Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Documento do Governo português ao FMI : Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding

Documento do Governo português ao FMI : Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding

Ratings: (0)|Views: 2,621|Likes:
Published by Duarte levy
Documento do Governo português ao FMI : Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
Documento do Governo português ao FMI : Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: Duarte levy on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 
^
LPXYDAC
6
 
C
IXXIP LE
K
1XI1X
 
Ckz`lm# Ljxl`ip 18# 0>10
 
Oz- Jbpkzxkmi CadaphiOamadkmd Hkpijxlp Kmxipmaxklmac Olmixap{ EymhTazbkmdxlm# HJ 0>8:1Hiap Oz- Cadaphi61-
 
Xbi axxajbih Oiolpamhyo le Ijlmlokj amh Ekmamjkac ^lckjkiz OIE^+ hizjpk`iz xbi ~pldpizz oahi km pijimx olmxbz xltaphz xbi l`fijxkuiz cakh lyx km lyp ~pldpao zy~~lpxih `{xbi Irximhih Appamdioimx- Kx aczl y~haxiz ~piuklyz OIE^z amh bkdbckdbxz xbi ~lckj{ zxi~z xl `i xagim km xbi olmxbz abiah-0-
 
Tbkci ti pioakm zxplmdc{ jlookxxih xl xbi ~pldpao‛z ~lckjkiz amh l`fijxkuiz# xbijbaccimdkmd hloizxkj amh irxipmac imukplmoimx kz tikdbkmd lm ~pldpao ~ipelpoamji- Xbiekzjac lyxcllg baz hixipklpaxih jlmzkhipa`c{# piecijxkmd oakmc{ xbi ko~ajx le xbi ijlmlokjpi`acamjkmd lm xar `aziz amh piuimyi ~ipelpoamji zii ~apadpa~bz 1 amh : le xbi OIE^+-Acxblydb z~imhkmd baz `iim xkdbxip xbam imukzadih km xbi ~pldpao# a capdi ekzjac da~ baz mltioipdih amh xbi kmkxkac ~pldpao xapdixz api ml clmdip ajbkiua`ci- Az a pizycx‘amh km z~kxi le baukmd oix xbi imh/Fymi qyapxipc{ ~ipelpoamji jpkxipka lm xbi dimipac dluipmoimx jazbhiekjkx amh hi`x‘ti izxkoaxi xbax xbi imh/Zi~xio`ip xapdix lm xbi dimipac dluipmoimx jazbhiekjkx baz `iim okzzih zii Xa`ci 1+-:-
 
Ti baui zxapxih xl zixxci xbi zxljg le irkzxkmd hloizxkj appiapz amh baui ahuamjih xbiko~cioimxaxklm le xbi mit jlookxoimx jlmxplc z{zxioz- Miuipxbicizz# xbi ymhipc{kmd appiap  ~lzkxklm baz jlmxkmyih xl hixipklpaxi‘acxblydb tkxb zoaccip kmjpiaziz km pijimx olmxbz#pizycxkmd km eypxbip `piajbiz le xbi picaxih kmhkjaxkui xapdix ymhip xbi ~pldpao- Xbil~ipaxklmac pizxpyjxypkmd le ZLIz kz `ikmd zyjjizzeycc{ ko~cioimxih amh ti api azzizzkmdl~xklmz xl zxpimdxbim xbikp clmd/xipo ekmamjkac uka`kckx{- Lyp ~lckj{ ieelpxz xl ~pizipuiekmamjkac zxa`kckx{ baui jlmxkmyih# amh eypxbip zxi~z baui `iim xagim xl ~plolxijlo~ixkxkuimizz# dpltxb# amh io~cl{oimx- Acc xbi zxpyjxypac `imjboapgz elp xbi ekexb piukittipi oix-8-
 
Tbkci xbi ~pldpao zxpaxid{ pioakmz a~~pl~pkaxi# a pijack`paxklm le xbi ekzjac ~axb kzmiihih ax xbkz hkeekjycx fymjxypi xl aulkh ko~lzkmd xll capdi a zljkac amh lyx~yx jlzx ziiOIE^ ~apadpa~b 9+- Ahhkxklmac jlppijxkui oiazypiz tkcc `i ko~cioimxih xbkz {iap xl ckokxxbi hiekjkx xl 9 ~ipjimx le DH^ km 0>10- Xbi 0>1: @yhdix tkcc ako ax a hiekjkx le 8-9 ~ipjimxle DH^ amh tkcc `i ymhip~kmmih `{ ~ipoamimx oiazypiz hizkdmih xl ckokx xbi ko~ajx le ekzjac jlmzlckhaxklm lm dpltxb amh xbi ~llpizx zidoimxz le xbi ~l~ycaxklm- Ti apiko~cioimxkmd xbi mit cat lm jlookxoimx jlmxplc km lphip xl aulkh eypxbip ajjyoycaxklm le hloizxkj appiapz- Z~ijkac axximxklm kz `ikmd dkuim xl cljac dluipmoimxz amh xbi biacxb zijxlp tbipi xbi oakm jbaccimdiz api jlmjimxpaxih-
 
09-
 
Xbi ajbkiuioimx le am lphipc{ hiciuipadkmd le xbi ijlmlo{ pioakmz a gi{ l`fijxkuiymhip lyp ~pldpao amh ti api hiuicl~kmd acxipmaxkui l~xklmz xl eajkckxaxi jpihkx xl ~plhyjxkuiekpoz# km ~apxkjycap ZOIz# `{ elzxipkmd xbi hkuipzkekjaxklm le ekmamjkmd acxipmaxkuiz- Xbi `amg ja~kxac aydoimxaxklm iripjkzi hyi `{ Fymi 0>10 baz `iim zyjjizzeycc{ jlo~cixih amh ti tkccjlmxkmyi xl jclzic{ olmkxlp jlo~ckamji tkxb ja~kxac piqykpioimxz amh xagi ~plo~x amha~~pl~pkaxi ajxklmz ke miihih-5-
 
Ti api ko~cioimxkmd xbi hii~ zxpyjxypac pielpoz acpiah{ jlookxxih xl ymhip xbi ~pldpao# amh ti tkcc kmximzke{ ieelpxz km apiaz tkxb bkdb ~lximxkac xl jpiaxi fl`z- Elp xbi ekexbpiukit# ti ~pizimx a mit kmkxkaxkui xl zy`zxamxkacc{ zxpiaockmi ckjimzkmd piqykpioimxz amh ~pljihypiz xl jpiaxi a `yzkmizz/epkimhc{ imukplmoimx xbax zblych bic~ z~yp mit kmuizxoimxamh pickiui xbi biau{ pidycaxlp{ `yphim lm zoacc amh oihkyo ekpoz- @ykchkmd lm xbi dllhpizycxz acpiah{ zijypih km lyp ~pkuaxkvaxklm ~pldpao# ti tkcc `plahim kxz zjl~i# piciazkmdolpi pizlypjiz xl xbi ~pkuaxi zijxlp-4-
 
Lm xbi `azkz le xbi zxpimdxb le xbi ~lckjkiz hiekmih km xbkz cixxip# amh km ckdbx le lyp  ~ipelpoamji ymhip xbi ~pldpao# kmjcyhkmd xbi jlppijxkui oiazypiz acpiah{ xagim az a ~pklp ajxklm elp xbkz piukit# ti piqyizx xbi jlo~cixklm le xbi ekexb piukit ymhip xbi IrximhihAppamdioimx# xbi zkrxb ~ypjbazi ymhip xbi appamdioimx km xbi aolymx le ZHP 1#09; okccklm#az ticc az a takuip le mlml`zipuamji le xbi imh/Zi~xio`ip jazb hiekjkx ~ipelpoamjijpkxipklm amh a takuip le a~~ckja`kckx{ le imh/Zi~xio`ip hi`x ~ipelpoamji jpkxipklm-2-
 
Ti pioakm jlmekhimx xbax xbi ~lckjkiz hizjpk`ih km xbi jyppimx amh ~piuklyz OIE^zapi ahiqyaxi xl ajbkiui xbi l`fijxkuiz ymhip xbi ~pldpao- Ti zxamh piah{ xl xagi ahhkxklmacoiazypiz zblych xbi{ `i miihih xl oiix xbi l`fijxkuiz le xbi ijlmlokj ~pldpao amh tkccjlmzycx tkxb xbi KOE# xbi Iypl~iam Jlookzzklm# amh xbi IJ@# km ahuamji le am{ mijizzap{piukzklmz xl xbi ~lckjkiz jlmxakmih km xbkz cixxip amh axxajbih Oiolpamhyo-;-
 
Xbkz cixxip kz jl~kih xl Oizzpz- Fymjgip# Pibm# amh Hpadbk-Zkmjipic{ {lypz#,z, ,z, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Uïxlp Daz~ap Japclz ha Zkcua JlzxaOkmkzxip le Zxaxi amh Ekmamji Dluipmlp le xbi @amjl hi ^lpxydacAxxajboimxz6 1- Oiolpamhyo le Ijlmlokj amh Ekmamjkac ^lckjkiz OIE^+0- Xijbmkjac Oiolpamhyo le Ymhipzxamhkmd XOY+
 
:
^
LPXYDAC
6
 
O
IOLPA1HYO LE
I
JL1LOKJ A1H
E
K1A1JKAC
^
LCKJKIZ
 
Ljxl`ip 18# 0>10
K- O
AJPLIJL1LOKJ
L
YXCLLG 
 
1-
DH^ dpltxb amh kmecaxklm elp xbi {iap az a tblci api ir~ijxih xl pioakm km ckmitkxb xbi ~pldpao epaoitlpg-
Km xbi
 
zijlmh qyapxip le 0>10# piac DH^ jlmxpajxih `{1-0 ~ipjimx luip xbi ~piuklyz qyapxip# tkxb a zxplmd jlmxpk`yxklm le mix ir~lpxz leezixxkmd xbihixipklpaxklm km hloizxkj hioamh- Olpi pijimxc{# jlmekhimji kmhkjaxlpz baui `iim zxiah{#ac`ikx ax bkzxlpkjacc{ clt ciuicz# amh ca`lp oapgix ahfyzxoimx baz jlmxkmyih- Lyx~yx kzir~ijxih xl jlmxpajx `{ : ~ipjimx km 0>10- Hiz~kxi tiagip hloizxkj hioamh amh eacckmd ymkxca`lp jlzx# biahckmi jlmzyoip ~pkji kmecaxklm kz ir~ijxih xl auipadi 0½ ~ipjimx km 0>10#oakmc{ piecijxkmd xbi pioakmkmd ieeijxz le xbi xar oiazypiz km xbi jlmxirx le xbi ekzjacjlmzlckhaxklm ieelpx-0-
Irxipmac ahfyzxoimx kz ~pljiihkmd pa~khc{-
Xbi jyppimx ajjlymx hiekjkx bazko~pluih `{ ekui ~ipjimxadi ~lkmxz le DH^ luip xbi ~azx {iap# amh mkmi ~lkmxz eplo xbixplydb km caxi 0>>2# tkxb ir~lpxz oagkmd xbi capdizx jlmxpk`yxklm xl xbi ko~pluioimx-Zyzxakmih ahfyzxoimx tkcc `i miihih xl pihyji ^lpxydac‛z uip{ capdi mix irxipmac hi`xz-Hiz~kxi xbi tiagimkmd irxipmac imukplmoimx# dpltkmd ir~lpxz xl mlm iypl apia xpahi ~apxmipztkxb `ixxip dpltxb ~plz~ijxz luip xbi mirx {iap tkcc bic~ oakmxakm zloi oloimxyo- Luip xbi oihkyo/xipo# ti api jlookxxih xl imzypkmd xbi zyzxakma`kckx{ le xbi zxplmd ~ipelpoamjixl haxi xbplydb a pielpo ~pldpao xbax eajkckxaxiz xbi ahfyzxoimx le picaxkui ~pkjiz ajplzz lyp ijlmlo{# ima`ckmd lyp ekpoz xl `ijloi olpi jlo~ixkxkui# dplt amh jpiaxi io~cl{oimx-
KK- A
HUA1JK1D
E
KZJAC
A
HFYZXOI1X
 
:-
Xbi hltmzkhi pkzgz xl piuimyi jlccijxklmz bkdbckdbxih ax xbi xkoi le xbi ElypxbPiukit baui eycc{ oaxipkackvih-
Xbizi hiuicl~oimxz baui `ijloi ~apxkjycapc{ a~~apimxzkmji Oa{# aexip tiag ~ipelpoamji ymhip xbi qyapxipc{ UAX pidkoi `ijaoi ukzk`ci amhxbi 0>11 ekmac xar pixypmz ~pluih hkza~~lkmxkmd- Zkdmkekjamx xar amh zljkac jlmxpk`yxklmzpiuimyi hiukaxklmz‘le a`lyx 0 ~ipjimx le DH^ jlo~apih xl xbi zy~~cioimxap{ `yhdix‘ baui mlt ioipdih# piecijxkmd xbi elccltkmd eajxlpz6
r
 
Jbamdiz km xbi oajplijlmlokj imukplmoimx 
- Xbi eazxip/xbam/ir~ijxih pi`acamjkmd le dpltxb ata{ eplo hloizxkj hioamh amh ko~lpxz# olpi kmximzi ca`lp zbihhkmd# amhxbi cltip ~pkjiz amh tadiz baui tikdbih lm xar amh zljkac zijypkx{ jlmxpk`yxklm `aziz amh pijik~xz# amh xbi ir/~lzx {kich le xbi uapklyz xar oiazypiz-
r
 
Ymeaulpa`ci jlo~lzkxklm ieeijxz-
Xbi zqyiivi km kmjloiz baz ~plo~xih a pi/accljaxklm xltaph cltip xar `pajgixz amh xkcxih jlmzyo~xklm km eaulp le cizz xar/{kichkmd dllhz-

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carla Ferreira liked this
Bruno Gomes liked this
Luis Santos liked this
João Sousa liked this
vitorcastro1983 liked this
Chris Walton liked this
Daniela Maciel liked this
André Rosa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->