Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Joc Didactic Matematic

Joc Didactic Matematic

Ratings: (0)|Views: 251 |Likes:
Published by Tatiana Şova

More info:

Published by: Tatiana Şova on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
CUPRINSARGUMENT.........................................................................................................6CAP.I . Teorii despre creativitate …………………..…………..……..............101.1. Jocul didacticşi stimularea creativităţii……..…………..………..…111.2. Învăţarea matematiciişi creativitatea……………………...………...131.3. Creativitatea detip şcolar………………………………...………….131.4. Cultivarea creativităţii elevilor dinclasa I prin joc didacticmatematic…………………………………………………………….141.5.Dezvoltarea creativităţii prin joc…………………...……………….22CAP. II . Influenţa joculuididactic matematic în procesulinstructiv-educativ…………………………………………………….252.1. Jocul în relaţie cu învăţarea şidezvoltarea şcolară mică……...….….252.2. Influenţele jocului asupra dezvoltării proceselor  psihice laşcolarii mici……………………………………...…..262.3. Jocul didactic-modalitate de învăţare şi educare………………..…...292.4. Influenţele jocului didacticasupra sarcinilor învăţării…………..…..362.5. Conceptul de jocdidactic matematic..39CAP. III. Metodologiaorganizării şi desfăşurării jocului didacticmatematic.........................................................................................................423.1. Proiectarea, organizareaşi desfăşurarea joculuididacticmatematic...........................................................................................423.2. Metode şi procedee utilizate generalităţi……………………..……...443.3. Tipuri de jocuri şi modalităţi deutilizare în predareamatematicii….......................................................................................503.3.1.Jocul didactic matematic în completarea lecţiei………….....…503.3.2. Jocul didactic folosit înmunca independentă……………....….523.3.3. Jocul folosit ca teme pentruacasă……………………….....…..552 3.3.4. Jocul folosit în fixarea cunoştinţelor…………………….……..573.3.5. Jocul folosit în predare noilor cunoştinţe………………….…...593.3.6. Modalităţi de lucru laclasa I……………………………….…..603.3.7. ”Învăţăm jucându-ne la matematică”-claseleIII-IV…………...633.4. Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea joculuididactic matematic………………………………...……783.5. Strategii de realizarea jocului didactic matematic în ciclul primar…………………………………………………………..…….89CAP. IV. Studiu experimental privind stimularea elevilor din ciclul primar prin joc didacticmatematic………………………………….………………..……...994.1. Ipoteza şi obiectivelecercetării………..……………………..……...994.2. Metoda experimentală şi particularităţilefolosirii ei……………....1004.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor…………………..
 
……………1044.4. Concluzii şi propuneri…………………………………………...…109BIBLIOGRAFIE……....……………………………………………..………..113AMEXĂ……………………………………………………………………….1153 
MOTTO:„Matematica nu este o colecţie nesfârşităde rezultate expuse în succesiunea:definiţie,teoremă, demonstraţie, ci estemai degrabă un arsenal de metode,oferind totodată un limbajriguros şi înacelaşi timp flexibil pentru descrierearezultatelor cunoaşterii.”Dan Brânzei
 elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise. Nu se poate vorbi înciclul primar de existenţa unei creativităţi deosebite a gândirii şcolarului, ci mai degrabă despreformareaunor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativităţii.Copilul de vârstă şcolară mică,adoptă o atitudine creatoare, atunci când, pus în faţa unei probleme, îi restructurează datele,descoperă căile de rezolvare într-un mod personal.Dialogul viu dintre învăţător şi elevi, folosireaunui număr mare de exerciţii sub forma unor lecţii destinate special formării priceperilor şideprinderilor, utilizarea problematizării, modelării şialgoritmizării în diferite etape ale procesuluiinstruirii, solicită sistematic şi progresiv elevul.Atitudinea creatoare este favorizată de mediulşcolar, caracterizat prin atmosferă permisivă, deînţelegere, încurajare, de interes şi emulaţie.Estesuficient să menţionăm că învăţătorul, prin întrebări, poate incita gândirea elevilor ladiferite operaţii (deducţie, intuiţie, comparaţie, descoperirea de relaţii cauzale), poateantrenagândirea în diverse direcţii (gândirea convergentă, gândirea divergentă,gândirea probabilistică....).
1.4.Cultivarea creativităţii elevilor de clasa Iprin jocuri didactice matematice 
Vârsta şcolară mică este deosebit de sensibilă la cultivarea potenţialului creativ. În clasele I-IVgândirea elevilor se antrenează treptat, sistematic, prin rezolvări de exerciţii şi probleme, prinfolosirea unor activităţi matematice interesante şi distractive, prin jocuri. În acest caz estanecesar săse solicite calităţile intelectuale ale copilului, să se stimuleze inteligenţa, spiritul de
 
observaţie,creativitatea în găsirea unor soluţii.Şcoala nu este singurul loc unde copilul învaţă.Când vine la şcoală, micul şcolar are deja oanumită experienţă pe care continuă să şi-oîmbogăţească şi este de dorit să fie învăţat cum să înveţesingur şi după ce va părăsi şcoala.Învăţătorul trebuie deci, să-şi găsească locul într-un proces care îşiare propria sa dinamică şicontinuitate.Conţinuturile activităţilor matematice trebuie prezentate cu multă atenţie şiresponsabilitate, pentru a cunoaşte mult mai bine elevii clasei, pentru a-i ajuta atunci când aunevoie, stabilindu-seastfel un climat de confort pedagogic şi o bună relaţie învăţător-elev.Înclasele mici se formează noţiunile matematice de bază necesare întregii vieţi. Astfel, seformeazădeprinderi de calcul, deprinderi de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor, de măsurare, de13 aproximare etc. De aceea, am considerat că educarea creativităţii elevilor la clasa I se poaterealiza prin folosirea jocului didactic matematic. Aceasta şi pentru faptul că, o dată cu intrarea înşcoală,copilul trece de la o activitate în care predomină jocul, la activitatea de învăţare, la muncaşcolară.Proaspătul şcolar va face faţă unui adevărat asalt de cunoştinţe şi informaţii doar îmbinând jocul cuînvăţarea. Prin jocul didactic, elevul se concentrează un timp mai îndelungatasupra activităţiimatematice, se relaxează, îşi reactivează creierul, se adaptează mai uşor şi mairapid muncii şcolare.Jocul dă naştere la trăiri afective, stimulând interesul, dorinţa de a realizaceva concret, de a atinge unanumit scop.Desfăşurându-se pe baza unor reguli, jocul contribuie laintegrarea firească a elevului încolectivitate, constituie un exerciţiu de voinţă şi caracter, duce lacolaborare, întrajutorare, formeazăspiritul de investigaţie, deprinderea de a aplica spontancunoştinţele. Elevii timizi capătă încredere îneforturile lor şi mai multă siguranţă.Un principiu de bază în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare la clasa Ieste principiulalternării tipurilor de activităţi, alături de cel al individualizării predării învăţării şi principiulcooperării. Copiii de şase şi şapte ani nu trebuie să se plictisească la şcoală. Aceasta nuînseamnăcă trebuie să le dăm sarcini solicitante tot timpul şi cam aceleaşi.ci, mai degrabă, săasigurăm unechilibru între activităţile de concentrare pe sarcini instructive, cu cele de relaxare,mişcare şi, nuîn ultimul rând, pe cele de joc. Jocul are un rol important în viaţa copiilor de şase-şapteani.Copiii învaţă jucându-se. Învaţă să interacţioneze cu partenerii de joc, să comunicecu aceştia,învaţă să respecte unele reguli, învaţă să joace un rol, să facă faţă unor situaţii problematice sauconflictuale. Jocul furnizează multiple situaţii de învăţare care au o eficienţă extraordinară în termenide achiziţie a elevului. Acesta este motivul pentru care
jocul nu trebuie să lipsească dinprogramul zilnic şi săptămânal al elevilor de clasa I.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bolocan Mihaela liked this
Puiu Alexandru liked this
Geta Soca liked this
Simona Felicia liked this
Simona Felicia liked this
Puiu Alexandru liked this
Ion Amalia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->