Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin-GP-093 Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat

Ordin-GP-093 Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by mironel

More info:

Published by: mironel on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

 
*)
Anexa se public
ă
în Monitorul Oficial al României Partea I bis
ş
i în Buletinul Construc
ţ
iilor editat dec
ă
tre Institutul Na
ţ
ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
i Economia Construc
ţ
iilor-INCERCBucure
ş
ti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
I TURISMULUIO R D I N U LNr. _________ din _________________
pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice
"Ghid privind proiectarea structurilor de p
ă
mânt armatcu materiale geosintetice
ş
i metalice”,indicativ GP 093-06
În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ
ii, cumodific
ă
rile ulterioare,În temeiul art. 2 pct. 45
ş
i al art.5 alin.(4) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 412/2004 privindorganizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, cu modific
ă
rile
ş
icomplet
ă
rile ulterioare,Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 10/11.07.2006 al Comitetului Tehnic deCoordonare General
ă
,Ministrul transporturilor, construc
ţ
iilor
ş
i turismului emite urm
ă
torul
O R D I NArt.1.
 
Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
"Ghid privind proiectarea structurilor de p
ă
mântarmat cu materiale geosintetice
ş
i metalice”, indicativ GP 093-06,
elaborat
ă
de c
ă
tre UniversitateaTehnic
ă
de Construc
ţ
ii Bucure
ş
ti, prev
ă
zut
ă
în anexa
*)
care face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art.2.
 ⎯ 
Prezentul ordin se public
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I
ş
i intr
ă
în vigoare întermen de 30 de zile de la data public
ă
rii.
Art.3.
 
La data intr
ă
rii în vigoare a prezentului ordin orice dispozi
ţ
ii contrare î 
ş
i înceteaz
ă
aplicabilitatea. 
MINISTRURADU MIRCEA BERCEANU
 
MINISTRUL DELEGAT PENTRU LUCR
Ă
RI PUBLICE
Ş
I AMENAJAREA TERITORIULUILÁSZLÓ BORBÉLYSECRETAR DE STATIOAN ANDREICASECRETAR GENERALEUGEN ISPASSECRETAR GENERAL ADJUNCTCONSTAN
Ţ
A PAN
Ă
DIREC
Ţ
IA GENERAL
Ă
JURIDIC
Ă
DIRECTOR GENERALELENA PETRA
Ş
CUDIREC
Ţ
IA DE REGELEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIDIRECTORCRISTIAN-PAUL STAMATIADE
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
ITURISMULUI
Bd. Dinicu GOLESCU Nr. 38, Sector 1, Cod: 010873, Bucure
ş
ti
DIREC
Ţ
IA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
II
Telefon: +4021 319.61.12, Fax: +4021 319.62.01, www.mt.ro;e-mail: dtc6@mt.ro
REFERAT DE APROBAREpentru
GGHHIIDDPPRRIIVVIINNDDPPRROOIIEECCTTAARREEAASSTTRRUUCCTTUURRIILLOORRDDEEPP
ĂĂ
MMÂÂNNTTAARRMMAATTEECCUUMMAATTEERRIIAALLEEGGEEOOSSIINNTTEETTIICCEE
ŞŞ
IIMMEETTAALLIICCEE
Lucrarea:
 
GGhhiip piivviinnp pooiieeccaaeeaassuuccuuiillooeep p
ăă
mmâânnaammaaeeccuummaaeeiiaalleeggeeoossiinneeiiccee 
 ş ş
iimmeeaalliiccee
”.
Elaboratorul lucr
ă
rii este Universitatea tehnic
ă
de Construc
ţ
ii Bucure
ş
ti.Con
ţ
inutul reglement
ă
rii
Ghidul prezint
ă
metode de proiectare specifice pentru lucr
ă
rile de p
ă
mânt armat cu materiale geosintetice sau metalice(structuri de sprijin, pante armate).Metodologia de proiectare cuprins
ă
în prezentul ghid are ca referin
ţă
standardele române în vigoare la data redact
ă
rii, ca
ş
i cele europene preluate ca standarde na
ţ
ionale în domeniul materialelor geosintetice, prezentând în acela
ş
i timp
ş
iprincipiile aplic
ă
rii normelor EUROCODE, astfel încât ghidul s
ă
poat
ă
fi aplicat la momentul adopt
ă
rii acestora canorme în România.În ceea ce prive
ş
te armarea cu materiale geosintetice, acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale deutilizare a materialelor geosintetice cuprinse în „Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucr
ă
rile deconstruc
ţ
ii”, indicativ NP 075/2002.Ghidul de proiectare a structurilor din p
ă
mânt armat pune la dispozi
ţ
ia proiectan
ţ
ilor o metodologie general
ă
deproiectare, ca
ş
i unele metode specifice de calcul, având caracter orientativ.Structurile din p
ă
mânt armat sunt structuri geotehnice ce pot fi clasificate în dou
ă
mari categorii:
A.
 
Structuri din p
ă
mânt care nu sunt stabile sub propria lor greutate în varianta nearmat
ă
; elepot fi în situa
ţ
ia de a prelua sau nu înc
ă
rc
ă
ri exterioare. Principalul criteriu de dimensionare a acestor structuri îlconstituie asigurarea stabilit
ăţ
ii sub greutate proprie
ş
i, eventual, sub posibilele înc
ă
rc
ă
ri exterioare. În aceast
ă
categorieintr
ă
:
- structuri de sprijin din p
ă
mânt armat
(ziduri de sprijin - culei de pod - etc.)
- pante armate cu materiale geosintetice ,- straturi minerale (
cu rol de etan
ş
are sau drenaj)
instalate pe pante, armate cu geosintetice.
B.
 
Structuri din p
ă
mânt stabile sub propria lor greutate chiar
ş
i în varianta nearmat
ă
, al c
ă
rorprincipal criteriu de dimensionare îl constituie asigurarea prelu
ă
rii înc
ă
rc
ă
rilor exterioare, în condi
ţ
ii de limitare adeforma
ţ
iilor. În aceast
ă
categorie intr
ă
:
- drumuri nepavate armate cu materiale geosintetice,- îmbr
ă
c
ă
min
ţ
i bituminoase armate cu materiale geosintetice,- platforme de c
ă
i ferate armate cu materiale geosintetice,
-
platforme armate cu materiale geosintetice
.Prezentul ghid se refer
ă
doar la structurile din categoria A.Aceste structuri sunt, în general, realizate din straturi alternative de p
ă
mânt compactat
ş
i arm
ă
turi din materialegeosintetice, metalice sau alte tipuri de materiale. De obicei, pentru a preveni eroziunea fe
ţ
ei expuse a masivului armat,sunt necesare elemente de fa
ţ
ad
ă
.Prezenta documenta
ţ
ie se înscrie în procesul de armonizare a legisla
ţ
iei tehnice române
ş
ti cu cea din UniuneaEuropean
ă
, îmbun
ă
t
ăţ
ind nivelul de reprezentare privind
 p pooiieeccaaeeaassuuccuuiillooeep p
ăă
mmâânnaammaaeeccuummaaeeiiaalleeggeeoossiinneeiiccee 
 ş ş
iimmeeaalliiccee
, aferente construc
ţ
iilor în România.Lucrarea a fost avizat
ă
favorabil de Comitetul Tehnic de Coordonare General
ă
prin PV nr. 10/11.07.2006, prin care serecomand
ă
ca prezenta lucrare s
ă
se publice în Monitorul Oficial, Partea I, având titlul de mai sus.
În vederea intr
ă
rii în vigoare a prezentei reglement
ă
ri
ş
i a public
ă
rii acesteia în Monitorul Oficial, Partea I, v
ă
rug
ă
m s
ă
binevoi
ţ
i a semna ordinul al
ă
turat.
DIRECTORCristian - Paul STAMATIADE
Întocmiting. Ion Niculescu

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
sg8_live liked this
Poinar Silvia liked this
kdikaros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->