Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shri Datta Guru Samhita

Shri Datta Guru Samhita

Ratings: (0)|Views: 132 |Likes:
Published by RG SISHTLA
Sanskrit
Sanskrit

More info:

Published by: RG SISHTLA on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
 |ÉEòɶÉEòÉSÉäÊxÉ´Éä nùxÉ.
1¸ÉÒMÉhÉä ¶ÉnùkÉMÉÖ  ¯û¦ªÉÉäxɨÉ& 
 |ÉEòɶÉEòÉSÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ 
 xÉɨÉÉÊnù¦ªÉ& {É®úiɮƠú ¦ÉÚ  ¨ÉÉxÉÆiÉÆÊxÉ®úxiÉ®ú¨É * nùkÉɦɪÉƦÉVÉävÉÒ®Æú nùkÉÉjÉ䠪ɨɨÉÖÆ´É®ú¨ÉÂ**1**
¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½Æ þºÉ{ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉǸÉÒ´ÉɺÉÖ  nä ù´ÉÉxÉÆ nùºÉ®úº´ÉiÉÒ ]å õ¤É亴ÉÉʨɨɽþÉ®úɪÉÉÆ SÉÉ ¨É½þÉxÉ OÉÆlÉ ¸ÉÒMÉÖ  ¯ûºÉƠʽþiÉÉ ¨½þhÉVÉä SÉ ºÉ¨É¶±ÉÉä EòÒ MÉÖ  ¯ûSÉÊ®újÉ +ÉVÉ   |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉä iÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä{Éɽڠ þxÉ +ɨ½þÉÆ ±ÉÉ +iªÉÆ iÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉ +ɽä þ.
'
 xÉɨÉÉ ¨½þhÉä ò¶É´É®úÉVÉÉ* Eä ò±ÉÉ {ÉhÉ SÉɱɴÉÒ ¨ÉÉZÉÉ 
'
ªÉÉ ºÉÆ iÉÉÆ SªÉÉ =HòÒ|ɨÉÉhÉä SÉÉÆ MɱÉÉ ºÉÆ Eò±{É Eò®úhÉä+ÉÊhÉ iÉÉä{ÉÚ  hÉÇ iÉä ºÉ xÉä hªÉɤÉqù±É VÉMÉzÉÉlÉÉVɴɳý ÊxÉiªÉ |ÉÉlÉÇ xÉÉ Eò®úhÉäB´Éfä øSÉ VÉÒ´ÉÉÆ SÉäEòiÉÇ ´ªÉ +ɽä þ. iÉÒ ºÉÆ Eò±{É{ÉÚ  ÌiÉ Eò®úhÉä½þÒ ¨ÉÉjÉ iªÉÉ   ±ÉÉä Eòº´ÉɨÉÒSÉÒ +iÉCªÉDZÉÒ±ÉÉ +ɽä þ. ¨ÉMÉ iÉÉäºÉÆ Eò±{É ´Éè ªÉÊHòEò +ºÉÉä+lÉ´ÉÉ ºÉ¨Éι]õ°ü{É <Ç·É®úÉSªÉÉ ºÉÆ Eò±{ÉɶÉÒ ºÉ¨É{ÉºÉ ZÉɱÉä ±ÉÉ +ºÉÉä. EòºÉÉʽþ +ºÉÉä. iÉÉä  ¶ÉÖ  rù +ºÉä ±É iÉ®ú  ¶ÉEÞ ò{Éä xÉä{ÉÚ  hÉÇ iÉä ºÉ MÉä ±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. ¦ÉÉ®úiɺɩÉÉ]  õ +VÉÉiɶÉjÉÖ vɨÉÇ ®úÉVÉÉSÉäºÉ´ÉÇ º´É Eò{É]õÉxÉäʽþ®úÒ´ÉÚ  xÉ PÉä iɱÉäMÉä ±Éä
;
¨É½þ¹ÉÕEòbÚ  ÷xÉ VªÉÉÆ SªÉÉ´É®ú ´Éä nù¨ÉÆ jÉÉÆ xÉÒ +ʦɹÉä Eò ZÉɱÉÉ iÉä{É®ú¨É{ÉÊ´ÉjÉ  ò¶É{ÉÉ¶É ½þÉiÉÉiÉ vÉ°üxÉ +ºÉ½þÉªÉ MÉÉ<Ç |ɨÉÉhÉä iÉ&{ÉÖ  ®úÉiÉÚ  xÉ +Éä føÒiÉ +ÉhɱÉä ±ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÒ ºÉ©ÉÉYÉÒ, xÉÉÆ ´ÉÉ|ɨÉÉhÉä SÉ nÖ  ù¹]õ  ¶ÉɺÉxÉ +ºÉhÉÉªÉÉ xÉ®ú{ɶÉÚ  EòbÚ  ÷xÉ ®úÉVɺɦÉä iÉ xÉä >ðxÉ =¦ÉÒ  ò±ÉÒ MÉä ±ÉÒ +ÉÊhÉ +ɺÉÖ  ®úÒ ºÉÆ {ÉkÉÒSÉÉ {ÉÖ  ®úºEòÉ®ú Eò®úhÉÉªÉÉ Ê´É´Éä§É¹]õ ºÉ¦ÉÉSÉɱÉEòÉÆ EòbÚ  ÷xÉ ¨ÉÉÊxÉxÉÓSÉÉ   |ÉÉhÉ +ºÉhÉÉ®úÒ ¨É¤ÉÉ®úÉhÉÒSÉÒ ±ÉVVÉÉ Ê½þ®úÉ´ÉÚ  xÉ PÉä hªÉÉSÉÉ +É{ɱÉÉ PÉÉä ®ú ÊxÉhÉÇ ªÉ VÉɽþÒ®ú Eä ò±ÉÉ MÉä ±ÉÉ 
;
®úÉVɺɦÉä iÉ iªÉÉ ´Éä ³ýÒ ={ÉκlÉiÉ +±ÉhÉÉ®ä ú ¶ÉɺjÉYÉ, ºÉ¨ÉlÉÇ  ºÉVVÉxÉ ±ÉÉä Eò, b÷Éä ²ªÉÉÆ ºÉ¨ÉÉä ®ú SÉɱÉÚ +ºÉhÉÉ®úÒ ºÉÉv´ÉÒSÉÒ Ê´É]Æ õ¤ÉxÉÉ +vɨªÉÇ+ɽä þ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ +ºÉÚ  xÉʽþ iÉÒ lÉÉÆ ¤ÉÊ´ÉhªÉÉSÉävÉè ªÉÇ+É{ɱªÉɨÉvªÉä+ºÉäºÉÉÆ MÉÚ ±ÉÉMɱÉä
;
+¶ÉÉ ºÉ´ÉÇ iÉÉä {É®úÒ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú κlÉiÉÒiÉ ºÉÉ{Éb÷±Éä ±ªÉÉ ¦ÉÉ®úiɺɩÉÉYÉÒxÉä+É{ɱÉÉ ±ÉVVÉÉ®úIÉhÉÉSÉÉ ºÉÆ Eò±{É 
'
 MÉÉä Ë´Énù uùÉ®úEòÉ´ÉÉʺÉxÉ 
'
+¶ÉÉ +ÉiÉǶɤnùÉÆ xÉÒ Ê´É·ÉÉi¨ÉÉ ¸ÉÒ½þ®úÒSªÉÉ SÉ®úhÉÒ ºÉÉnù®ú Eä ò±ÉÉ. iÉÉä¶ÉÖ  rù ºÉÆ Eò±{É {ÉÚ  hÉÇEò®úhªÉÉEò®úiÉÉSÉ ¸ÉÒ½þ®úÒSÉÉ Ênù´ªÉ ´ÉºjÉÉ´ÉiÉÉ®ú ZÉɱÉÉ ½ä þ ºÉÖ  |ÉʺÉrù +ɽä þ.
'
 {ÉÉÆ SÉɱÉVÉɪÉÉ{É]õºÉÆ Ê´ÉvÉÉxÉäxÉ   iÉÆ iÉ´ÉÉäxÉè ´É iÉÖ  ®úÒ xÉ ´Éä ¨ÉÉ 
'
ªÉÉ ¶±ÉÉä EòÉiÉ +¶ÉÉ ¶ÉÖ  rù ¦ÉÉ´ÉxÉɨÉÚ  ±É ºÉÉÆ Eòα{ÉEò ¶ÉHòÒSÉä¨É½þk´É Eò´ÉÒxÉänùÉJÉʴɱÉä+ɽä þ iÉäªÉÉä MªÉSÉ +ɽä þ. ´É®ú´É®ú {ÉɽþiÉÉ ´Éè ªÉÊHòEò  ´ÉÉ]õhÉÉ®úÉ ºÉÉv´ÉÒ pùÉè {ÉnùÒSÉÉ ºÉÆ Eò±{É 
'
 xÉ ¨Éä ¦ÉHò& |ÉhɶªÉÊiÉ 
'
ªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉiºÉÆ Eò±{ÉɶÉÒ BEò°ü{ÉiÉÉ {ÉɴɱÉÉ +ɽä þ ´É ¨½þhÉÚ  xÉSÉ iÉÉä{ÉÚ  hÉÇ iÉä ºÉ VÉÉ>ð ¶ÉEò±ÉÉ.  ¶ÉEä ò 1872SªÉÉ +ÉÊ·ÉxÉ ¨ÉɺÉÉiÉ, ¸ÉÒMÉÖ  ¯û¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ SÉäºÉÆ {ÉÚ  hÉÇOÉÆlÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ º´É°ü{ÉÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ´½þÉ´Éä iÉ +ºÉä+ɨ½þɱÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä+ÉÊhÉ iªÉÉSÉ   ´Éä ³ýÒ ¸ÉÒMÉÖ  ¯û¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ SÉÒ |ÉÉlÉÇ xÉÉ Eò°üxÉ |ɺiÉÖ  iÉ ¨ÉÆ b÷³ýÉSÉäuùÉ®úÉƽä þ ¨É½þiEòɪÉǺÉÖ  °ü Eä ò±Éä. ºÉ´ÉÇ ºÉkÉÉvÉÒ¶É |ɦÉÚ  SªÉÉ |É®úhÉä xÉÖ  ºÉÉ®ú =kÉ®úÉä kÉ®ú +xÉä Eò ºÉÆ iÉ´ÉÉR  ó¨ÉªÉ|Éä ¨ÉÒ   ºÉVVÉxÉÉÆ SÉäºÉɽþɪªÉ ±ÉɦÉiÉ VÉÉ>ðxÉ ½ä þ ¨ÉÉä `ä ö EòɪÉǪÉä iªÉÉ ¸ÉÉ´ÉhÉ ¨ÉɺÉÉiÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ ¶ÉiɺÉÉÆ ´ÉiºÉÊ®úEò VɪÉÆ iÉҨɽþÉä iºÉ´ÉÉ{ɪÉÈ iÉ {ÉÚ  hÉǽþÉä <Ç ±É +ºÉÉ Ê´É·Éɺɠ +ɨ½þɱÉÉ ´ÉÉ]Ú  õ ±ÉÉMɱÉÉ +ɽä þ.
'
¸Éä ªÉÉÆ ÊºÉ ¤É½Ö  þÊ´ÉPxÉÉÊxÉ 
'
½þÉ ºÉɨÉÉxªÉ ÊxÉªÉ¨É VÉÒ´ÉÉÆ SªÉÉ ºÉiEòɪÉÉǠʴɹɪÉÒ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ½ä þ EòɪÉǨÉÉjÉ iªÉÉ ÊxɪɨÉɱÉÉ +{É´ÉÉnù `ö®ú±Éä
 
 ºÉ¨É¶±ÉÉEò MÉÖ  ¯ûºÉƽþiÉÉ*
2
+ɽä þ, ½þÒ iªÉÉ ¦ÉªÉEÞ òn  ù¦ÉªÉxÉɶÉxÉ ºÉ´Éæ·É®úÉSÉÒ ÊxÉ´ªÉÉÇ VÉ  ò{ÉÉ +ɽä þ ªÉÉiÉ ¶ÉÆ EòÉ xÉɽþÒ. +ÉÊhÉ ªÉÉ Ê¨É³ýhÉÉªÉÉ ¡ò±ÉʺÉrùÒ´É°üxÉSÉ ½þÉ +ɨÉSÉÉ ºÉÆ Eò±{É iªÉÉ   ºÉ¨Éι]õ¶ÉHòÒSªÉÉ ºÉÆ Eò±{ÉɶÉÒ ºÉ¨É®úºÉ ZÉɱÉä ±ÉÉ ½þÉä iÉÉ ¨½þhÉÚ  xÉSÉ iÉÉä{ÉÚ  hÉÇZÉɱÉÉ +ºÉä+ÉVÉ +ɨ½þɱÉÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉÚ  xÉ BEò |ÉEòÉ®úSÉäºÉÉÎk´ÉEò ºÉ¨ÉÉvÉÉxɽþÒ {ÉÚ  hÉÇ {ÉhÉä +ÉiÉÉÆ+ɨ½þɱÉÉ Ê¨É³ý´ÉiÉÉ ªÉä <Ç ±É +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ +ɽä þ. {ÉhÉ +tÉÊ{É iÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉSÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ MÉÉä `öhªÉÉºÉ EòɽþÒ Eòɳý ±ÉÉMÉä ±É +ºÉäÊnùºÉiÉä. ªÉÉSÉäEòÉ®úhÉ +ºÉä- ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ ºÉÆ |ÉnùɪÉÉÆ iÉÒ±É ºÉ´ÉÇ jÉ {ɺɮú±Éä ±ªÉÉ +ºÉÆ JªÉ ¦ÉHòÉÆ {Éè EòÒ ÊxÉnùÉxÉ BEò ºÉ½þ»É ¦ÉHòÉÆ SªÉÉ PÉ®úÉiÉ iÉ®úÒ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SÉÒ ½þÒ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉ ¨ÉÚ  ÌiÉ  ö´ÉhªÉÉSÉÉ   |ɪÉixÉ Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä+ɨ½þɱÉÉ ´ÉÉ]õ±Éä. {ÉhÉ iÉÒ <SUôÉ +ÉVÉ iÉ®úÒ +ɨÉSÉÒ {ÉÖ  ®úÒ ZÉɱÉä ±ÉÒ xÉɽþÒ. ¨ÉMÉ ªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ <iÉCªÉÉ +±{É +´ÉvÉÒiÉ +ɨ½þɱÉÉ ºÉ´ÉÇ  ºÉÉÆ |ÉnùÉʪÉEò ¨ÉÆ b÷³ýÒiÉ ªÉÉ EòɪÉÉÇ SÉÉ |ɺÉÉ®ú Eò®úhÉä¶ÉCªÉ ZÉɱÉäxÉɽþÒ ½ä þ +ºÉä ±É ËEò´ÉÉ ºÉÉÆ |ÉnùÉʪÉEòÉÆ SªÉÉSÉ ¨ÉxÉÉÆ SÉÒ, VÉÉMÉÊiÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ  ³ä ý +ºÉÉä+lÉ´ÉÉ   ¨ÉxÉÉä nùÉè ¤ÉÇ ±ªÉɨÉÖ  ³ä ý +ºÉÉä, EòɽþÒ Ê`öEòÉhÉÒ ÊnùºÉÚ  xÉ +ɱÉä ±ÉÒ ªÉÉ MÉÖ  ¯ûEòɪÉÉǠʴɹɪÉÒSÉÒ {É®úÉR  ó¨ÉÖ  JÉiÉÉ {Éɽڠ þxÉ =i{ÉzÉ ZÉɱÉä ±ÉÒ +ɨÉSÉÒ ËEòEòiÉÇ ´ªÉ¨ÉÚ  fø κlÉÊiÉ ½ä þʽþ +ºÉä ±É. +ÉVÉ ZÉɱÉä ±ªÉÉ EòɪÉÉÇ SÉä{ÉÖ  ¹Eò³ý ¸Éä ªÉ ªÉÉ ºÉÆ |ÉnùɪÉÉiÉ xɺÉhÉÉªÉÉ, VªÉÉÆ xÉÒ |ÉiªÉIÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ xÉÉ {ÉÉʽþ±Éä Ê½þ xɺÉä ±É +¶ÉÉ ºÉÆ iÉ|Éä ¨ÉÒ ºÉVVÉxÉÉÆ xÉÒSÉ +É{ɱªÉÉ =nùÉ®ú  ºÉɽþɪªÉÉÆxÉÒ Ê¨É³ýʴɱÉä+ɽä þ
;
 ½ä þ ʱɽþÒiÉ +ºÉiÉÉÆ xÉÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ +iÉÖ  ±ÉxÉÒªÉ iÉ{É&¶ÉHòÒSÉÉ |ɦÉÉ´É b÷Éä ²ªÉÉÆ ºÉ¨ÉÉä ®ú ªÉä >ðxÉ +ɨÉSÉä¾þnùªÉ +ÉxÉÆ nùÉxÉä¦É°üxÉ ªÉä iÉä.  {ÉhÉ iªÉÉSÉ IÉhÉÒ ÊxÉiªÉ MÉÉä ºiÉxÉÉVɴɳý ®úɽþhÉÉªÉÉ  ò¨ÉÒ±ÉÉ iªÉÉ ºiÉxÉÉiÉSÉ +ºÉhÉÉªÉÉ +¨ÉÞ iÉÉSÉÉ BEò lÉå ¤Éʽþ ʨɳڠ ý xɪÉä+ÉÊhÉ iÉä+¨ÉÞ iÉ Eä ò´½þÉ iÉ®úÒ Vɴɳý  ªÉä hÉÉªÉÉ ´ÉiºÉɱÉÉ ¨ÉxɨÉÖ  ®úÉnù ±ÉÖ  ]õɪɱÉÉ Ê¨É³ýÉ´Éä´É iªÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉänÚ  ù®ú ®úÉhÉÉªÉÉÆ xÉÉʽþ ʨɳýÉ´ÉäªÉÉ où¹]õÉxiÉÉ|ɨÉÉhÉä|ɺiÉÖ  iÉ EòɪÉÉÇ iÉ ¤ÉªÉÉSɶÉÉ ºÉÉÆ |ÉnùÉʪÉEòÉÆ xÉÉ   ªÉÉ +¨ÉÞ iÉÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù ʨɳýiÉ +ºÉ±Éä ±ÉÉ +ÉVÉ +ɨ½þÉÆ ±ÉÉ {ÉɽþhªÉÉSÉä¦ÉÉMªÉ ±ÉɦÉiÉ xÉɽþÒ ªÉɤÉqù±É ÊiÉiÉEä òSÉ nÖ  ù&JÉʽþ ´ÉÉ]õiÉ +ɽä þ. ªÉÉ +ɨÉSªÉÉ Ê±ÉʽþhªÉÉ´É°üxÉ   ºÉÆ |ÉnùɪÉÉSªÉÉ ¤Éɽä þ®ú ¤Éɽä þ®ú +ºÉhÉÉªÉÉ ±ÉÉä EòÉÆ SÉäºÉɽþɪªÉ PÉä hªÉÉSÉÒ +ɨÉSÉÒ <SUôÉ xÉ´½þiÉÒ ËEò´ÉÉ iªÉÉÆ SÉä Ê´É¹ÉªÉÒ +ɨÉSÉä¨ÉxÉÉiÉ +xÉÉnù®ú +ɽä þ +ºÉÉ ¨ÉÉjÉ EòÉä hÉÒ   MÉè ®úºÉ¨ÉVÉ Eò°üxÉ PÉä >ð xɪÉä.
'
 ºÉ B´É {ÉÚ  ´Éæ ¹ÉɨÉÊ{É MÉÖ  ¯û& EòɱÉä xÉÉxÉ´ÉSUä ônùÉiÉ 
'
ªÉÉ ªÉÉä MɺÉÚ  jÉÉiÉ ´ÉhÉÇ xÉ  ò±Éä ±ªÉÉ ·É®úº´É°ü{ÉɶÉÒ BEò°ü{ÉiÉÉ {ÉɴɱÉä ±ªÉÉ  ¸ÉÒMÉÖ  ¯û¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ SÉÉ ºÉ´ÉÇÊ´É·ÉɶÉÒ ºÉÆ ¤ÉÆvÉ +ɽä þ, iªÉÉÆ SÉÉ ºÉÆ |ÉnùÉªÉ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ +ɽä þ. VÉäVÉäºÉÆ |ÉnùÉªÉ VªÉÉ VªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉiÉÒ±É iÉäºÉ´ÉÇ ½þÒ iªÉÉÆ SÉä SÉ +ɽä þiÉ   ½þÉ ÊºÉrùÉÆ iÉ {ÉÚ  hÉÇ {ÉhÉä+ɨÉSªÉÉ où¹]õҺɨÉÉä ®ú +ºÉ±ªÉÉxÉäºÉ´ÉÇ SÉ ºÉɽþɪªÉEòÉƠʴɹɪÉÒ +ɨ½þÒ +iªÉÆ iÉ EÞ òiÉYÉ +ɽþÉä iÉ. EòÉ®úhÉ iÉäºÉ´ÉǠʽþ ´É®ú ʱÉʽþ±Éä ±ªÉÉ ÊºÉrùÉÆ iÉoù¹]õҺɠ +xÉÖ  ºÉ°üxÉ +ɨÉSÉä SÉ +ɽä þiÉ ¨½þhÉÚ  xÉSÉ iªÉÉÆ xÉÉʽþ ªÉÉ EòɪÉÉÇ ºÉ ºÉɽþɪªÉ Eò®úhªÉɤÉqù±É |ÉÉlÉÇ xÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¤ÉÖ  Êrù ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ xÉÒ +ɨ½þÉÆ ±ÉÉ Ênù±ÉÒ +ÉhÉ< iªÉÉ|ɨÉÉhÉäiÉä  ºÉɽþɪªÉ iªÉÉÆ SªÉÉEòbÚ  ÷xÉ Eò®ú´ÉÚ  xÉ iªÉÉÆ xÉÉʽþ ªÉÉ EòɪÉÉÇ SÉä¸Éä ªÉ Ê¨É³ý´ÉÚ  xÉ Ênù±Éä. iÉlÉÉÊ{É ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ¦ÉÚ  Ê¨ÉEä ò´É°üxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú  ò±ÉÉ +ºÉiÉÉ ºÉÉÆ |ÉnùÉʪÉEòÉÆ SÉÉ ªÉÉ  +É{ɱªÉÉSÉ PÉ®úSªÉÉ EòɪÉÉÇ Eòbä ÷ +Éä føÉ EòÉ +ºÉÚ xɪÉä, ªÉÉ BEòÉSÉ MÉÉä ¹]õÒSÉä®úɽڠ þxÉ ®úɽڠ þxÉ +ɨ½þɱÉÉ ºÉJÉä nùɶSɪÉÇ´ÉÉ]õiÉä. ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ Ênù´ªÉ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉä nùvÉÒiÉ  +ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉÉvÉEòɱÉÉ ºÉ´ÉǠʽþ |ɶxÉÉÆ SÉÒ =kÉ®ä ú ºÉÉÆ {Éb÷iÉÒ±É. £å òSÉ, ±Éì Ê]õxÉ, VɨÉÇ xÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉÉEò ÷ ±ÉÉä EòÉÆ SÉÒ |É´ÉÞ ÊkÉ ½þÉä <Ç ±É {ÉhÉ +¨É®ú´ÉÉhÉÒEòbä ÷ EòÉä hÉÒ fÖ  Æ øEÚ  òxÉʽþ  {ÉɽþhªÉÉºÉ iɪÉÉ®ú xÉɽþÒ. iÉälÉäiªÉÉ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉÆ iÉÒ±É +¶ÉÉ +¨ÉÚ  ±ªÉ OÉÆlÉ®úixÉÉÆ Eòbä ÷ EòÉä hÉ ±ÉIÉ  ùhÉÉ®ú
?
MÉÖ  ¯ûVÉÒ 
!
¨É±ÉÉ Ê´ÉtÉnùÉxÉ Eò°üxÉ EÞ òiÉÉlÉÇEò®úÉ. +¶ÉÒ +xÉxªÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉäʶɹªÉÉxÉä|ÉÉlÉÇ xÉÉ Eä ò±ÉÒ +ºÉiÉÉʽþ ÊiÉEòbä ÷ ±ÉIÉ xÉ nä ùhÉÉ®ä ú MÉÖ  ¯ûVÉÒ 
!
 
'
 VÉÉ, iÉÖ  ZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ ÊEò®úÉiÉɱÉÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê´ÉtÉ Ê¨É³ýhÉä¶ÉCªÉ xÉɽþÒ. iÉÒ ¡òHò¸Éä ¹`ö IÉÊjɪɴÉÆ ¶ÉÉiÉÒ±É ®úÉVÉ{ÉÖ  jÉSÉ PÉä >Æ ð ¶ÉEòiÉұɠ
'
ªÉÉ|ɨÉÉhÉä¤ÉÉä ±ÉÚ  xÉ iªÉÉ BEòÊxɹ`ö ʶɹªÉɱÉÉ vÉÖ  b÷EòÉ´ÉÚ  xÉ ±ÉÉ´ÉÒiÉ +ºÉiÉÉʽþ VÉÉä¤ÉÉhÉä nùÉ®ú ʶɹªÉ,
'
 MÉÖ  ¯ûVÉÒ 
!
 
 |ÉEòɶÉEòÉSÉäÊxÉ´Éä nùxÉ.
3
+É{ÉhÉÉÆ EòbÚ  ÷xÉSÉ ¨ÉÒ Ê´ÉtÉ Ê¨É³ý´ÉÒxÉ EòÓ VÉÒ Ê´ÉtÉ Ê´É·ÉɱÉÉʽþ Ê´Éκ¨ÉiÉ Eò®úÒ±É,
'
+ºÉäºÉÉÆ MÉÚ  xÉ {É®úiÉ +É{ɱªÉÉ ÊxÉ´ÉɺɺlÉÉxÉÒ +ɱÉÉ +ÉÊhÉ ½þiÉÉ¶É xÉ ½þÉä iÉÉ   VªÉÉxÉäiªÉÉSÉ MÉÖ  ¯ûVÉÓSªÉÉ ¨ÉÞ h¨ÉªÉ ¨ÉÚ  iÉÔ{ÉɺÉÚ  xÉ vÉxÉÖ  Ì´ÉtÉ ºÉÆ {ÉÉnùxÉ Eä ò±ÉÒ, VÉÒ Ê´ÉtÉ {Éɽڠ þxÉ +VÉÖ  Ç xÉɺÉÉ®úJÉÉ ¨É½þÉxÉ MÉÖ  ¯û¦ÉHò ªÉÉä rùÉʽþ +ɶSɪÉÇ SÉÊEòiÉ ZÉɱÉÉ. ªÉÉSÉä  EòÉ®úhÉ- +É{ɱªÉÉ MÉÖ  ¯û¨ÉÚ  iÉÔVɴɳý ºÉ´ÉÇYÉÉxÉ ¦É®ú±Éä+ɽä þ ½þÒ oùfø ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iªÉÉ Ê¶É¹ªÉÉSÉÒ ½þÉä iÉÒ, +ÉÊhÉ iÉä SÉ YÉÉxÉ Ê¨É³ý´ÉÚ  xÉ ¨ÉÒ EÞ òiÉÉlÉǽþÉä <Ç xÉ ½þÉ ¤Éɱɽþ^õʽþ iªÉÉSÉÉ   ½þÉä iÉÉ ´É iÉÉä´ÉiºÉ±É MÉÖ  ¯û¨ÉÉ=±ÉÒxÉä{ÉÚ  hÉǠʽþ Eä ò±ÉÉ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉä+É{ɱªÉÉSÉ PÉ®úSÉä{ÉÆ SÉ{ÉC´ÉÉzÉÉSÉä¦ÉÉä VÉxÉ ºÉ´ÉÇPÉ®úSªÉÉ ¨ÉÆ b÷³ýÓxÉÉ Ê¨É³ýÉ´Éä, iªÉÉÆ iÉÒ±É EòÉä hÉÒ SÉÖ  EÚ  òxÉ ®úɽڠ þ  xɪÉä+ºÉäiªÉÉSÉ PÉ®úÉÆ iÉÒ±É º´ÉªÉÆ {ÉÉEò iɪÉÉ®ú Eò®úhÉÉªÉÉ ºÉÆ ¤ÉÆvÉÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉäSÉÚ  Eò `ö®ä ú±É Eòɪɠ
? '
 nÖ  ù¦ÉÇ MÉÉä¤ÉiÉ ±ÉÉä EòÉä%ªÉƪÉnù´ÉÉäÊxÉiÉ®úɨÉÊ{É* ªÉä  ºÉÆ ´ÉºÉÆ iÉÉäxÉ Ê´ÉnÖ  ù& ½þË®ú ¨ÉÒxÉÉ <´ÉÉä bÖ  ÷{ɨÉ 
'
-=rù´ÉVÉÒ ºÉÉÆ MÉiÉÉiÉ Ê´ÉnÖ  ù®úVÉÒ 
!
½þÉ ºÉÆ {ÉÚ  hÉǨÉÞ iªÉÖ  ±ÉÉä Eò nÖ  ùnê ù´ÉÒ +ɽä þ. VªÉÉÆ xÉÒ ÊxÉiªÉ ºÉÉÊzÉvªÉÉÆ iÉ ®úɽڠ þxÉʽþ ¸ÉÒ½þ®úÒ±ÉÉ +Éä ³ýJɱÉä  xÉɽþÒ, VɺÉäºÉ¨ÉÖ  pùÉÆ iÉÒ±É ¨ÉɺÉäSÉÆ pùɱÉÉ +Éä ³ýJÉÚ ¶ÉEò±ÉäxÉɽþÒiÉ- +¶ÉÒSÉ EòÉÆ ½þÒ¶ÉÒ ÎºlÉÊiÉ ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ZÉɱÉä ±ÉÒ {Éɽڠ þxÉ JÉä nù ´ÉÉ]õiÉÉä
;
iÉ®úÒ ºÉ´ÉǠʽþ ºÉÉÆ|ÉnùÉʪÉEòÉÆ xÉÒ  ªÉÉ{ÉÖ  fä ø iÉ®úÒ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ ´ÉÉR  ó¨ÉªÉÉSÉÉ ºÉÆ Oɽþ +É{ÉÉ{ɱªÉÉ ¶ÉHòÒ|ɨÉÉhÉäEò°üxÉ +ɨÉSªÉÉ |ɪÉixÉÉÆ SÉäºÉÉlÉÇ Eò Eò®úÉ´Éä´É +É{ÉhÉʽþ ¸Éä ªÉ&ºÉÆ {ÉzÉ ´½þÉ´Éä<iÉEòÒSÉ   iªÉÉÆ xÉÉ Ê´ÉxÉÆ ÊiÉ +ɽä þ.  ºÉ¨É¶±ÉÉä EòÒ MÉÖ  ¯ûSÉÊ®újÉ ½ä þ ¨É½þÉ®úɹ]Å  õ¦ÉɹÉä iÉÒ±É MÉÖ  ¯ûSÉÊ®újÉÉSÉÉSÉ ºÉÆ ºEÞ òiÉÉiÉ +xÉÖ  ´ÉÉnù +ɽä þ. ¨É½þÉ®úɹ]Å  õ¦ÉɹÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉÉÆ iÉÉÆ iÉÒ±É ±ÉÉä EòÉÆ xÉÉ ºÉ¨ÉVÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ   ¨½þhÉÚ  xÉ ½ä þ ºÉÆ ºEÞ òiÉ MÉÖ  ¯ûSÉÊ®újÉ Eä ò±Éä+ɽä þ +ºÉäªÉÉ OÉÆlÉÉSÉä={ÉÉä n  ùPÉÉiÉÉiÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ xÉÒSÉ ºÉÉÆ ÊMÉiɱÉä+ɽä þ iÉä+ºÉä-
'
 SÉÊ®úiÉƪÉx¨É½þÉ®úɹ]Å  õ¦ÉɹɪÉÉ ®úÊSÉiÉÆʽþiɨÉ *  ºÉ®úº´ÉiªÉÉJªÉÊ´É|Éä hÉ ´ÉÎS¨É iÉqä ù´É¦ÉɹɪÉÉ**1** ¨É½þÉ®úɹ]Å  õ¦ÉɹÉÉ iÉÖ xÉ ºÉ´ÉǠʴɹɪÉÉä ÊSÉiÉÉ* +iÉ& ºÉÖ  MɨɪÉÉ nä ù´É´ÉÉhªÉä nÆ ù iÉxªÉiÉäʨÉiɨÉ **2**
'
¶±ÉÉä EòÉSÉÉ +lÉǺ{ɹ]õSÉ +ɽä þ. ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SÉäiÉÒxÉ SÉÉiÉÖ  ¨ÉÉÇ ºÉ MÉÆ MÉÉiÉÒ®úÒ ¥ÉÀÉ´ÉiÉǨÉÖ  CEòɨÉÒ ZÉɱÉä. ¶ÉEä ò 1824, 1825 ´É 1826 ªÉÉ iÉÒxÉ ºÉɱÉÉÆ iÉ 12, 13 ´É 14´ÉÉ +ºÉäiÉÒxÉ   SÉÉiÉÖ  ¨ÉÉÇ ºÉ iÉälÉäPÉb÷±Éä. iªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒSÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ ¶ÉEä ò 1824¨ÉvªÉäZÉɱÉÒ. ªÉɤÉqù±ÉSÉä¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SÉäBEòÉ {ÉjÉÉiÉ {ÉÖ  føÒ±É|ɨÉÉhÉäJÉÖ  ±ÉɺÉÉ +ɽä þ-
"
 ¥ÉÀÉ´ÉiÉÉÇ ºÉ +ºÉiÉÉxÉÉ MÉÉÆ ´ÉÉiÉ {±Éä MÉ +ɱªÉɨÉÖ  ³ä ý ºÉ´ÉDZÉÉä Eò ¤Éɽä þ®ú MÉä ±Éä½þÉä iÉä
;
EòɽþÒ ´ÉÞrù ®úÉʽþ±Éä½þÉä iÉä. iªÉÉ ´Éä ³ýÒ iÉälÉäºÉ¨É¶±ÉÉä EòÒ Eò®úhªÉÉSÉäºÉÉÆ MÉhÉäZÉɱÉä, ´É   iÉälÉäBEò ±Éä JÉÒ VÉÖ  xÉä{ÉÖ  ºiÉEò 51 +vªÉɪÉÉÆ SÉä½þÉä iÉäiªÉÉ´É°üxÉ Eò®úhªÉÉSÉäºÉÉÆ MÉhÉäZÉɱÉä. ½ä þ ¨ÉÉä `ä ö EòÉ¨É EòvÉÒ ºÉÆ {ÉÉ´Éä+ºÉäiªÉÉSÉ ´Éä ³ýÒ ¨ÉxÉÉiÉ ªÉä iÉÉÆ SÉ {ÉÖ  xÉ& ºÉÉÆ MÉhÉä  ZÉɱÉäEòÒ iÉÚ  iÉÇ{ÉÉ`ö ´ÉMÉè ®ä ú xɺɱªÉɨÉÖ  ³ä ý ®úÉä VÉ 200ªÉ250 ¶±ÉÉä Eò ½þÉä >ðxÉ ¨ÉʽþxÉÉ ºÉ´ÉÉ ¨ÉʽþxªÉÉÆ iÉ ºÉÆ {Éä ±É. +ºÉ䨽þhÉÚ  xÉ 6*** ½þVÉÉ®ú ¶±ÉÉä EòºÉÆ JªÉÉ nùÉJÉʴɱÉÒ.  xÉÆ iÉ®ú iªÉÉ MÉÖ  ¯ûSÉÊ®újÉÉSÉÒ VÉɺiÉ ºÉÆ JªÉÉ {Éɽڠ þxÉ 6-26-36-41-42 +vªÉɪÉÉÆ {Éè EòÒ +Éå ´ªÉÉ EòÉÆ ½þÒ¶ÉÉ +lÉÉÇ xÉÖ  ºÉÆvÉÉxÉÉºÉ +b÷SÉhÉ xÉ ªÉä hÉÉªÉÉ Eò¨ÉÒ Eò°üxÉ   ºÉ¨É¶±ÉÉä EòÒ Eä ò±ªÉÉ´É®ú ½þÒ ºÉÆ JªÉÉ ¦É®úiÉäiɺÉäEò®úÉ´ÉäEòɪɠ
?
+¶ÉÒ |ÉÉlÉÇ xÉÉ Eä ò±ªÉÉ´É®ú iɺÉä SÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÉYÉÉ ZÉɱÉÒ. iɺÉÉ OÉÆlÉ ZÉɱÉÉ. +ÉiÉÉÆEò¨ÉVÉɺiÉ Eò®úiÉÉ   ªÉä iÉ xÉɽþÒ. xÉÉ®úɪÉhÉ 
"
½ä þ {ÉjÉ Ê´É`Úö®ú½Ú  þxÉ SÉè jÉ ´É** 13 ¶ÉEä ò 1825 ±ÉÉ ºÉÉ´ÉÆ iÉ´ÉÉb÷ÒSÉä=ÊEòb÷´ÉäªÉÉÆ xÉÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ xÉÒ Ê±Éʽþ±Éä ±Éä+ɽä þ. iÉäºÉÉ´ÉÆ iÉ´ÉÉb÷ÒxÉVÉÒEò  EòÉä ±ÉMÉÉÆ ´ÉSÉä¸ÉÒ.ºÉÉiɴɳä ýEò®ú ªÉÉÆ xÉÒ ºÉÆ EòʱÉiÉ  ò±Éä ±ªÉÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SªÉÉ {ÉjɺÉÆ OɽþÉiÉ +ɨ½þɱÉÉ Ê¨É³ýɱÉä. ¸ÉÒ.ºÉÉiɴɳä ýEò®ú ªÉÉÆ xÉÒ +xÉä Eò Ê`öEòÉhÉÒ Ê¡ò°üxÉ  ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SÉäºÉÆ {ÉÚ  hÉÇSÉÊ®újÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ Ê±ÉʽþhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¤É®úÒSɶÉÒ Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ BEòjÉ MÉÉä ³ýÉ  ò±ÉÒ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆ SÉäºÉʴɺiÉ®ú SÉÊ®újÉ   Ê±ÉʽþhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆ SÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úʽþ ½þÉä iÉÉ. {ÉhÉ ºÉ´ÉǦÉIÉEò EòɳýÉxÉäiªÉÉÆ SªÉÉ´É®ú +SÉÉxÉEò ZÉb÷{É PÉÉiɱªÉÉxÉäiÉÒ iªÉÉÆ SÉÒ <SUôÉ +{ÉÚ  hÉÇ SÉ ®úÉʽþ±ÉÒ. ¨ÉÆ b÷³ýÉiÉ¡æ ò SÉɱÉÚ 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kannangurudasan liked this
vishalnimbal liked this
naresh747 liked this
vishalnimbal liked this
nakkars475 liked this
yagnapalraju liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->