
n m
ch AM g
m R và C,
đ
o
n m
ch MB ch
a cu
n dây. Bi
ế
t u
AM
 vuông pha v
ớ 
i u
MB
và r = R. V
ớ 
i hai giá tr
c
a t
n s
ω
1
= 100
π
rad/s và và
ω
2
= 56,25
π
rad/s thì m
ch có cùng h
 s
công su
t. Hãy xác
đị
nh h
s
công su
t c
a
đ
o
n m
ch.
A.
0,96.
B.
0,85.
C.
0,91.
D.
0,82.
Câu 10.
Cho m
ch
đ
i
n RLC, cu
n dây thu
n c
m.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch là
( )
uU2cos
ω
tV,
=
ω
thay
đổ
i
đượ 
c, bi
ế
t
2
LR.C
=
M
ch có h
s
công su
t là373 
ng v
ớ 
i hai giá tr
c
a t
n s
 
ω
. Bi
ế
t
ω
1
= 100
π
rad/s. Xác
đị
nh giá tr
th
hai
ω
2
?
A.
100
π
rad/s.
B.
100
π
rad/s.3
C.
100
π
rad/s.7
D.
100
π
rad/s.9 
Câu 11.
Cho m
ch RLC, C thay
đổ
i
đượ 
c.
Đ
i
n áp hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
( )
uU2cos100
π
tV.
=
Khi
41
10CC(F)2
π
= =
ho
c
42
10CC(F)
π
= =
và thì m
ch tiêu th
cùng công su
t nh
ư
ng các dòng
đ
i
n i
1
và i
2
l
ch phanhau
π
 /3. Xác
đị
nh R n
ế
u bi
ế
t1,5L(H).
π
=
 
A.
50
.
B.
402
.
C.
503
.
D.
303
.
Câu 12.
Cho m
ch
đ
i
n g
m
đ
o
n AM n
i ti
ế
p v
ớ 
i MB.
Đ
o
n AM có 1 ph
n t
là R;
đ
o
n MB ch
a thu
n c
m Lthay
đổ
i
đượ 
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i C.
Đặ
t vào hai
đầ
u A, B hi
u
đ
i
n th
ế
xoay chi
u có giá tr
hi
u d
ng và t
n s
không
đổ
i50Hz.
Đ
i
u ch
nh
1
2LL(H)5
π
= =
 
để
U
MB
đạ
t giá tr
c
c ti
u thì th
y công su
t trên m
ch là 240 W và c
ườ 
ng
độ
 dòng
đ
i
n hi
u d
ng qua m
ch có giá tr
22A.
Đ
i
u ch
nh L = L
2
 
để
hi
u
đ
i
n th
ế
trên cu
n c
m
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i.Tính
độ
l
ch pha gi
a u
L
và u
AB
khi L = L
2
A.
60
0
.
B.
53
0
.
C.
73
0
.
D.
37
0
.
Câu 13.
Cho m
ch
đ
i
n RLC n
i ti
ế
p, có
đ
i
n tr
ở 
90
.
Đặ
t vào 2
đầ
u
đ
o
n m
ch
đ
i
n áp
( )
u1002cos100
π
tV
=
.Thay
đổ
i L ta th
y khi c
m kháng c
a cu
n dây b
ng Z
L
thì hi
u
đ
i
n gi
a 2
đầ
u RL
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i b
ng 200 V.Tính giá tr
c
a Z
L
?
A.
90
.
B.
120
.
C.
150
.
D.
180
.
Câu 14.
Cho
đ
o
n m
ch RLC.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
( )
2u1002cos100
π
tV;R100
; L = (H).
π
= =
 Xác
đị
nh C
để
U
RC
c
c
đạ
i.
A.
4
10C(F).2,4
π
=
B.
3
10C(F).2,4
π
=
C.
4
10C(F).2
π
=
D.
3
10C(F).2
π
=
 Câu 15.
Cho
đ
o
n m
ch RLC có
( )
2u1002cos100
π
tV;R100
,L = (H)
π
= =
. Xác
đị
nh C
để
U
RC
= 200 V.
A.
4
10C(F).1,5
π
=
B.
3
10C(F).1,5
π
=
C.
4
10C(F).
π
=
D.
3
10C(F).
π
=
 Câu 16.
Cho
đ
o
n m
ch RLC.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
( )
2u1002cos100
π
tV;R100
; L = (H).
π
= =
 Xác
đị
nh C
để
U
RL
= 200 V.
A.
4
10C(F).3
π
=
B.
3
10C(F).2
π
=
C.
4
10C(F).
π
=
D.
4
10C(F).4
π
=
 Câu 17.
Cho m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m
đ
o
n m
ch AM n
i ti
ế
p v
ớ 
i
đ
o
n MB.
Đ
o
n AM là h
p kín X (X ch
a haitrong ba ph
n t
ph
n t
R, L, C);
đ
o
n MB là t
 
đ
i
n có20C(
µ
F)
π
=
.
Đặ
t hi
u
đ
i
n th
ế
xoay chi
u 50 Hz vào hai
đầ
u AB thì th
y hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng gi
a hai
đ
i
m b
t kì trong ba
đ
i
m A, M, B
đề
u có giá tr
120 V. Tính côngsu
t tiêu th
c
a X?
A.
14,40 W.
B.
24,94 W.
C.
28,80 W.
D.
49,88 W.
Câu 18.
Cho m
ch
đ
i
n RLC.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch có d
ng
( )
uU2cos
ω
tV,
=
R là m
t bi
ế
n tr
ở 
.
Đ
i
u ch
nh t
n s
f thay
đổ
i, ng
ườ 
i ta th
y r
ng v
ớ 
i f 
1
= 25 Hz hay f 
2
= 50 Hz thì m
ch v
n tiêu th
công su
t là P chodù bi
ế
n tr
ở 
có giá tr
R
1
= 45
hay R
2
= 80
. Xác
đị
nh t
n s
o
 
để
m
ch có c
ng h
ưở 
ng
đ
i
n.
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Tr
c nghi
m Dòng
đ
i
n xoay chi
u
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
 
A.
75 Hz.
B.
252Hz.
C.
35,5 Hz.
D.
85 Hz.
Câu 19.
Cho m
ch
đ
i
n RLC, v
ớ 
i C thay
đổ
i
đượ 
c.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch có d
ng
( )
uU2cos
ω
tV.
=
 Khi
41
10CC(F)
π
= =
thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n i tr
pha
π
 /4 so v
ớ 
i u. Khi
42
10CC(F)2,5
π
= =
thì
đ
i
n áp hai
đầ
u t
 
đ
i
n
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i. Tính t
n s
góc
ω
, bi
ế
t L = 2/ 
π
(H)?
A.
200
π
rad/s.
B.
50
π
rad/s.
C.
10
π
rad/s.
D.
100
π
rad/s.
Câu 20.
Cho m
ch
đ
i
n RLC, v
ớ 
i C thay
đổ
i
đượ 
c.
Đ
i
n áp
đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch là
( )
u2002cos
ω
tV.
=
 Khi C = C
o
thì
đ
i
n áp hai
đầ
u t
 
đ
i
n
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i U
Cmax
= 250 V, khi
đ
ó m
ch tiêu th
công su
t P = 120 W.Tính giá tr
c
a R.
A.
120
.
B.
100
.
C.
150
.
D.
50
.
Câu 21.
Cho
đ
o
n m
ch AB g
m ba
đ
o
n m
ch AM, MN và NB m
c n
i ti
ế
p.
Đ
o
n AM ch
a t
 
3
10C(F)6
π
=
,
đ
o
nMN ch
a cu
n dây có r = 10
,
độ
t
c
m3L(H)10
π
=
,
đ
o
n NB ch
a bi
ế
n tr
ở 
R.
Đặ
t vào A, B m
t
đ
i
n áp xoaychi
u có t
n s
có th
thay
đổ
i. Khi c
 
đị
nh f = 50 Hz, thay
đổ
i R thì
đ
i
n áp hi
u d
ng
đ
o
n AM
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i làU
1
. Khi c
 
đị
nh R = 30
, thay
đổ
i t
n s
f thì
đ
i
n áp hi
u d
ng hai
đầ
u
đ
o
n AM
đạ
t giá tr
c
c
đạ
i là U
2
.Khi
đ
ó t
s
 
12
UU
A.
1,58 .
B.
3,15.
C.
0,79.
D.
6,29.
Câu 22.
Cho
đ
o
n m
ch RLC, t
C bi
ế
n
đổ
i
đượ 
c, cu
n dây c
m thu
n.
Đ
i
n áp hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
( )
u782cos100
π
tV.
=
Khi C thay
đổ
i, ta th
y có hai giá tr
 
2412
1010CC(F) ; CC(F)28
π π
= = = =
thì
đ
i
n áp hi
ud
ng gi
a hai
đầ
u
đ
i
n tr
ở 
R và hai
đầ
u cu
n c
m có cùng giá tr
là 62,4 V. Giá tr
c
a R và L là
A.
6,450
; (H).
π
B.
0,6448
; (H).
π
C.
4,660
; (H).
π
D.
 6,430
; (H).
π
 
Câu 23.
Cho
đ
o
n m
ch xoay chi
u g
m
đ
i
n tr
ở 
thu
n, cu
n dây thu
n c
m và t
 
đ
i
n m
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i nhau. T
 
đ
i
n có
đ
i
n dung thay
đổ
i
đượ 
c.
Đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch m
t
đ
i
n áp xoay chi
u có giá tr
hi
u d
ng là 200 V, t
ns
50 Hz.
Đ
i
u ch
nh
đ
i
n dung c
a t
 
đ
i
n
để
 
đ
i
n áp hi
u d
ng gi
a hai b
n t
 
đạ
t c
c
đạ
i, khi
đ
ó c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n t
c th
ờ 
i trong m
ch có giá tr
hi
u d
ng 2 A và l
ch pha so v
ớ 
i
đ
i
n áp hai
đầ
u
đ
o
n m
ch là
π
 /3 rad. Giá tr
 
đ
i
ndung c
a t
 
đ
i
n là
A.
4
10(F).
π
3
B.
4
2.10(F).
π
3
C.
4
3.10(F).2
π
D.
4
3.10(F).
π
 Câu 24.
 
Đ
o
n m
ch xoay chi
u g
m m
t cu
n dây có c
m kháng Z
L
m
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i
đ
i
n tr
ở 
thu
n R.
Đ
i
n áp hi
ud
ng
ở 
hai
đầ
u cu
n dây, hai
đầ
u
đ
i
n tr
ở 
R, hai
đầ
u
đ
o
n m
ch t
ươ 
ng
ng là U
1,
U
R
, U.
Đ
i
n áp hai
đầ
u cu
n dâyl
ch pha
π
 /3 so v
ớ 
i
đ
i
n áp hai
đầ
u
đ
i
n tr
ở 
R và U
1
= U
R
. G
i công su
t m
ch là P. K
ế
t lu
n nào sau
đ
ây
sai
?
A.
2
UP.2R
=
 
B.
R
U3U.
=
 
C.
3cos
φ
.2
=
 
D.
L
Z3R.
=
 
Câu 25.
M
t cu
n dây có
đ
i
n tr
ở 
thu
n R,
độ
t
c
m L. N
ế
u m
c cu
n dây vào hi
u
đ
i
n th
ế
m
t chi
u 24 V thìc
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua cu
n dây là 0,36 A. N
ế
u m
c cu
n dây vào hi
u
đ
i
n th
ế
xoay chi
u có U = 100 V thì c
ườ 
ng
độ
hi
u d
ng c
a dòng
đ
i
n qua cu
n dây
đ
ó là 1 A. H
s
công su
t c
a cu
n dây lúc này là
A.
0,5.
B.
2/3.
C.
3/4.
D.
0,86.
Câu 26.
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n g
m 1 cu
n dây có
đ
i
n tr
ở 
R và
độ
t
c
m L n
i ti
ế
p v
ớ 
i m
t t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung thay
đổ
i
đượ 
c.
Đ
i
n áp xoay chi
u
ở 
2
đầ
u
đ
o
n m
ch là
( )
uU2cos
ω
tV
=
. Khi C = C
1
thì công su
t c
a m
ch là P = 200 Wvà c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n wa m
ch là
π
iI2cos
ω
tA.3
= +
Khi C = C
2
thì công su
t c
c
đạ
i, giá tr
c
c
đạ
i
đ
ó là
A.
400 W.
B.
200 W.
C.
800 W.
D.
600 W.
Câu 27.
Khi m
c l
n l
ượ 
t m
t
đ
i
n tr
ở 
thu
n, m
t cu
n dây thu
n c
m và m
t t
 
đ
i
n vào m
t
đ
i
n áp xoay chi
u u =Uocos(
ω
t) V thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n hi
u d
ng ch
y trong các ph
n t
 
đ
ó có giá tr
t
ươ 
ng
ng là 2,4 A; 3,6 A; 1,2 A.N
ế
u m
c ba ph
n t
trên n
i ti
ế
p v
ớ 
i nhau thành m
t
đ
o
n m
ch r
i m
c vào
đ
i
n áp này thì c
ườ 
ng
độ
hi
u d
ng c
adòng
đ
i
n qua m
ch là
A.
1,24 A.
B.
1,52 A.
C.
1,44 A. D. 0,96 A.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tadaylaso122 liked this
tadaylaso122 liked this
taiduc272 liked this
KyuMin Joyer liked this
Maianh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->