Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2mublib51siqwki61w1y

2mublib51siqwki61w1y

Ratings: (0)|Views: 618|Likes:
Published by mihaelascorpoia

More info:

Published by: mihaelascorpoia on Jan 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

 
GRILE PROPUSE PENTRU EXAMEN LA BUGET SI TREYORERIE 2007A. Buget şi trezorerie publică
1. Atribuţiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt:1. obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru modificarea vYVeniturilor şicheltuielilor pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;2. depunerea propunerilor pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilorspeciale la Ministerul Finanţelor Publice, până la 1 iunie; 3. aprobarea efectuării cheltuielilor din bugetul propriu şi a celor din bugetele unităţilor ierarhic inferioare, aicăror conducători sunt ordonatori terţiari de credite;4. repartizarea creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelefondurilor speciale, pe unităţile ierarhic inferioare;5. utilizarea creditelor bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc,potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale.a. 1 + 2 + 4
b. 3
c. 3 + 5d. 2 + 3e. 1 + 2 + 32. Dezechilibrul bugetar cauzat de decalajul temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al Trezoreriei Statului poate fi acoperit din:
A.
împrumuturi de la Banca Naţională a României;
B.
împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung contractate de pe piaţa de capital şi de la populaţie.Precizaţitrăsăturile caracteristice ale împrumuturilor de la Banca Naţională a României (I) şi ale împrumuturilor petermen scurt, mediu şi lung contractate de pe piaţa de capital şi de la populaţie (II): 1. are ca forme bonurile detezaur; 2. rambursarea are loc în cursul anului bugetar, fără nici o restricţie;3. acordarea are loc pe bazaconvenţiei încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice; 4.rambursarea ratelor scadente şi achitarea dobânziloraferente pot avea drept consecinţă majorarea impozitelor;5. rata dobânzii este stabilită de Ministerul FinanţelorPublice;6. rambursarea are loc în cel mult 180 zile; 7. rata dobânzii este dată pe piaţă;8. rambursarea are loc în cel puţin 180 zile, în condiţii de dobândă la nivelul pieţei; 9.rata dobânzii este prevăzută în prospectul deemisiune;10. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar anual echivalentul a 10% din veniturilebugetului de stat realizate în anul precedent;11. soldul permanent al împrumutului acordat şi nerambursat nupoate depăşi dublul capitalului social şi fondului de rezeral Băncii Naţionale a României;12. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar echivalentul a 7% din veniturile bugetului public naţionalrealizate în anul precedent; 13. sunt împrumuturi perpetue; 14. sunt împrumuturi foate;15. suma împrumutată nu poate depăşi în exerciţiul financiar anual echivalentul a 7% din veniturile bugetului de statrealizate în anul precedent.
a.I: 3 + 6 + 7 + 11 + 15II: 1 + 4 + 9
b.I: 3 + 5 + 8 + 10 + 11II: 1 + 4 + 9c.I: 3 + 6 + 7 + 11 + 15II: 1 + 2 + 4 + 9
d.
I: 3 + 6 + 7 + 11 + 12II: 1 + 2 + 4e.I: 3 + 5 + 8 + 11 + 12II: 1 + 2 + 4 + 133. În domeniul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor Publice, are, în principal următoarele atribuţii:1.dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publicedestinate cofinanţării în bani, rezultate din contribuţia financiară externă acordată Guvernului României; 2.blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite;3.asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constatăabateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului suri pentrureglementarea situaţiei; 4. asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilorde la nivelurile autorizate, propune Parlamentului măsuri pentru reglementarea situaţiei; 5. stabileşte conţinutul,forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii secundari şi terţiari de credite.a. 3 + 4 + 5
b. 1 + 2 + 3
c. 1 + 3 + 4d. 1 + 3 + 5e. 1+ 2 + 54. Ce reprezintă serviciul datoriei publice?
a.mărimea ratelor anuale de rambursat, a dobânzii şi celorlalte cheltuieli aferente lor, legate dedatoria publică;
b.mărimea absolută a datoriei publice a unei ţări;c.mărimea ratelor anuale de rambursat în contul datoriei publice;d.mărimea ratelor anuale de rambursat la împrumuturile interne;
e.
mărimea ratelor anuale de rambursat şi a dobânzii la împrumuturile externe.5. În cadrul programelor de investiţii, la poziţia „alte cheltuieli de investiţii” se cuprind:1. achiziţii de imobile;2. dotări independente;3. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferenteobiectivelor de investiţii; 4. lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice,consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor; 5. cheltuieli de expertiză, proiectare şi deexecuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuniaccidentale şi calamităţi naturale; 6. cheltuieli de întreţinere şi funcţionare utilaje.a. 1 + 2 + 4 + 5 + 6
b. 1 + 2 + 3 + 4 + 5
c. 1 + 2 + 3 + 5 + d. 2 + 3 + 4 + 5 + 6e. 1 + 3 + 4
1
 
6+ 5 + 6 î6. Informaţiile financiare incluse în programul de investiţii de către ordonatorii principali de credite cuprind: 1.analiza cost-beneficiu; 2. valoarea paială a proiectului; 3.valoarea totaa proiectului; 4. descrierea proiectului; 5. stadiul fizic al obiectivelor; 6.creditele bugetare şi de angajament; 7.costurile de întreţinere şi funcţionare, după punerea în funcţiune;8.graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie; 9. strategia în domeniul investiţiilor.a. 1 + 2 + 4 + 5 + 9
b. 1 + 3 + 6 + 7 +8
c. 2 + 5 + 6 + 7 + 8d. 2 + 3 + 6 + 7 + 9e. 3 + 4 + 5+ 7 + 87. Datoria publică locală reprezintă, conform Legii finanţelor publice locale:
a.o obligaţie generacare trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din resurseleaflate la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia transferurilor de la bugetulde stat cu destinaţie specială;
b.totalitatea obligaţiilor de plala un moment dat ale autorităţilor administraţiei publice locale şi aleadministraţiei publice centrale;c.totalitatea obligaţiilor de plala un moment dat ale autorităţilor administraţiei publice locale şi aleadministraţiei publice locale şi ale administraţiei publice centrale, mai puţin dobânda;d.disponibilităţile reprezennd contravaloarea în lei a împrumuturilor contractate de stat pentrusatisfacerea unor nevoi pe plan local;e.o obligaţie generacare trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din resursele aflate ladispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale.8.Precizaţi care din următoarele afirmaţii referitoare la principiul unităţii bugetare nu sunt adevărate: 1. toateveniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri, se introduc în bugetul destat, integral veniturile proprii; 2. veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru ase asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice; 3.
veniturile constituite potrivit legiipentru stimularea personalului; 4. toate veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, subdiverse forme şi denumiri, se introduc în bugetul de stat, inclusiv veniturile proprii şi subvenţiileacordate din bugetul trezoreriei statului.
a. 1 + 2b. 2
c. 4d. 3 + 4
e. 1 + 2 + 39. Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate: 1.legea bugetară anuală prevede şi autorizează,pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;2.pentru acţiunile anuale se înscriu în buget, distinct, creditele bugetare şi creditele de angajament; 3.angajareacheltuielilor din bugetele stabilite prin lege se face numai în limita creditelor bugetare aprobate; 4.sumeleaprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele stabilite prin lege, în cadrul rora se angajea, seordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite;5. sumele aprobate, lapartea de cheltuieli, prin bugetele stabilite prin lege, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi seefectuează plăţi, reprezintă sume minime care pot fi depăşite; 6.angajarea şi utilizarea creditelor bugetare înalte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.
a. 1 + 3 + 4 + 6
b. 1 + 2 + 4 + 5c. 2 + 3 + 4d. 1 + 2 + 3 + 5e. 2 + 510. Premisele înfiinţării trezoreriei finanţelor publice în România au fost: 1. reorganizareabăncilor şi consecinţeleacesteia asupra execuţiei finanţelor publice;2.schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarearesurselor financiare publice;3. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiareprivate; 4.scoaterea bugetului asigurărilor sociale de stat în afara bugetului de stat în contextul prevederilorLegii finanţelor publice;5. înfiinţarea, în cadrul bugetului de stat, a unor fonduri extrabugetare speciale; 6.neschimbarea concepţiilor privind utilizarea resurselor naturale; 7. înfiinţarea şi funcţionarea fondurilorspeciale, în afara bugetului de stat; 8. întărirea autonomiei finanţelor locale;9. scăderea şi diversificareafondurilor bugetare; 10. necesitatea echilibrului finanţelor private.a. 3 + 4 + 6 + 10b. 1 + 4 + 7 + 8c. 2 + 5 + 8 + 10d. 3 + 5 + 7 + 9
e. 1 + 2 + 4 + 8
11. Acoperirea decalajului temporar dintre veniturile şi cheltuielile bugetului de stat se poate face, înconformitate cu prevederile Legii finanţelor publice, prin:a.împrumuturi cu dobândă acordate de Banca Europeană pentru Investiţii;
b.împrumut fără dobândă acordat de Banca Naţională a României;
c.sponsorizări din partea unor corporaţii internaţionale;d.donaţii din partea Băncii Mondiale;e.sumele obţinute din vânzarea unor bonuri ale statului.12. Delimitaţi din enunţurile următoare care sunt veniturile (I) şi respectiv cheltuielile (II) cuprinse în bugetultrezoreriei generale a statului:I. 1.Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului; 2. impozite şitaxe încasate în conturile de venituri ale bugetului statului; 3.dobânzi încasate pentru finanţarea temporară adeficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului;4. venituri din recuperarea creanţelor interne şiexterne preluate la datoria publică; 5. sume defalcate din impozite de la bugetul de stat; 6. dobânzi încasate dinplasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.II. 1.cheltuieli cu rate şi dobânzi la datoria publică; 2. dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului;3. cheltuieli curente şi de capital efectuate din bugetul statului; 4. dobânzi, comisioane şi
2
 
alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice;5.cheltuielile de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe necesare desfăşurării activităţitrezoreriei statului; 6. alte cheltuieli.I. A: 1,2,4,6; B: 1,3,4,6,C: 2,3,4,5; D: 3,4,5,6, E: 1,4,5,6; II.A: 1,2,4,5;B: 2,3,4,5; C: 1,3,4,5; D: 2,3,4,6; E: 1,2,4,6.a. I. A, II.B
b. I.B II.A
c. I.D, II.Ad. I.C, II.Be. I.B, II.E13. Trezoreria este:a.o bancă comercială;b.un fond financiar centralizat;
c.o „bancă” ce îndeplineşte funcţiile de casier şi bancher al statului;
d.banca centrală a statului;e.instituţia care controlează rezerva valutară a ţării.14. Bugetul general consolidat reprezintă: 1.ansamblul de bugete care reflectă fluxurile de venituri şi decheltuieli ale sectorului public;2.veniturile şi cheltuielile cuprinse în bugetele definite în cadrul sistemului debugete, determinate prin metoda consolidării; 3. însumarea simplă a veniturilor şi cheltuielilor cuprinse însistemul de bugete; 4. bugetul, care reflectă efortul financiar public la nivelul economiei naţionale sau alsocietăţii;5. bugetul, care se aprobă ca atare de către Parlament.a. 2 + 3 + 4b. 1 + 2 + 5c. 2 + 4 + 5
d. 1 + 2 + 4
e. 3 + 4 + 515. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice nu se asigură: 1. integral din bugetul destat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, după caz; 2. parţial, din veniturile proprii;3. integral, din veniturile proprii; 4. din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetulasigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale; 5. parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor socialede stat, bugetul fondurilor speciale, după caz.a. 2 + 4 + 5b. 2 + 3
c. 2 + 5
d. 1 + 3 + 4e. 1 + 2 + 416.Precizaţi care este componenţa instituţiilor publice, conform Legii privind finanţele publice nr. 500/2002:
a.Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate aleadministraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şiinstituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;
 b.
Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şilocale, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;c.Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice, MinisterulFinanţelor Publice, jandarmeria şi celelalte autorităţi publice;
d.Administria Prezidenţială, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice,Ministerul Finanţelor Publice, procuratura, organele judecătoreşti, alte autorităţi publice,instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent demodul de finanţare a acestora;
e.
Senatul, Camera deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,Ministerul Finanţelor Publice, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţipublice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora.17. Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe verigile sistemului bugetar se bazează pe:
a.
calcule, resurse naturale cu nivelul de dezvoltare economică, populaţia, resurse naturale corespunzătoarenivelului macroeconomic sau local;b.împărţirea administrativ-teritorială a ţării,c.numărul locuitorilor ce corespund sferei de acţiune a verigii bugetare respective;d.repartizarea celor mai importante venituri şi cheltuieli către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
e.delimitarea atribuţiilor între aparatul de stat central şi local şi sarcinile ce le revin.
18. Împrumuturile de la BNR pentru acoperirea golului temporar de casă al execuţiei bugetare se efectuează înurmătoarele condiţii: 1.este un împrumut pe termen scurt;2. este un împrumut pe termen mediu; 3.este un  împrumut u dobândă; 4. este un împrumut fără dobândă; 5.se poate contracta pentru o perioadă de maximum6 luni;6.volumul lui nu trebuie să depăşească 7% din volumul veniturilor bugetare realizate în anul precedent; 7. volumul împrumuturilor de la BNR se aprobă de Parlament; 8. acest împrumut nu are caracter rambursabil.a. 1 + 4 + 7 + 8
b. 1 + 3 + 5 + 6
c. 2 + 3 + 5 + 6d. 1 + 3 + 5 + 8e. 3 + 5 + 6 + 719. Conţinutul şi semnificaţia politicii bugetare se referă în principal la: 1.reprezintă procesul de stabilire şiierarhizare a priorităţilor economico-sociale la nivelul autorităţilor de decizie, prin dimensionarea şi structurareacheltuielilor publice; 2.alături de politica fiscală este un instrument de intervenţie a statului în scopul modelăriievoluţiilor economico-sociale dintr-o ţară;3. spre deosebire de politica monetară, politica bugetară nu estecapabilă să prevină unele fenomene negative ca: efectul evicţiune, destabilizarea macroeconomică şi altele; 4.politica bugetară, ca şi cea fiscală, are influenţă activă asupra echilibrului financiar, ca parte a echilibruluigeneral economic; 5. politica bugetară trebuie aplicată separat de politica fiscală.a. 2 + 4 + 5b. 1 + 3 + 4
c. 1 + 2 + 4
d. 3 + 4 + 5e. 1 + 2 + 520.Precizaţi care din următoarele afirmaţii referitoare la principiul unităţii bugetare sunt adevărate: 1.veniturileşi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienşi
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->