Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Identifikacija i Identitet

Identifikacija i Identitet

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by Bhaerava Kaala

More info:

Published by: Bhaerava Kaala on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Identifikacija i Identitet 
U poglavlju o Svjesnosti i Posmatranju smo efinisali u oređenojmjeri Svijest i šta se po tim misli. Također smo efinisali i tačkuPercepcije koja je često puta pogrešno shvadena kao sama Svijest alismo efinisali i a tač
ka Percepcije ovisi o radu Centara i dali primjer sa
slikom Emotivnog Centra i njegovih ijelova iz kojih može odi oređena
Percepcija.
Rekli smo a Svijest možemo a efinišemo samo putemonog što nam je poznato ali a ta efinicija nije sto posto tačna
definicija
i a Svijest najbolje efinišemo pomodu Negacijskog metoa u kojemefinišemo sve ono što Svijest nije.
Shodno tome rekli smo da mi
možemo biti Svjesni i Nesvjesni i a je Svijest Sveopšt
i zbroj i Svjesnog iNesvjesnog.
I to možemo gleati u globalu, ali kaa je riječ oEzoteričnom Rau moramo jasno efinisati što sve čini Svijest i što znači
biti Svjestan i biti Nesvjestan. Identifikacija je jedna dimenzija
Nesvjesnog čovjeka, ili rugim riječima svakog o nas.Kaa pričamo o Ni
vo
u Bida u stvari pričamo o Svjesnom iliNesvjesnom Bidu. Što je Bide Svjesnije, Osveštenije to kažemo a je nečijinivo Svijesti vedi ili ublji. Kao što sam rekao
"
Nivo Bida efiniše nivoStvarnosti koju živimo
"
. Sada je
mnogo jasnije što to znači.Kaa kažemo a je neko Nesvjestan možemo to pojeliti na više
dijelova koji "ispunjavaju" Nesvjesno. A jedan od tih dijelova jeste
Ientifikacija. Čak bih mogao redi a je Nesvjesnost i Ientifikacija skoro jeno te isto. Jer čovjek koji je Svjestan nije Ientifikovan.
Samim tim
ako je Nivo nečijeg Bida Svjesniji
, a to tako kažem,
taj čovjek je sve
manje Identifikovan.
Uslje nepoznavanja svoje Priroe čovjek se Ientifikuje sa
procesima
koji se u njemu odvijaju. On mora sam sebe definisati i to
efinisanje najčešde je u onosu na nešto, ali i u onosu na Asocijacijekoje su mu usađene u ranom jetinjstvu, kao i ieje i ieologije koje su
mu u kasnijem razvoju usadili razni autoriteti. Usljed obrazovanja,djelovanja autoriteta, roditelja i u globalu ljudi oko nas, koji su
ved uubokoj nesvjesnosti, ijete koje prvo učenje prihvata putem imitacije,samo podinje svoj "pa" u Nesvjesno Stanje. Kao što je poznato, 
 jeca se
rađaju u oređenoj mjeri buna. To nije Bunost Tredeg Stanja Svijesti,ali je njoj najsličnija. Djelovan
 jem ljudi i okoline ono pada u San i
 
zaboravlja svoju Prirodu.
Pa u San znači pa u Ientifikaciju. Postoji niz
parabola i E
zoteričnih priča u vezi ove teme i vjerujem a ste ih svi čuli.Svi znamo a smo cijelog života u potrazi za svojim Ienttitetom
i
upravo Ientifikacija i Ientitet su jeno te isto. Ientifikacija oređuje
Identitet i obrnutno.
Sav Ra, tj. njegove vedi io, usmjeren je upravo na
prepoznavanje Identifikacija i rad na De-
Ientifikaciji, s Ciljem a čovjekođe prije svega o svog Is
tinskog Ja, a tek onda da nastavi svoj
Unutrašnji ili Ezoterični Put ka još ubljim nivoima njegove Priroe.Uslje nepoznavanja Priroe čovjeka, kao i Zakona i Sila kojivlaaju oko nas i sama Spiritualnost, kao i Religija, a ne bih pogrešio
kada bih i
rekao a je sličan slučaj i u Rau iako u manjoj mjeri, istauspavanost se prenosi na ta Učenja i Discipline koje umjesto a čovjekavradaju njegovoj Istinskoj Priroi one ga još više o nje ualjavaju.Problem je u tome što se sav Ra, Spiritualnost i Religioznost vrši izLažne Ličnosti s ciljem oržavanja Ientiteta Spiritualnog ili Religioznogčovjeka, ili rugim riječima naše lične Duhovnosti. Čovjek se boji a bueono što Jeste, jer ono što Jeste nema nikakve veze sa Ientitetom ili
Identifikacijom sa
bilo kakvim "unutrašnjim" entitetom a ona ni sa bilokakvom pripanošdu nekom Spiritualnom, Religioznom ili Ezoteričnomkrugu ili Učenju. Iako kažemo a čovjek ima "Istinsko Ja" to nemanikakve veze sa osjedajem "ja" koje inače imamo. U neku ruku još u
vijek
možemo opisati Istinsko Ja, ali ono što se nalazi iza njega i što je našanajublja Priroa ne možemo opisati.Uslje svoje Uspavanosti čovjek sebi pripisuje mnoge stvari,ostignuda, stanja i slično.
Ako ovo ne posmatramo sa jasnim Znanjem
Ezoteričnog Raa ona demo pasti i sami u zabluu ovoga.
Upravo ta
želja a buemo neko, a se prepoznamo i efinišemo kao oređeni
Identitet mi se Identifikujemo sa slikama, idejama, ideologijama,filozofijama koje imamo o Evolutivnom razvoju, tj. Spiritualnosti, a ona
proističe upravo iz nepoznavanja svoje Priroe
.Ovo svi autoriteti oko nas ponavljaju, ali je malo onih koji su
pojasnili što to znači, o čemu se rai i slično. Teško je pojasniti takvo što jer mi shvatamo sve kroz filtere Ličnosti i samim tim
sve je obojano tim
filterima. Ako bih rekao a je naša Priroa, naša sama Suština, u stvariPraznina, što bi se u tom trenutku esilo u vašem Umu?
 
Slika, ieja, oređena zamisao koja se temelji na iskustvenom, tj.proživljenim asocijacijama. Ali a li je to ono što sam rekao?
 
 
Ne. To su upravo filteri Uma koji tumače svako iskustvo shono
asocijacima koje imaju.
Mi pričamo o Stanjima Svijesti, ali ih ne
razumijemo, jer nemamo direktno iskstvo tih Stanja.
Ako kažem "
Istinsko
Ja", što se u vama bui?
 
Oređeni osjedaj je najublje što možete osjetiti. Ako ste unutar Religije,Spiritualnosti ili oređene vrste Ezoteričnog Raa, ona dete imatioređene Asocijacije na tu riječ. Te Asocijacije de biti u sklau sa onimšto je neko naučen, što je neko oživio, iskusio ili u što je ubjeđen,vjeruje, očekuje i slično. Ali to de biti približno tačnom onom što samrekao. Ne mora se slagati sa onim što ja osjedam kaa kažem riječ
"Istinsko Ja".
Za mene "Istinsko Ja" nema nikakav osjedaj "ja" ili nikakvu
ikonotaciju sa bilo kakvim spiritualno-religioznim idejama i ideologijama.
Ipak, moramo znati a iako to ko mene nema značenja koja imaju kovas, a su i moja značenja oređena iskustva, ieje, ieologije i slično.Što govori a mi ne možemo a bilo šta zamislimo ako to ne naiđe naogovarajude Asocijecije u nama, tj. ogovarajude "iskustvo", ieju koju
u nekoj mjeru razumijemo.
Vratim o se na riječ "Praznina". Mi nju razumijemo sa u sklau saAsocijacijama i "iskustvom" koje imamo. Pošto je naše "iskustvo" a je
"Praznina" nedostatak ili nepostojanje bilo kakvih objekata mi shodno
tome zamišljamo ili sebi prestavljamo ieju "Praznine" na sličan način.Kaa kažem a je naša Priroa Praznina, mi zamišljamo a je to "Ništa".Ako kažem a smo mi "Ništa" ona to izaziva rugačij
e Asocijacije, ali
približno slične onima kao u riječi "Praznina". No, šta ako sam po riječju"Ništa" mislio na ništavnost u smislu neimanja
bilo kakve smislenosti,
pravila, rea, značaja? Šta ona?
 
Ona se u najboljem slučaju pobunimo protiv toga ili u
najgorem
klimamo glavom kako bi potvrili slaganje sa tom oređenom iejom.
I jedno i drugo se bazira na nerazumijevanju.
A rekli smo a EzoteričniRa ne može a se bazira na nerazumijevanju ved na Razumijevanju.Znači, a bi nešto razumjeli u nekoj oređenoj mjeri mi moramoimati oređene Asocijacije, ieje i oređeno "iskustvo" pomodu kojegmožemo a oređenu stvar u nekoj mjeru razumijemo, ali to još uvijeknije Istinsko Razumijevanje o kojem priča Ra. Kao što Posmatranje nije još uvijek obljesak Istinske Svijesti, ved je posmatranje jenog Centra uonosu na rugi, tako ni tzv. razumijevanje uz pomod Asocijacija, ieja i
"iskustva" nije potpuno Razumijevanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->