Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Story of God for Kids (Trainers Guide)

The Story of God for Kids (Trainers Guide)

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by Derick Parfan

More info:

Published by: Derick Parfan on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

 
=
YZ:Hnjy
Ifozaozy
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1Pmkenhdm ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;Pmkyq{m~ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4Mbrmdml //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// >Mok Pmokmhf mz Hmpmokmomhmo //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =0Bmqznylf ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ==Mok Ememhnok Eqlpf /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =2Ememhnok lm~ Lmymlmok Aypnrnzq ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =9Hmlmzm~mo mz Bqdm~ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =:Mok Aypnrnzq ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =1Mok Nkeay~m ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =3
 
2
YZ:Hnjy
 
―Bmhnz hm omkqkqemz om
nhnoqh{aozf ok momh lf mok zqokhfe hm~ Gayqy6 Mok Bmome om Aypnrnzq om omym n~f m~
omym hmo~m rno/“ Omok ymbndno nzf ym mhno ok hmnbnkmo hf% omnynp hf om hmdnz hnemem onem yn Gayqy% lnomlmennz hf mok
lmkmkm{m ok mhnok lkm momh pmrm ym Hmo~m jmdne emlmok ym hmonemok ajmj/ Ym pmkjmmo ok lkm zmfo% omhnzm hfmok mhnok lkm momh om omkymenzm mz omhnpmk,qymp ym lkm zmf ym lkm pmrmmo om zmhfz mhfok km{no/ [mem hmynynemok menoemokmo jn zqemj ok lmzmzmojm/ Ynombn on Gay
qy% ―
Mok ynoqlmok dnojn hqlnhnemem ym pmkdmdmrn ok Jn~fyom zqemj ok pmkhnemem ok nymok lmennz om bmzm m~ dnojnok,dnojn pmkdmdmrnmo ok Jn~fy/
Mok lkm bmzm m~ lmjmenoklmon{mem/ Ynem m~ omkznzn{mem/ Ynomymbn onem mok hmzfzfdmomo omok dnojn nommemem mok nnynpno ok nbmok zmf/ Mzpnomhnhnokkmo ynem/ Pnomhnhnokkmo mz dnojn pnonpnknemo ok mlnok lkm hmpnzbmdm~% hmnbnkmo mz lkm hmlmk,momh mok mhnok lkm momh hmpmk omkhqh{aozf ynem lqem ym Bnbenm jmdne ynem m~ bmzm/ Hqok mhf n~fo% pnomznkne om onemmhf/Mok lkm omhmymom~mo omznok km{mno ym mznok pmkhmbmzm m~ jmem,jmem omzno ym mznok pmkzmojm/ Nemo ym mzno mok
omkymbn om ―Dnojn hf meml hqok pmmof nbmbmdmkn mok mhnok pmomomlpmemzm~m6 Dnojn hf meml hqok mof mokymymbndno hf mz hqok haemo ymymbndno n~fo6“ Pmmof hqok bmzm
pm emok zm~f m~ omzqzqomo om omzno mok nymokapahznbf mz Bnbenhme om pmrmmo ok pmkbmbmdmkn ok mznok pmomomlpmemzm~m6 Pmmof hqok mok pmrmmok nzf m~lmkmkmlnz omzno bqfok bqdm~6 Kqyzqok,kqyzf ok lkm bmzm mok lkm h{aozf mz lmjmen onem nzfok lmzmojmmo- Moklkm h{aozfok omnh{aozf ym lkm bmzm m~ omknknok bmdmkn ok hmonemok pmkhmzmf/ Hqok lmzqzqzqomo onem mok lkmh{aozfok nzf dmbmok ynem m~ bmzm% lmkmkmlnz onem nzf dmbmok bqdm~ qpmok nbmdmkn yn Gayqy ym nbmok zmf/ Bqhfjjnzf% omhmhmymom~mo onem mok pmkhqhq{aozf ok H{aozf ok Jn~fy mz nzf m~ omknknok omzqrme om bmdmkn ok hmonemokpmkhmzmf mz ok hmonemok lkm pnomkqqympmo/
Ynof6
 
Mok lkm h{aozfok nzf m~ kmkmlnzno pmrm ym lkm bmzm mz ok lkm bmzm
 ’ 
4,=9 zmfok kqemok om lm~rffo omokraemy~fo hm~ Gayqy f omkomomny onzf/
Lmmmrnok ynem„~ hmymlm ok hmonemok lkm lmkqemok ym nymok
lnyynfoy zrnp
flkm bmzmok omkomomny lmkbmdmkn ym hmonemok lkm hmnbnkmo/ Kqyzf ok lkm bmzmok nzf om lmzqzqomo mok lkmh{aozfok nzf% nh{aozf nzf ym lkm hmnbnkmo mz hmpmlne~m% mz lmokqom jno ym nbmok krqpf ok lkm bmzm qpmoklmzqzqomo jno onem nzf/ Lmmmrnok kmlnzno ok lkm lmzmzmojm mok lkm h{aozfok nzf ym lkm bmzm ym
 Bnbea imlpy
%
Smimznfo Bnbea Yidffe
f nbm pmok prfkrmlm/ Hqok kmkmlnzno mok lkm h{aozfok nzf ok lmzmzmojm% jmpmz nynpno ommok em~qono m~ lmzqeqokmo mok lkm bmzm om lmzqzqomo mz lmnbmdmkn jno onem mok lkm nzf ym hmonemok lkmhmnbnkmo mz hmpmlne~m/
Mof6
 
Mok zalm ok hmenkzmymo ym lkm h{aozfok nzf m~7 mok Pmoknoffo bnemok pnomhmlmzmpmz ym pmkzqpmj ok Hmo~moklkm pmokmhf mz pnomhmlmbqznok hmnbnkmo
$Kfj my zda qeznlmza prflnya haapar moj crnaoj./
Yn~m mok
qeznlmza prflnya haapar 
jmdne ym ynlqem pm emok ok lqojf% npnomokmhf om on~m mok pmrmmo pmrm zm~f m~ lmenkzmy ym pmrqymjmdne ym hmymemomo/ Yn~m mok
qeznlmza crnaoj 
jmdne ym embny on~mok pmklmlmdme ym mzno hm~m kqyzf on~m zm~foknenkzmy mz bnk~mo ok hmyn~m,yn~mok bqdm~ jnzf ym Lqojf/
 
9
Lmmmrnok pqlnen ym zmzefok bary~fo ok lkm h{aozf japaoja ym no~fok hfozahyzf7 1% =0% mz =1 h{aozf/ Mok zalmm~ bqfok lmhnhnzm ym =1,h{aozf% parf hmkmlnz,kmlnz jno mok lmnnhenok bary~fo ym nbmok lkm km{mno zqemj ok
Smimznfo Bnbea Yidffe
% f hqok lmnhen emok mok pmomdfo ym lkm bmzm/
Bmhnz6
 
Mok YZ:Hnjy% zqemj ok YZ:Z% m~ nymok pmrmmo omok pmkymymom~ ym lkm zmkmyqofj on Hrnyzf pmrm nbmdmkn mokhmonemok pmomomlpmemzm~m% ym pmlmlmknzmo ok pmkhqh{aozf ok hmonemok lkm paryfome om h{aozf mz ok lkmh{aozf ym Bnben~m% mz qpmok ymom~no jno mok nbm om km{no nzf/ Nzf m~ lmmmrnok lmknok ynlqem ok lkm bmkfoknkeay~m f krqpf ok lmomomlpmemzm~m jmdne ym pmkhqh{aozf ok bmzm ym lkm lmy lmzmzmojm/ Omnpmpmym okYZ:Hnjy mok Ymenzm ok Jn~fy ym lkm
frme ifllqonimzfry
ym pmrmmo om lmzmzmojmmo onem% lmzqzqemrmo onem mzlmkmkmlnz onem ym pmk,mhm~ ok lkm zmf hm~ Gayqy/ Lmdmemkmok ymokhmp ok YZ:Hnjy mok
nozaoznfomenz~%miifqozmbnenz~ mz nllajnmi~/
Nbnk ymbndno% ym ynlqem„z ynlqem pm emok ok YZ:Hnjy mok emdmz ok hmymen m~ dnojn emok
omzqzqzf hqojn kqlmkm{m rno onzf% mz ynem m~ lmomomkfz ym hmonemok lkm knomkm{m f dnojn knomkm{m/Lmdmemkm ym YZ:Z mz YZ:Hnjy
asmokaenyl
mok pmhnhnonk ym h{aozf ok nbmok zmf% mz pmkbmbmdmkn ok n~fok h{aozfmz ok H{aozf ok Jn~fy/ Mok qomok h{aozf ok Jn~fy om nbmbmdmkn m~ zqokhfe ym hqok pmmof bnomkf on Gayqy mokbqdm~ ok nymok ememhnok ynomympnmo ok lmymlmok aypnrnzq/ Ynombndmo yn~m on Gayqy om qlq{n ym hmonem mz nbmdmknym nbm $hmymlm mok lkm hmpmlne~m mz hmnbnkmo. mok h{aozf hqok pmmofok bnomkf ok Jn~fy mok hmo~mok bqdm~/Hmyqofj onzf mok nymok lmnhenok h{aozf ok bqfok Bnbenm
 ’ 
mok H{aozf ok Jn~fy ynlqem ym pmkenhdm dmokkmok ymnkeay~m
$iramznfo zf idqrid./
Nzf m~ pmkbmbmdmkn ok Abmokdae~f om lm~ pmmo~m~m om zmokkmpno yn Gayqy ymhmzmpqymo/ $Znokomo mok jnmkrml.Mok
 Bnbea yzfr~nok
m~ pmkbmbmdmkn ok lkm hmzfzfdmomo ok Bnbenm ym pmlmlmknzmo ok pmkhqh{aozf ok lkmhq{aozf ym Bnbenm/ Bqhfj ym lmemenl om pmkzmemhm~ ym bm{mz hq{aozf kmlnz mok lkm
jnyifsar~ }qayznfoy
fpmkzqhemy% mok lkm hmymlm ym YZ:Hnjy m~ znomzmofok ok zmzefok hmzmoqokmo pmkhmzmpfy ok bm{mz h{aozf7 =.Pmmof lf lmzmzmojmmo mok h{aozfok nzf6 2. Hmon,hmonof lf nbmbmdmkn mok h{aozfok nzf6 9. Mof ym h{aozf mokjmpmz lfok yqojno6 Mok mkmrmok pmkyqofj mok yqyn ym prfyayf ok YZ:Hnjy/
Pmmof6
 
Hmnemokmo ok pmkdmdmojm ym pmokqokqom ym YZ:Hnjy yayynfo/ Jmdne nhm{ m~ omkzqzqrf mz dqlndnhm~mz ym lkmbmzm om lmkhmbnymjf ok lkm hq{aozf% jmpmz m~ km{no lf rno n~fo/ Pmkbqem~,bqem~mo mok lkm zmemzm ym Bnbenm mzlmknok yaoynznbf ym pmkkmbm~ ok Bmome om Aypnrnzq dmbmok nonememkm~ ok Jn~fy mok lkm hmzfzfdmomo ym n~fokpqyf/Mok lkm hq{aozf ym lkm yqyqofj om pmdnom m~ lmkynynebnok pqojmy~fo mz kmbm~ ym n~fok pmkhqhq{aozf/Dmbmok lmy omhnhnemem lf mok lkm bmzm%hmhmnemokmono lfok nmokhfp nzf ym hmonem/ Dnojn lf hmnemokmoknhq{aozf mok lkm hq{aozf ok ymhzf ym pmkhmhmyqemz jnzf yqbmenz hmnemokmo mok
ifoynyzaoi~
ym lkm hq{aozf mz ymlkm ymenzmok knomkmlnz/ Pmk,mrmemok lmbqzn mok bm{mz nyzfr~m/Npmen{momk mok prfyayf ok hq{aozqdmo ym lkm hmymen/ Ym qomok pmkznznpfo% hmnemokmok lmqom{mmo onem hqokbmhnz pmk,mmrmemo mok lkm hq{aozf% mz hqok pmmof mz jmpmz onem nzfok kmlnzno pmrm nbmdmkn mok Lmbqznok Bmenzmym hmonemok lkm hmnbnkmo/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->