Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ИНФОЦЕНТЪР - брой 32

ИНФОЦЕНТЪР - брой 32

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by Ventsislav Genkov
Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин
Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин

More info:

Published by: Ventsislav Genkov on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
мнение
Издание на Информационния център на Кристиан Вигенин
Посетете интернет-страницата наКристиан Вигенин:www.vigenin.eu
брой 32, юли,август и септември 2012 г.
С 91,3% подкрепа Конгресът на ПЕС избра
 
за свой президент Сергей Станишев
Вигенин за парламентарнитеизбори в Беларус
акценти
С
91,3% подкрепа Кон-гресът на ПЕС избраза свой президент СергейСтанишев. „Този изборе огромна чест за мен, замоята партия. Това е мно-го сериозна възможностза България и важен знаккакво представлява всъщ-ност нашето семейство”,заяви новият лидер наевропейските социалистипод аплодисментите наводещи политически ли-дери от цяла Европа.Пред тях Станишев за-яви своята ясна амбиция- „заедно с всички вас дапостигнем нашата цел –през 2014г. да спечелимевропейските избори и дапредоставим една истин-ска промяна на Европа,промяна, която ще рабо-ти за гражданите на Ев-ропа”. „Смятам, че ЕНПникога няма да има пре-зидент от държава катомоята – от източнитедържави от ЕС”, добавиСтанишев.В началото на КонгресаСтанишев изтъкна, че чле-новете на БСП заслужаватдоверието, което ПЕС би му гласувала. „Това е чест и от-говорност за мен и за всичкисоциалисти”, добави лидерътна БСП и отбеляза колко еважен моментът за другаритему в България. Станишев на-помни, че страната ни е новадържава-членка на ЕС и имасвоите проблеми, но...
П
арламентарниятвот, който се прове-де в Беларус на 23 сеп-тември, отново не успяда отговори на между-народните стандарти засвободни и честни из-бори. Изборният закон,въпреки че в него бяхадобавени някои измене-ния, не създаде основа заистински демократичнанадпревара и опозицион-ните партии отново бяхалишени от равен шанс за участие. Още повече, чезначителен брой от ли-дерите на опозицията всеоще се намират в затвора.Сигналите за злоупотре-ба поставят под въпросвалидността на резулта-тите от вота, както и ле-гитимността на избрани-те парламентаристи.Тези факти налагатсъс съжаление да отбеле-жа, че нашите усилия дадоближим Беларус къмевропейските ценности
стр. 2
стр. 3
стр. 4
и представа за предста-вителна демокрация исвободно гражданскообщество не доведохадо желаните резултати.На този етап нямам ос-нование да препоръчамбелоруските депутати дазаемат местата си в...
 
К
ристиан Вигенин но-минира Сахар Гюл отАфганистан за наградата"Сахаров" за свобода намисълта и в защита направата на човека. На-градата е учредена през1988 г. и се връчва всякагодина от Европейскияпарламент на личностиили организации, коитопосвещават усилията сина борбата за защита направата на човека и ос-новните свободи.Сахар Гюл е момичена 15 години от Афганис-тан, от североизточнатапровинция Баглан, коетос личната си история сепревърна в "окървавено-то лице" на правата на же-ните в Афганистан. Ис-торията й, за съжаление,е сравнително често сре-щана в азиатската дър-жава. Сахар е жертва нанасилие от страна на своясъпруг и неговите род-нини, защото е отказалада проституира. Непъл-нолетната младоженкапочти напълно е изгубилазрението си, а на мястотона ноктите й има чернирани - именно в това със-тояние тя е била приета вболница само няколко ме-сеца след уредения й брак.Полицията я освободила,след като чичо й сигнали-зирал на властите."Наясно съм, че тазикандидатура е различна.Но ми се иска да напра-вим публична една личнаистория, да покажем си-лата на една обикновенажена, която може да дадекураж на много други даотстояват правата си...
момент, когато Ру-сия все по-настъпа-телно лансира идеите сиза икономическо и поли-тическо обвързване настраните от Източнотопартньорство,сред тях иМолдова, може би е до-шло времето Европейски-ят съюз да им предложинещо повече от партньор-ство", каза Кристиан Ви-генин, съпредседател наПарламентарната асам-блея Евронест по времена срещата си с Мари-ан Лупу, председател наНародното събрание наМолдова.Двамата обсъдиха от-ношенията между Евро-пейския съюз и Молдова,както и въпроси от общинтерес, свързани с по-литическите събития врегиона и конфликта вПриднестровието. "В ЕПима представители отцелия политически спек-тър и ние сме разделенипо много въпроси, но смеединни в решимостта сида работим за ускоряванена преговорите по Спора-зуменията за асоцииране,както и за опростяване навизовия режим с...
брой 32, юли,август и септември 2012 г.
Електронен бюлетин
2
 
Вигенин номинира Сахар Гюл от Афганистан за наградата "Сахаров"
новини
Време е Евросъюзът дапредложи на Молдова нещоповече от партньорство
Комисията по околна среда в ЕПналожи ограничения за добивана шистов газ
С
лед вчерашното одо-брение на докладаза промишлените, енер-гийните и други аспектина шистовия газ и нефтот Комисията по про-мишленост, изследванияи енергетика в Европей-ския парламент, днес отсвоя страна Комисиятапо околна среда, общест-вено здраве и безопаст-ност на храните, в коятозаместник-член е Кристи-ан Вигенин, прие докладза въздействието върху околната среда на дей-ностите по извличане нашистов газ и шистов нефт."Приемането на тозидоклад не означава зеле-на светлина за добива нашистов газ в страните-членки на ЕС. Той поста-вя ограничения и стан-дарти, които се очаква дабъдат спазвани в страни-те, където този добив еразрешен", подчерта Ви-генин. "Аз съм привърже-ник на пълната забрана исе надявам България даостане една от страните,в които екологични екс-перименти с непоправи-ми последици няма дабъдат допуснати." 
 
конкурси
,
стажове
,
стипендии
 //
 
 //
 
 //
 
 //
 
 //
 
 //
 
 //
 
 //
 
Декларация на Националниясъвет на БСП относнотерористичния акт на летище„Сарафово” край Бургас
 
 
 
 
 
 
 
К
ато подчертава, ченяма кауза, която даоправдава терористичнидействия и жестокостисрещу мирни граждани;Като отчита, че атакатае насочена не само срещу израелски граждани, но исрещу България и целияЕвропейски съюз - атакасрещу ценностите, върху които е изградено съвре-менното демократичнотообщество;Като констатира, четова е първият осъществентерористичен акт на тери-торията на България следпромените от 1989 година;Като припомня, че пра-вителството носи цялатаотговорност за гаранти-рането на сигурността встраната,Националният съветна Българската социалис-тическа партия:1. Осъжда категоричнокървавия терористичен актна летище „Сарафово" крайБургас от 18 юли 2012 г.2. Изразява своите най-искрени съболезнованиякъм семействата и близ-ките на загиналите и по-желава бързо възстановя-ване на ранените.
брой 32, юли,август и септември 2012 г.
Електронен бюлетин
3
ЕП даде мандат за преговори наВигенин за новия Инструмент запред присъединителна помощ
Д
нес в Комисията повъншни отношенияна Европейския пар-ламент беше гласуван
 
доклада на КристианВигенин относно предло-жението на ЕвропейскатаКомисия (ЕК) за нов Ин-струмент за пред-присъе-динителна помощ (ИПП)за следващата многого-дишна финансова рам-ка на ЕС за периода 2014– 2020 г. Вотът днес дадемандат за преговори наВигенин, който ще тряб-ва да защити позициитена ЕП по време на т.нар.„триалог” с Комисията иСъвета през септември.„Благодаря на колеги-те за оказаното доверие иподкрепа. Очаквам кон-структивни и плодотвор-ни преговори със Съветаи Комисията, в които щенаправя всичко възмож-но да защитя интересана ЕП и гражданите наЕС. Убеден съм, че презследващата финансоварамка ще имаме по-до-бър инструмент, койтоще гарантира успешнатаподготовка на странитеза членство в ЕС”, заявислед вота Вигенин.Приетият днес до-клад е резултат от някол-ко месеца усилена работапо изработването на по-зицията на парламента.След многобройни сре-щи със заинтересованистрани, включителнопредставители на ЕК, де-путати, експерти и пред-ставители на неправи-телствени организацииот страните от Западни-те Балкани, Комисиятапо външни отношенияподкрепи предложени-ята на Вигенин, коитоимат за цел да иденти-фицират конкретни целии проблеми, които иматнужда от финансира-не, но същевременно дазапазят гъвкавостта наинструмента и възмож-ността той да бъде адап-тиран към...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->