Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhật kí thực tập

Nhật kí thực tập

Ratings: (0)|Views: 11,299 |Likes:
Published by Luân Cuba

More info:

Published by: Luân Cuba on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
GVHD: ThS. Nguy
ễn Văn Long
Nh
t kí th
c t
pSVTH: Nguy
n H
Vi
ế
t Luân Trang 1
 
NH
T KÍ TH
Ự 
C T
PSINH VIÊN
: Nguy
n H
Vi
ế
t Luân
L
Ớ 
P
: 34K16
GIÁO VIÊN HƯỚ 
NG D
N
: ThS.NGUY
ỄN VĂN LONG
 
ĐƠN VỊ
TH
Ự 
C T
P
: Công Ty C
Ph
ần FPT Telecom Đà Nẵ
ng
NGƯỜI HƯỚ 
NG D
N
: NGUY
N TH
MINH HOÀNG
V
TRÍ TH
Ự 
C T
P :
Phòng Kinh Doanh S
3
Trướ 
c khi nh
n k
ế
ho
ch th
c t
p c
ủa nhà trường, tôi cũng đã tìm hiể
u các công ty
ở 
trên
địa bàn TP Đà Nẵng xin đượ 
c th
c t
p và ti
n cho vi
c h
c t
p c
a b
ản thân. Sau đó tôiđã xin thự
c t
p t
i Công Ty C
Ph
ần FPT Telecom Đà Nẵ
ng
Dưới đây là nộ
i dung nh
t ký th
c t
p c
a tôi trong quá trình th
c t
p t
i Công Ty C
 Ph
ần FPT Telecom Đà Nẵ
ngTh
ờ 
i gian th
c t
p t
 
13/08/2012 đế
n ngày 23/11/2012
Tu
n 1: T
ừ 
 
ngày 13/8/2012 đế
n ngày 18/8/2012
Theo l
ịch thì đây là tuầ
n s
b
ắt đầ
u kì th
c t
p c
ủa tôi cũng như nhữ
ng sinh viên khác c
akhoa qu
n tr
 
kinh doanh. Nhưng khoa chưa có thông báo về
vi
c phân chia giáo viên
hướ 
ng và l
ch g
p c
th
, do v
y trong th
ờ 
i gian này tôi t
p trung vào vi
c t
 
đọ
c tài li
utrên elearning v
nh
ng v
ấn đề
 
liên quan đế
n kì th
c t
p c
a khoa qu
n tr
kinh doanh.Bao g
m nhi
u v
ấn đề
 
trong đó có nhữ
ng yêu c
u c
ần đạt đượ 
c, nh
ng n
i dung c
a kìth
c t
p: k
ế
ho
ch th
c t
p, b
n mô t
công vi
c th
c t
p, nh
t kí th
c t
p, báo cáo th
ctâp, h
 
sơ nghề
nghi
ệp. Đặ
c bi
ệt là đọc kĩ ở 
m
c ti
ến độ
th
c t
ập để
có th
làm t
ốt, đầy đủ
 
và đúng tiến độ
theo yêu c
u c
ủa khoa đã đạ
t ra. Ngoài ra còn nhi
u v
ấn đề
quan tr
ng
 
GVHD: ThS. Nguy
ễn Văn Long
Nh
t kí th
c t
pSVTH: Nguy
n H
Vi
ế
t Luân Trang 2
 
liên quan đến các hướ 
ng d
ẫn để
làm các bài t
p và công vi
c trong kì th
c t
p. Sau khi
đọ
c nh
ng tài li
ệu này tôi đã phần nào định hướng đượ 
c cho kì th
c t
p c
a mình s
p
đến. Thêm vào đó tôi còn xin thêm tài liệ
u, các báo cáo th
c t
p c
a anh ch
 
khóa trướ 
cv
 
để
tham kh
o và bi
ết rõ hơn về
nh
ng vi
c mình c
n ph
i làm trong th
ờ 
i gian t
ớ 
i.Trong kì ngh
hè v
ừa qua tôi đã đi xin thự
c t
p t
ại ngân hàng công thương chi nhánh Đà
N
ng, hy v
ng s
có m
t k
th
c t
p suôn s
.
Tu
n 2: T
ừ 
 
ngày 20/8/2012 đế
n ngày 25/8/2012Ngày 20/8:
Theo l
ch c
ủa khoa, tôi và các sinh viên khác lên trường để
g
ặp cô Đườ 
ng Th
 
Liên Hà để
 
được cô hướ 
ng d
n c
th
 
hơn về
kì th
c t
ập. Cô đã chỉ
cho chúng tôi th
ấy đượ 
c nh
ng
điể
m khác c
a kì th
c t
p này so v
ới trước đây. Nếu trước đây thự
c t
ập là để
xin s
li
uv
vi
ế
t báo cáo thì bây gi
ờ 
yêu c
u sinh viên ph
i có nh
ng trãi nghiêm th
c t
ế
t
i côngty th
c t
p. T
ới đ
ây tôi có v
lo l
ắng hơn cho kì thự
c t
p c
a mình không bi
ế
t công ty có
giao cho mình cơ hội để
làm vi
c th
c s
không n
a. K
hè v
a r
ồi tôi đã xin thự
c t
p t
i
ngân hàng Công Thương chi nhánh Đà Nẵ
ng. Cô Hà cho tôi bi
ế
t thêm thông tin v
m
ts
ngân hàng cho sinh viên th
c t
ập làm gì. Do đó tôi đã quyết định thay đổ
i công ty chophù h
ợ 
p v
ớ 
i yêu c
u th
c t
p k
này vì th
c t
p
ở 
 
 Ngân hàng khó mà đượ 
c giao vi
ệc để
 làm.
Ngày 23/8:
Chi
u nay tôi quy
ết định đế
n công ty c
ph
ần FPT TELECOM để
 
xin đượ 
c th
ct
p. T
ại đây tôi gặ
p chú b
o v
 
và chú đã dẫ
n tôi lên phòng ph
trách cho sinh viên xinth
c t
ập đó là phòng kinh doanh tổ
ng h
ợp. Phòng có 3 người đang làm việ
c, chú b
o v
 nói là vào g
p ch
 
Minh. Tôi theo hướ 
ng d
n c
a chú b
o v
t
ớ 
i g
p ch
Minh, r
t rè vàh
ỏi để
 
xin đượ 
c th
c t
p t
i công ty. Ch
Minh h
i tôi m
t s
v
ấn đề
 
như là em họ
c
trườ 
ng nào, khoa nào, và xem xét các gi
y t
ờ 
liên quan, ch
 
Minh đã đồng ý cho tôi đượ 
cth
c t
p t
i công ty c
ph
n FPT telecom. Tôi h
i ch
Minh khi nào tôi b
ắt đầ
u th
c t
p,ch
Minh tr
l
ờ 
i tôi r
ng tôi có th
 
đế
n vào ngày mai ho
c tu
ần sau. Để
ti
n th
ờ 
i gian tôixin ch
Minh cho tôi tu
ần sau đượ 
c th
c t
p t
i công ty Tôi r
ất vui vì đã đượ 
c nh
n ngay
 
GVHD: ThS. Nguy
ễn Văn Long
Nh
t kí th
c t
pSVTH: Nguy
n H
Vi
ế
t Luân Trang 3
 
mà không ph
ải đi xin ở 
nhi
ều nơi khác nữa như kỳ
hè. Mong là có m
t k
th
c t
p ch
t
lượ 
ng t
i công ty này
Tu
n 3: T
ừ 
 
ngày 27/8/2012 đế
n ngày 1/9/2012Ngày 27/8:
Hôm nay là đầu tiên tôi lên công ty sau khi đã được đồng ý đượ 
c th
c t
p t
i phòng kinhdoanh.
 Như đã hẹn tôi lên công ty lúc 8h, và sau đó chị
Minh d
n tôi qua phòng kinh doanh s
3gi
ớ 
i thi
u tôi v
ớ 
i phòng và ch
p nh
ận cho tôi đượ 
c th
c t
p
ở 
 
đây. Anh Cường trưở 
ngphòng kinh doanh s
3 h
i tôi m
t s
 
điều và sau đó phân cho chị
Nguy
n Th
Minh
Hoàng nhân viên, là người hướ 
ng d
n tôi trong su
t th
ờ 
i gian th
c t
p.
Phòng kinh doanh hôm nay có 5 ngườ 
i. Hôm nay ch
Hoàng có v
b
n r
n v
ớ 
i
nhưng cuộc điệ
n tho
i g
ọi đế
n liên t
c t
 
khách hàng nhưng chị
v
n dành th
ờ 
i gian ti
ế
pchuy
n chúng tôi. Tôi trò chuy
n v
ớ 
i ch
 
Hoàng để
có th
 
viêt đượ 
c b
n k
ế
ho
chth
c t
p cá nhân và b
n mô t
công vi
c t
i v
trí th
c t
ập tôi đã quyết đị
nh h
i ch
m
t s
 v
ấn đề
v
nhi
m v
c
th
c
a các nhân viên phòng kinh doanh. Ch
tr
l
ờ 
i r
t th
n th
n:Hàng ngày ch
 
cũng như các nhân viên khác trong phòng phả
i làm các công vi
ệc như:
 -
 
Đi
th
 
trườ 
ng, ti
ế
p xúc v
ớ 
i khách hàng, l
ấy thông tin khách hàng như số
 
điệ
n tho
i,
đị
a ch
 
nhà…
 -
 
Ti
ế
p c
n v
ớ 
i th
 
trường để
l
y thông tin v
giá t
 
đó đưa ra giá cả
c
nh tranh v
ới đố
ith
c
ạnh tranh để
l
ấy đượ 
c h
ợp đồ
ng.-
 
Qu
n lí các d
li
u v
báo giá, h
ợp đồng, thông tin khách hàng…và thườ 
ng xuyên
theo dõi để
b
sung các ch
ng t
c
n thi
ế
t phát sinh trong quá trình th
c hi
n h
ợ 
p
đồ
ng.-
 
Thườ 
ng xuyên ki
ểm tra mail, fax…để
c
p nh
t thông tin g
ửi đế
n và ph
n h
i k
pHôm nay ch
 
đượ 
c ti
ế
p xúc v
ớ 
i ch
Hoàng qua các cu
c nói chuy
n c
a tôi v
k
th
ct
p c
ủa mình mà chưa tiếp xúc đượ 
c các nhân viên khác. H
có v
r
t b
n r
n.
C
m nh
n và bài h
c

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thương Nguyễn added this note
hay
Kim Tata liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoa Quỳnh liked this
Hùng Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->