Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPH Bm contoh

RPH Bm contoh

Ratings:
(0)
|Views: 949|Likes:
Published by Yatie Atie
kalau ada yg berkaitan boleh rujuk
kalau ada yg berkaitan boleh rujuk

More info:

Published by: Yatie Atie on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
RANCANGANPENGAJARANHARIANTarikh :5Mac2012Masa:10.0011.00pagiTahun :5AmanahBilanganMurid:25orang(Lelaki15;Perempuan10)Tema:AlamSekitarTajuk:ManusiaPrihatinBumiTerpeliharaObjektif :Padaakhirpengajaran,muriddapat:1. Menerangkansekurang-kurangnyaduamaklumattentangkitarsemulasecararingkasberdasarkanbrosuryangtelahdibaca.2. Menyusunmaklumatsecararingkasdalambentukpetamindamengenaikitarsemulaberdasarkanbrosuryangtelahdibacadanbeberapamaklumatkitarsemuladalaminternetyangtelahdisediakanolehguru.3. Mentejemahkanmaklumatkitarsemuladaripadabentukpetamindakedalambentukgrafikbrosur.FokusUtama :9.3 Menyusunmaklumatsecarakohesidaripadanotaataucatatanhasildaripadabahanyangtelahdidengarataudibaca.Aras3i.Menterjemahkanmaklumatyangterdapatdalamteksprosakedalambentukgrafik.FokusSampingan :5.2 Membacakuatteksprosadanpuisidengansebutandanintonasiyangbetuldanlancarsertamemahamiperkarayangdibaca.Aras1ii.Menerangkanteksyangtelahdibacasecararingkas.KemahiranBahasa:Membaca:membacadanmeringkaskansekurang-kurangnya2maklumatmengenaikitarsemulaberdasarkanbrosurkitarsemulayangtelahdibaca.Menulis:menterjemahkanmaklumatdalambentukpetamindadangrafiksepertibrosurSistemBahasa:Tatabahasa:Ayatmajmuk,ayattunggal.Sistemejaan:Bahasabaku.Sebutandanintonasi:Sebutandanintonasi.Kosakata/peribahasa:-PengisianKurikulum:Ilmu:SainsNilaimurni:kerjasama,kesyukuran,kerajinan,berdikari,
 
Kemahiranbernilaitambah:(1) Kemahiranberfikir :meramal,menjanaidea,mengingatkembali,menyusunaturmaklumat,meringkas,menilai,mengumpulkan.(2) KemahiranTMK :Modaplikasi-MicrosoftPowerPoint.Modpenerokaanmelayaribeberapalamanwebmengenaikitarsemula.(3) KemahiranBCB :kemahiranmembaca,mencatatnota,kemahiranmendengarpenjelasan,(4) Kajianmasadepan :meramalperkarayangakanberlakusekiranyatidakmengamalkankitarsemula.(5) Kecerdasanpelbagai :verbal-linguistik,interpersonal,intrapersonal,visual-ruang(6) Pem.kontekstual :muridmengetahuiserbasedikittentangprogramkitarsemulayangdijalankandisampingmempunyaipengalamanmenggunakanaplikasiMicrosoftword.Peng.SediaAda :Murid-muridpernahmelihatdanmengetahuiserbasedikitmengenaiprogramkitarsemuladanmenontoniklan-iklankitarsemuladalamrancangantelevisyen.BahanSumberP&P:SlaidKitarSemula,brosurkitarsemula,komputer,beberapalamanwebmengenaikitarsemula,MicrosoftWord..Langkah Aktivitipengajarandanpembelajaran CatatanSetInduksi5minitSoalanramalan:Apakahyangakanberlakusekiranyakitatidakmengitarsemulabahan-bahanterbuang? 1. Murid-muridditayangkanslaidkitarsemulaolehguru.2. Murid-muridditanyasoalanramalanolehguru.3. Murid-muriddiberitahuolehgurumengenaitajukpembelajaranpadaharitersebut.ABM:SlaidKitarsemulaNilai:prihatinKBT:K.Berfikir:meramal.KP:verballinguistik.Pemb.Kontekstual:muridpernahmelihatdanmenontoniklanmengenaikitarsemuladalamtelevisyen.Langkah110 minit1. murid-muriddimintaolehguruuntukmelayarilamanwebpengajaranguruyangdisediakanolehgurudenganmemaparkanalamatURLmenerusiLCDmenggunakanaplikasiMicrosoftWord.2. Murid-muriddimintauntukmemuatturunbrosurkitarsemuladilamanwebtersebut.3. Murid-muriddimintaolehguruuntukmembacasecarakuatbrosuryangtelahdimuatturunsecaraberamai-ramai.4. Murid-muriddipanggilsecararawakolehguruiaitumurid-muriddimintaolehguruuntukmemberipenerangansecararingkassekurang-kurangnya2maklumatm
 
engenaikitarsemulaberdasarkanbrosuryangtelahdibaca.5. Murid-muridlaindimintamengambilperhatiankepadarakanmerekayangsedangmemberikanmaklumatringkastentangKitarSemula.ABM:Komputer,lamanweb.Nilai:kerajinan,berdikari,KBT:K.Berfikir:meringkaskanBCB:kemahiranmendengarpenjelasan,kemahiranmembaca.KP:verbal-linguistik,interpersonal.TMK:aksesinternetmuatturunbahanbrosur.Pemb.Kontekstual:murid-muridpernahmembacadanmengetahuitentangkitarsemuladalamkehidupanseharianmereka.(objektif1)Langkah215 minit1. murid-muriddimintaolehguruuntukdudukdalamkumpulanbertigabagisetiapkumpulan,danhanyasatukumpulansahajayangmempunyaiempatorangahlikumpulan.2. Murid-muriddiarahkanolehguruuntukmembuatpetamindamenggunakanMircrosoftWordmengikutkreativitimasing-masingsecaraberkumpulan.3. Murid-muriddimintauntukmelayaribeberapalamanwebyangdisediakanolehguruyangberkaitandengankitarsemulayangtelahdisediakandalamlamanwebpengajaranguru.4. Gurumemintamurid-muridmenggabungkanmaklumatyangtelahdibacamerekaberdasarkanbrosuryangtelahdimuatturundanbeberapalamanwebyangdisediakanolehgurudalamsatupetamindayangsama.5. Murid-muridbersama-samadengangurumembincangkanhasilpetamindayangtelahdisiapkanolehmuridyangmerupakanrangkasebelumkeaktivitimenghasilkanbrosurkitarsemulayangmestidihasilkanolehsetiappelajar. ABM:Komputer,AplikasiMicrosoftWord,lamanweb.Nilai:kerjasama,kerajinan,berdikari.KBT:K.Berfikir:meringkas,mengumpulkanBCB:kemahiranmembaca.KP:visualruang.TMK:perisianMicrosoftWord,aksesinternet(modpenerokaan).Pemb.Kontekstual:Murid-muridmempunyaipengalamanmenggunakanperisianMicrosoftworddalammenghasilkanpetaminda.(Objektif2)Langkah325 minit1. murid-muridmelaksanakanaktivitiyangseterusnyadalamkumpulanyangsama.2. murid-muridtelahdimintaolehguruuntukmelayarilamanwebyangtelahdipaparkanmenerusiLCDmenggunakanaplikasiMicrosoftWordbagimembuatbrosur.3. Gurumemintamurid-muridmendaftarkandiridalamlamanwebtersebutsebelummenggunakanperisianbagimenerimasyaratdantermasyarikatpengendalian.4. Selepasmurid-muridmendaftarkanmaklumatdidalamlamanwebperisian,murid-muridditerangkanolehgurumengenaicara-caramenggunakanperisiantersebut.5. Gurumemberimasakepadamurid-muriduntukmenggunakanperisiantersebutdisampingmenghasilkanbrosur.6. Murid-muriddimaklumkanolehgurubahawabrosuryangdihasilkanhendaklahdimuatkandenganmaklumatpetamindayangtelahdihasilkanolehmereka.7. Murid-muriddikehendakimemindahkanmaklumatpetamindayangtelahdibuatkedalambentukbrosur.8. Murid-muridyangtelahberjayamenyiapkanbrosurdikehendakimenyimpan(

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lokmanul Haqim liked this
kaiktaok liked this
Chai Hui Ling liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->