Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ordin GP 114-06 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase APP si SBS

ordin GP 114-06 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase APP si SBS

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by mironel

More info:

Published by: mironel on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
*)
Anexa se public
ă
în Monitorul Oficial al României Partea I bis
ş
i în Buletinul Construc
ţ
iiloreditat de c
ă
tre Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
i EconomiaConstruc
ţ
iilor-INCERC Bucure
ş
ti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
I TURISMULUIO R D I N U LNr. _________ din _________________
pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice
"Ghid privind proiectarea, execu
ţ
ia
ş
i exploatarea hidroizola
ţ
iilor cu membranebituminoase aditivate cu APP
ş
i SBS”,indicativ GP 114-06
În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ
ii, cumodific
ă
rile ulterioare,În temeiul art. 2 pct. 45
ş
i al art.5 alin.(4) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 412/2004 privindorganizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, cumodific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3/29.05.2006 al Comitetului Tehnic deCoordonare General
ă
,Ministrul transporturilor, construc
ţ
iilor
ş
i turismului emite urm
ă
torul
O R D I NArt.1.
 
Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
"Ghid privind proiectarea, execu
ţ
ia
ş
iexploatarea hidroizola
ţ
iilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP
ş
i SBS”, indicativGP 114-06,
elaborat
ă
de c
ă
tre Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
iEconomia Construc
ţ
iilor-INCERC Bucure
ş
ti, prev
ă
zut
ă
în anexa
*)
care face parte integrant
ă
dinprezentul ordin.
Art.2.
 ⎯ 
Prezentul ordin se public
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I
ş
i intr
ă
învigoare în termen de 30 de zile de la data public
ă
rii.
Art.3.
 
La data intr
ă
rii în vigoare a prezentului ordin orice dispozi
ţ
ii contrare î 
ş
i înceteaz
ă
aplicabilitatea. 
MINISTRURADU MIRCEA BERCEANU
 
MINISTRUL DELEGAT PENTRU LUCR
Ă
RI PUBLICE
Ş
I AMENAJAREA TERITORIULUILÁSZLÓ BORBÉLYSECRETAR DE STATIOAN ANDREICASECRETAR GENERALEUGEN ISPASSECRETAR GENERAL ADJUNCTCONSTAN
Ţ
A PAN
Ă
DIREC
Ţ
IA GENERAL
Ă
JURIDIC
Ă
DIRECTOR GENERALELENA PETRA
Ş
CUDIREC
Ţ
IA DE REGELEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIDIRECTORCRISTIAN-PAUL STAMATIADE
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
I TURISMULUIDIREC
Ţ
IA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIREFERAT DE APROBAREpentru„Ghid privind proiectarea, execu
ţ
ia
ş
i exploatarea hidroizola
ţ
iilor cu membranebituminoase aditivate cu APP
ş
i SBS”
Reglementarea tehnic
ă
este cuprins
ă
în Programul de elaborare reglement
ă
ri tehnice
ş
i activit
ăţ
ispecifice nr.1/2003
ş
i face obiectul contractului nr.116/2004 încheiat cu INCERC Bucure
ş
ti.
Atribuirea contractului s-a f 
ă
cut prin procedura de licita
ţ
ie public
ă
deschis
ă
, dup
ă
cumurmeaz
ă
:
-
 
Anun
ţ
ul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea aVI-a, nr.117/2003:
-
 
Atribuirea contractului s-a f 
ă
cut în baza Hot
ă
rârii de adjudecare nr.2677/27.06.2003, emis
ă
de Comisia de evaluare a ofertelor.Lucrarea a fost analizat
ă
 
ş
i avizat
ă
dup
ă
cum urmeaz
ă
:
-
 
Faza 1 a fost avizat
ă
cu procesul verbal de avizare nr. 18/16.08.2004 emis deComitetul tehnic de specialitate CTS 12;
-
 
Faza 2 a fost avizat
ă
cu procesul verbal de avizare nr. 21/13.12.2004 emis deComitetul tehnic de specialitate CTS 12,
ş
i cu Procesul verbal de avizare nr. 03/29.05.2006 emis deComitetul Tehnic de Coordonare General
ă
.
Con
ţ
inutul lucr
ă
rii
Ghidul cuprinde prevederi privind proiectarea, execu
ţ
ia
ş
i exploatarea hidroizola
ţ
iilorcontinue
ş
i omogene realizate cu membrane bituminoase aditivate cu APP
ş
i SBS.Prevederile ghidul se aplic
ă
la construc
ţ
ii noi, precum
ş
i la reabilitarea structurilorhidroizolante sau termohidroizolante existente, degradate.
În vederea valorific
ă
rii
ş
i aprob
ă
rii prezentei lucr
ă
ri v
ă
rug
ă
m s
ă
binevoi
ţ
i a semna Ordinulal
ă
turat.
DIRECTORCristian STAMATIADE
Ing.P.Dragomirescu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->