Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ordin777

ordin777

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Popescu Ana Maria

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Popescu Ana Maria on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ 
ei 
Ordin nr. 777/2003
din 26/05/2003Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003
pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice "Îndrum
ă
tor pentru atestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor cuactivitate în construc
ţ
ii"
 Având în vedere prevederile
Regulamentului 
de verificare
ş
i expertizare tehnic 
ă
de calitate a proiectelor, aexecu
ţ 
iei lucr 
ă
rilor 
ş
i a construc 
ţ 
iilor, aprobat prin Hot 
ă
rârea Guvernului 
nr. 925/1995 
,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea
nr. 10/1995 
privind calitatea în construc 
ţ 
ii, cu modific 
ă
rileulterioare, ale art. 2 pct. 45 
ş
i ale art. 4 alin. (3) din Hot 
ă
rârea Guvernului 
nr. 3/2001
privind organizarea
ş
func 
ţ 
ionarea Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ 
ei, cu modific 
ă
rile
ş
i complet 
ă
rile ulterioare,ministrul lucr 
ă
rilor publice, transporturilor 
ş
i locuin
ţ 
ei emite urm
ă
torul ordin:
Art. 1.
- Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
"Îndrum
ă
tor pentru atestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor cuactivitate în construc
ţ
ii", prev
ă
zut în anexa care face parte integrant
ă
din prezentul ordin.
Art. 2.
- Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3.
-
(1)
La data intr 
ă
rii în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucr 
ă
rilor publice
ş
iamenaj
ă
rii teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Îndrum
ă
torului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare
ş
i expertizare de calitate a proiectelor, execu
ţ
iei lucr 
ă
rilor 
ş
i construc
ţ
iilor"
ş
i a"Îndrum
ă
torului pentru atestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor cu activitate în construc
ţ
ii", Ordinulministrului lucr 
ă
rilor publice
ş
i amenaj
ă
rii teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Îndrum
ă
torului pentruatestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor cu activitate în construc
ţ
ii"
ş
i Ordinul ministrului lucr 
ă
rilor publice,transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucr 
ă
rilor publice
ş
i amenaj
ă
rii teritoriului nr. 77/N/1996 î 
ş
i înceteaz
ă
valabilitatea.
(2)
Speciali
ş
tii atesta
ţ
i pe baza prevederilor ordinelor prev
ă
zute la alin. (1) î 
ş
i men
ţ
in calitatea pentru care aufost atesta
ţ
i.
Art. 4.
- Direc
ţ
ia general
ă
tehnic
ă
în construc
ţ
ii din cadrul Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
iLocuin
ţ
ei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul lucr 
ă
rilor publice, transporturilor 
ş
i locuin
ţ
ei,Traian Panait,secretar de statBucure
ş
ti, 26 mai 2003.Nr. 777.
 
ANEX 
 Ă
 
REGLEMENTAREA TEHNIC
Ă
 "Îndrum
ă
tor pentru atestarea tehnico-profesional
ă
 a speciali
ş
tilor cu activitate în construc
ţ
ii"
Ministerul Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ 
ei 
Fisa act
 
Face parte din
 Ordin nr. 777/2003</
Aprobat de
 Ordin nr. 777/2003</
Reglementare tehnic
ă
"Îndrum
ă
tor pentru atestarea tehnico-profesional
ă
aspeciali
ş
tilor cu activitate înconstruc
ţ
ii"
din 26/05/2003Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003
CAPITOLUL I
 Dispozi
ţ
ii generale
Art. 1.
-
(1)
Prezenta reglementare tehnic
ă
detaliaz
ă
, în conformitate cu Hot
ă
rârea Guvernului
nr. 925/1995
 pentru aprobarea
Regulamentului
de verificare
ş
i expertizare tehnic
ă
de calitate a proiectelor, a execu
ţ
ieilucr 
ă
rilor 
ş
i a construc
ţ
iilor, modalitatea de atestare a speciali
ş
tilor cu activitate în construc
ţ
ii.
(2)
Verificarea
ş
i expertizarea tehnic
ă
de calitate a proiectelor, execu
ţ
iei lucr 
ă
rilor 
ş
i a construc
ţ
iilor seefectueaz
ă
de c
ă
tre speciali
ş
ti atesta
ţ
i, atât la lucr 
ă
rile noi, cât
ş
i la lucr 
ă
rile de modernizare, modificare,transformare, consolidare, de repara
ţ
ii
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
ire a terenului de fundare.
Art. 2.
-
(1)
Pentru asigurarea calit
ăţ
ii proiectelor 
ş
i detaliilor de execu
ţ
ie pe baza c
ă
rora se execut
ă
 construc
ţ
iile este obligatorie verificarea tehnic
ă
de calitate a acestora de c
ă
tre speciali
ş
ti verificatori atesta
ţ
i.
(2)
Verificarea tehnic
ă
de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construc
ţ
ii care s
ă
corespund
ă
 calitativ cel pu
ţ
in unor niveluri minime de performan
ţă
prev
ă
zute în Legea
nr. 10/1995
privind calitatea înconstruc
ţ
ii, cu modific
ă
rile ulterioare: A - rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate;B - siguran
ţă
în exploatare;C - siguran
ţă
la foc;D - igiena, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
ţ
ia mediului;E - izola
ţ
ia termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economia de energie;F - protec
ţ
ia împotriva zgomotului.
(3)
Pentru atingerea nivelurilor minime de performan
ţă
prev
ă
zute la alin. (2) vor fi respectate reglement
ă
riletehnice în vigoare la data elabor 
ă
rii proiectelor.
CAPITOLUL II
  Atestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor verificatori de proiecte de construc
ţ
ii
Art. 3.
-
(1)
Examinarea în vederea atest
ă
rii tehnico-profesionale a speciali
ş
tilor cu activitate în construc
ţ
ii seva face de c
ă
tre comisii tehnice distincte în func
ţ
ie de obiectul atest
ă
rii, înfiin
ţ
ate în cadrul Ministerului Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei.
(2)
Componen
ţ
a comisiilor tehnice de examinare se aprob
ă
de secretarul de stat coordonator din MinisterulLucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
ei, la propunerea Direc
ţ
iei generale tehnice în construc
ţ
ii.
(3)
În comisia pentru specialitatea Instala
ţ
ii - Gaze naturale vor fi coopta
ţ
i
ş
i speciali
ş
ti desemna
ţ
i de MinisterulIndustriei
ş
i Resurselor.
Art. 4.
- Atestarea tehnico-profesional
ă
a speciali
ş
tilor verificatori de proiecte se face în func
ţ
ie de cerin
ţ
eleesen
ţ
iale prev
ă
zute în lege, pe domenii de construc
ţ
ii
ş
i specialit
ăţ
i de instala
ţ
ii, astfel:
Pentru construc
ţ
ii
ş
i arhitectur
ă
:
──────────────────────────────────
 A1 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii civile, industriale,agrozootehnice; energetice; telecomunica
ţ
ii; miniere; edilitare
ş
i degospod
ă
rie comunal
ă
cu structur
ă
din beton, beton armat, zid
ă
rie, lemn;A2 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii civile, industriale,agrozootehnice; energetice; telecomunica
ţ
ii; miniere; edilitare
ş
i degospod
ă
rie comunal
ă
cu structur
ă
de rezisten
ţă
din metal, lemn;A4 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii rutiere, drumuri, piste deavia
ţ
ie; poduri; tunele;A5 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii de c
ă
i ferate;A6 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii de porturi
ş
i platformemarine;A7 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate pentru construc
ţ
ii
ş
i amenaj
ă
ri hidrotehnice;A9 - Rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate la construc
ţ
ii pentru îmbun
ă
t
ăţ
iri funciare;Af - Rezisten
ţ
a
ş
i stabilitatea terenului de fundare a construc
ţ
iilor
ş
i amasivelor de p
ă
mânt;B1 - Siguran
ţ
a în exploatare pentru construc
ţ
ii civile, industriale,agrozootehnice; energetice; telecomunica
ţ
ii; miniere;B2-Siuranaînexloatareentruconstruciirutieredrumuriistede
 
avia
ţ
ie; poduri; tunele;B3 - Siguran
ţ
a în exploatare pentru construc
ţ
ii de c
ă
i ferate;B4 - Siguran
ţ
a în exploatare pentru construc
ţ
ii de porturi
ş
i platformemarine;B5 - Siguran
ţ
a în exploatare pentru construc
ţ
ii
ş
i amenaj
ă
ri hidrotehnice;B7 - Siguran
ţ
a în exploatare la construc
ţ
ii pentru îmbun
ă
t
ăţ
iri funciare;B9 - Siguran
ţ
a în exploatare la construc
ţ
ii edilitare
ş
i de gospod
ă
riecomunal
ă
;C - Siguran
ţ
a la foc în construc
ţ
ii pentru toate domeniile;D - Igiena, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
ţ
ia mediului pentrutoate domeniile;E - Izola
ţ
ie termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economia de energie în construc
ţ
ii pentrutoate domeniile;F - Protec
ţ
ie împotriva zgomotului în construc
ţ
ii pentru toate domeniile.
Pentru instala
ţ
ii:
 
──────────────────
 - pentru toate cerin
ţ
ele A, B, C, D, E, F;- pentru toate domeniile de construc
ţ
ii;- pentru specialit
ăţ
ile:Is - Instala
ţ
ii sanitare, care cuprind:• instala
ţ
ii sanitare interioare;• instala
ţ
ii exterioare de alimentare cu ap
ă
;• instala
ţ
ii exterioare de canalizare;• instala
ţ
ii de stingere a incendiilor;It - Instala
ţ
ii termice, care cuprind:• instala
ţ
ii de înc
ă
lzire;• instala
ţ
ii de ventilare;• instala
ţ
ii de climatizare
ş
i frig;• instala
ţ
ii de prevenire a incendiilor;Ig - Instala
ţ
ii de gaze, care cuprind:• instala
ţ
ii interioare de gaze naturale;• instala
ţ
ii exterioare de gaze naturale;• instala
ţ
ii de gaze lichefiate;• instala
ţ
ii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;Ie - Instala
ţ
ii electrice, care cuprind:• instala
ţ
ii electrice, inclusiv pentru curen
ţ
i slabi;• instala
ţ
ii de protec
ţ
ie la desc
ă
rc
ă
ri atmosferice;• instala
ţ
ii de automatizare
ş
i semnalizare pentru instala
ţ
ii sanitare,termice
ş
i de gaze;• instala
ţ
ii de avertizare
ş
i de prevenire a incendiilor;• instala
ţ
ii de telecomunica
ţ
ii
ş
i de transmitere a informa
ţ
iilor.
Art. 5.
-
(1)
Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau exper 
ţ
i tehnici inginerii constructori, ingineriigeologi, arhitec
ţ
ii, inginerii de instala
ţ
ii pentru construc
ţ
ii, inginerii cu specialitatea petrol
ş
i gaze
ş
i inginerii cupreg
ă
tire similar 
ă
inginerilor de instala
ţ
ii pentru construc
ţ
ii, cu experien
ţă
 
ş
i vechime în profesie, conformprevederilor prezentei reglement
ă
ri tehnice.
(2)
Inginerii constructori pot fi atesta
ţ
i pentru cerin
ţ
ele de calitate A
ş
i B, în unul sau mai multe domenii (A1- A9, Af, B1-B9), iar pentru cerin
ţ
ele C, D, E, F pot fi atesta
ţ
i în toate domeniile.
(3)
Arhitec
ţ
ii pot fi atesta
ţ
i în acelea
ş
i condi
ţ
ii ca
ş
i inginerii constructori, mai pu
ţ
in la cerin
ţ
a esen
ţ
ial
ă
A -rezisten
ţă
 
ş
i stabilitate.
(4)
Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori
ş
i arhitec
ţ
i atestarea pentru tot domeniulsau, dup
ă
caz, pentru p
ă
ţ
i din domeniu care vor fi înscrise în certificatul
ş
i în legitima
ţ
ia de atestare.
(5)
Inginerii de instala
ţ
ii
ş
i inginerii cu preg
ă
tire similar 
ă
inginerilor de instala
ţ
ii pentru construc
ţ
ii pot fi atesta
ţ
ipentru toate domeniile, la una, dou
ă
sau la toate specialit
ăţ
ile pentru cerin
ţ
ele A, B, C, D, E, F.
(6)
Inginerii geologi pot fi atesta
ţ
i numai pentru cerin
ţ
a de calitate Af în toate domeniile.
Art. 6.
-
(1)
Pentru cerin
ţ
a de calitate C candida
ţ
ii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentruconstruc
ţ
ii în toate domeniile, iar pentru instala
ţ
ii, în toate specialit
ăţ
ile.
(2)
Candida
ţ
ii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerin
ţ
a de calitate C pentru instala
ţ
ii sauansamblu (construc
ţ
ii + instala
ţ
ii).
(3)
Inginerii
ş
i arhitec
ţ
ii care au avut func
ţ
ia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii
ş
i stingeriiincendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atesta
ţ
i pentru cerin
ţ
a decalitate C, dac
ă
îndeplinesc urm
ă
toarele condi
ţ
ii:
a)
pentru verificator de proiecte - vechimea în func
ţ
ie de minimum 8 ani;
b)
pentru expert tehnic - vechimea în func
ţ
ie de minimum 14 ani.
(4)
Candida
ţ
ii men
ţ
iona
ţ
i la alin. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din parteaInspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->