Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
35965062-yenilenebilir-enerji

35965062-yenilenebilir-enerji

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by karmaşık

More info:

Published by: karmaşık on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 
ı
 
62Avrupa'n
ı
n toplam enerji ihtiyac
ı
n
ı
n % 50’si ithal petrolle kar 
ş
ı
lanmaktad
ı
r.Önümüzdeki 20-30 y
ı
l içinde bu ba
ğ
ı
ml
ı
l
ı
ğ
ı
n %70 oranla
ı
na ç
ı
kaca
ğ
ı
 
ş
ünüldü
ğ
ünde, yenilenebilir enerji kaynaklara yap
ı
lacak yat
ı
ı
mlar 
ı
n öneminiartmaktad
ı
r Bu anlamda Avrupa’da rüzgâr 
ı
n kullan
ı
m
ı
n
ı
n artmas
ı
kaç
ı
n
ı
lmazgörünmektedir.2000 y
ı
l
ı
ndan beri AB rüzgâr enerji kapasitesi % 150’den fazla artmaktad
ı
r.Beyaz Bildiri’deki yenilenebilir enerjilerle ilgili 2010 y
ı
l
ı
için öngörülen 40.000MW’l
ı
k hedef, be
ş
y
ı
l önce gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir. 2005 y
ı
l
ı
nda 40.455 MW rüzgâr kurulu güç kapasitesinden 82 TWh enerji üretilmi
ş
tir. Rüzgârdaki bu mükemmel performans, endüstrinin 2010’daki hedefini 75.000 MW olarak yenilemesinisa
ğ
lam
ı
ş
t
ı
r. Bu gücün, yakla
ş
ı
k 160 TWh enerji sa
ğ
layaca
ğ
ı
öngörülmekte olup, bu enerji, 2010 y
ı
l
ı
ndaki Avrupa elektrik ihtiyac
ı
n
ı
n % 4-6’s
ı
n
ı
kar 
ş
ı
layacakt
ı
r.2005 y
ı
l
ı
nda rüzgârdan üretilen elektrik enerjisi AB toplam elektrik tüketiminin% 2,6’s
ı
n
ı
kar 
ş
ı
lamaktad
ı
36
. 2005 y
ı
l
ı
nda AB-27’de YEK üretilen elektrik enerjisi ise yakla
ş
ı
k 440 TWh olup, bu miktar toplam elektrik üretiminin %15’ine kar 
ş
ı
l
ı
k gelmektedir.Avrupa rüzgâr endüstrisi dünya piyasas
ı
ndaki geli
ş
me ile büyümesinisürdürmektedir. Geli
ş
en ihracat oranlar 
ı
ile Alman ve
İ
spanya sanayicilerininkendi iç piyasalar 
ı
na ba
ğ
ı
ml
ı
l
ı
klar 
ı
gün geçtikçe azalmaktad
ı
r.
İ
hracat sayesindeDanimarka 20.000 ki
ş
iye istihdam yaratmay
ı
ba
ş
arm
ı
ş
t
ı
r. Alman Rüzgâr EnerjiBirli
ğ
i’ne göre, Alman rüzgâr endüstrisi 2005 y
ı
l
ı
nda 5,03 milyon euro ciroyapm
ı
ş
t
ı
r. Bu rakam
ı
n yar 
ı
s
ı
(2,51 milyon euro) ihracat geliridir.
İ
stihdamda dadurum ayn
ı
d
ı
r. Alman rüzgâr endüstrisinin yaratt
ı
ğ
ı
63.800 ki
ş
ilik istihdam
ı
nyar 
ı
s
ı
ihracattan dolay
ı
d
ı
r.Rüzgâr türbinleri gece ve gündüz rüzgâr oldu
ğ
u sürece sürekli enerjiüretmektedirler. Rüzgâr enerjisinin di
ğ
er elektrik üretim yöntemleriyle
ı
yasland
ı
ğ
ı
nda en önemli çevresel yarar 
ı
, hava kirleticileri ve sera gaz
ı
 emisyonlar 
ı
olu
ş
turmamas
ı
d
ı
r. Günümüzde rüzgâr enerjisi, enerji üretimindeyenilenebilir kaynaklar aras
ı
nda en ucuz olan ve fosil yak 
ı
tl
ı
santrallerle en fazlarekabet edebilecek olan enerji kayna
ğ
ı
d
ı
r. Atmosfere yay
ı
lan CO
2
seviyesinin
ş
ürülmesi rüzgâr enerjisinin en önemli çevresel faydalar 
ı
ndan birisidir. 
4.3.2 Türkiye’de düzgâr enerjisi
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlas
ı
(REPA), Türkiye rüzgâr kaynaklar 
ı
n
ı
n karakteristiklerini ve da
ğ
ı
l
ı
m
ı
n
ı
belirlemek amac
ı
yla E
İ
Etaraf 
ı
ndan 2006 y
ı
l
ı
nda üretilmi
ş
tir. Bu atlasta verilen detayl
ı
rüzgâr kayna
ğ
ı
 haritalar 
ı
ve di
ğ
er bilgiler rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine aday bölgelerin belirlenmesinde kullan
ı
labilecek bir altyap
ı
sa
ğ
lamaktad
ı
r.
36
Communication from the Commission and the European Parliament, Brusells,10.01.2007 COM (2006) 849 Final
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 
ı
 
63Y
ı
ll
ı
k ortalama de
ğ
erler esas al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda, Türkiye’nin en iyi rüzgâr kayna
ğ
ı
 alanlar 
ı
ı
y
ı
 
ş
eritleri, yüksek bay
ı
rlar ve da
ğ
lar 
ı
n tepesinde ya da aç
ı
k alanlar 
ı
nyak 
ı
n
ı
nda bulunmaktad
ı
r. Aç
ı
k alan yak 
ı
nlar 
ı
ndaki en
ş
iddetli y
ı
ll
ı
k ortalamarüzgâr h
ı
zlar 
ı
Türkiye’nin bat
ı
ı
y
ı
lar 
ı
boyunca, Marmara Denizi çevresinde veAntakya yak 
ı
n
ı
nda küçük bir bölgede meydana gelmektedir. Orta
ş
iddettekirüzgâr h
ı
z
ı
na sahip geni
ş
bölgeler ve rüzgâr gücü yo
ğ
unlu
ğ
u Türkiye’nin ortakesimleri boyunca mevcuttur. Mevsimlik ortalama de
ğ
erlere göre ise Türkiyeçap
ı
nda rüzgâr kayna
ğ
ı
karma
ş
ı
k topografyaya ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Birçok yerde, özelliklesahil boyunca ve do
ğ
udaki da
ğ
larda k 
ı
ş
lar 
ı
daha güçlü rüzgâr h
ı
zlar 
ı
 görülmektedir. Türkiye’nin orta kesimleri boyunca ço
ğ
u yerde rüzgâr h
ı
z
ı
 de
ğ
erleri mevsimden mevsime nispeten sabittir. Ayl
ı
k ortalama de
ğ
erlere göreise Türkiye’nin bat
ı
sahil bölgesi yan
ı
nda Marmara Denizi’ni çevreleyen bölgede
ı
ş
mevsimi süresince en
ş
iddetli rüzgâr h
ı
z
ı
na sahiptir. Rüzgâr h
ı
z
ı
 haritalar 
ı
asgari de
ğ
erleri haziran ay
ı
süresince gösterir. Rüzgâr h
ı
zlar 
ı
eylül veekimde artmaya ba
ş
lar ve bölgedeki azami de
ğ
erler ocak ve
ş
ubat aylar 
ı
ndameydana gelir. Antakya yak 
ı
n
ı
ndaki güçlü rüzgâr kayna
ğ
ı
n
ı
n da en kuvvetlizaman
ı
ı
ş
aylar 
ı
nda, özellikle kas
ı
mdan
ş
ubata kadar olan zamand
ı
r. Bu bölgedeki rüzgâr h
ı
zlar 
ı
 
İ
lkbahar ve Sonbaharda azalma e
ğ
ilimi gösterirken yazaylar 
ı
nda biraz daha yüksek de
ğ
erlere sahip olurlar. Türkiye’nin do
ğ
usundakida
ğ
l
ı
k bölgelerdeki rüzgâr h
ı
zlar 
ı
 
ş
ubat ay
ı
nda zirveye ula
ş
ı
rken kas
ı
m’danMart’a kadar nispeten yüksek de
ğ
erler mevcuttur 
37
.
 Ş 
ekil 2 :
Türkiye Rüzgar Atlas
ı
(E 
 İ 
 E)
37
Dr. Yüksel Malkoç, Türkiye Rüzgar Enerjisi
İ
htiyac
ı
n
ı
n Kar 
ş
ı
lanmas
ı
nda Rüzgar Enerjisinin Yeri, IV.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 
ı
Sempozyumu, 23-24 Kas
ı
m 2007 Kayseri
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 
ı
 
64
Tablo 34:
Türkiye -
 İ 
 yi-S 
ı
rad 
ı
 ş
ı
Aras
ı
Rüzgar Kayna
 ğ 
ı
50m
38
 
Rüzgar KaynakDerecesiRüzgar S
ı
n
ı
ı
 50 m’deRüzgar Gücü Yo
ğ
.(W/m
2
)50 m’deRüzgar H
ı
z
ı
(m/s)ToplamAlan(km
2
)Rüzgarl
ı
 Arazi YüzdesiToplamKuruluGüç (MW)Orta
3 300-400 6.5-7.0 16 781.392.27 83 906
İ
yi
4 400 500 7.0-7.5 5 851.870.79 29 259.36
Harika
5 500 600 7.5-8.0 2 598.860.35 12 994.32
Mükemmel
6 600 800 8.0- 9.0 1 079.980.15 5 399.92
S
ı
rad
ı
ş
ı
 
7 > 800 > 9.0 39.170.01 195.84
Toplam
26 351.283.57 131 756.40
Türkiye rüzgâr enerji potansiyeli, belirlenmi
ş
kriterlerin
ı
ş
ı
ğ
ı
nda rüzgâr s
ı
n
ı
ı
iyiile s
ı
ra d
ı
ş
ı
aras
ı
nda 47,849.44 MW olarak belirlenmi
ş
tir. Bu araziler Türkiyetoplam
ı
n
ı
n %1.30’una denk gelmektedir. Orta ile s
ı
ra d
ı
ş
ı
aras
ı
rüzgâr s
ı
n
ı
ı
naait rüzgârl
ı
arazilere bak 
ı
ld
ı
ğ
ı
nda ise 131,756.40 MW’l
ı
k rüzgâr enerjisi potansiyelini bulundu
ğ
u ve toplam rüzgârl
ı
arazinin alan
ı
n
ı
n ise Türkiye’nin% 3.57’si oldu
ğ
u görülmü
ş
tür.Türkiye, Avrupa’da rüzgâr enerjisi potansiyeli bak 
ı
m
ı
ndan en zengin ülkelerden birisidir.
 
Üç taraf 
ı
denizlerle çevrili olan ve yakla
ş
ı
k 3500 km k 
ı
y
ı
 
ş
eridi olanTürkiye’de özellikle Marmara k 
ı
y
ı
 
ş
eridi ve Ege k 
ı
y
ı
 
ş
eridi ile sürekli ve düzenlirüzgâr almaktad
ı
r. Bu bölgelerden ba
ş
lamak üzere h
ı
zla rüzgâr enerjisiyat
ı
ı
mlar 
ı
na ba
ş
lanmal
ı
d
ı
r.Türkiye’de rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi konusunda kullan
ı
lan ilk sistem,1985 y
ı
l
ı
nda Danimarka’dan ithal edilip
İ
zmir-Çe
ş
me Alt
ı
nyunus Turistik tesislerinde kurulan 55/11 kW gücündeki rüzgâr türbinidir. Bu türbinin göbek yüksekli
ğ
i 24,5 m, pervane çap
ı
14 m nominal güce 12 m/s’lik rüzgâr h
ı
z
ı
naeri
ş
mektedir. Çe
ş
me
ş
artlar 
ı
nda üç kanatl
ı
yatay eksenli bu türbinden üretilenelektrik enerjisi y
ı
lda ortalama 100.000 kWh elektrik enerjisi üretmekte olup bumiktar tesis elektrik ihtiyac
ı
n
ı
n % 4’üdür.Türkiye’de 2007 y
ı
l
ı
sonu itibar 
ı
yla 146.25 MW rüzgâr santrali
ş
ebekeye ba
ğ
l
ı
 olarak enerji üretmektedir. Bunlar 
ı
n yan
ı
s
ı
ra in
ş
aat
ı
süren 276.9 MW ve tedarik anla
ş
mas
ı
yap
ı
lan 579.7 MW rüzgâr santrali mevcuttur (Tablo 35 /Grafik 21-22/
Ş
ekil 3). Elektrik Piyasas
ı
Düzenleme Kurumu taraf 
ı
ndan bugüne kadar toplamkurulu gücü 2126 MW olan 58 adet rüzgâr santraline lisans verilmi
ş
, toplamkurulu gücü 533 MW olan 13 adet santralin lisans
ı
ise sona erdirilmi
ş
tir. 1Kas
ı
m 2007 tarihinde, yaln
ı
zca tek bir gün süreyle kabul edilen, 78000 MW büyüklü
ğ
ündeki rüzgâr santral lisans ba
ş
vurular 
ı
ile inceleme vede
ğ
erlendirmede olan rüzgar projeleri toplam gücü 84674 MW’a ula
ş
m
ı
ş
t
ı
(Tablo 36/ Grafik 23).
38
Dr. Yüksel Malkoç, Türkiye Rüzgar Enerjisi
İ
htiyac
ı
n
ı
n Kar 
ş
ı
lanmas
ı
nda Rüzgar Enerjisinin Yeri, IV.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 
ı
Sempozyumu, 23-24 Kas
ı
m 2007 Kayseri
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->