Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İSKİ Deşarj Yönetmeliği

İSKİ Deşarj Yönetmeliği

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by delphi_e19

More info:

Published by: delphi_e19 on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

 
 
ATIKSULARIN KANAL
İ
ZASYONA DE
Ş
ARJ YÖNETMEL
İĞİ
 
1
T.C.
 
İ
STANBUL
 
BÜYÜK
Ş
EH
İ
R
 
BELED
İ
YES
İ
 
İ
SK
İ
GENELMÜDÜRLÜ
Ğ
Ü
2010
ATIKSULARINKANALİZASYONADEŞARJYÖNETMELİĞİ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
 
İ
S K
İ
G E N E L
 
M Ü D Ü R L Ü
Ğ
Ü
 
 
ATIKSULARIN KANAL
İ
ZASYONA DE
Ş
ARJ YÖNETMEL
İĞİ
 
2
İ
SK 
İ
 
İ
STANBUL SU VE KANAL
İ
ZASYON
İ
DARES
İ
GENEL MÜDÜRLÜ
Ğ
ÜATIKSULARIN KANAL
İ
ZASYONA DE
Ş
ARJ YÖNETMEL
İĞİ
 B
İ
İ
NC
İ
BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak, Tan
ı
mlar ve
İ
lkelerAmaç ve kapsamMADDE 1 -
(1)
 
Bu Yönetmelik su ortamlar 
ı
n
ı
n kullan
ı
m amaçlar 
ı
n
ı
, su kalitesinin korunmas
ı
na ili
ş
kinyasaklar 
ı
, at
ı
ksular 
ı
n bo
ş
alt
ı
m ilkelerini ve bo
ş
alt
ı
m izni esaslar 
ı
n
ı
, at
ı
ksu altyap
ı
tesisleri ile ilgiliesaslar 
ı
ve su kirlili
ğ
inin önlenmesi amac
ı
yla yap
ı
lacak izleme ve denetleme usul ve esaslar 
ı
n
ı
  belirlemeyi amaçlar.(2)Evsel ve Endüstriyel at
ı
ksular 
ı
üreten gerçek ve tüzel ki
ş
iler ile
İ
darenin sorumluluk alan
ı
nda bulunan tüm Kamu kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
n
ı
kapsar.
Dayanak MADDE 2 -
(1)
 
3009 say
ı
l
ı
Kanun ile de
ğ
i
ş
ik 20.11.1981 tarihli 2560 say
ı
l
ı
 
İ
SK 
İ
GenelMüdürlü
ğ
ü’nün Kurulu
ş
ve Görevleri Hakk 
ı
nda Kanunun 19. ve 20. Maddelerine dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Tan
ı
mlarMADDE 3 -
(1
)
Bu yönetmeli
ğ
in uygulamas
ı
nda;
a)
 
Al
ı
c
ı
Ortam:
At
ı
ksular 
ı
n Kanun, Yönetmelikler ve Teknik usuller dâhilinde de
ş
arj edildi
ğ
i veyadolayl
ı
olarak kar 
ı
ş
t
ı
ğ
ı
göl, akarsu, k 
ı
y
ı
ve deniz sular 
ı
ile yeralt
ı
sular 
ı
gibi yak 
ı
n ve uzak çevreyi,
b)
 
Ar
ı
tma:
Sular 
ı
n kullan
ı
m neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir 
ı
sm
ı
n
ı
veya tamam
ı
n
ı
tekrar kazand
ı
rabilmek ve/veya bo
ş
alt
ı
ld
ı
klar 
ı
al
ı
c
ı
ortam
ı
n tabi, fiziksel,kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini de
ğ
i
ş
tirmeyecek hale getirilebilmelerini temin içinuygulanacak her türlü tabii, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ar 
ı
tma i
ş
lemlerini ifade eder. Bir di
ğ
er tabirle de at
ı
ksular 
ı
n al
ı
c
ı
ortama verilmeden önce kirletici özelliklerini müsaade edilebilen al
ı
c
ı
ortam parametre de
ğ
erlerine indirgeme i
ş
lemini,
c)
 
Ar
ı
tma Tesisi:
At
ı
ksular 
ı
n al
ı
c
ı
ortama bo
ş
alt
ı
lmas
ı
ndan veya her hangi bir ta
ş
ı
ma arac
ı
ile al
ı
c
ı
 ortama ta
ş
ı
nmas
ı
ndan önce önem ve kirlilik yüklerine göre ar 
ı
t
ı
lmalar 
ı
gayesiyle,
İ
SK 
İ
'nin kendikuraca
ğ
ı
veya kurulmas
ı
n
ı
isteyece
ğ
i her türlü tesisleri,
ç) At
ı
ksu:
Evsel, endüstriyel, tar 
ı
msal ve di
ğ
er kullan
ı
mlar sonucunda kirlenmi
ş
veya özellikleri
ı
smen veya tamamen de
ğ
i
ş
mi
ş
sular ile maden ocaklar 
ı
ve cevher haz
ı
rlama tesislerinden kaynaklanansular 
ı
,
d)
 
At
ı
k:
Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle kar 
ı
ş
t
ı
klar 
ı
al
ı
c
ı
ortamlar 
ı
n do
ğ
al bile
ş
im ve özelliklerinin de
ğ
i
ş
mesine yol açarak dolayl
ı
 ve do
ğ
rudan zararlara yol açabilen ve ortam
ı
n kullan
ı
m potansiyelini etkileyen kat
ı
, s
ı
v
ı
ve gazhalindeki maddeleri,
24.11.2010 Tarih 15 Say
ı
l
ı
 
İ
SK 
İ
Genel Kurul Karar
ı
ile Yönetmeli
ğ
in 11-3(a), (b), 11-7(a), (b), 11-9,12-2, 21-1, 27-4 maddelerinde de
ğ
i
ş
iklik yap
ı
lm
ı
ş
olup, 05.11.2010 Tarihli Bizim AnadoluGazetesinde yay
ı
nlanm
ı
ş
t
ı
r.
 
 
ATIKSULARIN KANAL
İ
ZASYONA DE
Ş
ARJ YÖNETMEL
İĞİ
 
3
e)
 
At
ı
ksu Altyap
ı
Tesisleri:
Evsel ve/veya endüstriyel at
ı
ksular 
ı
toplayan kanalizasyon sistemi ileat
ı
ksular 
ı
n ar 
ı
t
ı
ld
ı
ğ
ı
ve ar 
ı
t
ı
lm
ı
ş
at
ı
ksular 
ı
n nihai bertaraf 
ı
n
ı
n sa
ğ
land
ı
ğ
ı
sistem ve tesislerin tamam
ı
n
ı
,
f)
 
At
ı
ksu Depolama Tank 
ı
:
At
ı
ksular 
ı
n topland
ı
ğ
ı
ve dengelendi
ğ
i teknik usullere uygun haz
ı
rlanm
ı
ş
 yap
ı
y
ı
,
g)
 
Ar
ı
tma Çamuru:
Ar 
ı
tma tesislerinden veya fosseptiklerden ç
ı
kan, de
ğ
i
ş
ik ölçüde kat
ı
madde ihtivaeden sulu kar 
ı
ş
ı
m
ı
,
h)
 
At
ı
ksu Kanal
ı
:
Ayr 
ı
k sistemde evsel ve/veya endüstri kaynakl
ı
sular 
ı
ta
ş
ı
yan kanallar 
ı
ifade eder.Birle
ş
ik sistemde ise bu at
ı
ksulara ilaveten ya
ğ
ı
ş
sular 
ı
n
ı
da birlikte ta
ş
ı
yan kanallar 
ı
,
i)
 
At
ı
ksu Kaynaklar
ı
:
Faaliyet ve üretimleri nedeniyle at
ı
ksular 
ı
n olu
ş
umuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kurulu
ş
lar 
ı
, maden ocaklar 
ı
, cevher y
ı
kama ve zenginle
ş
tirme tesisleri, kentsel bölgeler, tar 
ı
msal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum,kurulu
ş
, i
ş
letme ve alanlar 
ı
,
 j)
 
At
ı
ksu Toplama Havzas
ı
:
At
ı
ksular 
ı
n al
ı
c
ı
ortama verilmeden önce ilgili birimlerin teknik çal
ı
ş
malar 
ı
neticesinde tespit edilen s
ı
n
ı
rlar dâhilinde topland
ı
klar 
ı
alan
ı
,
k)
 
Ba
ğ
lant
ı
Kanal
ı
:
At
ı
ksu kayna
ğ
ı
n
ı
n at
ı
ksular 
ı
n
ı
kanalizasyon
ş
ebekesine ta
ş
ı
yan parsel bacas
ı
ileat
ı
ksu kanal
ı
aras
ı
ndaki mülk sahibinin sorumlulu
ğ
unda olan kanal
ı
,
l)
 
Çevre Kirlili
ğ
i:
 
İ
nsanlar 
ı
n her türlü faaliyetleri neticesi havada, suda ve toprakta meydana gelentabii olmayan de
ğ
i
ş
ikliklerle ekolojik dengenin bozulmas
ı
ve bu tür faaliyetler neticesi ortaya ç
ı
kansalg
ı
n hastal
ı
klar ile görüntü bozuklu
ğ
u, koku, gürültü ve at
ı
klar 
ı
n çevrede meydana getirdi
ğ
i di
ğ
er arzu edilmeyen neticeleri,
m)
 
Çevre Korunmas
ı
:
Ekolojik dengenin korunmas
ı
, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmalar 
ı
nönlenmesi ve çevrenin iyile
ş
tirilmesi için yap
ı
lan çal
ı
ş
malar 
ı
n bütününü,
n)
 
Debi:
Bir ak 
ı
m kesitinden birim zamanda geçen s
ı
v
ı
n
ı
n hacmini,
o)
 
Dereler:
Yeralt
ı
veya yer üstü bir su kayna
ğ
ı
na dayal
ı
olarak y
ı
l
ı
n her ay
ı
nda akan veya arazinin jeolojik ve topo
ğ
rafik durumuna ba
ğ
l
ı
olarak y
ı
l
ı
n belirli aylar 
ı
nda önemli say
ı
labilecek miktarda suyual
ı
c
ı
ortama ta
ş
ı
yan akarsular 
ı
,
p)
 
De
ş
arj Kalite Kontrol Ruhsat
ı
(DKKR) :
 
İ
SK 
İ
taraf 
ı
ndan düzenlenen, endüstri kaynakl
ı
 at
ı
ksular 
ı
n kanalizasyon
ş
ebekesine ba
ğ
lanma
ş
artlar 
ı
n
ı
belirleyen belgeyi,
r)Ekolojik Denge:
 
İ
nsan ve di
ğ
er canl
ı
lar 
ı
n varl
ı
k ve geli
ş
melerini sürdürebilmeleri için gerekli olan
ş
artlar 
ı
n bütününü,
s)Evsel at
ı
ksu:
Konutlardan ve okul, otel gibi küçük i
ş
letmelerden kaynaklanan, insanlar 
ı
n günlük normal ya
ş
am faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullan
ı
mlar 
ı
nedeniyle olu
ş
an at
ı
ksular 
ı
,
t)Endüstriyel At
ı
ksu
: Evsel at
ı
ksu d
ı
ş
ı
nda kalan endüstriler, imalathaneler, küçük ticari i
ş
letmeler veküçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, i
ş
lemlerinden kaynaklanan sular 
ı
,
u)Endüstri Men
ş
eli At
ı
ksu Kayna
ğ
ı
:
Endüstri kaynakl
ı
at
ı
ksu üreten her türlü tesis veya faaliyeti,
 v)Fekal At
ı
klar: Bir
su kütlesinin özellikle bakteriyolojik aç
ı
dan kirlenmesine neden olan, insan veyas
ı
cakkanl
ı
hayvanlar 
ı
n idrar, d
ı
ş
ı
ve kal
ı
nt
ı
lar 
ı
,
y)Fosseptik:
Binalar 
ı
n civar 
ı
nda yap
ı
lm
ı
ş
at
ı
ksular 
ı
n (pis sular 
ı
n) toplanmas
ı
için yer alt
ı
na aç
ı
lm
ı
ş
 kapal
ı
beton boru, künk, pik boru veya benzeri vas
ı
talarla ak 
ı
t
ı
ld
ı
ğ
ı
etraf 
ı
ta
ş
, tu
ğ
la veya beton ile

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->