Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport Examen Master Marketing

Suport Examen Master Marketing

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Dutzu_me

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dutzu_me on Oct 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
 
CUPRINS
2
 
 
Capitolul 1.MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII
1.1. PROCESUL DE MANAGEMENT
1.1.1. Procesul de management - con
 ţ 
inut. Tipuri de management 
Procesele de munc
ă
ce se desf 
ăş
oar 
ă
în orice sistem uman, inclusiv în întreprindere, se pot diviza în: procese de execu
ţ
ie
ş
i procese de management.
Procesele de execu
ţ
ie
se caracterizeaz
ă
prin faptul c
ă
elementul uman ac
ţ
ioneaz
ă
direct sau indirectasupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de munc
ă
cu scopul execut
ă
rii de produse, efectu
ă
riide lucr 
ă
ri sau prest
ă
ri servicii.
Procesele de management
, spre deosebire de procesele de execu
ţ
ie, constau în aceea c
ă
o parte aelementului uman (o minoritate) ac
ţ
ioneaz
ă
asupra celeilalte p
ă
ţ
i (a majorit
ăţ
ii) în vederea stabilirii
ş
irealiz
ă
rii obiectivelor întreprinderii.Indiferent de rezultatele activit
ăţ
ii unei întreprinderi (de produc
ţ
ie sau de servicii), esen
ţ
amanagementului este pus
ă
în eviden
ţă
prin cercetarea componentei:
procesul de management
. În cadruloric
ă
rui proces de management sunt consemnate mai multe
func
ţ
ii
sau
atribute
:
 
 previziunea;
 
organizarea;
 
coordonarea;
 
antrenarea;
 
control-evaluarea.Ansamblul func
ţ
iilor (atributelor) procesului de management dau con
ţ
inutul
procesului tipic demanagement
care se exercit
ă
în toate sistemele social-economice.Procesul tipic de management, în raport de modul în care sunt concepute
ş
i exercitate func
ţ
iile sale, serealizeaz
ă
în trei faze:
 
 previzional
ă
;
 
de opera
ţ
ionalizare;
 
de evaluare
ş
i interpretare.
Faza previzional
ă
(Fig.1.1) se caracterizeaz
ă
prin preponderen
ţ
a func
ţ
iei de previziune dar 
ş
i prinexercitarea, într-o m
ă
sur 
ă
mai mic
ă
sau mai mare, a celorlalte func
ţ
ii ale managementului. Aceast
ă
faz
ă
esteaxat
ă
pe anticiparea de modalit
ăţ
i, metode, solu
ţ
ii organizatorice, motiva
ţ
ionale
ş
i de evaluare, corespunz
ă
tor evolu
ţ
iei predeterminate a întreprinderii respective. Fazei previzionale îi corespunde
managementul de tipanticipativ
 
ş
i se concentreaz
ă
asupra stabilirii de obiective fundamentale
ş
i derivate, de decizii strategice
ş
itactice.
 
Intensitatea func
ţ
iilor
Previziune
OrganizareCoordonareAntrenareControl-evaluare
Management
anticipativ
Decizii Deciziistrategice tactice
Fig. 1.1
În faza de opera
ţ
ionalizare
(Fig.1.2) sunt preponderente func
ţ
iile de organizare, coordonare
ş
iantrenare a elementului uman la realizarea obiectivelor cuprinse în prognozele, planurile
ş
i programeleîntreprinderii. Acestei faze îi corespunde
managementul operativ
în care predomin
ă
adoptarea
ş
iimplementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activit
ăţ
ile de produc
ţ
ie.
3
 
 
Intensitatea func
ţ
iilor
Previziune
OrganizareCoordonareAntrenare
Control-evaluare
Decizii curente
Managementoperativ
Fig. 1.2
Faza de evaluare
ş
i interpretare
 
a rezultatelor
(Fig.1.3), denumit
ă
 
ş
i
faza final
ă
, se caracterizeaz
ă
  prin preponderen
ţ
a exercit
ă
rii func
ţ
iei de control-evaluare atât asupra obiectivelor 
ş
i deciziilor stabilite înfaza previzional
ă
, cât
ş
i a celor din faza de opera
ţ
ionalizare, mai ales. În aceast
ă
faz
ă
, pe baza unui
ş
ir deverific
ă
ri
ş
i evalu
ă
ri a deciziilor adoptate, se introduc corec
ţ
iile impuse de schimb
ă
rile produse încomponentele mediului ambiant. Fazei finale îi corespunde
managementul postoperativ
 
ş
i are un puterniccaracter constatativ. Aceast
ă
faz
ă
încheie un
 
 proces de
 
management
ş
i preg
ă
te
ş
te condi
ţ
iile pentru abordareaunui nou proces.
Intensitatea func
ţ
iilor
OrganizareCoordonareAntrenare
Control-evaluare
Decizii curente
Management postoperativ
Fig. 1.3Sistemul procesului de management reprezentat printr-o multitudine de variabile (intrare, comand
ă
, perturba
ţ
ii, ie
ş
ire) –, eviden
ţ
iaz
ă
existen
ţ
a unor leg
ă
turi atât externe cât
ş
i interne. În ceea ce prive
ş
teleg
ă
turile interne, acestea sunt deosebit de puternice între faza de opera
ţ
ionalizare
ş
i faza final
ă
. Schimbul deinforma
ţ
ii între cele dou
ă
faze – reciproc, intens
ş
i permanent – a impus în practic
ă
un cadru organizatoriccomun, iar tipurile de management operativ
ş
i postoperativ s-au
topit
într-un singur tip:
managementuloperativ
.Revenind asupra procesului de management vom constata, de asemenea, c
ă
din punct de vedere almodului de manifestare în timp
ş
i spa
ţ
iu exist
ă
dou
ă
tipuri de management:
 
management anticipativ;
 
management operativ.
Managementul anticipativ
este un management de ansamblu (de vârf)
ş
i se prezint
ă
ca un
management director (conduc
ă
tor)
.
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->