Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sempozyumkitap

sempozyumkitap

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:
Published by Nalan Rim

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Nalan Rim on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 1
 
 2
 B
 İ 
YOLOJ 
 İ 
Ğİ 
 İ 
 M 
 İ 
 NDE EVR
 İ 
 M SEMPOZYUMU 
SONUÇ B
İ
LD
İ
RGES
İ
 
3-4 May
ı
s 2007 tarihlerinde
İ
nönü Üniversitesinin ev sahipli
ğ
inde gerçekle
ş
tirilen “Biyoloji E
ğ
itimindeEvrim Sempozyumu”na Türkiye’nin birçok üniversitesinden 18’i ça
ğ
ı
l
ı
konu
ş
mac
ı
olmak üzereyüzelliden fazla bilim insan
ı
kat
ı
ld
ı
. Prof. Dr. A. Nihat BOZCUK, Prof. Dr. Aykut KENCE, Prof. Dr.Ali DEM
İ
RSOY, Prof. Dr. Mustafa KURU, Prof. Dr. Battal ÇIPLAK, Prof. Dr. Celal
Ş
ENGÖR, Prof.Dr. Sema ERGEZEN, Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI, Prof. Dr. Hüseyin BA
Ş
IBÜYÜK, Prof. Dr. Haluk ERTAN, Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ, Prof. Dr. Osman DEM
İ
RCAN, Doç. Dr. Meral KENCE, Doç.Dr.
İ
slam GÜNDÜZ, Doç. Dr. Ayhan SOL, Doç. Dr. Tu
ğ
rul Giray, Dr. Ergi Deniz ÖZSOY, R. Nazl
ı
 SOMEL sempozyumun davetli konu
ş
mac
ı
lar 
ı
idi. Prof. Dr. Bülent C
İ
HANG
İ
R sempozyumdaGalapagos Adalar 
ı
n
ı
tan
ı
tan bir slayt gösterisi yapt
ı
. Ayr 
ı
ca Biyoloji E
ğ
itimi konusunda 16 adet poster  bildirisi sunuldu. Sempozyumda sunulan bildirileri özellikle Biyoloji Bölümü ö
ğ
rencileri ba
ş
ta olmak üzere, çe
ş
itli disiplinlerden ö
ğ
rencilerde dikkatle izlediler. Türkiye’de Biyoloji E
ğ
itiminde EvrimE
ğ
itiminin nas
ı
l olmas
ı
ve verilmesi gerekti
ğ
ine ili
ş
kin olarak 
ş
imdiye kadar yap
ı
lm
ı
ş
en geni
ş
 kapsaml
ı
bu organizasyonun konu
ş
malar 
ı
tam metin haline getirilerek, bu sempozyum kitab
ı
nda bas
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Sempozyuma kat
ı
lan bilim insanlar 
ı
n
ı
n ortak görü
ş
ü, Evrim E
ğ
itimi konusundayurdumuzda bir ilk olan bu tip organizasyonlar 
ı
n bundan sonra artarak sürdürülmesi ve bilimin, biyolojik bilimlerin ve evrim teorisinin topluma do
ğ
ru
ş
ekilde anlat
ı
lmas
ı
ve ö
ğ
retilmesinin yollar 
ı
n
ı
ndaha iyi ortaya konulmas
ı
n
ı
n sa
ğ
lanmas
ı
yönündedir. Sempozyumda ça
ğ
ı
l
ı
konu
ş
mac
ı
lar taraf 
ı
ndanyap
ı
lan sunumlar sempozyum web sayfas
ı
nda ilgilenenlerin bilgisine ve yararlanmas
ı
na sunulmu
ş
tur.Bu sunumlara “http://biyoloji.inonu.edu.tr/kongre-sempozyum/evrimsempozyumu/” adresindeneri
ş
ilebilir. Bu sunumlar 
ı
n özellikle evrim dersi veren ya da biyoloji derslerinde evrim konusunuanlatan ö
ğ
retmenlerimiz için çok önemli ve yararl
ı
birer temel kaynak oldu
ğ
una i
ş
aret etmeliyiz.
Sempozyumda evrim konusunda bildiriler dört farkl 
ı
yakla
 ş
ı
mla sunulmu
 ş
tur.
 Bunlar:
 1. Evrimi bilmek neden önemlidir ve Türkiye'deki evrim anlay
ı
ş
ı
,2. Bilimin do
ğ
as
ı
ve evrimi anlamada bunun neden gerekli oldu
ğ
u,3. Evrimi aç
ı
klayan uygulamalar ve ara
ş
t
ı
rma sonuçlar 
ı
,4.
İ
lkö
ğ
retim, orta ö
ğ
retim ve lisans ö
ğ
retiminde evrim nas
ı
l ö
ğ
retilmelidir.
Sempozyum sonunda yay
ı
nlanan sonuç bildirgesinde a
 ş
a
 ğ 
ı
daki hususlara dikkat çekilmi
 ş
tir:
 
 3• Günümüzde ilk ve orta ö
ğ
retim okullar 
ı
nda okutulan biyoloji e
ğ
itimi program
ı
din ve bilimi kar 
ş
ı
 kar 
ş
ı
ya getirmektedir. Din ve bilim, insan dü
ş
üncesinin iki ayr 
ı
boyutunu olu
ş
turur. Bunlar 
ı
n ayn
ı
 derste kar 
ş
ı
t kuramlar olarak i
ş
lenmesi hem bilime hem de dine zarar vermektedir. Bu nedenle bundandikkatle sak 
ı
nmak gerekmektedir.• "Evrim" biyolojideki tüm kavram ve bilgilerin çat
ı
s
ı
n
ı
olu
ş
turur. Biyolojinin içerdi
ğ
i farkl
ı
konular ancak evrim bilgisi ile bir bütünlük ve anlam kazan
ı
rlar. Bu nedenle biyoloji ö
ğ
retim programlar 
ı
ndailkö
ğ
retimden ba
ş
lanarak konular evrim yakla
ş
ı
m
ı
ile haz
ı
rlanmal
ı
d
ı
r. Okullarda okutulacak Biyolojiders programlar 
ı
ve içeri
ğ
i, konunun uzman
ı
ba
ğ
ı
ms
ı
z bilim insanlar 
ı
ndan olu
ş
turulacak bir bilimkurulu taraf 
ı
ndan belirlenmelidir. Program
ı
n uygulanmas
ı
için üniversitelerden yararlan
ı
lmal
ı
veö
ğ
retmenler hizmet içi e
ğ
itimlerle evrim kuram
ı
n
ı
do
ğ
ru biçimde ö
ğ
retebilecek düzeydeyeti
ş
tirilmelidir.• Özellikle ilk ve orta ö
ğ
retim kurumlar 
ı
nda görev yapacak ö
ğ
retmenlerin e
ğ
itimi önemle eleal
ı
nmal
ı
d
ı
r. Çünkü yurdumuzda ö
ğ
retmenlerin evrime yakla
ş
ı
m
ı
konusunda yap
ı
lan ba
ğ
ı
ms
ı
zara
ş
t
ı
rmalar, biyoloji ve fen bilgisi ö
ğ
retmenlerinin, ö
ğ
retmen adaylar 
ı
n
ı
n ve ö
ğ
rencilerin büyük eksiklerini ortaya ç
ı
karm
ı
ş
t
ı
r.• Biyoloji derslerinde evrim konusu i
ş
lenirken örnekler verilmeli, bilimsel uygulamalar vurgulanmal
ı
d
ı
r. Olabildi
ğ
ince Türkiye'den, yoksa dünyadan somut örneklerle, uygulamadan yolaç
ı
karak evrimdeki kavramlar anlat
ı
lmal
ı
d
ı
r. Bu yöntem evrimin i
ş
lenildi
ğ
i her düzeyde konunun dahakolay kavranmas
ı
bak 
ı
m
ı
ndan yararl
ı
olabilir. Özellikle de
ğ
i
ş
ik ya
ş
gruplar 
ı
na evrimin kavrat
ı
lmas
ı
n
ı
 sa
ğ
layacak yöntemler geli
ş
tirilmelidir.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Filiz Tokgöz liked this
frnildega liked this
uygarca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->