Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pd-177-01-NORMATIV pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide

pd-177-01-NORMATIV pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by mironel

More info:

Published by: mironel on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
NORMATIV pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
ş
i semirigide( Metoda analitic
ă
)
Indicativ PD 177 - 2001
 
Cuprins
 
1. Prevederi generale
1.1.
 
Prezentul normativ se refer 
ă
la metoda analitic
ă
de dimensionare a sistemelor rutiere suple
ş
i semirigide.
 
Domeniu de aplicare
1.2.
 
Prevederile normativului se aplic
ă
la dimensionarea sistemelor rutiere pentru:
 
{
construc
ţ
ii de drumuri noi, drumuri expres, autostr 
ă
zi
ş
i str 
ă
zi;
{
moderniz
ă
ri de drumuri pietruite existente;
{
lucr 
ă
ri de reabilitare a drumurilor (l
ă
rgirea p
ă
ţ
ii carosabile, benzi suplimentare de circula
ţ
ie,variante), la drumurile din clasele tehnice I II
ş
i II.
 
Pentru drumuri din clasele tehnice IV
ş
i V, aplicarea prezentului normativ este facultativ
ă
. În acest caz seadopt
ă
structuri rutiere conform Catalogului de structuri tip pentru drumuri publice, elaborat de CESTRIN.
 
1.3.
 
Sistemele rutiere dimensionate conform prezentului normativ se verific
ă
din punctul de vedere al rezisten
ţ
eila ac
ţ
iunea fenomenului de înghe
ţ
- dezghe
ţ
, conform prevederilor STAS 1709 / 2.
 
1.4.
 
Terminologie, conform STAS 4032/1, cu urm
ă
toarele complet
ă
ri:
 
-
anul moderniz
ă
rii drumului
- anul în care se face amenajarea complex
ă
a drumului prinexecutarea
ş
i a unui sistem rutier cu îmbr 
ă
c
ă
minte modern
ă
(sistem rutier suplu sau semirigid);
 
- fisurare reflectiv
ă
- procesul de transmitere la suprafa
ţ
a p
ă
ţ
ii carosabile a fisurilor de contrac
ţ
iehidraulic
ă
sau termic
ă
din straturile alc
ă
tuite din agregate naturale stabilizate cu lian
ţ
i hidraulicisau puzzolanici. În cazul ranfors
ă
rilor drumurilor existente, acest proces se poate referi latransmiterea la suprafa
ţ
a noii îmbr 
ă
c
ă
min
ţ
i bituminoase a fisurilor 
ş
i/sau a cr 
ă
p
ă
turilor existente învechea îmbr 
ă
c
ă
minte rutier 
ă
;
 
- perioada de perspectiv
ă
- perioada de timp, exprimat
ă
în ani, pentru care se stabile
ş
te traficulde calcul al sistemului rutier;
- sector omogen
- sector de drum caracterizat concomitentprin acelea
ş
i date privind traficul de calcul, tipul de p
ă
mânt, tipul climateric al zonei în care este situat
 
drumul
ş
iregimul hidrologic al complexului rutier. Sectorul omogen de drum este caracterizat prin aceea
ş
i alc
ă
tuire asistemului rutier;
 
- temperatura echivalent
ă
a straturilor bituminoase-
temperatura pentru care suma degrad
ă
rilor produse de solicit
ă
rile traficului pe parcursul unui an, pentru odistribu
ţ
ie dat
ă
a temperaturilor, este egal
ă
cu degrad
ă
rile produse de acelea
ş
i solicit
ă
ri ale traficului, dar pentrutemperatura constant
ă
,;
 
- trafic de calcul
- num
ă
rul de osii standard cu sarcina de 115 kN, pe banda de circula
ţ
ie cea maisolicitat
ă
, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum pe perioada de perspectiv
ă
.
 
1.5.
 
Reglement
ă
rile tehnice conexe sunt date în anexa 1.
 
1.6.
 
 Acest normativ înlocuie
ş
te capitolul III al Instruc
ţ
iunilor tehnice departamentale pentru dimensionareasistemelor rutiere rigide
ş
i nerigide, indicativ PD 177 -76.
 
[top
 
]
2. Principii de dimensionare
2.1.
 
Dimensionarea sistemelor rutiere suple
ş
i semirigide se bazeaz
ă
pe îndeplinirea concomitent
ă
aurm
ă
toarelor criterii:
 
z
pentru sisteme rutiere suple:- deforma
ţ
ia specific
ă
de întindere admisibil
ă
la baza straturilor bituminoase;
 
- deforma
ţ
ia specific
ă
de compresiune admisibil
ă
la nivelul patului drumului;
 
z
pentru sisteme rutiere semirigide:- deforma
ţ
ia specific
ă
de întindere admisibil
ă
la baza straturilor bituminoase;- tensiunea de întindere admisibil
ă
la baza stratului/ straturilor din agregatenaturale stabilizate cu lian
ţ
i hidraulici sau puzzolanici;
 
- deforma
ţ
ia specific
ă
de compresiune admisibil
ă
la nivelul patului drumului.
 
2.2.
 
Metoda analitic
ă
de dimensionare se bazeaz
ă
pe stabilirea unei alc
ă
tuiri a sistemului rutier, în conformitatecu prevederile prescrip
ţ
iilor tehnice în vigoare
ş
i verificarea st
ă
rii de solicitare a acestuia, sub ac
ţ
iunea traficuluide calcul, astfel încât s
ă
îndeplineasc
ă
criteriile de dimensionare men
ţ
ionate la punctul 2.1.
 
2.3.
 
Pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
ş
i semirigide este necesar s
ă
se efectueze în prealabil studii, în vederea urm
ă
toarelor date:
 
- compozi
ţ
ia
ş
i intensitatea traficului
ş
i evolu
ţ
ia în perspectiv
ă
a acestuia;- caracteristicile geotehnice ale p
ă
mântului de fundare;- regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asigurare ascurgerii apelor de suprafa
ţă
, posibilit
ăţ
ile de drenare, nivelul apei freatice).
 
2.4.
 
Dimensionarea sistemului rutier comport
ă
urm
ă
toarele etape:
 
z
stabilirea traficului de calcul, conform capitolului 3;
z
stabilirea capacit
ăţ
ii portante la nivelul patului drumului, conform capitolului 4;
z
alegerea unei alc
ă
tuiri a sistemului rutier, conform capitolului 5;
z
analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard, conform capitolului 6;
z
stabilirea comport
ă
rii sub trafic a sistemului rutier, conform capitolului 7.[top
 
]
3. Stabilirea traficului de calcul
3.1.
 
La dimensionarea sistemelor rutiere suple
ş
i semirigide se ia în considerare traficul de calcul corespunz
ă
tor perioadei de perspectiv
ă
, exprimat în osii standard de 115 kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum.
 
3.2.
 
Osia standard de 115 kN (o.s. 115) prezint
ă
urm
ă
toarele caracteristici:
 
- sarcina pe ro
ţ
ile duble: 57,5 kN- presiunea de contact: 0, 625 MPa- raza suprafe
ţ
ei circulare echivalente suprafe
ţ
ei de contact pneu-drum 0,171 m
 
3.3
 
Perioada de perspectiv
ă
3.3.1.
 
Perioada de perspectiv
ă
va fi indicat
ă
de beneficiarul lucr 
ă
rii. Ea se stabile
ş
te în cadrul primei faze deproiectare, avându-se în vedere atât traficul actual cât
ş
i evolu
ţ
ia în perspectiv
ă
a acestuia.
 
3.3.2.
 
Se recomand
ă
adoptarea unei perioade de perspectiv
ă
de minimum 15 ani în cazul construc
ţ
iilor deautostr 
ă
zi, de drumuri expres, de drumuri europene
ş
i celorlalte categorii de drumuri din clasele tehnice I
ş
i II
ş
ide minimum 10 ani în cazul drumurilor din clasele III, IV
ş
i V.
 
3.3.3.
 
 În cazul dimension
ă
rii sistemelor rutiere de pe benzile de l
ă
rgire a p
ă
ţ
ii carosabile a drumurilor existente,la lucr 
ă
ri de reabilitare a acestora, perioada de perspectiv
ă
va fi aceea
ş
i ca cea care se ia în considerare ladimensionarea straturilor de ranforsare ale sistemului rutier existent.
 
3.4.
 
Compozi
ţ
ia
ş
i intensitatea traficului.
 
3.4.1.
 
Compozi
ţ
ia
ş
i intensitatea traficului corespunz
ă
toare unui post de recens
ă
mânt se aplic
ă
pe sectorul dedrum aferent acelui post conform sectoriz
ă
rii re
ţ
elei f 
ă
cut
ă
cu ocazia ultimului recens
ă
mânt general al circula
ţ
iei.3.4.2.
 
La lucr 
ă
rile rutiere importante, cum sunt construc
ţ
iile de drumuri noi, de drumuri expres
ş
i de autostr 
ă
zi,amenaj
ă
ri de noduri rutiere etc., care impun cunoa
ş
terea curen
ţ
ilor de circula
ţ
ie pe ansamblul unei re
ţ
ele dedrumuri, datele din recens
ă
mântul de circula
ţ
ie vor fi completate, dup
ă
necesit
ăţ
i, prin anchete de circula
ţ
ie,efectuate
ş
i prelucrate în cadrul unui studiu de trafic prin care se va simula traficul atât pe drumurile noi cât
ş
i pere
ţ
eaua existent
ă
.
 
3.4.3.
 
Pentru moderniz
ă
ri de drumuri existente se va lua în considerare posibilitatea de atragere a unei p
ă
ţ
i dintraficul de pe drumurile existente în zon
ă
, precum
ş
i de pe alte c
ă
i de comunica
ţ
ie, ca urmare a cre
ă
rii unor condi
ţ
ii mai avantajoase de circula
ţ
ie (scurtarea duratei de parcurs, reducerea cheltuielilor de transport,cre
ş
terea confortului
ş
i siguran
ţ
ei circula
ţ
iei).
 
 Aceste redistribuiri ale circula
ţ
iei sunt rezultate dintr-un studiu de trafic pentru re
ţ
eaua/sectoarele de drumuri dinzona în cauz
ă
.3.4.4.
 
 În cazul str 
ă
zilor 
ş
i în cel al drumurilor jude
ţ
ene, comunale
ş
i vicinale, în situa
ţ
ia în care pe tronsonul dedrum supus moderniz
ă
rii nu a func
ţ
ionat nici un post de recenzare sau se anticipeaz
ă
redistribuiri de trafic, esterecomandabil s
ă
se efectueze un studiu de trafic pentru stabilirea intensit
ăţ
ii medii zilnice anuale actuale
ş
i deperspectiv
ă
a traficului
ş
i a compozi
ţ
iei acestuia.
 
3.5.
 
Evolu
ţ
ia în perspectiv
ă
a traficului rutier 
 
3.5.1.
 
Coeficien
ţ
ii minimali de evolu
ţ
ie, stabili
ţ
i pe baza ultimului recens
ă
mânt general de circula
ţ
ie pentruperioada 1995...2015, pe grupe de vehicule sunt da
ţ
i în anexa 2. Valorile acestor coeficien
ţ
i de evolu
ţ
ie vor fireactualizate dup
ă
fiecare recens
ă
mânt general de circula
ţ
ie de c
ă
tre Administra
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
a Drumurilor (AND).
 
3.5.2.
 
La proiectarea lucr 
ă
rilor importante pe drumuri de clas
ă
tehnic
ă
I, II
ş
i dup
ă
caz III se impune stabilireaevolu
ţ
iei în perspectiv
ă
a traficului în cadrul unui studiu de trafic. Acest studiu necesit
ă
determinarea evolu
ţ
ieiacestuia pe tipuri de trafic: local, de origine, de destina
ţ
ie
ş
i de tranzit, prin examinarea surselor generatoare aleacestora.
 
Odat
ă
estimat prin ancheta de circula
ţ
ie origine-destina
ţ
ie (O/D) traficul generat/atras c
ă
tre fiecare zon
ă
detrafic din teritoriul de influen
ţă
al drumului prin procedee specifice de modelare matematic
ă
a traficului se pun îneviden
ţă
curen
ţ
ii de circula
ţ
ie (matricele de trafic O/D)
ş
i se afecteaz
ă
traficul pe re
ţ
eaua rutier 
ă
actual
ă
 
ş
i deviitor. Înlocuind în modelul de trafic calat pentru situa
ţ
ia actual
ă
poten
ţ
ialele de traficactual generat/atras de fiecarezon
ă
cu cele de prognoz
ă
 
ş
i modelând re
ţ
eaua rutier 
ă
de perspectiv
ă
prin introducerea tronsoanelor de drumurinoi se vor ob
ţ
ine valorile fluxurilor de trafic de perspectiv
ă
prin proceduri specifice de afectare a traficului pere
ţ
ea.
 
La stabilirea traficului de calcul de perspectiv
ă
se vor avea în vedere atât compozi
ţ
ia traficului cât
ş
i varia
ţ
iaacestuia în timp explicitându-se în final valorile de trafic pe categorii de vehicule la nivelul traficului mediu zilnicanual (MZA) pentru diferite orizonturi de timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->