Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Ratings:
(0)
|Views: 1,132|Likes:
Published by maria_trancau

More info:

Published by: maria_trancau on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

 
Tema: Contabilitatea mijloacelor fixe
1. Noţiune de mijloace fixe. Constatarea şi evaluarea mijloacelor fixe.2. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe.3. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe.4. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe.
1.Noţiune de mijloace fixe. Constatarea şi evaluarea mijloacelor fixe.
Contabilizarea mijloacelor fixe se ţine în conformitate cu
 S.N.C. 16 “Contabilitateaactivelor materiale pe termen lung” 
.
Mijloacele fixe
- activele materiale, al căror preţ unitar depăşeşte plafonul stabilit delegislaţie (3 000 lei), planificate pentru utilizare în activitatea de producţie, comercială şi alteactivităţi, în prestarea serviciilor mai mult de un an, destinate închirierii sau în scopuriadministrative.
 În raport cu componenţa natural-substanţială, mijloacele fixe
se subdivizează înurmătoarele grupe:
clădiri 
- blocuri ale secţiilor de producţie, biroului întreprinderii şi altor subdiviziuni(serviciul medical, caselor de odihnă etc.);
construcţii speciale
- poduri, drumuri, terenuri asfaltate ale întreprinderii; baraje, estacade,fântâni arteziene şi alte feluri de fântâni, îngrădituri etc.;
instalaţii de transmisie
- reţele electrice, transmisiile, conductele cu toate dispoziţiileintermediare pentru transformarea energiei şi transmisia substanţelor lichide sau gazoase(abur, apă, aer comprimat etc.);
maşini şi utilaje,
care, la rândul lor, se subîmpart în:a)maşini şi utilaje de forţă - motoare cu abur, reactoare atomice, turbine cu abur, gaze,hidraulice, motoare cu ardere internă, motoare electrice, maşini electrice (generatoareelectrice, compensatoare sincronice), tractoare şi transformatoare de forţă etc.; b)maşini şi utilaje de lucru - maşini şi aparate, utilaje cu ajutorul cărora se acţionează pecalea chimică, mecanică, termică asupra materiei prime, materialelor de a le transforma în produs: maşini şi utilaje, inclusiv cu dirijare programată, automate (utilaj de evidenţă a produselor fabricate, controlului calităţii, produselor etc.);c)aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaj de laborator - aparate şi instalaţiidestinate măsurării grosimii, diametrului, suprafeţei, masei, timpului, presiunii, vitezei,capacităţii, aparate pentru încercarea materialelor, executarea experienţelor, analizelor etc.;d)tehnică de calcul - computere, calculatoare de comandă, calculatoare şi dispozitiveanalogice, calculatoare numerice (calculatoare cu tastatură) etc.;e)alte maşini şi utilaje - maşini şi utilaje care nu intră în grupele enunţate (utilajele staţiilor telefonice, instalaţiile televiziunii industriale, maşinile de pompieri) etc.;
mijloace de transport 
- transportul auto, căii-ferate, aerian, navele (maritime şi fluviale), precum şi magistralele de asigurare cu gaze şi apă etc.;
unelte şi scule, inventar de producţie şi gospodăresc şi alte tipuri de mijloace fixe
- obiectecu destinaţie de a executa unele operaţii de producţie (ambalaj de păstrare a materialelor lichide, pulverulente, butoaie, bidoane, containere, obiecte destinate transportării produselor în cadrulîntreprinderii şi nu prezintă ambalaj), unelte de tăiat, de lovit, de presat, de îndesat, inclusivmanuale şi mecanizate, pentru executarea lucrărilor de montaj, inventarul gospodăresc -mobilierul, safeuri, aparate de multiplicat.
animale de producţie şi reproducţie
- animalele de muncă (bovine şi alte animale de muncă),animale de reproducţie (vaci, tauri de prăsilă, armăsari şi iepe de prăsilă, scroafe de prăsilă şivieri, oi şi berbeci pentru reproducţie etc.);1
 
plantaţii perene
- ariile de livezi, vii, alte plantaţii perene fructifere sau decorative fărăvaloarea terenurilor ocupate cu acestea;
alte mijloace fixe
- fondurile de bibliotecă, investiţiile, valorile de muzeu, exponatele lumiianimale în menajerii, investiţii ulterioare în mijloacele fixe arendate.
 În funcţie de apartenenţă
, distingem mijloace fixe
 proprii 
(care aparţin întreprinderii dateca patrimoniu) şi
închiriate
(ce aparţin altei persoane juridice sau fizice, dar temporar sunt folositede întreprinderea dată, în conformitate cu contractul de închiriere).
Constatarea
(recunoaşterea) mijloacelor fixe achiziţionate sau create drept active materiale petermen lung înseamnă înregistrarea şi trecerea acestora la intrări în conturile respective.Constatarea mijloacelor fixe are o deosebită importanţa în determinarea situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii, deoarece conducerea întreprinderii trebuie să determineinvestiţiile capitale efectuate privind procurarea sau crearea unui obiect: care prezintă sau unelement de active sau de cheltuieli. Problema în cauză poate fi soluţionată respectând anumitecerinţe. Obiectul se constată un element de active materiale pe termen lung, dacă el
are o formă materială şi poate funcţiona mai mult de un an;
se află în posesia întreprinderii (este controlat de ea) pentru a fi utilizat în activitatea sa saula etapa de creare şi nu este destinat vânzării.Aceste cerinţe se consideră realizate dacă1)există o certitudine întemeiacă, în urma utilizării activului, întreprinderea va obţine unavantaj economic;2)valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.Mijloacele fixe pot fi evaluate la valoarea de intrare (iniţială) sau la valoarea de bilanţ(ulterioară).
 Evaluarea iniţială
. Această evaluare are loc în momentul constatării obiectului respectivdrept activ la valoarea de intrare.
Valoarea de intrare
a mijloacelor fixe cuprinde: valoarea de cumpărare, inclusiv taxelevamale, taxele de import şi alte taxe nerecuperabile prevăzute de legislaţie pentru obiectelecumpărate, cât şi cheltuielile de aducere a obiectului achiziţionat în starea de lucru pentru a fiutilizat după destinaţie. Rabatul comercial oferit de către întreprinderea-vânzător cumpărătoruluise scade din valoarea de cumpărare a activului.Valoarea de intrare a mijloacelor fixe o constituie pentru:
obiectele create de întreprindere - costul efectiv, inclusiv taxele şi impozitele prevăzute delegislaţie;
clădirile şi construcţiile speciale construite prin modul de antrepriză - valoarea contractualănegociată de ambele părţi;
obiectele procurate de la persoane juridice şi fizice terţe:-clădirile şi construiile speciale - la valoarea de achiziţionare, inclusiv cheltuielile lareparaţia şi aducerea acestora în starea de lucru;-maşinile şi utilajele la valoarea de cumpărare (fără rabatul oferit de către furnizor), inclusivcheltuielile la achiziţionarea acestora (asigurare, taxa vamală, alte impozite şi taxe,cheltuieli de transport), cheltuielile de montare, instalare şi experimentare.Dacă la transportare sau la montare maşina sau utilajul este parţial deteriorat, atunci cheltuielile pentru remanierea deteriorării nu se includ în valoarea de intrare, ci se trec la cheltuielile dereparaţie.Mijloacele fixe achiziţionate pe calea schimbului sunt evaluate în următoarea succesiune:
la valoarea venală a activului primit sau a celui oferit în schimb, corectată cu suma plătităsau încasată a mijloacelor băneşti;
la valoarea de bilanţ a activelor ce urmează să fie schimbate;
la valoarea contractuală.Valoarea venală – suma cu care un activ ar putea fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între părţile independente.2
 
Mijloacele fixe intrate cu titlu gratuit sau sub formă de subvenţii de stat sunt evaluate lavaloarea venală. La această valoare se adaugă şi cheltuielile pentru aducerea activelor respective lastarea de lucru. În lipsa valorii venale, valoarea de intrare a activelor se determină de o expertizăindependentă sau în baza datelor documentelor de primire-predare.
 Evaluarea ulterioară.
După ce mijlocul fix a fost constatat (înregistrat la intrări) pe parcursul perioadei de utilizare, el poate fi evaluat după două metode:1)recomandade
 S.N.C. 16 
;2)alternativă admisibilă.Prima metoda prevede ca activul să fie evaluat la valoarea iniţială diminuând-o cu sumauzurii calculate. În afară de aceasta, întreprinderea periodic trebuie să verifice dacă valoarea de bilanţ a activului respectiv n-a devenit mai mare ca valoarea de recuperare. Valoarea de recuperare – suma pe care întreprinderea presupune să o recupereze ca rezultat al utilizării activului, inclusivvaloarea rămasă în cazul ieşirii acestuia. Dacă apare această situaţie, valoarea de bilanţ a activuluitrebuie să fie micşorată până la valoarea de recuperare. Suma diminuării se consideră dreptcheltuieli ale activităţii de investiţii.Metoda alternativă admisibilă prevede de a evalua activele pe parcursul utilizării acestorala valoarea de reevaluare. Aceasta prezintă valoarea venală a obiectului diminuată cu suma uzuriicalculate la data întocmirii bilanţului.
2.
Contabilitatea intrării mijloacelor fixe
Modul de reflectare în evidenţa contabilă a intrărilor de mijloace fixe este prevăzut de
 S.N.C. 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” 
şi depinde de condiţiile şi modulde achiziţionare şi creare: în urma construcţiei, procurării contra plată de la alte persoane fizice şi juridice, primirii cu titlu gratuit, depunerii de fondatori sub forma de aport în capitalul statutar,stabilirii plusurilor de mijloace fixe în urma inventarierii, achiziţionării prin schimb etc.Momentul includerii în componenţa mijloacelor fixe este considerat data punerii în funcţiune aobiectului. De la această dată începe calcularea uzurii mijloacelor fixe. Documentul de bază a punerii în funcţiune a obiectului este
 Procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe
.Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine în
 fişe de inventar 
. Evidenţa sintetică a intrăriimijloacelor fixe se ţine în diferite registre, în funcţie de căile de intrare a acestora.În Planul de conturi, pentru evidenţa mijloacelor fixe la unităţile economice este folosit
contul 
 
123 “Mijloace fixe” 
.Mijloacele fixe procurate de la alte persoane fizice şi juridice sunt reflectate în contabilitateîn felul următor:
Dacă mijloacele fixe nu necesită montaj şi data punerii în funcţiune coincide cu momentul procurării, valoarea de cumpărare, precum şi cheltuielile de procurare şi aprovizionare, suntincluse nemijlocit în
debitul contului 
 
123 ”Mijloace fixe” 
.
Atunci când mijloacele fixe nu necesită montaj, iar data procurării acestora nu coincide cumomentul punerii în funcţiune (
de exemplu
: conform condiţiilor tehnice de exploatare amijloacele de transport auto noi, ele pot fi incluse în componenţa mijloacelor fixe numai dupărodaj). Alt exemplu: întreprinderea a procurat în ianuarie anul curent un set de mobilă şi l-ainstalat în luna februarie, atunci cheltuielile acumulate la achiziţionare sunt iniţial colectate în
contul 
 
121 “Active materiale în curs de execuţie” 
.
La procurarea mijloacelor fixe ce necesită o perioada îndelungată până la punerea înfuncţiune (construcţia caselor, construcţia drumurilor, podurilor, fântânilor şi altor obiecte),cheltuielile de achiziţionare iniţial sunt colectate la
contul 
sintetic
121 ”Active materiale încurs de execuţie” 
:
 Dt 121Ct 211, 213, 214, 531, 533, 124, 521
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Castravet Mircea liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihai Baraniuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->