Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Asian Journal October 26-November 1, 2012 edition

Asian Journal October 26-November 1, 2012 edition

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:
Published by ASIAN JOURNAL

More info:

Published by: ASIAN JOURNAL on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Vbhchvvhlkz zchvz hl _mtcn D`la‘z ‒nmhlo d{zhlkzz‘ t`lahloz
Mj~mdkt 47%Lmwkedkt 0#4604
 
VbhchvvhlkT`nhm@E 0>;6E%G ?%2 VE
^bk mthohl`c `ln ghtz~ @zh`l Im{tl`c hl @ekthj`
;;6 K, 2~b Z~,# Z~k, 7# L`~hml`c Jh~x# Z`l Nhkom Jm{l~x J@ [Z@ 808;6 s Vb9 708,>?>,6;22 s Gr9 708,>?>,6:?: s Ke`hc9 `zh`lim{tl`cF`mc,jme s ,`zh`lim{tl`c{z`,jme
VTZ^ Z^N[,Z, Vmz~`ok V`hnVkteh~ Lm, 46:Jb{c` Whz~`J@ 80806
Z`l Nhkom‘z ghtz~ `ln mlcx @zh`l Ghchvhlm kkacx v{dchj`~hml `ln ` e{c~h%``tn hllhlo lkzv`vkt! MlchlkNhoh~`cVthl~ Knh~hmlz ~m dkz~ zktwk xm{!
Mj~mdkt 47%Lmwkedkt 0# 4604
"Jml~hl{kn ml v`ok ;(
Zbmk hlzvkj~hml `~ L@H@ lmcmlokt e`ln`~mtx
"Jml~hl{kn ml v`ok 4(
Lmx ` vbklmeklml# z`xz Lk Zm{~b _`ckz vtkehkt
"Jml~hl{kn ml v`ok 2(
 Z~`x @w`x gtme ~bk N`ta Zhnk ,, v 06
 Z~, Vkntm J`c{lozmn# @ Xm{~b gmt @cc  Zk`zmlz ,,
 v 00
Ykl` Z{c~`l` D`d`m
Ezot, O{~hkttkyDkl E`xlhom
 Nk`chlo wh~b Jmlz~h~{%~hml`c E`ln`~kz ,, v 7 
"Jml~hl{kn ml v`ok 4(
Lk TB dhcc lm~ ` `~ktkn%nml wktzhml % C`oe`l
"Jml~hl{kn ml v`ok ;(
^bk N`ta Lhob~z mg G`~bkt E`nthn
 
 @ Bhz~mthj`c Lmwkc dx Nt, Kn O`edm`
 Hlzvhtkn dx ` ^t{k Z~mtx ,,,,
Jb`v~kt 0>9 Tkt{e Lmw`t{e
 @ j`cc jkl~kt `okl~ hl E`a`~h
:0+ Vhlmx kevcmxkkz ck`wk mta 4 xtz `g~kt bhthlo % z~{nx
"Jml~hl{kn ml v`ok 4(
 Vthjkckzz zehckz mg ~bk vmmt,
Vbm~m dx T{nx Tmkcz "T[TM Vbm%
~mot`vbx ml Gchjat,jme "b~~v9--www,fflhjat,jme-vkmvck-t{nhtmkcz- (
Dx Ehak Gth`cnk Vbhcz~`t,jme s E@LHC@# Vbhchvvhlkz#06-0?-4604 % ^bht~x%mlk vktjkl~ mg Ghchvhlm kevcmxkkz`tk chakcx~m ck`wk~bkht vc`jkzmg ke% vcmxekl~h~bhl~m xk`tzmg ok~~hlobhtkn,^bhz`z ~bk
lnhlo
e`nk dx ~bk 4604 Ocmd`c_mtagmtjk Z~{nx jmln{j~kn dx ^mktz _`~zml# ` ck`nhloocmd`c vtmgkzzhml`c zktwhjkzjmev`lx ~b`~ mggktz zmc{~hmlzhl ~bk `tk`z mg kevcmxkk dkl%
k~z# ~`ckl~ e`l`okekl~# `ln
thza `lnj`vh~`ce`l`ok%ekl~,Tk%z{c~zmg ~bkmlchlkz{twkx~b`~ `zjml%n{j~knc`z~ Gkdt{`tx `ln E`tjb ktk dx Ikzz Nh`y# VbhcZ~`t,jme s E@LHC@# Vbhchvvhlkz#06-4:-4604 % ^bk jmevtmehzktkvtmn{j~hwkbk`c~b "TB( dhcc ~b`~ ~bkBm{zk ck`nkt%zbhv vtkzkl~knc`z~ _knlkz%n`x –hz lm~ ``~ktkn%nmlwktzhml#―@cd`x Tkv, Knjkc C`oe`l# ` vthljhv`c `{~bmt mg ~bk ek`%z{tk# z`hn xkz~ktn`x,–H~‘z lm~ ` `~ktkn%nmlwktzhml, ^bk kzzkljk mg ~bkmthohl`c dhcc hz z~hcc ~bktk# kakv~ h~ hl~`j~, _k b`wk lm~ z{t%tklnktkn h~, ^bk jmevtmehzk dhcc `z i{z~e`nk emtk`jjkv~`dck ~m~bmzk mv% vmzkn ~m ~bkmthohl`c#― bkz`hn,_h~b ~bkjmljktlz mg ~bk dhcc‘z jth~hjz b`whlo dkkl`nntkzzkn# C`oe`l z`hn ~bkek`z{tk –lm klimxz hnkt z{vvmt~― `emlo Bm{zk eke%@DZ JDL Lkz s E@% LHC@# Vbhchvvhlkz ‚^t`wkc%ktz {zhlo ~bk Lhlmx @p{hlmHl~ktl`~hml`c @htvmt~ "L@H@(hcc lm cmlokt  dk tkp{htkn ~mtkemwk ~bkht zbmkz gmt hl%zvkj~hml {vmlnkv`t~{tk,E`imt Okl%kt`c Imzk @lokcBmlt`nm# okl%kt`c e`l`okt mg ~bk E`lhc` Hl~ktl`~hml`c@htvmt~ @{~bmth~x "EH@@(z`hn ~b`~ L@H@ hz tkc`rhloh~z vmchjx ml zbmk hlzvkj~hmlz~`t~hlo lkr~ eml~b,–Dkohllhlo Lmwkedkt 0#4604# zbmk hlzvkj~hml `~ ~bk
l`c zkj{th~x
jbkjavmhl~z hl~bk nkv`t~{tk`tk`z mg `cc L@H@ ^kteh%l`cz zb`cc lmcmlokt dk e`l%n`~mtx {lnkt lmte`c `ckt~jmlnh~hmlz#―Bmlt`nm z`hn,
Bmlt`nm# `czm ~bk jb`hte`l mg ~bk
E@LHC@# Vbhchvvhlkz#06-4:-4604 % Gmt cmj`c kl%~tkvtklk{tz# nmhlo d{zhlkzzhl ~bk Vbhchvvhlkz tke`hlz` cmlo# zcm `ln jmevch%j`~kn vtmjkzz, ^bk Vbhchvvhlkzt`lakn 0:2 m{~ mg 02; jm{l%~thkz hl ~bk _mtcn D`la `lnHGJ‘z Nmhlo D{zhlkzz 460:tkvmt~# zchvvhlo 4 lm~jbkzgtme 0:7 t`lahlo hl ~bk vtkwh%m{z xk`t,^bk tkvmt~# –Nmhlo D{zh%lkzz 460:9 Ze`t~kt Tko{c`%~hmlz gmt Ze`cc `ln Eknh{e%Zhyk Kl~ktvthzkz#― lm~kn ~bkVbhchvvhlkz nhn lm~ hevckekl~`lx hlz~h~{~hml`c mt tko{c`~mtxtkgmtez ~m e`ak h~ k`zhkt gmt ze`cc `ln eknh{e kl~ktvthzkz~m nm d{zhlkzz hl ~bk v`z~ xk`t,Zhlo`vmtk ~mvvkn ~bkt`lahlo mg d{zhlkzz%gthklncxkjmlmehkz, @emlo @zh`ljm{l~thkz# ~bk Vbhchvvhlkzt`lakn lk`t ~bk dm~~me mg ~bkchz~# `bk`n mlcx mg Ehjtmlkzh`"0;6(# C`mz "07:( `ln ^hemt%Ckz~k "078(,Z~`t~hlo ` d{zhlkzz hl ~bkVbhchvvhlkz hz mlk mg ~bk emz~jmevchj`~kn hl ~bk mtcn#t`lahlo 070 m{~ mg 02;,^bk Vbhchvvhlkz jml~hl{kz~m c`o dkbhln m~bkt jm{l~thkz#kzvkjh`ccx ekedktz mg ~bk
@zh` V`jhj Kjmlmehj Jmmv%
kt`~hml "@VKJ( bhjb b`wkzbmkn ~bk dhookz~ hevtmwk%ekl~z hl z~`t~hlo ` d{zhlkzz dk~kkl 4668 `ln 4604,–Jmlzhnkt ~bk vtmjkzz gmt z~`t~hlo ` d{zhlkzz, Hl LkYk`c`ln h~ tkp{htkz mlcx 0 vtmjkn{tk `ln 0 n`x `ln jmz~z6,>+ mg hljmek vkt j`vh~`1 hl~bk Vbhchvvhlkz h~ ~`akz 07 vtm%jkn{tkz `ln :7 n`xz `ln jmz~z02,0+ mg hljmek vkt j`vh~`#―~bk tkvmt~ z`hn,_bhck h~ ~`akz 07 vtmjk%n{tkz gmt `l kl~tkvtklk{t ~mz~`t~ ` d{zhlkzz hl E`lhc`# hlJ`l`n` `ln Lk Yk`c`ln h~mlcx ~`akz mlk n`x, ^bk mlcxjm{l~thkz ~b`~ b`wk emtk vtm%jkn{tkz ~b`l ~bk Vbhchvvhlkz`tk Kp{`~mth`c O{hlk` h~b 02`ln Wklky{kc` h~b 0?,^bk Vbhchvvhlkz hz `czm mlkmg ~bk jm{l~thkz ~b`~ e`ak
h~ nhgj{c~ bkl h~ jmekz ~m
zkj{thlo jmlz~t{j~hml vkteh~z#h~b 48 vtmjkn{tkz ~b`~ ~`ak`l `wkt`ok mg 2> n`xz, M~bkt jm{l~thkz ~b`~ b`n emtk vtm%
G
t, E`nthn m{cn {zk ~bk ^mxm%~` nhz`z~kt z~mtx ~bk gmccmhloZ{ln`x ~m nkcc ml ~bk z{dikj~mg b`vvhlkzz, _bkl ~bhloz nml‘~ om~bkht `x# bx nm zmek tke`hl b`v% vx# bhck ~bmzk bm b`wk ` cm~ omhlogmt ~bke zkke {lb`vvx= Bhz `c~`t  dmxz ktkl‘~ g`ykn dx ~bk zk~d`ja `~~bk o`z z~`~hml# bk ~mcn ~bk jmlotko`%~hml, ^bkx jm{cnl‘~ b`wk j`tkn ckzzb`n ~bkx zvkl~ ~bk kl~htk n`x `~ ~bkz~`~hml# `~jbhlo ~bk w`l ok~~hlo
rkn# bkcvhlo ~m hl`~k ~bk ~htkz#
gmtkomhlo ~bk krj{tzhml ~bkx b`n vc`llkn gmt `cc z{eekt, Mg jm{tzk%%bk zhckl~cx tkehlnkn bhezkcg %% bhz`c~`t dmxz ktk `czm d{zx mochlo ~bkohtc dkbhln ~bk nkza `ln zmek m~bkt  dk`{~hkz bm j`ek hl c`~kt# bhck bk vtk~klnkn lm~ ~m lm~hjk ~bkht kvbkekt`c mdzkzzhml,–Hl `lx j`zk#― G`~bkt `nntkzzkn ~bk jmlotko`~hml# –nml‘~ xm{ lm~hjk ~b`~ ~bk mlkz bmnthwk ~bk emtk krvklzhwk j`tz `vvk`t ckzz b`vvx# mt `~ ck`z~ emtk z~tkzzkn= Mt vktb`vz lm~,―Zmek mg bhz v`thzbhmlktz nhn lm~ alm bktk ~bkht vthkz~ `z omhlo h~b ~bk ~mvhj, _`z ~b`~b`~ ~bk zkjmln tk`nhlo gtme ~bk kvhz~ck mg Z~, V`{c `cc `dm{~= ` c`nx zk`~kn hl ~bk gtml~ vkl{nokn bkt jmev`lhml,–Tko`tnckzz#― G`~bkt jml~hl{kn# –~bk imx k kljm{l~kt hl ~bk g`jkz mg m{t vmmt dtm~bktz`ln zhz~ktz hz lm krj{zk lm~ ~m tkzj{k ~bke m{~ mg vmwkt~x,―Bk {z{`ccx o`wk ommn bmehchkz, Zbmt~# ~m ~bk vmhl~, Lm emtk ~b`l mlk mt ~m hnk`z, @ln#`~ ck`z~ mlk tkckw`l~ `lkjnm~k `ln mlk ommn imak, D{~ ~bhz Z{ln`x `z `l `dktt`~hml, Bk i{z~ dx @{tk` J`chj`#Vbhcz~`t,jme s ZXNLKX#06-47-4604 ‚ Gmt LkZm{~b _`ckz Vtkehkt D`ttx M‘G`ttkcc# Vtkzhnkl~@p{hlm hz ` –vbklme%klml― bmzk ck`nktzbhvhz –`l hljtknhdck gmtjk gmt ommn― hl ~bk Vbhchvvhlkz,M‘G`ttkcc j`cckn ml@p{hlm xkz~ktn`x `lnbmz~kn ` z~`~k c{ljbkml gmt bhe `~ V`tch`ekl~ Bm{zkbktk,–H‘wk kcjmekn vthekehlhz~ktz# H‘wk kcjmekn vtkehktz# H‘wk kcjmekn vtkzhnkl~z# H‘wk kcjmekn vm~kl~`~kz# H‘wk kcjmekn vtkc`~kz# d{~ H‘wk lkwkt dkgmtkkcjmekn ` vbklmeklml#―M‘G`ttkcc z`hn hl bhz zvkkjb,@p{hlm hz ml ~bk zkjmlnn`x mg bhz whzh~ bktk hl@{z~t`ch`, Bk j`ek gtmeJ`ldktt` bktk bk ek~h~b Vthek Ehlhz~kt I{ch`Ohcc`tn `ln m~bkt @{z~t`%
ch`l mgjh`cz,
–H‘wk lkwkt dkgmtk ek~` vbklmeklml, @ln Halm# Et, Vtkzhnkl~# ~b`~~bk Lmxlmx vbklmeklml`z "`l( hljtknhdck gmtjk#`l hljtknhdck gmtjk gmt ommn hl ` jm{l~tx bktknkemjt`jx b`z lkwkt dkkl`dck ~m dk ~`akl gmt ot`l~kn hl` `x ~b`~ k hl ~bhz jm{l~tx
 Vtkzhnkl~ @p{hlm jb`~z h~b o{kz~z `~ nhllkt bmz~%kn dx ~bk @zh` Zmjhk~x `ln ~bk @{z~t`ch`l%Vbhchvvhlk D{zhlkzz Jm{ljhc, E@C@J@L@LO VBM^M
 
V`ok 4Mj~mdkt 47%Lmwkedkt 0# 4604 @zh`l Im{tl`c % "708( >?>%6;22 Whzh~ m{t kdzh~k `~ b~~v9--,`zh`lim{tl`c{z`,jme
VB zchvz
"Jml~hl{kn gtme v`ok 0(
06?0? J`ehlm T{hy# Z~k, 044 Z`l Nhkom# J@ 84047
Jmzek~hj `ln Tkz~mt`~hwk Nkl~hz~tx
Z~`~k%mg%~bk%@t~ ^kjblmcmox `ln Z~kthchy`~hml
Nhoh~`c R%t`xz `ln E`zz`ok Nkl~`c Jb`htz
J`thlo `ln Gthklncx Z~`gg 
@ggmtn`dck Gkkz
Ehch~`tx Nkvklnkl~z _kcjmek
Kwklhlo `ln _kkakln @vvmhl~ekl~z @w`hc`dck
Lk# _`ca%hl `ln Kektokljx V`~hkl~z _kcjmek
Emz~ VVM Vc`lz @jjkv~kn
Ke`hc9 nt]mchwktd`nhccmFx`bmm,jme Vbmlk9 "2;2( ;77%7688
Mvkl9Emln`x ‚ Gthn`x 8`e ‚ 7veZ`~{tn`x 2`e ‚ 4ve
Jtknh~ J`tnz @jjkv~kn
YMME!
Kr`e# Nhoh~`c R%t`xz' Jck`lhlo )
)Mwkt .466 hl z`whloz# hl ~bk`dzkljk mg o{e nhzk`zk# lk v`~hkl~z mlcx,Cheh~kn ~hek mggkt,
.:>
88
Tko, .4:2
^m`tnz @lxNkl~`c Zktwhjk.;;6 mt emtk
J`llm~ dk jmedhlknwh~b hlz{t`ljk,Cheh~kn ~hek mggkt,
.066
66
Hl Mgffjk
^kk~b _bh~klhloHl I{z~ `l Bm{t!
Cheh~kn ~hek mggkt,
.482
88
Tko, .766
"Jml~hl{kn ml v`ok ;(
Gmccmw @zh`l Im{tl`c ml^wh~~kt F`zh`lim{tl`c
:0+ Vhlmx
"Jml~hl{kn gtme v`ok 0(
 @vvchj`~hml E{z~ Dk Tkjkhwkn dx Mj~, :6
 Hg xm{ `l~ ~m wm~k hl ~bk jmegmt~mg xm{t ml bmek# xm{ mlcx b`wk `gk n`xz ckg~ ~m tkp{kz~ ` e`hc d`ccm~gmt ~bk Lmw, 7 Vtkzhnkl~h`c Oklkt`cKckj~hml, ^bktk `tk zkwkt`c `xz ~m`vvcx9¿ Jmevck~k ~bk `vvchj`~hmlhljc{nkn ml ~bk d`ja mg ~bk z`evck d`ccm~ `ln wm~kt hlgmte`~hml v`e% vbck~ e`hckn ~m k`jb tkohz~ktkn wm~kt,¿ Nmlcm`n `l `vvchj`~hml gtme~bk Tkohz~t`t mg Wm~ktz‘ kdzh~k `~,znwm~k,jme,¿ G`r mt e`hc ` ck~~kt ~m ~bkTkohz~t`t mg Wm~ktz, ^bk tkp{kz~e{z~ hljc{nk ~bk wm~kt‘z l`ek#tkohz~ktkn `nntkzz# l`ek `ln n`~k mg ~bk kckj~hml# ~bk `nntkzz bktk ~bk d`ccm~ hz ~m dk e`hckn# `ln ~bk wm~kt‘zzhol`~{tk,@vvchj`~hmlz `ln ck~~ktz j`l dkg`rkn ~m "2;2( 78>%48;; mt zkl~ ~m~bk Tkohz~t`t mg Wm~ktz `~ V,M, Dmr
tkck`zkn ~m tkvmt~ktz hl E`a`~hJh~x ml ^{kzn`x, ^bk ^m%ktz _`~zml Ocmd`c _mtagmtjkZ~{nx 4604 jmwktz emtk ~b`l:4#666 kevcmxkkz zkckj~kngtme tkzk`tjb v`lkcz ~b`~tkvtkzkl~ ~bk vmv{c`~hmlz mg g{cc%~hek kevcmxkkz mtahlohl c`tok `ln ehn%zhyk mto`lh%y`~hmlz `jtmzz ` t`lok mg hl%n{z~thkz hl 48 e`tak~z `tm{ln~bk mtcn,
Hl ~bk Vbhchvvhlkz# 0#666 kevcmx%kkz gtme Ek~tm E`lhc`# Jkd{ Jh~x`ln m~bkt `tk`z bktk ~bktk `tkkrvmt~ vtmjkzzhlo ymlkz ~mma v`t~hl ~bk mlchlk z{twkx# z`hn T`g`kcJkvkn`# ^mktz _`~zml‘z Vt`j~hjkCk`nkt,Jkvkn` z`hn ~bk z{twkx `zjmln{j~kn ~m vtmwhnk ` jmevtkbkl%zhwk zl`vzbm~ mg ~bk `~~h~{nkz `lnjmljktlz mg mtaktz `tm{ln ~bkocmdk, ^bk z{twkx `czm hl~klnz ~mmggkt jmev`lhkz `ln ~bkht ck`nkt%zbhv ~k`ez hlzhob~z hl~m ~bk kckekl~zmg ~bk mta klwhtmlekl~ ~b`~ bkcvzb`vk kevcmxkk dkb`whmt `ln vkt%gmte`ljk,@jjmtnhlo ~m Jkvkn`# kevcmxkktk~kl~hml hz mlk mg ~bk vthe`txjmljktlz g`jhlo ocmd`ccx jmevk~h~hwkmto`lhy`~hmlz ~mn`x `z ~`ckl~ vm`jb%hlo dkjmekz t`ev`l~,Bk z`hn mto`lhy`~hmlz {lnktz~`ln~bk jth~hj`c tmck kevcmxkk klo`ok%ekl~ vc`xz hl d{zhlkzz vktgmte`ljk,Bk z`hn ~b`~ hl ~bk Vbhchvvhlkz# 2?+mg kevcmxkkz dkchkwk z~tmlocx hl ~bkom`cz mg ~bkht mto`lhy`~hmlz `ln `tk vtm{n ~m mta gmt ~bkht mto`lhy`~hmlzbhck 84+ mg kevcmxkkz `tk hcchlo~m v{~ hl kr~t` kggmt~ dkxmln b`~ hzkrvkj~kn ~m bkcv ~bkht mto`lhy`~hmlz{jjkkn,–Mto`lhy`~hmlz h~b bhobcx kl%o`okn kevcmxkkz `tk emtk chakcx ~mck`wk ~bkht j{ttkl~ kevcmxktz h~bhl~bk lkr~ ~m xk`tz `z jmev`tkn ~mmlcx 42 vktjkl~ ocmd`ccx, Z~tkzz d`c%`ljk `ln mtacm`n `tk ~bk vthe`txnthwktz mg z{z~`hl`dck klo`okekl~,Z{twkx tkz{c~z zbm ~b`~ emz~ Ghchvh%lmz `tk `dck ~m e`l`ok mta%tkc`~knz~tkzz#― z`hn Jkvkn`,
–^bk tz~ ~m xk`tz mg kevcmx%
ekl~ hz jth~hj`c hl kevcmxkk tk~kl%~hml dkj`{zk ~bhz hz bkl jmeeh~%ekl~ `ln klo`okekl~ b`vvklz#― bk`nnkn,Mg ~bmzk z{twkxkn hl ~bk Vbhchv% vhlkz# 0;+ dkcmlo ~m ~bk kn{j`~hmlzkj~mt# omwktlekl~-v{dchj zkj~mt "0>+(# m~bktz "00+(# e`l{g`j~{t%hlo "8+(# ~kckjmee{lhj`~hmlz "?+(# vtmgkzzhml`c `ln d{zhlkzz zktwhjkz"7+(# d`lahlo ";+(# bhob ~kjblmc%mox ">+(# bk`c~b j`tk-bmzvh~`cz ">+(`lg gmmn `ln dkwkt`ok ":+(,Tkz{c~z mg ~bk z{twkx `czm zbmkn~b`~ >;+ mg Ghchvhlm kevcmxkkzjmlzhnkt imd zkj{th~x `z ~bk emz~hevmt~`l~ tk`zml hl imhlhlo ~bkht j{ttkl~ mta mto`lhy`~hml `z jme% v`tkn ~m :2+ ocmd`ccx, ^bk z{twkx`czm zbmkn ~b`~ >?+ mg Ghchvhlmkevcmxkkz jmlzhnkt d`zk z`c`tx `z~bk emz~ hevmt~`l~ tk`zml bx ~bkxm{cn ck`wk ~bkht vtkzkl~ kevcmx%ekl~ `z jmev`tkn ~m >4+ ocmd`ccx,–Mto`lhy`~hmlz zbm{cn emwk gtme~bk vktjkv~hml ~b`~ ~bk tk`tnz `tkb`~ `tk vthl~kn ml ~bk v`x zchvz `lnm~bkt omwktlekl~ e`ln`~kn hljkl%~hwkz#― z`hn Jkvkn`,@jjmtnhlo ~m Jkvkn`# Ghchvhlmkevcmxkkz lkkn ~m alm ~bk w`c{kmg ~bkht –~m~`c tk`tnz― v`ja`ok,
^bhz hljc{nkz v`x `ln dklk~z# ekth~
hljtk`zkz `ln j`tkkt `ln ~t`hlhlo vtmot`ez,–_bhck ~bk gmj{z hz wktx e{jb z~hccml emlk~`tx tk`tnz `ln jck`t zklzkmg j`tkkt vtmotkzzhml# jmee{lhj`~%hlo h~b kevcmxkkz hl ~bk w`c{k mg ~bkht ~m~`c tk`tnz v`ja`ok hz jth~hj`c~m tk~`hlhlo `ln z{z~`hlhlo kevcmxkkklo`okekl~ ml ` cmlo%~kte d`zhz,Kevcmxktz j`l nm ` dk~~kt imd mg jmee{lhj`~hlo ~b`~ ck`tlhlo `lnj`tkkt `nw`ljkekl~ mvvmt~{lh%
~hkz# krhdck mta zjbkn{ckz# ck`wk
kl~h~ckekl~z `ln m~bkt vktaz `tk`czm ` v`t~ mg ~bk kevcmxekl~ nk`c#―Jkvkn` `nnkn,
jkn{tkz `tk T{zzh` h~b >4#E`c`xzh` h~b :? `ln Hlnh`h~b :>,
^bk tkvmt~ `czm zbmkn ~bk vtmjkzzmg tkzmcwhlo hlzmcwkljx hl ~bk Vbhchv% vhlkz hz mlk mg ~bk zcmkz~ `ln emz~krvklzhwk hl ~bk mtcn "07; m{~ mg 02;(, ^bk Vbhchvvhlkz `z t`lakn
~bk gm{t~b emz~ nhgj{c~ d`zkn ml
tkjmwktx t`~k "bm e`lx jkl~z ml~bk nmcc`t jtknh~mtz tkjmwkt gtme
^{kzn`x Hz Nk`nchlk ^m Tkp{kz~E`hc D`ccm~ Gmt Lmw, 7 Kckj~hml
2;;46# Z`l Nhkom# J@ 84027%;;46,Dx z~`~k c`# `vvchj`~hmlz e{z~ dk vbxzhj`ccx tkjkhwkn dx ~bk Tkohz~t`t mg Wm~ktz lm c`~kt ~b`l ; v,e, ml^{kzn`x# Mj~, :6, ^bkx j`llm~ dkzhevcx vmz~e`takn ml ~b`~ n`~k,^bmzk bm ehzz ~bk nk`nchlk j`lwm~k hl vktzml `~ ~bk Tkohz~t`t mg 
Wm~ktz mgjk `~ ;460 T{gl Tm`n#
Z{h~k H# hl Ak`tlx Ekz` dk~kkl 2`,e, `ln ; v,e, Emln`x ~btm{obGthn`x# mt gtme2 `,e, ‚ ; v,e, Z`~{tn`x# Lmw, :#mt `~ ~bkht lkhobdmtbmmn kckj~hml vmcc ml Lmw, 7,Wm~ktz bm `tk `ctk`nx vkte`lkl~wm~k dx e`hc wm~ktz nm lm~ lkkn~m tk%`vvcx, ^bkht d`ccm~z hcc dke`hckn `{~me`~hj`ccx,Gmt wm~ktz bm lkkn c`lo{`ok`zzhz~`ljk# kckj~hml e`~kth`cz `tk`czm `w`hc`dck hl Zv`lhzb# Ghchvhlm#Whk~l`ekzk# `ln Jbhlkzk^m ck`tl emtk `dm{~ wm~hlo hl ~bk Lmw, 7 kckj~hml# whzh~ ,znwm~k,jme# mt jml~`j~ ~bk Tkohz~t`t mg Wm~%ktz `~ "2;2( ;7;%;266,
`l hlzmcwkl~ te(# `z kcc `z emz~
krvklzhwk h~b jmz~z tk`jbhlo :2+mg ~bk kz~`~k w`c{k,^bk Nmhlo D{zhlkzz tkvmt~ `czmzbmkn h~ ~`akz ;,? xk`tz ~m tk%zmcwk hlzmcwkljx hl ~bk Vbhchvvhlkz#e`ahlo h~ mlk mg ~bk zcmkz~ hl ~bkmtcn, Mlcx E`{th~`lh` "2 xk`tz(#Z`m ^mek `ln Vthljhvk `ln @lomc`"7,4 xk`tz( `ln J`edmnh` "7 xk`tz(~mma cmlokt ~m tkzmcwk hlzmcwkljx,Ml ~bk m~bkt b`ln# ~bk Vbhchvvhlkzt`lakn `z mlk mg ~bk jm{l~thkz ~b`~b`n ~bk cmkz~ jmz~ vkt jml~`hlkt gmt krvmt~ktz `~ .;2; vkt jml~`hlkt,Mwkt`cc# ~bk _mtcn D`la z`hn cmj`ckl~tkvtklk{tz hl nkwkcmvhlo jm{l%
~thkz `tk lnhlo h~ k`zhkt ~m nm d{zh%
lkzz ~b`l `~ `lx ~hek hl ~bk c`z~ 06xk`tz, Zhljk 466;# ~bk `wkt`ok ~hek~m z~`t~ ` d{zhlkzz b`z g`cckl gtme ;6n`xz ~m :6,–Mwkt ~bk xk`tz# omwktlekl~z b`wke`nk hevmt~`l~ z~thnkz ~m hevtmwk~bkht d{zhlkzz tko{c`~mtx klwhtml%ekl~ `ln ~m l`ttm ~bk o`v h~bocmd`c dkz~ vt`j~hjkz#― z`hn @{o{z~mCmvky%Jc`tmz# Nhtkj~mt# Ocmd`cHlnhj`~mtz `ln @l`cxzhz# _mtcn D`la Otm{v# hl ` z~`~kekl~,―_bhck ~bktkgmtez k ek`z{tk vtmwhnk mlcx` v`t~h`c vhj~{tk mg `l kjmlmex‘z d{zhlkzz jche`~k# ~bkx `tk jt{jh`cgmt akx kjmlmehj m{~jmekz z{jb `zg`z~kt imd otm~b `ln lk d{zhlkzzjtk`~hml,―Gmt ~bk ?~b xk`t hl ` tm# Zhlo`% vmtk ~mvvkn ~bk ocmd`c t`lahlo ml~bk k`zk mg nmhlo d{zhlkzz, ^bk ~mv06 h~b ~bk emz~ d{zhlkzz%gthklncxtko{c`~hml ktk Bmlo Amlo Z@T#Jbhl`1 Lk Yk`c`ln1 ~bk [lh~knZ~`~kz1 Nkle`ta1 Lmt`x1 ~bk[lh~kn Ahlonme1 ~bk Tkv{dchj mg Amtk`1 Okmtoh`1 `ln @{z~t`ch`,
"Jml~hl{kn gtme v`ok 0(
Lmx# ` vbklme
~`ak nkemjt`jx gmt ot`l~kn#―M‘G`ttkcc z`hn,Bk `czm `jalmcknokn ~b`~bk `z –hl ~bk vtkzkljk mg zmekmlk bmzk g`ehcx kvh~m%ehykz zktwhjk ~m mlk‘z l`~hml`ln `~ ~hekz ~b`~ b`z jmek
h~b ` zholhj`l~ jmz~,―
M‘G`ttkcc `z tkgktthlo ~m~bk v`tkl~z mg ~bk Vtkzhnkl~#alml ~btm{obm{~ ~bk mtcn`z ~bk Vbhchvvhlkz‘ nkemjt`jxhjmlz,
–H alm xm{ xm{tzkcg b`n dkkl~m{jbkn dx ~bk gmtjk mg ~txhlo ~mnm b`~‘z thob~ hl ` jm{l~tx ~b`~ `~~hekz b`z z~t{oockn ~m e`hl~`hl ~b`~ v`~b mg gtkknme# nkemjt`jx# chdkt~x~b`~ hz jkl~t`c ~m dm~b m{t jmee{lh%~hkz#― bk z`hn,M‘G`ttkcc jh~kn `jjmevchzbekl~zmg ~bk Vtkzhnkl~# hljc{nhlo ~bkzholhlo mg ` gt`ekmta `otkkekl~
 
V`ok : @zh`l Im{tl`c % "708( >?>%6;22 Whzh~ m{t kdzh~k `~ b~~v9--,`zh`lim{tl`c{z`,jmeMj~mdkt 47%Lmwkedkt 0# 4604
 Xm{ jm{cn whl .;#666 hl E`jx‘z Oh~ J`tnz hl ~bk E`jx‘z Z~`t Tkw`tnz Zwkkvz~`akz! [zk xm{t E`jx‘z J`tn ~btm{ob 04-:0-04 ~m dk kl~ktkn hl~m nt`whloz mt ` jb`ljk ~m whl,
† LM V[TJB@ZK LKJKZZ@TX,lnz 04-:0-04, Gmt Mjh`c T{ckz `ln tkk ek~bmn m kl~tx nk~`hcz# om ~m www,e`jxz,jme-z~`ttkw`tnzzwkkvz~`akz
mchn`x vtkwhk z`ck vthjkz hl kggkj^ 06-4>%06-42-4604,
[zk xm{t `jx‘z `t
 ~a  ~ 46+  ~  '    e#  ' a# # ~a  ~ 0;+   '   ' i# # ~# ~# # ~e~1 ~ ~ ' ~~  e ' ~ e ~e1 # ~a  ~ 06+    '  ~ ' ~  ~, rjc{zhmlz `vvcx1 zkk`zz,
W`chn 06-4>%06-42-4604
v`zz
 
RJKV^ ZVKJH@CZ ' Z[VKT D[XZ
KR^T`0;mgg
ZKCKJ^@CK ' CK@T@lJK@VV@TKC gm bH# bKT ' aZ
Kr~t` 0M+ gg`CC Z`CK ' JCK`t`JK
w@^JbZ# glK ' g@ZbmliKwCTX# ZmKZ# m@^Z# Z[H^Z# nTKZZKZ# ^He@^KZ [H^ZKV@T@^KZ 'ZVmT^Jm@^Z gm bH# ZKCKJ^ bmeKH^KZ ' CKJ^THJZ
 
KCKJ^TlJZ
Krjc{nkz9 Kwktxn`x W`c{kz "KW(# zvkjh`cz# z{vkt d{xz# eklz z~mtk kckj~tmlhjz# g{tlh~{tk#e`~~tkzzkz# gcmmt jmwkthloz# t{oz# jmzek~hjz-gt`ot`ljkz# ohg~ j`tnz# ikkctx ~t{la zbmz#tkwhm{z v{tjb`zkz# zvkjh`c mtnktz# zkckj~kn chjklzkn nkv~z,# zvkjh`c v{tjb`zkz# zktwhjkz#e`jxz,jme, J`llm~ dk jmedhlkn h~b `lx z`whloz v`zz-jm{vml# kr~t` nhzjm{l~ mt jtknh~ggkt krjkv~ mvklhlo ` lk E`jx‘z `jjm{l~, KR^T@ Z@WHLOZ + @VVCHKN ^M TKN[JKN VTHJKZ,
mT^KR^ –jvl― ^m e`jxz "7448?(
Kcj^Tjz ' w`jbKzz^TKwhnK
bmchn`x vtkwhk z`ck
~bk dkz~ bmchn`x cmmaz gmt~bk kl~htk g`ehcx `~ 4m+%;m+ mgg
vC{z# {zK xM{T E`Jx‘z J`Tn) ' ^`aK `L
KR^T` 4M+
 
Mgg
MT# {zK xM{T z`WHLOz v`zz!
…Krjchml c# kk ,
gtkk mlchlk zbhvvhlo kwktx n`x  kr~t` 0m+%4m+ mgg!
gtkk zbhvvhlo h~b .88 v{tjb`zk, {zk vtmem jmnk
ZBHLK
gmt kr~t` z`whloz1mggkt w`chn 06-4>%06-42-4604, krjc{zhmlz `vvcx1 zkk e`jxz,jme gmt nk~`hcz,
ZBM_L# MLCX @^ E@JX‘Z9Gmt bhe9
`cglh tn wcw~ zvm~m~, jm~~ml, to, .4;6,
Z`ck 88,88
B
_kdHN ?08?82,
Gmt bkt9
kccl ^x ~mvz# zah~z ln em, Ehzzz, to, 48,;6%0?8,;6,
Z`ck 44,0:%0:>,7:,
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this
Nicole Diwag liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->