Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A társadalmi egyeztetés - a jogszabályokban való társadalmi egyeztetésről való részvételről

A társadalmi egyeztetés - a jogszabályokban való társadalmi egyeztetésről való részvételről

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Madarász Csaba
A társadalmi egyeztetés a magyar jog szerint
A társadalmi egyeztetés a magyar jog szerint

More info:

Published by: Madarász Csaba on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY
A
T/1382. szám
ú
törvényjavasla
t
a jogszabályok el
ő
készítésében való társadalmi részvételr
ő
l
El
ő
adó
:
dr. Navracsics Tibo
r
közigazgatási és igazságügy
i
miniszte
r
Budapest, 2010
. október
 
2010
. évi
..
. törvén
y
a jogszabályok el
ő
készítésében való társadalmi részvételr
ő
l
Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátás
a
során együttm
ű
ködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak el
ő
mozdítása érdekében, hog
y
a jó kormányzás keretében
a
társadalom legszélesebb rétegei
kapcsolódhassanak
be
a
jogszabályok
el
ő
készítésébe, el
ő
segítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldal
ú
megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok min
ő
ségének és végrehajthatóságának javítását
,
amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnye
l
összhangban az Országgy
ű
lés a következ
ő
törvényt alkotja
:
L FEJEZE
T
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE
K
1
. A törvény hatály
a
1
. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által el
ő
készített jogszabálytervezetek természete
s
személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történ
ő
véleményezésére terjed ki (a
továbbiakban
:
társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterje
d
a miniszterek által el
ő
készítettjogszabálytervezetek
megalapozását szolgáló szabályozás
i
koncepciókra is (a továbbiakban
: koncepció)
.
(2)
E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjog
i
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetés
i
jogosultságokat
.
(3)
E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet,
amegel
ő
z
ő
védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmán
y
szerint kiadható jogszabályok el
ő
készítésére
.
2
. Alapelve
k
2
. (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban
a
vélemények lehet
ő
legszélesebb köre jelenjen meg
.
(2)
A jogszabályok el
ő
készítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azo
k
minél teljesebb kör
ű
nyilvánosságát
.
(3)
A társadalmi egyeztetés során az abban részt vev
ő
k kölcsönösen együttm
ű
ködve kötelese
k
eljárni
.
i
 
II
FEJEZE
T
A JOGALKOTÁS TERVEZÉS
E
3
. A Kormány jogalkotási terv
e
3.
§ A Kormány
jogalkotási
tervét a nemzetközi
kötelezettségvállalásokra,
az Európai Unió
s
kötelezettségekkel való összhang megteremtésére vonatkozó követelményekre, a
z
Országgy
ű
lés és az Alkotmánybíróság döntéseire, valamint a kormányprogram célkitfizéseír
e
figyelemmel, a felel
ő
sök megjelölésével —, félévente az Országgy
ű
lés rendes ülésszakaiho
z
igazodóan, határozattal állapítja meg
.
4
. A miniszter jogalkotási tájékoztatój
a
4.
§ A jogszabály el
ő
készítéséért felel
ő
s miniszter közzéteszi az erre kijelölt honlapon (
a
továbbiakban
: honlap) a Kormány jogalkotási tervezési id
ő
szakára vonatkozó jogalkotás
i
tájékoztatóját
. A jogszabály el
ő
készítéséért felel
ő
s miniszter jogalkotási tájékoztatój
a
tartalmazza az általa el
ő
készítend
ő
jogszabálytervezetek
címét, a szabályozás rövid tartalm
i
összefoglalását és a
jogszabálytervezet
közzétételének tervezett id
ő
pontját
. A közzétet
t
miniszteri jogalkotási
tájékoztatóka közzétételt
ő
l számított egy évig nem távolíthatók el
ahonlapról
.
III
. FEJEZE
T
A TÁRSADALMI EGYEZTES
5
. A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályo
k
5
.
§ (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani
a)
a törvények
,b)
a kormányrendeletek
,
c)a miniszteri rendeletek tervezeteit
,
azok indokolásával együtt (a
továbbiakban
együtt: tervezet)
.
(2)A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megel
ő
z
ő
en a jogszabály el
ő
készítéséér
tfelel
ő
s miniszter döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a terveze
t
koncepcióját is
.
(3)
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátan
i
a)
a fizetési kötelezettségekr
ő
l
,
b)
az állami támogatásokról
,
c)
a költségvetésr
ő
l, a költségvetés végrehajtásáról
,
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->