Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Open Bite Treatment

Open Bite Treatment

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by anjozz
UNTUK MENDOWNLOAD FILE KLIK LINK BERIKUT :

http://adf.ly/DvD0Q
UNTUK MENDOWNLOAD FILE KLIK LINK BERIKUT :

http://adf.ly/DvD0Q

More info:

Published by: anjozz on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/13/2013

 
O~ie Ldpi P|ihpkiepLt ]he`h Pbdlo`ihyr& iBo} Joep|dlypo|He o~ie ldpi dz h ahd|ft jokkoe `iephf ~|olfik de }bdjb pbi piipb oe pbi loppok he` po~ oa pbikoypb `o eop poyjb% Dp dz jhyzi` lt ~|olfikz fdci PKG "piezdoe de pbi p|hez+khe`dlyfh| godep$ o|jb|oedj pbykl zyjcdem de ih|ft jbdf`boo`% Pbi|i h|i ziqi|hf `daai|iep h~~|ohjbiz ao| o~ie ldpip|ihpkiep%\ifhpi` Zih|jbiz7
 
 
 
L|hjiz
o
 
]ih| l|hjiz% Pbi }d|iz hpphjbi` po pbi de`dqd`yhf l|hjiz oe ihjb poopb iri|p h~|izzy|i oe pbi piipb pbhp& oqi| pdki& jhyziz pbi piipb po zbdap he` pbi o~ie ldpi pojfozi% ]bie pbi o|pbo`oepdzp h`gyzpz toy| l|hjiz& hqod` bh|` ldpdem he` yzi hziezdpdqi piipb poopb~hzpi ao| h ai} `htz& lijhyzi pbi h`gyzpkiep pie`z po khcipbi piipb zo|i he` gyzp h piiezt ldp foozi% Jokkdp po irp|ikift moo` o|hf btmdiei&lijhyzi ~fhxyi& aoo` ~h|pdjfiz he` lhjpi|dh jhe lydf` y~ oe pbi piipb h|oye` pbilhziz da pbi piipb h|i eop ci~p jfihe% Pbdz jhe jhyzi jhqdpdiz he` opbi| o|hf ~|olfikzzyjb hz myk `dzihzi%Bih`mih|
o
 
]ih| bih`mih| pbhp iri|pz ~|izzy|i oe pbi piipb o| iepd|i gh}% Zokipdkiz pbibih`mih| dz }o|e oeft hp edmbp& }bdjb khciz dp h fdppfi fizz joez~djyoyz% Pbibih`mih|& fdci l|hjiz& dz jyzpok adp po pbi }ih|i| he` kht eii` h`gyzpkiep hz pbipiipb he`/o| gh} zbdap"z$% Pbdz kipbo` kht li lizp da pbi piipb h|i zp|hdmbp he` `oeop eii` po li koqi` po jo||ijp hemfi o| ~ozdpdoedem3 dp dz hzzojdhpi` ko|i }dpbo~ie ldpiz pbhp h|i pbi |izyfp oa gh} dzzyiz |hpbi| pbhe bhldpz fdci ~yzbdem pbi piipb}dpb pbi poemyi o| pbykl zyjcdem%Lfojcz he` Khmeipz
o
 
Ldpi lfojcz }o|c po cii~ pbi gh} he` piipb a|ok koqdem de h ~h|pdjyfh| }ht o|`d|ijpdoe& pbi|ilt p|hdedem pbi gh} he` piipb depo h jfozi` ldpi ~ozdpdoe% Khmeipz `opbi zhki pbdem% ]dpb pbizi& pbi |i~iffdem ao|ji oa pbi khmeip dz yzi` po myd`i pbipiipb he` gh} pbi }ht pbit eii` po koqi% Pbizi kht li yzi` de joegyejpdoe }dpbbih`mih|%Libhqdo|
o
 
Zoki jhziz oa o~ie ldpi h|i jhyzi` lt ~h|pdjyfh| libhqdo|z% Pbi lizp irhk~fi dzpbykl zyjcdem% Zpo~~dem pbizi libhqdo|z dz he iaaijpdqi o~ie ldpi p|ihpkiep ao|zyjb jhziz lijhyzi dp dkki`dhpift zpo~z pbi jhyzi oa pbi o~ie ldpi% Pbi ldpi kht
 
eop mip lippi| }dpboyp h``dpdoehf p|ihpkiep kipbo`z fdci l|hjiz o| bih`mih|& lyplibhqdo| ko`dadjhpdoe jhe myh|hepii pbhp pbi o~ie ldpi }dff eop mip het }o|zi%Z~ihc }dpb toy| `iepdzp o| o|pbo`oepdzp po `ipi|kdei irhjpft }bhp bhz jhyzi` toy|o~ie ldpi& zdeji libhqdo| ko`dadjhpdoe }dff eop }o|c de dezphejiz }bi|i pbi o~ieldpi dz jhyzi` lt h ~btzdjhf ~|olfik%Zy|mi|t
o
 
Modem ye`i| pbi cedai dz pbi kozp `|hzpdj oa hff o~ie ldpi p|ihpkiepz& hz dp oapiedeqofqiz zy|mdjhf |i~ozdpdoedem oa pbi gh}% Pbi |ijoqi|t pdki ao| pbdz p|ihpkiep dzfoemi| pbhe ao| opbi| p|ihpkiep kipbo`z& he` toy kht eii` po phci ~hdeki`djhpdoez he` ihp qi|t zoap aoo`z yepdf toy bihf% Pbdz kipbo` yziz l|hjiz ~|do| pozy|mi|t po ~yp piipb depo h ~ozp zy|mi|t ~ozdpdoe& zo dp-z h foem ~|ojizz%
O~ie Ldpi P|ihpkiep
 
DEP\O@YJPDOE
 He o~ie ldpi dz h khfojjfyzdoe& o| he hleo|khf ldpi& de}bdjb zoki piipb++yzyhfft pbi a|oep piipb++jheeop lil|oymbp depo joephjp }dpb pbi o~~ozdem piipb% He o~ie ldpiyzyhfft deqofqiz hleo|khfdpdiz de pbi zp|yjpy|i oa pbi gh}%Toy jhe hjpyhfft zii dezd`i h ~i|zoe-z koypb }bie zbi dzldpdem `o}e da zbi bhz he o~ie ldpi%
]bhp Jhyziz he O~ie Ldpi?
 Ji|phde o|hf bhldpz& zyjb hz pbykl+zyjcdem he` poemyi+pb|yzpdem& jhe j|ihpi h khfao|khpdoe de pbi y~~i| he`fo}i| gh}z pbhp ~|iqiepz pbik a|ok m|o}dem de zyjb h }htpbhp pbi piipb joki pomipbi|% Mieipdjz jhe hfzo ~fht h|ofi% Ji|phde z~iijb dk~i`dkiepz& zyjb hz fdz~dem& jhejoep|dlypi po pbi ~|olfik& hz }iff% He o~ie ldpi dpzifa jhej|ihpi pbi z~iijb dk~i`dkiep& he` zokipdkiz dp dz`daadjyfp po ceo} }bdjb `iqifo~i` ad|zp%
Bo} Jokkoe Dz O~ie Ldpi?
 Pbdz pt~i oa khfojjfyzdoe dz yejokkoe& haaijpdem h qi|tzkhff ~i|jiephmi oa pbi miei|hf ~o~yfhpdoe%
Hzd`i a|ok Jozkipdj Joeji|ez& ]bt Zboyf` he O~ieLdpi Li P|ihpi`?
 He o~ie ldpi zboyf` li jo||ijpi` lijhyzi dp yzyhfft haaijpzpbi ayejpdoedem oa pbi koypb% ^io~fi }dpb he o~ie ldpijheeop& ao| irhk~fi& zbii| oaa pbi fippyji de h zhe`}djb}bie pbit ldpi depo dp% Hfzo& kozp ~io~fi-z z~iijb dz kyjbdk~|oqi` hapi| pbid| o~ie ldpi dz jo||ijpi`%Heopbi| dk~o|phep |ihzoe po adr he o~ie ldpi dz po ~|iqiepo| hffiqdhpi pik~o|o+khe`dlyfh| godep `dzo|`i| "PKG$3 pbikdzhfdmei` gh} iri|pz irjizz ~|izzy|i oe pbi gh} godep%
 
PKG jhe fih` po bih` he` jbiic ~hde& h jfdjcdem o| ~o~~demzoye` ihjb pdki toy o~ie he` jfozi toy| koypb& fdkdpi`|hemi oa kopdoe oa pbi gh} godep& he` opbi| ztk~pokz%
]bhp Dz pbi P|ihpkiep ao| O~ie Ldpi?
 P|ihpkiep ao| o~ie ldpi dz zoki}bhp p|djct lijhyzi dpoapie |ixyd|iz jbhemdem pbi gh} zp|yjpy|i% Kozp h`yfpz he`zoki jbdf`|ie }dpb o~ie ldpi eii` zy|mi|t% Pt~djhfft&zy|mi|t dz joeadei` po pbi y~~i| gh}%Pbi zy|mdjhf ~|oji`y|i yzi` kozp oapie dz ,khrdffh|tdk~hjpdoe&, de }bdjb pbi y~~i| gh} dz |ihfdmei` zo pbi ldpijhe jfozi eo|khfft% L|hjiz h|i yzyhfft ~fhji` oe pbi piipb ziqi|hf koepbz ~|do| po zy|mi|t zo hff pbi piipb jhe lifiqifi` he` hfdmei` liao|i pbi gh} dz |ihfdmei`%O|pbo`oepdj }o|c joepdeyiz hapi| zy|mi|t po j|ihpi hed`ihf ldpi%Da pbi o~ie ldpi dz kdeo|& dp jhe yzyhfft li jo||ijpi` }dpbl|hjiz hfoei%Da  poemyi+pb|yzpdem joep|dlypi` po pbi o~ie ldpi& pbi ~hpdiep kht hfzo eii` po }ih| h ayejpdoehf h~~fdheji% Pbdzadri` o| |ikoqhlfi ~fhzpdj he` }d|i `iqdji dz ~fhji` de pbikoypb ao| ziqi|hf koepbz% Dp ,|ip|hdez, pbi poemyi zo dp eofoemi| pb|yzpz ao|}h|` ihjb pdki pbi ~hpdiep z}hffo}z% Da pbi poemyi dz eop |ip|hdei`& dp jhe ye`o }bhp toy h|ip|tdem po hjjok~fdzb pb|oymb zy|mi|t he` o|pbo`oepdjz%Da h jbdf` dz zpdff zyjcdem bdz pbykl o| ademi|z& ~h|iepzzboyf` ziic bif~ po l|ihc bdk oa pbhp bhldp ~|do| pop|ihpkiep% Opbi|}dzi& fdci poemyi+pb|yzpdem& ademi|+zyjcdem jhe |i`yji pbi p|ihpkiep-z iaaijpdqieizz%
Bo} Foem @oiz pbi P|ihpkiep ao| he O~ie LdpiFhzp?
 Fiempb oa p|ihpkiep qh|diz `i~ie`dem oe ziqi|dpt oa pbio~ie ldpi% Pt~djhfft& p|ihpkiep fhzpz 8 8/< po < tih|z&dejfy`dem het zy|mi|t pbhp kdmbp li eijizzh|t%
 
Kiemh~h Mdmd Pd`hc Pi|hpy| ?
Hymyzp 82pb& <>8>
 Kiemh~h Mdmd Pd`hc Pi|hpy| ?H@H lili|h~h ahcpo| kiklyhp zizio|hem phk~hc de`hb `hekieh|dc% Zhfhb zhpyeth zietyk them kieh}he `iemhe zyzyehemdmd mifdmd |h~db% Piph~d h~hchb zipdh~ o|hem kikdfdcd zyzyehemdmd mifdmd them lhdc `he pi|hpy| ? Gh}hlheeth piepy pd`hc%Zijh|h mh|dz lizh| ~ietilhl mdmd pd`hc pi|hpy| h`hfhb ~ietilhlfhemzyem `he pd`hc fhemzyem%H% ^ietilhl fhemzyem%8% Mdmd zyzy them phemmhf zilifyk }hcpyeth "~|ikhpy|i fozz$%Mdmd zyzy hche mothem hcdlhp pichehe `h|d mdmd piph~ `he fhkh+

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
docpolaretta liked this
Meshari Al- Nafisi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->