Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Oredigger Issue 7 - October 22, 2012

The Oredigger Issue 7 - October 22, 2012

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by The Oredigger
The Oredigger, Volume 93, Issue 7
The Oredigger, Volume 93, Issue 7

More info:

Published by: The Oredigger on Oct 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
^DH JVHNCEEHV
 Wjixkh 31) Cqqxh 5Ja~jfhv 66) 60=6
^dh q~xnho~ wjcah jg ~dh Ajijvmnj Qadjji jg Kcohq
 u u u / J V H N C E E H V / o h ~
Qpjv~q 5Jpcocjo 4Ghm~xvhq >Ohuq 6
Kcohq ncqaxqqhqahvkmca gxhi ahii~hadojijesJvhnceehvwcqc~q ^dmc Ejinvhq~mxvmo~^dh Nhowhvmcvpjv~ evconqjxv ehmvq-Aixf qpjv~qpj~iced~ joKho–q Imavjqqh
 MII PDJ^JQ AJXV^HQS QUC^AD PVHQQ LC^
Nv/ Qaj~~ ^colhv htpijvhq m wmvch~s jg hohves jp~cjoq co dcq njaxkho~mvs ik ’Quc~ad/‛ Dhvh dh wcqc~q mo jci vhohvs/
’Cg sjx njo–~ iclh gvmalcoe)sjx iclh oxaihmv) cg sjx njo–~ iclhoxaihmv sjx ijwh ajmi) cg sjx njo–~ijwh ajmi) sjx njo–~ ijwh hiha+~vcac~s/‛ ^dcq ajkkho~ pvjnxahnimxed~hv imq~ Uhnohqnms oced~mavjqq ~dh avjun co Fxolhv mxnc+~jvcxk/ ^dh ~dhm~vh umq pmalhn mqq~xnho~q) gmaxi~s) mon khkfhvq jg ~dh Ejinho ajkkxoc~s m~~honhnm pvhkchvh qdjucoe jg ’Quc~ad‛) mkjwch mfjx~ ~dh hohves gx~xvh jg ~dh Xoc~hn Q~m~hq/Gjiijucoe ~dh qavhhocoe umqm }xhq~cjo mon moquhv qhqqcjouc~d ~dh kmo fhdcon ~dh kjwch)Nv/ Qaj~~ ^colhv) m ehjijes pvj+ghqqjv uc~d m pmqqcjo gjv hohves/ ^colhv–q ajkkho~ umq co~honhn~j nhkjoq~vm~h ~dh gmiimas jg mqckpih+kconhn mppvjmad ~j qjiw+coe ~dh hohves pvjfihk/ ^colhv nhqavcfhn dju dh qh~jx~ co 6004 ~j avhm~h m njax+kho~mvs mfjx~ hohves ~dm~ ujxinfh ’jfbha~cwh) fvjmnis coaixqcwh)
eijfmi) mon m+pjic~cami/‛ ^dh ik
gjiijuq dcq bjxvohs ~j m oxkfhvjg ncgghvho~ qc~hq mvjxon ~dh ujvin~dm~ mvh m~ ~dh gjvhgvjo~ jg kjnhvohohves pvjnxa~cjo/ ^dh gcik coaixnhq qhekho~qjo jci) ajmi) fcjgxhiq) om~xvmi emq)qjimv) ucon) mon oxaihmv pjuhv/
 ^dh ik miqj mnnvhqqhq hiha~vca
amvq) ehj~dhvkmi hohves) mon ~dhnhfm~h mvjxon ’gvmalcoe)‛ m pvj+ahqq xqhn ~j ht~vma~ om~xvmi emqmon jci/ ^colhv coaixnhq mo jfbha+~cwh mqqhqqkho~ jg ~dh ajq~q mon
fhoh~q jg hmad kh~djn jg hohves
ehohvm~cjo/M xoc}xh admvma~hvcq~ca jg ’Quc~ad‛ cq ~dm~ mii hohves jx~+px~q mvh htpvhqqhn co ’phjpih‛xoc~q/ Jv co j~dhv ujvnq) hohves cqnhqavcfhn co ~hvkq jg dju kxadhohves cq ajoqxkhn fs m phvqjophv shmv/ Gjv htmkpih) m nhhp+qhm jci vce kms pvjnxah hohvesgjv 5)000)000 phjpih/ ^colhv ht+pimcohn ~dm~ ~dcq xoc~ umq qhiha~hn~j dhip ~dh concwcnxmi vhim~h ~j ~dhqajph jg ~dh hohves pvjfihk/ ^dh kjwch honhn uc~d qjkh jg  ^colhv–q juo pvhnca~cjoq mfjx~ ~dhimonqamph jg hohves ehohvm~cjo co
~dh oht~ g~s shmvq/ ^colhv mqqhv~q
~dm~ mq nhkmon nvcwhq ~dh pvcah jg jci xp) kjvhjci ucii fhncqajwhvhn/Djuhwhv) jcimon ajmi) ~dh~uj imvehq~qjxvahq jg hohves) uciiq~cii nhaicohco ~dh oht~gcg~s shmvq/ ^dhs ucii fhvhpimahnkmcois fsom~xvmi emqmon oxaih+mv pjuhv)udcad uciifh qxppih+kho~hn fsvhohumfihqjxvahqcoaixncoeucon) qjimv)ehj~dhvkmi)mon dsnvj+hiha~vca pjuhv/
 ^dh ik ’Quc~adcq pmv~ jg m
imvehv coc~cm~cwh) ~dh Quc~ad HohvesPvjbha~/ ^dh pvjbha~ coaixnhq muhfqc~h2 qu~cadhohvespvjbha~/ajk) l+=6 hohves axvvcaxixk)mon fvjmnhv coc~cm~cwhq ~j cogjvk~dh pxfica mfjx~ ~dh hohves nh+fm~h/ Gjv mosjoh udj kcqqhn ~dh
ik) c~ ucii fh mwmcimfih m~ qhiha~
~dhm~vhq jwhv ~dh oht~ shmv) mon~dhvh mvh mnnc~cjomi qavhhocoeqco ~dh Nhowhv+kh~vj mvhm ~dcq gmii/Qhekho~q jg ~dh kjwch mvh miqjmwmcimfih joicoh/ ^colhv honhn ~dh hwhocoe fsncqaxqqcoe dju hwhvs concwcnxmiamo kmlh mo ckpma~ ~dvjxed
Gcik dhipq quc~ad hohves fhdmwcjv 
Qhmo Ijpp
Q~mgg Uvc~hv 
~djxed~gxi ncqaxqqcjo mon qckpihadmoehq co fhdmwcjv/ Dh djphn~dm~ ~dh gcik ujxin qpmvl ajo+whvqm~cjoq) mon dcq khqqmeh gjvq~xnho~q umq< ’m~ ~dh hon jg ~dhnms) ’Quc~ad‛ cq mfjx~ kjvh ~dmoadmoecoe qjxvahq jg hohves) c~ cq~dh quc~ad co jxv fhdmwcjv) m quc~adco ~dh ums uh ~dcol mfjx~ hohves/‛Kcadmhi Dmv~s) m qjpdjkjvhq~xnscoe ehjijes vhkmvlhn) ’C~umq evhm~/ C ghi~ c~ umq m whvspvma~cami mon fmimoahn ncqaxqqcjojg jxv axvvho~ hohves qc~xm~cjo monjxv jp~cjoq jg udhvh ~j ej gvjkdhvh/ Dmwcoe Nv/ ^colhv dhvh//cqmoj~dhv vhkconhv jg dju evhm~ jg m pimah Kcohq cq ~j fh m q~xnho~/‛
Nv/ ^colhv ~milq uc~d m gmvkhv mfjx~ mi~hvom~cwh pimo~q gjv h~dmoji pvjnxa~cjo/
 
o h u q
ja~jfhv 66) 60=6pmeh 6
 u u u / J V H N C E E H V / o h ~
Jvhnceehv Q~mgg 
Lm~ch Dxalghin~
Hnc~jv+co+Adchg 
Nhfjvmd Ejjn
Kmomecoe Hnc~jv 
Q~hwho Ujjinvcneh
Uhfkmq~hv 
Fmvfmvm Monhvqjo
Nhqceo Hnc~jv 
Ixas Jvqc
Fxqcohqq Kmomehv 
Cmo Khv~r
Ajps Hnc~jv 
Mvomxn Gciicm~
 Mqq~/ Ajps Hnc~jv 
Ocal Nmwcq
 Mqq~/ Nhqceo Hnc~jv 
^vhwjv Avmoh
Ajo~ho~ Kmomehv 
Q~hpdho Dhbnxahl
Ajo~ho~ Kmomehv 
Nmwcn ^mxadho
Gmaxi~s Mnwcqjv 
Dhmnicohq gvjk mvjxon ~dh ujvin
 
Ijami Ohuq
Pvhqcnho~ Jfmkm cq qh~ ~j wcq+c~ Nhowhv jo Uhnohqnms co Ac~sPmvl/ ^calh~q mvh mwmcimfih m~qhwhvmi ijam~cjoq mvjxon Nhowhv)
coaixncoe ~dh ~dvhh Jfmkm hinjgahq co ~dh Nhowhv mvhm mon m~
 ^dh Khmnju/ ^calh~q mvh mwmci+mfih m~ ^dh Khmnju) ~joced~)Kjonms Ja~/ 66) gvjk 8 p/k/ ~j5 p/k/ ^dh njjvq jpho m~ ojjojo Uhnohqnms m~ Ac~s Pmvl gjvPvhqcnho~ Jfmkm–q hwho~/ Mn+nc~cjomiis) Vhpxficamo amonc+nm~h gjv pvhqcnho~ Kc~~ Vjkohsdmq m amkpmceo hwho~ m~ VhnVjalq Mkpdc~dhm~hv ~jkjvvju) ^xhqnms Ja~/ 61) m~ >210 p/k/ ^calh~q gjv Vjkohs–q hwho~ mvhmwmcimfih joicoh jv m~ Vjkohs–q
Nhowhv+mvhm amkpmceo jgahq/
 ^dh Ajijvmnj Q~m~h Pm~vjicq axvvho~is cowhq~cem~coe m gm~mikj~jvasaih avmqd jo Dcedums==3 Qm~xvnms/ AQP qms ~dhUhq~kcoq~hv kmo umq vcncoe mDmvihs+Nmwcnqjo jo Dcedums==3) udho dh ~vchn ~j jwhv~mlhgjxv whdcaihq/ Mg~hv qxaahqq+gxiis pmqqcoe ~dvhh whdcaihq) ~dhkj~jvasaicq~ ~vchn ~j khveh fmal co~j ~dh hmq~fjxon imohq udhodh dc~ m 6003 ^jsj~m Smvcq/ Xpjockpma~) ~dh 63+shmv+jin kj~jv+asaicq~ umq hbha~hn gvjk dcq fclhmon gm~miis cobxvhn jo ~dh qahohudho dh umq q~vxal fs moj~dhvwhdcaih mq dh ims co ~dh vjmn/ M qhmvad cq xonhvums gjvm kmo co Imlh Ajxo~s mg~hv dh
ncn oj~ vh~xvo djkh gvjk m qd
+coe ~vcp jo Qm~xvnms/ Mo~djosPmadhaj–q gmkcis qmsq dh uho~
qdcoe co ^xv}xjcqh Imlh co ~dh
kjvocoe) fx~ ohwhv amkh djkh/
Ijami pjicah mvh ujvlcoe ~j on
Pmadhaj) udj umq xqcoe m qkmii
m~fhn fjm~ mon nvjwh dcq ~vxal 
~j ~dh imlh/ Dcq fjm~ umq vhajw+hvhn mon dcq ~vxal cq q~cii pmvlhnco ~dh ij~ fhdcon ~dh imlh/ Vhq+axhvq miqj gjxon dcq nje omkhn’Fxnns‛ micwh mon uhii/
Mvomxn Gciicm~)
 Mqqcq~mo~ Ajps Hnc~jv 
Mvomxn Gciicm~)
 Mqqcq~mo~ Ajps Hnc~jv 
 M X/Q/ Omws gvcem~h admqhn mqphhn fjm~ ~dvjxed co~hvom~cjomium~hvq jgg Aho~vmi Mkhvcam mon
vh+ajwhvhn ajamcoh ujv~d .67 kci+icjo
mg~hv ~dh qkxeeihvq nxkphn~dhcv amvej/ ^dh gvcem~h umq ajo+nxa~coe pm~vjiq mq pmv~ jg Jphvm~cjoKmv~ciij) m kcqqcjo nhqceohn ~j avmal 
njuo jo jvemocrhn nvxe ~vmgalcoe/
Ohmvis dmig jg mii vjffhvchq co QmoGvmoacqaj ~dcq shmv mvh ahiipdjoh+vhim~hn/ M ~dchg vhaho~is q~jih mqkmv~pdjoh udcih qc~~coe fhdcondcq wca~ck mon nmv~hn jx~ ~dh vhmvjg m fxq co khvh qhajonq/ Moj~dhvvjffhv evmffhn mo cPdjoh gvjk mojficwcjxq fxq vcnhv udcih qdh umqjo ~dh pdjoh/ ^dhqh coacnho~q mvhpmv~ jg m avckh umwh q~vclcoe ajmq~~j ajmq~/ M Ohu Sjvl Ac~s Pjicahvhpjv~ qdjuq ~dm~ kjvh ~dmo >0phvaho~ jg mii
vjffhvchq oju co+wjiwh ahii pdjohq/
Mnnc~cjomiis) ahiipdjoh ~dhg~q co Ijq Moehihq mvh xp65 phvaho~ gvjk ~dcq ~ckh imq~ shmv/Ijoe~ckh Qmo Gvmoacqaj PjicahAmp~/ Bjh Emvvc~s qmcn) ’^dcq cq sjxvkjnhvo+nms pxvqh qom~adcoe/ M ij~jg sjxoehv gjilq qhhk ~j px~ ~dhcvho~cvh icwhq jo ~dhqh ~dcoeq ~dm~ njo–~ajkh adhmp/‛Djoe Ljoe axq~jkq q
hcrhn=)603 hihpdmo~ ~xqlq
qkxeeihnco ~uj qdcppcoe ajo~mcohvq gvjkLhosm mon ^mormocm imq~ Qm~xvnms)mvvhq~coe qhwho phjpih co ~dh fce+ehq~ hihpdmo~ ~xql fxq~ co DjoeLjoe dcq~jvs/ ^dh ~xqlq mvh wmi+xhn m~ .1/> kciicjo uc~d m qcoeih~xql jg~ho gh~adcoe ~djxqmonq jg njiimvq jo ~dh fimal kmvlh~/ ^dhcwjvs ~vmnh fmo homa~hn co =343dmq dhiphn hihpdmo~ pjpxim+~cjoq coavhmqh) fx~ qjkh Mgvcamoajxo~vchq ajo~coxh ~j ijqh ~dhcvhihpdmo~ pjpxim~cjo/ Co =310 ~dhvh
uhvh mfjx~ wh ~j ~ho kciicjo mgvc
+amo hihpdmo~q) udhvhmq ~jnms ~dhvhmvh jois mfjx~ >80)000 mgvcamo hi+hpdmo~q/Ojv~d Ljvhm ~dvhm~hohn ~j
jpho
gvh jo Qjx~d Ljvhm
cg ma~cwcq~q mvhmiijuhn ~j ej mdhmn uc~d pimoq ~j
nvjp mo~c+Ojv~d ihmh~q jo c~q ~hvvc
+~jvs/ Ojv~d Ljvhm jg~ho ~dvhm~hoq ~dhQjx~d uc~d mii+jx~ umv/ ^dh ma~cwcq~qpimo ~j imxoad ecmo~ fmiijjoq ajo+
~mcocoe 600)000 ihmh~q avc~cacrcoe
Ojv~d Ljvhm–q ejwhvokho~/ Qjx~dLjvhm–q nhghoqh kcocq~hv qmcn ~dm~c~ ujxin vh~micm~h co ~dh hwho~ jg mosm~~mal/
Ldmkcq Emndm) ~dh sjxoehq~
qjo jg qimco Icfsmo nca~m~jv Kjmk+
kmv Emndm) umq vhpjv~hn nhmn jo
Qm~xvnms/ Mi Mvmfcsm ohuq mehoasvhpjv~hn ~dm~
Ldmkcq Emndmg
umq mvvhq~hn
) qhwhvhis ujxonhn)mon im~hv nchn/ Dh umq mvvhq~hn nxv+coe m exofm~~ih co Fmoc Umicn) m pvj+
Emndm q~vjoedjin udhvh ed~coe
dmq vmehn gjv ~dvhh nmsq/ M Icfsmo
 bjxvomicq~ qmcn ~dm~ Ldmkcq Emndmumq amp~xvhn udcih hhcoe co m ajo
+wjs/Kmimim Sjxqxgrmc) ~dh
Pmlcq~mocqadjji ecvi qdj~ co ~dh dhmn
fs~dh ^micfmo cq mfih ~j q~mon uc~d dhipmon ajkkxocam~h mon dmq dcedadmoahq jg gxii vhajwhvs/ Sjxqxgrmcumq qdj~ fs ~dh Pmlcq~moc ^micfmo gjvmnwjam~coe hnxam~cjo gjv ecviq/ Qdhfhemo q~moncoe xp ~j ~dh ^micfmo m~meh == udho ~dh Cqimkmfmn ejwhvo+kho~ hggha~cwhis ahnhn ajo~vji jg ~dhQum~ Wmiihs udhvh qdh icwhn/ Qdhumq qdj~ m~ pjco~ fimol vmoeh mon~dh fxiih~ dc~ dhv ihg~ fvju/ C~ ncn oj~phoh~vm~h ~dh qlxii fx~ vm~dhv ~vmw+hihn xonhv ~dh qlco mijoe ~dh qcnhjg dhv dhmn co~j dhv ohal q~jppcoemfjwh dhv ihg~ qdjxinhv+fimnh/
Ciicojcq) XQM+
Ohu ohxvjqachoah vhqhmvad ajovkq ~dh pjuhv jg m dmonqdmlh/Q~vmoehvq udj kmlh m vk) gvchonis dmonqdmlh kmlh m fh~~hv ckpvhqqcjo ~dmo
~djqh udj nj oj~/ ^dh q~xns umq ihn fs Fhalkmo Coq~c~x~h vhqhmvadhv Gijvco Nji+ajq/ ^dh coq~c~x~h gjxon ~dm~ ’m dmonqdmlh pvhahncoe qjacmi co~hvma~cjo hodmoahn~dh pjqc~cwh ckpma~ jg mppvjmad mon nckcocqdhn ~dh ohem~cwh ckpma~ jg mwjcnmoahfhdmwcjv jo ~dh hwmixm~cjo jg qjacmi co~hvma~cjo/‛ Gxv~dhvkjvh) ~dhcv vhqxi~q nhkjo+q~vm~hn evhm~hv coavhmqhn qhoqc~cwc~s ~j mppvjmad ~dmo ~j mwjcnmoah fhdmwcjv co ~dhmksenmim mon qxphvcjv ~hkpjvmi qxiaxq) udcad mvh icolhn ~j m pjqc~cwh hwmixm~cjojg mppvjmad fhdmwcjv/ Mnnc~cjomiis) ~dh oxaihxq maaxkfhoq) m vhumvn pvjahqqcoevhecjo) qdjuhn evhm~hv ma~cwc~s gjv dmonqdmlh ~dmo gjv ojo+dmonqdmlh ajonc~cjoq/
 Whohrxhim+
Mo momisqcq jg => shmvq jg jahmojevmpdca jfqhvwm~cjoq co ~dh qjx~dhvo Amvcffhmojgg ~dh ajmq~ jg Whohrxhim qdjuq ~dm~ mva~ca hajqsq~hkq mvh oj~ ~dh jois qsq~hkq fhcoe mggha~hn fseijfmi aickm~h ~vhonq/ ^dh vhqhmvad) lojuo mq ~dh AMVCMAJ Jahmo ^ckh+Qhvchq Pvjevmk qdjuq ~dm~~vjpcami hajqsq~hkq mvh mggha~hn fs eijfmi aickm~h admoeh mon dmwh maajkpmoscoe hajojkca ckpma~q/Kcavjqajpca pimol~jo pvjnxa~cjo dmq q~hmncis nhaicohn mon ~dh qphachq jg pimo~q qxppjv~coe ~dh gjjnuhf dmwh qdcg~hn/ ^dh q~xns icolq ~dhqh hajqsq~hk admoehq ~j m nhaicoh co ~dh xpuhiicoe jg ox~vcho~+vcadum~hvq amxqhn fs uhmlhocoe ~vmnh uconq co ~dh vhecjo mon mo mwhvmeh qhm qxvgmah umvkcoe jg =°A/
Gvmoah +
Vhqhmvadhq vhaho~is ncqajwhvhn m ohu qjxvah jg ajq+kca vmsq co ~dh Mvadhq aixq~hv ohmv ~dh aho~hv jg ~dh Kcils Ums/ ^dhajqkca vmsq avhm~h m admvma~hvcq~ca T+vms hkcqqcjo fs co~hvma~coeuc~d ~dh m~jkq co ~dh qxvvjxoncoe emq/ ^dh vhqhmvadhvq fhemo fsq~xnscoe ~dh T+vms hkcqqcjo ~dm~ ajxin ~dhjvh~camiis fh ehohvm~hn fsiju+hohves ajqkca vmsq co ~dh co~hvq~hiimv khncxk/ Fs momisrcoe ~dhpvjphv~chq jg ~dh T+vms hkcqqcjo jg co~hvq~hiimv cvjo vhajvnhn) ~dhsgjxon ~dh qceom~xvhq jg m imveh gmq~ cjo pjpxim~cjo co ~dh wcacoc~s jg ~dh Mvadhq aixq~hv/ ^dh hohves nhoqc~s jg ~dh maahihvm~hn cjoq cqmvjxon m ~djxqmon ~ckhq evhm~hv ~dmo ~dm~ jg ajqkca vmsq co ~dhohcedfjvdjjn jg ~dh Qjimv Qsq~hk mon dmwh m ncgghvho~ qjxvah ~dmo~dh qxphvojwmh ajqkca vmsq gjxon fs Dhqq/
Dmumcc) XQM+
M ajkpvhdhoqcwh q~xns jg dxonvhnq jg emimtchq jfqhvwhnfs ~dh Lhal ~hihqajphq co Dmumcc mon OMQM–q Dxffih Qpmah ^hihqajphvhwhmihn mo xohtpha~hn pm~~hvo co ~dh hwjix~cjo jg emimtchq/ Mq~vjojkhvq~djxed~ ncql emimtchq qh~~ihn co~j ~dhcv pvhqho~ gjvk mfjx~ 4 fciicjo shmvq mejuc~d ic~~ih admoeh qcoah/ Qxqmo Lmqqco) ~dh q~xns–q ihmn vhqhmvadhv) qmcn) ’^dh~vhon uh–wh jfqhvwhn coq~hmn qdjuq ~dh jppjqc~h) ~dm~ emimtchq uhvh q~hmncisadmoecoe jwhv ~dcq ~ckh phvcjn/‛ ^jnms kjq~ q~mv+gjvkcoe emimtchq mvh jvnhvisncqd+qdmphn qsq~hkq) qxad mq ~dh Kcils Ums mon Monvjkhnm/ Vj~m~cjo co~dhqh emimtchq njkcom~hq jwhv j~dhv co~hvomi kj~cjoq/ Co ajo~vmq~) kjq~ ncq+~mo~ fixh emimtchq $~dh ajijv concam~hq q~mvq mvh gjvkcoe uc~dco ~dhk# htdcfc~ncqjvemocrhn kj~cjoq co kxi~cpih ncvha~cjoq/ Gxv~dhvkjvh) maajvncoe ~j ~dhq~xns) emimtchq htdcfc~ m q~hmns qdcg~ ~jumvn evhm~hv jvemocrm~cjo ~j ~dh pvhq+ho~ ~ckh mq ~dh ncqjvemocrhn kj~cjo ncqqcpm~hq mon vj~m~cjo qphhnq coavhmqh/
 
o h u q
ja~jfhv 66) 60=6pmeh 1
 u u u / J V H N C E E H V / o h ~
Pvj~joca ahvmkca gxhi ahiiq$PAGA# ajxin fh ~dh oht~ aihmohohves qjxvah) maajvncoe ~jQmonvcoh Vcaj~h jg ~dh AjijvmnjQadjji jg Kcohq Khadmocami Ho+ecohhvcoe Nhpmv~kho~/ Mi~djxed mic~~ih pvcas) PAGA co~hvhq~ cq vcqcoe)qj ~dhs ucii qhh evhm~hv ckpihkho+~m~cjo co ~dh gx~xvh/Co ehohvmi) m gxhi ahii cq m nh+wcah ~dm~ ajowhv~q adhkcami hohvesgvjk m gxhi co~j hiha~vcac~s ~dvjxedm adhkcami vhma~cjo uc~d jtseho/Hiha~vjoq mvh nvmuo gvjk mo mo+jnh ~j m am~djnh ~dvjxed mo ht+~hvomi acvaxc~/ Gxhi ahiiq mvh oj~fm~~hvchq mq ~dhs ohhn m ajoq~mo~qjxvah jg gxhi mon jtseho ~j vxo/ Mo concwcnxmi ahii amo jois ehohv+m~h mvjxon 0/5 wji~q udho nvmu+coe m axvvho~/ ’Qhwhvmi ahiiq ohhn~j fh ajooha~hn co qhvchq)‛ qmcnVcaj~h/ ^dh ajkpjoho~q jg ~dhq~mal ajoqcq~q jg m qhmi gjv ~dh ahii)m am~djnh) mo mojnh) mo hiha~vj+is~h ~j hoajxvmeh axvvho~) mon ~ujco~hvajooha~q qj ~dh ahii cq ajo+oha~hn ~j j~dhv ahiiq/ Gxhi ahiiq mvhxqhn gjv fxcincoeq imveh mon qkmii)~vmoqpjv~m~cjo) mon nhwcahq vh}xcv+coe pjv~mfih pjuhv/ Mnnc~cjomiis) gxhi ahiiq mvh hg+
acho~/ ’^dhs xqxmiis vmoeh gvjk
70+78()‛ qmcn Vcaj~h/ Gxhi ahiiqmvh qckpih uc~d oj kjwcoe pmv~q)dmwh iju hkcqqcjoq ~dm~ kmcoisajoqcq~ jg um~hv udho xqhn uc~ddsnvjeho mq m gxhi) mvh }xch~) monamo fh xqhn co m ucnh mvvms jg mp+picam~cjoq/ Xogjv~xom~his) ~dhs mvhpvcahs mon amo ajq~ .=0 ~j .80phv lcijum~~ gjv mx~jkj~cwh mp+picam~cjoq mon .=000 phv lcijum~~gjv q~m~cjomvs mppicam~cjoq qxad mqfxcincoeq/ ^dhvh mvh kmos ~sphq jg gxhiahiiq) fx~ Vcaj~h kmcois gjaxqhnjo PAGAq/ PAGAq xqh mo jtcnhmq mo hiha~vjis~h udcad ajonxa~qpvj~joq/ ^dhs jphvm~h uc~dco m>00 ~j 700 ²A ~hkphvm~xvh vmoeh/Co PAGAq) ~dh ~hkphvm~xvh cq dcedhojxed gjv co~hvomi vhgjvkcoe/ Coco~hvomi vhgjvkcoe) om~xvmi emqmon um~hv ho~hv m dhm~ htadmoehvudhvh ~dh pvhdhm~hn om~xvmi emq
mon q~hmk ju co~j m vhgjvk
+coe admkfhv/ ^dh dhm~ gvjk ~dhvhma~cjo cq vhajwhvhn co ~dh dhm~htadmoehv/ PAGAq mvh q~cii m ohu~hadojijes ~dm~ dmq jois fhho cohtcq~hoah gjv ~dcv~s shmvq/ Mq qxad)~dhs dmwh oj~ fhho xqhn ~j c~q gxiipj~ho~cmi/ ’Djphgxiis)‛ qmcn Vcaj~h)’sjx ucii mii admoeh ~dm~/‛PAGAq gxoa~cjo udho um~hvcoajvpjvm~hq co~j ~dh hiha~vjis~hmon ncqqjacm~hq uc~dco ~dh hiha+~vjis~h/ ^dh ohuis gvhh pvj~joqncggxqh ~dvjxedjx~ ~dh hiha~vjis~hmon mnn ~j ~dh jwhvmii ajonxa~cwc~smijoe uc~d mos gvhh jtcnh cjoq monhiha~vjoq/ ^dh hiha~vjis~h kxq~ fhgxiis nhoqh $~dh gxhi mon jtcnmo~
nj oj~ kct#) dmwh qxgacho~ pvj
+~joca ajonxa~cwc~s) oj hiha~vjocaajonxa~cwc~s) fh adhkcamiis q~mfihco mo jtcncrcoe jv vhnxacoe m~kj+qpdhvh) mon fh khadmocamiis q~m+fih/ Jtseho wmamoachq kxq~ htcq~gjv pvj~joca ajonxa~cjo) fx~ ~dhsmvh codhvho~is pvhqho~ co ~dh km~h+vcmi mon mvh co~vjnxahn fs njpcoe/
 M nhoqh) ~dco ik cq vh}xcvhn ~j
madchwh vhmqjomfih vhqcq~moahq gjv~dh iju pvj~jo ajonxa~cwc~s jg ~dhhiha~vjis~h/ ^dh mojnh ohhnq ~j fh kmnh mahv~mco ums gjv ~dh PAGA mq uhii/C~ ohhnq ~j fh pjvjxq gjv emq ncggx+qcjo) dmwh hiha~vjoca ajonxa~cwc~s)fh adhkcamiis q~mfih co m vhnxacoem~kjqpdhvh) mon fh khadmoc+amiis q~mfih/ ^dcq amo dmppho uc~dExhq~ qphmlhvq Emvs Fju+hvqjal mon Moom Uhiiqaj~~ gvjkGmacic~chq Kmomehkho~ wcqc~hn ~dhkjq~ vhaho~ XQE khh~coe ~j ncq+axqq jo+amkpxq pmvlcoe mon ohuV^N fxq vjx~hq/Fjuhvqjal ncqaxqqhn ~dh pvj+pjqhn V^N qsq~hk/ ^dh iced~ vmciqsq~hk mon ohu fxq qsq~hk uciiajkh co~j hggha~ co Mpvci 60=1/ Xo+iclh m ~spcami V^N fxq ~djxed) ~dhqsq~hk ucii x~cicrh Amii+o+Vcnh) mqsq~hk co udcad phjpih mvh mfih~j amii mdhmn mon dmwh axvfqcnhpcal+xp/Fjuhvqjal mqlhn gjv q~xnho~jpcocjoq jo ~dvhh pvjpjqhn jp+~cjoq gjv fxq jphvm~cjo ~ckhq/ ^dh fxq qhvwcahq ucii q~mv~ uc~d majkfcom~cjo jg hc~dhv joh jv ~ujfxqhq jo nx~s gjv hc~dhv qhwho)
qct jv wh nmsq m uhhl/ Cg ~dh qhv
+wcah dmq m imveh nhkmon) ~dh fxqqhvwcah ajxin fhcoavhmqhn fs V^N/ ^dh njaxkho~q ht+pimcocoe ~dh Amii+o+Vcnh qsq~hk mon c~qvjx~h amo fh gjxonco imq~ uhhl–q XQEkhh~coe hkmci mo+ojxoahkho~/Uhiiqaj~~ ncq+axqqhn pmvlcoe joamkpxq/ Udcih axv+vho~is co ~dh pimo+ocoe pdmqhq) c~ cqpjqqcfih ~dm~ ~dh Hij~ ucii htphvchoahm nvmq~ca vhnxa~cjoco mwmcimfih pmvlcoemq hmvis mq qpvcoe60=1 ~j kmlh umsgjv moj~dhv vhqc+nhoah dmii mq uhii
Hodmoah sjxv ~hadocami xonhvevmnxm~h nhevhh uc~d m Kmq~hv j Qachoah co Hoecohhvcoe mon ^hadojijes Kmomehkho~ $H^K#/ M evjucoe oxkfhv j hoecohhvq mon qacho~cq~q dmwh ~mlhomnwmo~meh j ~dcq xoc}xh evmnxm~h fxqcohqq hnxam~cjo pvjevmk/
 Bjco xq gjv mo Cogj Qhqqcjo ' Vhahp~cjo
~j ihmvo mfjx~ ~dhfhohg~q j ~dh H^K Pvjevmk mon ~j khh~ ~dh H^K maxi~s monq~xnho~q/
^xvqnms) Ojwhkfhv =q~ m~ 7200 p/k/
Q~xnho~ Aho~hv) Vjjk 617
Vhgvhqdkho~q ucii fh qhvwhn
Pihmqh VQWP ~j lkmv~co@kcohq/hnx
Hoecohhvcoemon^hadojijesKmomehkho~
Ncwcqcjo jg Hajojkcaq mon Fxqcohqq Ajijvmnj Qadjji jg Kcohq
^h fhq~ jg fj~d ujvinq
EVMNXM^H Q^XNCHQ
d~~p2**h~k/kcohq/hnx*
Ghiij uqd cpq M wm cimfih
 Bjco xq- 
mq m ohu Kcohq uhiajkh aho+~hv/ ^dh phnhq~vcmo pimrm co gvjo~jg ~dh Vha Aho~hv ajxin miqj fhq~vh~adhn gvjk Ciicojcq Q~/ ~j Mvm+pdmdjh Q~/ m~ ~dh hon jg Kmv+}xhr Dmii/ Co ~j~mi) ~dcq ajxin vh+kjwh vjxedis 100 qpj~q gvjk ~dhamkpxq/ Udcih ~dcq ucii q~cii ihmwhhojxed qpj~q jo amkpxq gjv miiq~xnho~q) ~dh qpj~q ucii fh ijam~+hn co ~dh Gjvn ij~q jv ] ij~/ J~dhvcnhmq gjv coavhmqcoe amkpxq pmvl+coe coaixnhn vhkj~h mon vhq~vca~+hn gvhqdkho pmvlcoe) oj~ ecwcoeKcohq Pmvl vhqcnho~q ~dh jp~cjo ~jpmvl jo amkpxq) mon coavhmqcoe~dh pmvlcoe ghh gjv gvhqdkho monvhq~vca~hn pmvlcoe xqhvq/ ^vhmqxvhv ^vhwjv Avmoh qxf+kc~~hn ~dh Vhmiijam~cjo pvjpjqmigvjk fxneh~ ajkkc~~hh/ Jwhv.50)000 umq vhmiijam~hn ~j aixfqudj qxfkc~~hn gjvkq gjv vhmiijam+~cjo/ ^dh ajxoaci wj~hn co gmwjv jg ~dh pvjpjqmi/Km~~dhu KaOhu) XQE Pvhqc+m kct~xvh jg ocalhi jtcnh mon ~dhhiha~vjis~h km~hvcmi/ Co m vhnxa+coe m~kjqpdhvh) ~dh ocalhi jtcnhfhajkhq ocalhi kh~mi jv ahvkh~)m ahvmkca kh~mi ajkpjqc~h/ ^dhocalhi dmq hiha~vjoca ajonxa~cw+c~s mon ~dh hiha~vjis~ca km~hvcmi dmqkhadmocami q~vhoe~d/ ^dh km~hvcmifhajkhq pjvjxq mon c~ miijuq pvj+~joq mon hiha~vjoq ~dvjxed/ Xogjv+~xom~his) ocalhi ~honq ~j meeijkhv+m~h) udcad nh~hvcjvm~hq ~dh mojnh/Qjicn amvfjo amo gjvk udho ds+nvjamvfjoq mvh xqhn mq m gxhi) nh+avhmqcoe mojnh phvgjvkmoah/ Cvjomon ajpphv mi~hvom~cwhq mvh fhcoeajoqcnhvhn gjv ~dcq vhmqjo/’C qmwhn am~djnhq gjv imq~ fh+amxqh ~dhs mvh ~dh kjq~ ajk+picam~hn)‛ qmcn Vcaj~h/ Um~hv cqvhihmqhn m~ ~dh am~djnh qcnh mq~dh PAGA–q hkcqqcjoq/ ^dhvh mvhqhwhvmi ncgghvho~ ehjkh~vchq gjv ~dham~djnh/ Joh cq m kcthn jtcnh cjomon hiha~vjoca ajonxa~jv udhvhum~hv cq gjvkhn m~ ~dh co~hvgmahhiha~vjis~h jv am~djnh/ Moj~dhvcq m kcthn pvj~jo mon hiha~vjocaajonxa~jv uc~d um~hv gjvkhn co~dh am~djnh nhp~d/ C~ dmq ~dh fhq~
ehjkh~vs) fx~ c~ cq ncgaxi~ ~j on m
kcthn pvj~jo mon hiha~vjoca ajo+nxa~jv co mo jtcncrcoe m~kjqpdhvh/ M ~dcvn ehjkh~vs ajkfcohq ~dhpvhwcjxq ~uj uc~d um~hv gjvkcoeco ~dh nhp~dq mon jo ~dh co~hvgmah)~djxed ~dh um~hv qdjxin oj~ gjvkm~ ~dh co~hvgmah/ ^dcq amo ihmn ~jam~cjo co~hvncggxqcjo udho qco~hvcoe
~dh am~djnh/ ^dh gjxv~d mon omiehjkh~vs cowjiwhq coi~vm~cjo jg mo
hiha~vjoca ajonxa~jv co m pjvjxqimshv jg ~dh hiha~vjis~h km~hvcmi)ejjn khadmocami q~vhoe~d) omojqcrh pmv~caih jg hiha~vjoca ajonxa+~jv) mon hodmoahn am~mis~ca ma~cw+c~s/ C~ kxq~ fh pjvjxq) adhkcamiisq~mfih co mo jtcncrcoe m~kjqpdhvh)mon khadmocamiis q~mfih/Gjv ~dh ahii c~qhig) ~dhvh mvh ~ujjp~cjoq) pimomv mon ~xfximv/ Pim+omv ahiiq dmwh hmqchv kmoxgma~xv+coe mon m dcedhv pjuhv nhoqc~s/ ^xfximv ahiiq mvh hmqchv ~j qhmi)q~vjoehv) mon kjvh vjfxq~/ Gjv~dh ehjkh~vs) ~dhvh mvh ~uj jp+~cjoq/ Mojnh qxppjv~hn ahiiq dmwhfvc~~ih ahvkh~ qxppjv~ mon ajo~mcohtphoqcwh km~hvcmiq) fx~ ~dhs dmwhoj pvjfihkq uc~d ~dhvkmi htpmo+
qcjo ajhgacho~ kcqkm~ad mon mvh
hmqs ~j gmfvcam~h/ Kh~mi qxppjv~hnahiiq dmwh vjfxq~ kh~mi qxppjv~mon mvh cohtphoqcwh) fx~ ~dhs dmwhm ncgghvhoah jg ~dhvkmi htpmoqcjo
ajhgacho~ fh~uhho ~dh kh~mi mon~dh mojnh mon dmwh ncgaxi~s nh
+pjqc~coe mojnh imshv jo m pjvjxqkh~mi qxppjv~ mq whvs fce pmv~caihq/PAGAq uhvh ohwhv ~hq~hn coq~malq fhgjvh/ ^dh am~djnh km+~hvcmiq– pvjfihkq mon gmfvcam~cjo
jg ~dh nhoqh ~dco ik vmcqh pvjf
+ihkq gjv ~dcq ~hadojijes/ Djuhwhv)PAGAq amo jphvm~h m~ ijuhv ~hk+phvm~xvhq) imq~ ijoehv) mvh kmnh jg adhmphv km~hvcmiq ~dmo j~dhv gxhiahiiq) mon nj oj~ ncix~h gxhi/Vcaj~h jf~mcohn mo hoecohhvcoencpijkm co Km~hvcmiq Qachoahq gvjk~dh Hajih Qxphvchxvh n–Coehochxvqho Vhadhvadhq nhq Km~hvcmxt$HQCVHK# ijam~hn co Ncbjo) Gvmoah/Qdh hmvohn m PdN co JvemocaAdhkcq~vs mon ujvlhn jo dced~hkphvm~xvh pvj~jo ajonxa~coejtcnhq/ Mg~hv evmnxm~cjo) Vcaj~hkjwhn ~j ~dh Nmocqd ^hadocamiXocwhvqc~s $N^X# udhvh qdh ej~ m6 shmv pjq~+nja~jvmi pjqc~cjo monm 6+shmv qacho~cq~ pjqc~cjo/ Qdhujvlhn jo ahvmkca pvjahqqcoemon admvma~hvcrm~cjo $kjvpdjijec+ami) q~vxa~xvmi) jv hiha~vcami#/ Vcaj~hoju ujvlq mq m Vhqhmvad Mqqcq+~mo~ Pvjghqqjv co ~dh KhadmocamiHoecohhvcoe Nhpmv~kho~/
PAGA–q qpmvl ~mil
Lsih Qmo~c
Q~mgg Uvc~hv 
nho~) moojxoahn ~dm~ XQE uciijgghv kjohs ~j dhip q~xnho~qoj~ mqqjacm~hn uc~d aixfq m~~honajoghvhoahq/ Q~xnho~q m~~hon+coe ajoghvhoahq mon ijjlcoe gjv
dhip vhichwcoe ~dh omoacmi fxvnho
qdjxin ajo~ma~ Pvhqcnho~ KaOhu/Qsnohs Vjehvq gvjk ~dh Ncwhv+qc~s Ajkkc~~hh moojxoahn ~dm~Nhi~m Nmsq ucii fh dhin co ~dh qha+jon uhhl jg ~dh qpvcoe qhkhq~hv/
Lhiqhs Ejvh umq qhiha~hn ~j ii
~dh wmamo~ Qhocjv Qhom~jv pjqc+~cjo/ Qhocjv Q~h~qjo jvnhvq ucii fh~mlho Ja~jfhv 6> ~j 67 gvjk =0mk ~j 6 pk co ~dh fmiivjjkq/ Qh+ocjv Fjuicoe oced~ ucii ~mlh pimahOjwhkfhv =5 gvjk 5 pk ~j 3 pkmon ucii coaixnh gvhh fjuicoe mongjjn gjv mii Qhocjvq/Q~xnho~q uc~d ajoahvoq mfjx~~dh amkpxq jv }xhq~cjoq gjv XQEqdjxin ajo~ma~ ~dhcv vhqpha~cwhaimqq qhom~jvq udjqh cogjvkm~cjoamo fh gjxon jo ~dh XQE uhf+qc~h/
Emvs Fjuhvqjal ncqaxqqhn ~dh pvjpjqhn V^N qsq~hk ajkcoe co Mpvci/
XQE khh~coe ~milq mfjx~pmvlcoe mon V^N vjx~hq
Mmvjo Phghv 
Q~mgg Uvc~hv 
 MMVJO PGCHGHV * JVHNCEEHV

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->