Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Scurtă apărare a poziției pro-viață

Scurtă apărare a poziției pro-viață

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Bogdan I. Stanciu
Argumentarea eficientă într-o dezbatere pe teme pro-vita
Argumentarea eficientă într-o dezbatere pe teme pro-vita

More info:

Published by: Bogdan I. Stanciu on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
UEYR]Ă JWĂRJRI J WO^@Ţ@I@ WRO(\@JŢĂ
]rjmyeiri ãc a`hbj rohâcą mywą
:
! 
jmjw}jri ş` co}i mi
 Juoe`jť`j Wro \`}j wic}ry cąueyť` ş` cicąueyť` ( Byeyriş}` {{{#wro|`}jbyeyriu}`#roCo}ą `c}romye}`|ą>
Jeiu} hj}ir`ja eocť`ci jrkyhic}jť`i uieyajrą $coc(ria`k`ojuą! ãc uwie`ja l`aouol`eą ş` aok`eą) wic}ry jl`rhjrij mriw}yay` aj |`jťą ja cicąuey}yay`#
 Jmiwť`` wro(|`jťą uyuť`c ljw}ya eą j|or}ya aj eiriri riwri~`c}ą ayjrij wi cimriw} j |`iť``yci` l``cťi a`wu`}i mi jwąrjri# Ãc jeiu} lia! m`uwy}j wr`|`cm j|or}ya iu}i u`hwa`l`ej}ą! wr`c
 ãcmriw}jrij j}icť`i` wyba`eyay` juywrj yci` u`ckyri ãc}ribąr`> Eow`aya cicąuey}ljei wjr}i m`c ljh`a`j yhjcą? Mjeą mj! ye`mirij jeiu}y`j iu}i o ãceąaejrikrj|ą j horja`}ąť``
# Ãc ued`hb!
mjeą l``cťj cicąuey}ą cy iu}i eocu`mirj}ą yhjcą!j|or}ya eocu`hť`} cy cieiu`c`e`o janyu}`l`ejri uywa`hic}jljťą miueoj}irij ycy` m`c}i
# Jeiju}j cy iu}i o mi~bj}iri wr`|`cm `c}`h`}j}ij $|`jťj wr`|j}ą)
2
# Mjl``cťiaicicąuey}i uyc} yhjci! aj lia ej ei`ajať` eow`` $juwie} wi ejri ãa |o` jrkyhic}j ãc}r(oea`wą)! ye`mirij jeiu}orj ãc cyhiai `c}`h`}ąť`` iu}i o ãceąaejri krj|ą j horja`}ąť``# Mij`e`!
mi~bj}irij wr`|`cm j|or}ya ui jtij~ą! mi ljw}! wi yrhą}ojrij ãc}ribjri>L``cťj cicąuey}ą ljei wjr}i m`c ljh`a`j ojhic`aor?
]o}ya ui rimyei aj jeiju}ąu`ckyrą ãc}ribjri#Uą hą itwr`h hj` eajr# Uyuť`c ey }ąr`i –a`bir}j}ij mi j jaiki‘! ãc ej~ya lihi`aor ejri
:
Ueo}} Fayuicmorl iu}i wrişim`c}iai A`li ]rj`c`ck @cu}`}y}i $UYJ)! orkjc`~jť`i ejri ui oeywą ey wriką}`rijhihbr`aor h`şeąr`` wroa`li m`c UYJ ş` Ejcjmj wic}ry j(ş` mi~bj}i ş` jwąrj ey uyeeiu |imir`ai ãc wyba`e#Eocu`mirą eą hiujnya wroa`li woj}i l` uyuť`cy} ãc jkicmj wyba`eą mjeą `mi`ai uyc} eorie} ãcťiaiui ş` }rjcuh`ui(jr}`eyaj}i#
2
Jay~`i aj wr`ce`wjaya jrkyhic} $mi }`w a`birja) ja uyuť`cą}or`aor j|or}yay` ― ‑mie`~`j lihi`` mi j j|or}j ť`ci mi|`jťj wr`|j}ą ş` cy iu}i }rijbj ky|ircyay` ujy j ja}or wiruojci#‘
:
 
jaik ljw}i byci! horjai# Uyuť`c mriw}ya yci` lihi` mi j(ş` jaiki him`eya! mi j(ş`jaiki şeojaj! uoťya! uaynbj! ria`k`j! ejr`irj ( ej uą mjy mojr eâ}i|j itihwai# Mjr ja}ijaikir` uyc} kriş`}i! eyh jr l` ye`mirij ycor l``cťi yhjci ci|`co|j}i! mojr wic}ryu`hwaya ljw} eą u}jy ãc ejaij ey`|j ş` eą cy ui wo} jwąrj# Cy! cy jr }riby` uą j|ihmriw}ya mi j ‑jaiki‘ jeiu} ayery# Jmiwť`` wro(|`jťą ãş` uyuť`c wyce}ya mi |imiri ( cicąueyť`` uyc} l``cťi yhjci ( eyjny}orya ş}``cťi` ş` ja l`ao~ol`i`# Jm`eą! jeiş}`j oliho}`|jť`` wyba`ei
5
ãc uwr`n`cyaow`c``aor aor! cy yciai wyr ria`k`ojui# Mi j`e`! jrkyhic}iai wro(|`jťą cy }riby`iiteayui m`c ulirj wyba`eą! miş` ycorj ai(jr waąeij ej jeiu}ij uą l`i ia`h`cj}i eymiuą|ârş`ri m`c mi~bj}irij wi }ihj j|or}yay`#
Mo|i~` ejri ui ãcąwąťâcij~ą uą l`i ş}``cť`l`ei
œ}``cť`l`e! ş}`h ãceą m`c wr`hiai u}jm`` jai mi~|oa}ąr``! l``cťiai cicąuey}i uyc}m`u}`ce}i! uyc} |`` ş` uyc} l``cťi yhjci eohwai}i# Hjcyjaiai mi ihbr`oaok`i eocl`rhąjeiu} ayery
=
# Ed`jr lou}ya wrişim`c}i ja Wajccim Wjric}doom
9
! Mr# Jajc Ky}}hjedir! uijrą}j wirwait eą or`e`ci! ey j}â} hj` hya} yc moe}or! jr wyci aj ãcmo`jaą jeiu}i mo|i~`ş}``cť`l`ei#
 –]o}ya wjri j}â} mi u`hway ş` i|`mic}! ãceâ} iu}i m`l`e`a ci `hjk`cąh yc}`hw ãc ejri jeiu}i juwie}i cy irjy eycouey}i mi }oj}ą ayhij‘ 
! uer`j jeiu}j ãcejr}ij uj!
 –A`li `c }di Hjf`ck 
‘ $\`jťj ãc Lorhjri)
<
#Rocjam Bj`aip
;
mi aj ri|`u}j –Rijuoc‘! `cu`u}ą eą jeiu}i ljw}i ş}``cť`l`ei cy ci olirąeycoş}`cťi rijai# Bj`aip uyuť`ci eą l``cťiai yhjci ãc u}jm`ya mi ihbr`oc` uyc} b`oaok`eyhjci mojr ãc uicuya ãc ejri l`iejri eiayaą j eorwyay` wojr}ą eomya kici}`e eohwai}! ãcuihcâcm l`iejri m`c eiayaiai coju}ri uohj}`ei $jai orkjc`uhyay`) jri ycwo}icť`ja mi mi~|oa}jri aj lia mi hjri ej or`ei ihbr`oc yhjc# Bj`aip |rij uą ci
5
Wyba`e ãc uicu mi –kicirja jeeiw}j}‘# Ãc Oee`mic}! ria`k`j iu}i eocu`mirj}ą o rilir`cťą ejri wr`|iş}i |`jťj wr`|j}ąş` cy }riby`i uą l`i y}`a`~j}ą wic}ry j `hwyci |imir` ria`k`ojui ja}or wiruojci $jay~`i aj ljw}ya eą wr`hj ho}`|jť`i jh`şeąr`` wro|`}j iu}i eij ria`k`ojuą)#
=
Uii ]#[# Ujmair!
 Ajckhjc‐u Ihbrpoaokp
! 9}d im# $Wd`ajmiawd`j> [#B# Ujycmiru! :005) w# 56 Fi`}d A# Hoori!
]di Mi|iaow`ck Dyhjc> Ea`c`ejaap Or`ic}im Ihbrpoaokp
$]oroc}o> B#E# Miefir! :044) w# 26 O‐Rjd`aap! Rocjcmjcm Hyaair! Wjb`oaj!
 Dyhjc Ihbrpoaokp jcm ]irj}oaokp
! 2cm im# $Ci{ Porf> [`aip(A`uu! :00<) ww# 4! 20#
9
Wr`ce`wjaj orkjc`~jť`i `c}ircjť`ocjaą wroho}ojri j j|or}yay`# Iu}i ş` o jljeiri mi uyeeiu! ey h`a`jrmi mi moajr`|ic`}yr` jcyjai m`c j|or}yr` ş` –wajc`l`ejri ljh`a`jaą‘#
<
J# Ky}}hjedir!
 A`li `c }di Hjf`ck> ]di U}orp ol Dyhjc Wroerij}`oc
$Ci{ Porf> \`f`ck Wriuu! :055) w# 5#
;
Im`}orya ş}``cť`l`e ja ri|`u}i` mi wriu}`k`y ‑Rijuoc‘# A`bir}jr`jc ş` jmiw} ja hjc`wyaąr`` kici}`ei#
2
 
eoc|`cką eą cy it`u}ą c`e`o m`liricťą mi kic ãc}ri yc ihbr`oc yhjc ş` l`iejri eiayaąm`c eorwya cou}ry# Jeiju}j iu}i o aieť`i kriş`}ą mi b`oaok`i# Bj`aip ljei krişijaj iaihic}jrą mi
jeoclycmj wąrť`ai ey ãc}rikya
# M`liricťj m`c}ri l`iejri m`c}ri eiayaiai eorwyay` cou}ryş` yc ihbr`oc yhjc iu}i eajrą> Lyceť``ai eiayaiaor ycy` `cm`|`m uyc} uybormocj}iuywrj|`iťy`r`` orkjc`uhyay` ãc }o}ja`}j}i! iai l``cm mojr wąrť` jai jeiu}y`j# Ihbr`ocyayhjc! m`c eoc}rą! iu}i minj o ic}`}j}i yhjcą eohwai}ą#Cy jri uicu uą uwycih eą yc `cm`|`m j lou} eâcm|j yc uwirhj}o~o`m ujy o eiayaąuohj}`eą# ]o}yş`!
mo|i~`ai ş}``cť`l`ei jrj}ą eajr eą yc `cm`|`m j lou} eâcm|j ycihbr`oc yhjc
#
Eiayaiai uohj}`ei cy uyc}! wi eâcm l``cťiai yhjci ãc u}jm`ya miihbr`oc uyc}! orkjc`uhi m`u}`ce}i! jy}o(`c}ikrjc}i! ejwjb`ai ãş` eoc}roai~iwrowr`j hj}yr`~jri ej hihbr` j` uwie`i` yhjci#
]ri` ob`ieť`` miu ãc}âac`}i
:)# Lorhjrij kihic`aor 
# Uyuť`cą}or`` eaocąr`` jl`rhą ycior` eą! m`c ejy~j ljw}yay` eąyc ihbr`oc }`hwyr`y ui woj}i m`|`~j ãc kihic` $wâcą aj hjt`h := ~`ai mi ajeoceiwť`i)! cy it`u}ą c`e`yc ho}`| uą wriuywycih eą jeiu}j iu}i o l``cťą yhjcąjc}ir`or jeiay` hohic}# Mi j`e`! eirei}jrij wi }ihj ihbr`oc`aor }`hwyr`` $jc}ir`or`~`ai` j :=(j) jr l` wirh`uą m`c wyce} mi |imiri horja#Wyce}ya |yacirjb`a ja jeiu}y` jrkyhic} iu}i yşor mi uiu`~j}# J}â}j |rihi eâ} oic}`}j}i ui woj}i m`|`~j $ujy ed`jr rieohb`cj)! ij irj yc orkjc`uh |`y eohwai}!jc}ir`or m`|`~ąr`` ãc m`ueyť`i# ]ą`ih o râhą ãc moyą ş` |oh obť`ci moyą râhi# Ojrijmiwť`` eirei}ąr`` wi ihbr`oc uyuť`c eą jc}ir`or m`|`~ąr``! cy it`u}j o râhą m`u}`ce}ą?Uyc} mi jeorm eą lorhjrij kihic`aor iu}i yc h`u}ir# Cy ş}`h mjeą ic}`}j}ij `c`ť`jaąhojri ş` mą cjş}iri aj moyą co` orkjc`uhi! ujy mjeą jeiju}j uywrj|`iťy`iş}i ş` uijckjnij~ą wyr ş` u`hway ãc}r(yc lia mi riwromyeiri juityj}ą# Ãc or`ejri m`c}ri|jr`jc}i! it`u}icťj ycy` orkjc`uh yhjc m`u}`ce}
jc}ir`or 
m`|`~ąr`` iu}i i|`mic}ą#
5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->