Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen Hoa Vat Chat Va Nang Luong

Chuyen Hoa Vat Chat Va Nang Luong

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Lê Tiến

More info:

Published by: Lê Tiến on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
1
 
Sinh lý h
c ng 
ườ 
i và
độ
ng v
t t 
 p 2
  NXB
Đạ
i h
c qu
c gia Hà N
i 2007.Tr 172 – 206.
ừ 
khoá:
Đồ
ng hóa, d
hóa,
đ
i
u hòa thân nhi
t, chuy
n hóa v
t ch
t, n
ă
ng l
ượ 
ng.
 
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đ
 H Khoa h
c T 
ự 
nhiên có th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng cho m
c
đ 
ích h
c t 
 p và nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
cv
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
M
c l
c
Ch
ươ 
ng 13 CHUY
N HOÁ V
T CH
T VÀ N
Ă
NG L
ƯỢ 
NG.
Đ
I
UHOÀ THÂN NHI
T.....................................................................2
13.1 Ý ngh
 ĩ 
a c
a chuy
n hoá........................................................................213.2 Chuy
n hoá v
t ch
t.............................................................................213.2.1 Chuy
n hoá glucid.........................................................................213.2.2 Chuy
n hoá lipid...........................................................................613.2.3 Chuy
n hoá protein........................................................................913.2.4 Các lo
i vitamin và vai trò c
a chúng trong chuy
n hoá v
t ch
t.1413.2.5 Chuy
n hoá các mu
i khoáng và n
ướ 
c.........................................2013.2.6 Chuy
n hoá n
ướ 
c.........................................................................2213.2.7
Đ
i
u hoà chuy
n hoá mu
i – n
ướ 
c...............................................2313.3 Chuy
n hoá n
ă
ng l
ượ 
ng......................................................................2413.4
Đ
i
u hoà thân nhi
t.............................................................................3213.4.1 Thân nhi
t và nh
ng dao
độ
ng bình th
ườ 
ng c
a nó......................3213.4.2
Đ
i
u hoà thân nhi
t......................................................................3313.4.3 Vai trò c
a h
th
n kinh và h
n
i ti
ế
t trong
đ
i
u hoà thân nhi
t..35
Ch
ươ 
ng 13
.
Chuy
n hóa v
t ch
t và n
ă
ngl
ượ 
ng.
Đ
i
u hòa thân nhi
t
 
Tr 
nh H 
ữ 
u H 
ằ 
ng 
 Đỗ 
Công Hu
 ỳ
nh
 
 
2
Ch
ươ 
ng 13
 
CHUY
N HOÁ V
T CH
T VÀ N
Ă
NG L
ƯỢ 
NG.
Đ
I
U HOÀ THÂN NHI
T
13.1
 
Ý ngh
 ĩ 
a c
a chuy
n hoá
C
ơ 
th
s
ng luôn g
n li
n v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng xung quanh
để
nh
n l
y t
môi tr 
ườ 
ng xungquanh các ch
t vô c
ơ 
và h
u c
ơ 
, c
ũ
ng nh
ư
th
i ra môi tr 
ườ 
ng các ch
t không c
n thi
ế
t. Nh
ư
 v
y, c
ơ 
th
luôn luôn
ở 
tr 
ng thái trao
đổ
i m
t cách liên l
c v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng xung quanh nó.Trong chuy
n hoá v
t ch
t có hai quá trình
đố
i ng
ượ 
c nhau và g
n li
n nhau,
đ
ó là cácquá trình
đồ
ng hoá và d
hoá.Bi
u hi
n c
a quá trình
đồ
ng hoá là s
làm m
ớ 
i l
i, tái t
o l
i và xây d
ng l
i t
t c
cácmô c
a c
ơ 
th
. Còn bi
u hi
n c
a quá trình d
hoá là s
oxy hoá, chuy
n hoá các h
ợ 
 p ch
t h
uc
ơ 
ph
c t
 p
để
s
n ra n
ă
ng l
ượ 
ng c
n thi
ế
t cho s
duy trì thân nhi
t
ở 
m
c h
ng
đị
nh, cho s
 ho
t
độ
ng c
a các c
ơ 
, cho s
t
ng h
ợ 
 p các ch
t khác nhau và cho các quá trình bài ti
ế
t, n
i ti
ế
tv.v...
Để
th
c hi
n các quá trình xây d
ng, nh
m ph
c h
i l
i các v
t ch
t s
ng c
ũ
ng nh
ư
 
để
l
i s
tiêu hao n
ă
ng l
ượ 
ng cho m
i bi
u hi
n c
a ho
t
độ
ng s
ng, c
ơ 
th
c
n nh
n
đượ 
c cácch
t dinh d
ưỡ 
ng nh
ư
protein, lipid, glucid. C
ơ 
th
c
ũ
ng c
n nh
n c
các lo
i sinh t
 
để
s
 d
ng cho quá trình t
ng h
ợ 
 p các enzym và các ch
t có ho
t tính sinh h
c khác. Ngoài ra trongthành ph
n c
a c
ơ 
th
còn có c
n
ướ 
c và các ch
t khoáng. N
ướ 
c chi
ế
m
đế
n 65-70% kh
il
ượ 
ng c
a toàn c
ơ 
th
. N
ướ 
c là dung môi c
a m
t s
l
ớ 
n các ch
t. N
ướ 
c còn
đ
óng vai trò c
ơ 
  b
n trong quá trình
đ
i
u nhi
t c
a c
ơ 
th
. Các ch
t khoáng, tuy s
l
ượ 
ng ít, nh
ư
ng vai trò c
achúng c
n thi
ế
t cho s
s
ng không kém so v
ớ 
i các ch
t h
u c
ơ 
. Các ch
t khoáng cùng v
ớ 
in
ướ 
c
đượ 
c liên t
c bài xu
t qua da, ph
i, th
n và ru
t. Do
đ
ó, chúng c
ũ
ng ph
i
đượ 
c
đắ
 pl
i cho c
ơ 
th
theo th
c
ă
n và n
ướ 
c u
ng.Các quá trình chuy
n hoá các ch
t trong c
ơ 
th
 
đề
u g
n li
n v
ớ 
i quá trình chuy
n hoán
ă
ng l
ượ 
ng hoá h
c thành các d
ng n
ă
ng l
ượ 
ng khác nh
ư
c
ơ 
n
ă
ng, nhi
t n
ă
ng và
đ
i
n n
ă
ng.
Đặ
c
đ
i
m chung c
a quá trình chuy
n hoá v
t ch
t và n
ă
ng l
ượ 
ng là s
m
t c
a quátrình oxy hoá kh
. Trong
đ
ó di
n ra s
chuy
n hoá các ch
t giàu n
ă
ng l
ượ 
ng thành các ch
td
tr 
n
ă
ng l
ượ 
ng kém h
ơ 
n và kèm theo là s
gi
i phóng m
t d
ng n
ă
ng l
ượ 
ng nào
đ
ó. Nghiên c
u toàn b
các di
n bi
ế
n c
a các quá trình chuy
n hoá các ch
t trong t
ế
bào lànhi
m v
c
a các nhà hoá sinh. Trong giáo trình sinh lý h
c ch
trình bày các quá trình ch
 y
ế
u c
a các ph
n
ng hoá h
c
ở 
t
ế
bào c
ũ
ng nh
ư
ý ngh
 ĩ 
a sinh lý c
a các quá trình
đ
ó.
13.2
 
Chuy
n hoá v
t ch
t
13.2.1
 
Chuy
n hoá glucid
13.2.1.1
 
Ý ngh
 ĩ 
a c
a glucid trong c
ơ 
th
 
 
3
Glucid là h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
 
đượ 
c c
u t
o t
carbon, hydro và oxy. Ng
ườ 
i ta phân bi
tglucid
đơ 
n gi
n hay monosaccharid, ví d
, glucose và glucid ph
c t
 p hay polysaccharid, d
, disaccharid.Glucid chi
ế
m kho
ng 2% tr 
ng l
ượ 
ng khô c
a c
ơ 
th
. Nhu c
u ngày
đ
êm trung bình
đố
iv
ớ 
i glucid
ở 
ng
ườ 
i tr 
ưở 
ng thành là 500g, còn trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p lao
độ
ng c
ơ 
n
ng nh
c c
n
đế
n700-1000g. L
ượ 
ng glucid chi
ế
m kho
ng 60% theo kh
i l
ượ 
ng và 56% theo n
ă
ng l
ượ 
ng c
ath
c
ă
n
đượ 
c c
ơ 
th
nh
n trong m
t ngày.Hàm l
ượ 
ng glucose trong máu dao
độ
ng
ở 
m
c 80-100mg%. Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p hàml
ượ 
ng glucose trong máu gi
m xu
ng d
ướ 
i 40mg% c
ơ 
th
s
b
co gi
t, hôn mê, m
t ý th
cv.v...
Đ
i
u này nói lên nhu c
u c
a glucid
đố
i v
ớ 
i c
ơ 
th
,
đặ
c bi
t là
đố
i v
ớ 
i h
th
n kinh trung
ươ 
ng.Sau khi
đượ 
c h
 p thu qua niêm m
c ru
t, glucid d
ướ 
i d
ng monosaccharid theo máu quat
 ĩ 
nh m
ch c
a
đổ
vào gan, sau
đ
ó ti
ế
 p t
c tr 
i qua các quá trình chuy
n hoá khác nhau:
đượ 
ct
ng h
ợ 
 p thành glycogen d
tr 
trong gan và c
ơ 
vân,
đ
i vào trong các t
ế
bào k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i cácch
t khác
để
tr 
ở 
thành m
t thành ph
n c
a t
ế
bào, d
hoá trong các mô
để
t
o ra n
ă
ng l
ượ 
ngho
c
đượ 
c chuy
n hoá thành m
ỡ 
d
tr 
.
13.2.1.2
 
T
ng h
ợ 
p và phân gi
i glucogen trong gan
Claude Bernard t
n
ă
m 1852
đ
ã ch
ng minh r 
ng gan là kho d
tr 
glucid d
ướ 
i d
ngglycogen, ch
t do gan t
ng h
ợ 
 p t
glucose.
Để
t
ng h
ợ 
 p glycogen, gan có th
s
d
ng nhi
uch
t khác do máu mang t
ớ 
i nh
ư
acid lactic, glycerin, các acid amin. Tuy nhiên, glucose làngu
n ch
y
ế
u
để
gan t
ng h
ợ 
 p glycogen. Trong nh
ng
đ
i
u hi
n dinh d
ưỡ 
ng bình th
ườ 
ngl
ượ 
ng glycogen trong gan ng
ườ 
i có kho
ng 150g. Khi trong th
c
ă
n có nhi
u glucid, thìglycogen trong gan có th
v
ượ 
t quá 10% tr 
ng l
ượ 
ng c
a gan.Ph
thu
c vào nhu c
u c
a c
ơ 
th
v
glucid và khi hàm l
ượ 
ng glucose trong máu gi
mxu
ng d
ướ 
i m
c bình th
ườ 
ng gan s
bi
ế
n glycogen thành glucose
để
chuy
n vào máu và
đư
a
đế
n kh
 p các mô, các c
ơ 
quan trong c
ơ 
th
. M
c dù glycogen còn có
ở 
trong c
ơ 
, trong các t
ế
  bào th
n kinh và các mô khác, nh
ư
ng ch
có glycogen c
a gan là
đượ 
c s
d
ng cho nhu c
uc
a c
ơ 
th
.Quá trình t
ng h
ợ 
 p và phân gi
i glycogen trong gan di
n ra nh
ư
sau: Khi vào trong t
ế
bàogan, glucose
đượ 
c phosphoryl hoá thành d
ng glucose 6-phosphat. Enzym tác d
ng lên ph
n
ng này là hexokinase và glucokinase. Ti
ế
 p theo, d
ướ 
i tác d
ng c
a glycogen synthetase,glucose 6-phosphat s
 
đượ 
c polyme hoá thành glycogen.
Đ
ó là quá trình t
ng h
ợ 
 p glycogenvà còn
đượ 
c g
i là quá trình sinh glycogen. Ng
ượ 
c l
i, khi glycogen b
phân gi
i thànhglucose thì
đượ 
c g
i là quá trình phân gi
i glycogen. Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này di
n ra khi hàm l
ượ 
ngglucose trong máu gi
m th
 p, khi c
ơ 
th
c
n
độ
ng viên m
t s
l
ượ 
ng l
ớ 
n glucose cho các ph
n
ng c
m xúc, cho v
n c
ơ 
v.v... Lúc này glycogen trong gan d
ướ 
i tác d
ng c
a phosphorylase s
chuy
n thành glucose 6-phosphat, sau
đ
ó d
ướ 
i tác d
ng c
a glucose phosphatase, ch
t này s
phân ly thành glucose và phosphat.Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
ơ 
th
c
n glucid, mà l
ượ 
ng glycogen trong gan l
i th
 p ho
c trongtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
ơ 
th
c
n glucid kh
n c
 p, thì gan có th
s
n xu
t glucose t
nh
ng nguyên li
ukhông ph
i glucid, mà t
protein ho
c lipid. Ng
ườ 
i ta
đ
ã ch
ng minh r 
ng các acid amin
đượ 
c h
 p thu vào máu sau khi qua quá trìnhoxy hoá kh
amin ho
c sau quá trình chuy
n amin s
bi
ế
n thành acid
α
-xetonic, sau
đ
ó ch
tnày có th
chuy
n hoá theo h
ướ 
ng sinh
đườ 
ng ho
c sinh m
ỡ 
. Các acid amin sinh xeton nh
ư
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->