Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جريدة أراكان نيوز العدد 12

جريدة أراكان نيوز العدد 12

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: أبومهيوب أكيابي on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

 
 
KKKK ªğ ªğ ªğ ªğKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ę  ª ę  ª ę  ª ę  ªKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKWWWW        KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKK      Ħ  Ħ ĦĦ  Ħ ĦĦ  Ħ ĦĦ  Ħ ĦKKKKKKKKKKKKKKKK         
 
    
 
    
 
                     KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKĦ    Ħ    Ħ    Ħ    KKKKKKKKKKKK
KKKKĦ Ħ Ħ Ħ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
       
 
    
KKKK    WWWW  ĩ  ĩ  ĩ  ĩĦ  
 
  Ħ  Ħ  
 
  Ħ  Ħ  
 
  Ħ  Ħ  
 
  Ħ  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK    WWWW            KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKĦĦĦĦWWWW  ğª  ğª  ğª  ğªKKKKKKKKKKKK
KKKK
@@@@
Ħ Ħğ Ħ Ħğ Ħ Ħğ Ħ Ħğ 
KKKK Ù   Ù   Ù   Ù  ĦĦĦĦ    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 
†‡ÈÛa@a‰ç@Z
 
S
T@ @
T
@ @
U
V@ @W@ @
WX@@ @
 
X@ @
@ @
YQP
@ @
@ @
QQ@ @QQ@ @QR
åÇ@Š‡—m@òîÇìjc@òîãëØÛg@ñ‡í‹u
@bîväçë‹Ûa@åßb›m@òàÄäß@bߊìi@æb×aŠc
@ @
@†‡ÈÛaIQRH@IQ@
@X@÷ĐËcLRPQRâH@ @
@ @
 ‹í‹znÛa@÷îöŠë@ñŠa†⁄a@÷ܪ@÷îöŠ@ @‡¼c@ïÜÇ@÷ãìí@‡à«@Šìn×@‡Ûa
@ @
 ‹í‹znÛa@‹í‡ß@ @ ‹çbìic@áîy‹Ûa@‡jÇ@ @
 
pýa‹¾aZ@ @ïãëØÛ⁄a@‹í‹znÛa@‡í‹iZ@ @
yarakani@yahoo.co.ukarakannews@yahoo.com 
  Ħ  Ù ğ  Ġ Ù¯ úW   Ħ   úğ ğ ªĚ ğ      ĩ K    Ħ F
Zowthay
EĦªğ 
USDP
  FE Ġ ¯Wī    ª F
NLD
E     Ù         ī  Ħ   ğ ªÕ     
USDP
       Ġ  Ø  WFE ħ   ī K FE Ù  Ģ        K FEªĦ     Ġ    Ú ĨW F
Mathidathwe
E  Ħ Ħ ª FÚ Ħ   F
Arakan Post
E
Ú  WĠ   KE  ª Ù Ù    Ħ   Ø   Ħ  Ħĥ Ħ        ĦĦKĦ Ħ    Ø    K
@@@@@@@@@@@@@@@
 
@µàÜ¾a@‡š@ñ†big@l‹y@À@òßìبa@ádž@åÇ@Õöbqëë@Ýöü†bߊìi@ @
 
G
 Ğ Ğ Ğ Ğ
WWWW
”í†ýÌäi@LÒbäØîm@L@ïÓìÔy@Á’bãë@ïßýÇg@
 
 
Ĩ ħ ī          K     Ħ Wħ      ħ   Ø    Ħ     K  ğ    ×Ġ Í   Wª ª ÍK>Ù   úÍ    ğ  ¯  K>  Ħ          Ù         K×   ×  Ú      W     Ħ ú      Ħ Ħ {      ħ ÙK×Ğ     ğ    Ħ Ħ   ęĦ   ªĦ  Ħ Ę  Ûħ ħ       Ħ   Ħ Ó ú Ĝ    ĦĞ    Ħ{ª  ħ  KW
 ËĞ   ĦÙ   Ø   ğ   Ħ ¯ğ ħÙ  Ë         ħK
   Ħ   Ø ğF
King draggingOperation
EĦ      ª      { Ì  Ó  ħ Ë Í ħ ÙÙ   K
Ġ  Ħ    WË     ĦÙ Ħ ËK WF
SLORC
E    FE ªÌ  ú  Ĩ Ú Ù Ú Ħ {ĦKG GGG    GGGGGGGG
 
 
       LLLLLLLLLLLLKKKK
            W  Í ¯   Ħ   ª   ªğ  K  Ħ     ğ  Í K  ġĦ ġ Ĩ  Ħ ËĦ   ĦÚ   × K Ğ ×WĦ  Ĩ Ħ             Ë  Ù      ğ Ħ Ù ęĦ ËĞ  K    Ħ Ħ ª Ĩ   Ħ Ħ     Ħ  ÚĦKú Ħ ğ Ò  Í Ħ  ğ  ?WÍ  × Ħ   K?  Ħ Ĩ Ë ğKK   ?W Ğ ×    ğ Ģ Í Ħ K?   ÚĜ  Ħ  ĦK     ªK  ğ ğ    Ħª K  Ħ ¯Ú    ĦÍ Ò  Ħ  ğĘĦ  ğ úK
æb×aŠc@À@‡í‡u@åß@ò¢‰¾aë@ñ†big@l‹y@Šbã@ÝÈn“í
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->