Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
COMERŢUL EXTERIOR ÎN DOMENIUL TUTUNULUI

COMERŢUL EXTERIOR ÎN DOMENIUL TUTUNULUI

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Angela Deliu
COMERŢUL EXTERIOR ÎN DOMENIUL TUTUNULUI
COMERŢUL EXTERIOR ÎN DOMENIUL TUTUNULUI

More info:

Published by: Angela Deliu on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

 
COMERŢUL EXTERIOR ÎN DOMENIUL TUTUNULUI ŞI COTA LUIÎN BALANŢA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 Angela DELIU,
dr.
 
econ., conf. univ., USEM,
 Iulita BÎRCĂ,
 
cercetător ştiinţific stagiar, IEFS 
.
 In this paper to trace the development of foreign trade and balance of trade in tobacco industry in Republic of Moldova.
Industria Tutunului reprezinuna din ramurile specifice ale industriei prelucrătoare aRepublicii Moldova, ce constituie
 
o componentă de bază a industriei alimentare.
 
Fiind considerată unelement de bază al economiei naţionale a Republicii Moldova, contribuie într-o oarecare măsură, laviaţa social-economică a ţării.Însă, trebuie ţinut cont de faptul că specificul ramurii date este totalmente diferit de celelaltegrupe ale industriei alimentare. Este cunoscut faptul că fiecare ramură diferă una de cealaltă prinspecificul activităţii desfăşurate, prin specificul producţiei produse în cadrul acestor activităţi, dar,totuşi, orientarea lor spre consum este manipulată direct sau indirect de satisfacerea nevoilor fiziologice legate de raţia zilnică, consum ce permite o existenţă sănătoasă a oamenilor şi societăţii, întimp ce principala grupă de produse ale industriei tutunului se înscrie într-o direcţie inversă deconsum. Deoarece la producerea producţiei oferite de sectorul dat, ce constă în fabricarea
 
 ţigărilor şi  ţigaretelo
 
şi
tutunului fermentat 
,
se utilizează materia primă – tutunul, caracterizată drept o culturăfitotehnică nocivă, datorită conţinutului de nicotină inclus [2, p.5; 3, p.20;
 
4, p.3].Pentru a urmări locul şi rolul Industriei Tutunului, contribuţia ramurii date la creştereaeconomică a ţării, şi respectiv, atribuţia ei în viaţa socială, expunem pentru această analiză următoareainformaţie, ce este reflectată în tabelul 1 şi figura 1.
Tabelul 1.
 
Structura producţiei industriei alimentare în volumul producţiei industriale totalea Republicii Moldova pe tipuri de activităţi (producţia industrială totală – 100%)
IndicatoriiVolumul indicatorilorAnii
1995200120042005200620072008
Industria, total, mil. lei:
4265,210427,617591,120770,222370,726173,529988,4
 Industriaalimentară, a băuturilor şi a tutunului,mil. lei 
2415,05491,69176,510672,79573,710320,512134,0
ponderea, %
56,654,554,252,944,541,242,5
din care:
1)Industria alimentară şi a băuturilor, mil. lei 
2252,04968,58752,110242,89226,29952,511781,4
ponderea, %
52,849,351,750,842,939,741,3
din care (în exclusivitate):- Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
6,13,53,63,23,54,55,1
- Fabricarea produselor lactate
3,74,03,83,63,84,14,2
- Fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete
5,44,64,23,43,53,83,9
- Fabricarea vinului
10,819,720,620,010,37,07,7
2) Fabricarea produselor din tutun, mil. lei 
163523,1424,4429,9347,5368352,
ponderea, %
3,85,22,52,11,61,51,2
 
 Ritmul de creştere în lanţ, %
100108,199,9101,380,8105,995,8
 Sursa:
 
 Biroul Naţional de Statistică al RM 
.
Datele tabelului 1 şi figurii 1, ne permit să urmărim locul şi rolul Industriei Tutunului în economianaţională, care şi impune necesitatea dezvoltării şi extinderii ei, în măsura utilităţii. Analizândevoluţia industriei tutunului, pe perioada 1995-2008, putem observa că, din ponderea considerabilă aindustriei alimentare, ce variază între limitele 41,2-56,6 % în totalul producţiei industriale, industrieitutunului îi revine o pondere neesenţială, ce variază între limitele 1,2-5,2 %.
1
 
3,85,22,52,41,61,51,2
02461995200120042005200620072008
anii
%
Figura 1. Ponderea producţiei industriei de tutun în producţia industrială totală a RM.
 Sursa:
 
 Biroul Naţional de Statistică al RM 
.
Dar, dacă urmărim limitele de dezvoltare a unor ramuri din cadrul industriei alimentare şi a băuturilor,considerate componente ale industriei alimentare, a căror producţie intră în raţia zilnică a omului, cumar fi industria panificaţiei; industria de producţie, prelucrare şi conservare a cărnii; industria produselor lactate, aceste ramuri deţin aproximativ acelaşi nivel de pondere, respectiv 3,4-5,4; 3,2-6,1; 3,6-4,2 % (
vezi tabelul 1
). Desigur, industria tutunului nu poate fi comparată cu industria defabricare a vinurilor (7,0-20,6 %), dar ponderea ce o deţine, indiferent de faptul că este considerată oramură neprestigioasă, deoarece producţia finală, precum şi procesul de fabricare al ei sunt dăunătoaresănătăţii omului, o fac să fie apreciată ca o ramură în cadrul economiei naţionale. Respectiv, IndustriaTutunului poate fi primită ca una din ramurile specifice ale economiei naţionale a RepubliciiMoldova, şi care contribuie, în măsura urmărită, la creşterea economică.Desigur, prosperarea unei societăţi depinde de calitatea vieţii şi nivelul de trai, de stareasănătăţii populaţiei, respectiv şi una din direcţiile politicii sociale a statului constă în asigurarea unuinivel înalt al calităţii vieţii, dar trebuie menţionat că consumul individual se redă prin cerinţele,doleanţele resimţite de a însuşi anumite bunuri, cum ar fi, în cazul dat, consumul produselor detutungerie, care nu sunt elemente de raţie zilnică alimentară.Industria Tutunului a Republicii Moldova reprezintă un complex agroindustrial, ce cuprinde producerea tutunului fermentat şi producerea articolelor din tutun (tabelul 2).
Tabelul 2.
 
Rezultatele cantitative a activităţii industriei tutunului pe anii 1995…2008
IndicatoriiVolumul indicatorilor în dinamicăAnii1995200120042005200620072008
Fabricarea produselor de tutun,mil. lei (preţuri curente)163,0523,1424,4429,9347,5368,0352,6Volumul vânzărilor nete, mil. lei-564,1452,4405,0337,2385,8369,3
Tutun fermentat, mii tone
23,019.37,68,25,24,34,
Ţigări şi ţigarete, mld. buc.
7,19.427,056,1955,0314,9123,50
 Numărul de întreprinderi-423533262221
 Sursa:
 Biroul Naţional de Statistică al RM şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM.
 
Informaţia prezentată în tabelul 2, ne arată faptul că, faţă de anul 1995, industria tutunului secaracterizează printr-o tendinţă de descreştere esenţială a indicatorilor naturali şi de creştere aindicatorilor valorici, însă, totuşi, faţă de anul 1995, prioritatea este dublă.
După cum se observă,indicatorii naturali înregistrează reducerea tutunului fermentat de cca. 82% faţă de 1995, şidiminuarea producţiei, privind fabricarea ţigaretelor, cu 50,7% faţă de anul de bază (aceiaşi perioadă).Este de menţionat, orice agent economic este cointeresat în amplificarea rezultatelor cantitative, în maximizarea veniturilor cantitative şi calitative finale. Şi pentru o dezvoltare efectivă şieficientă a activităţii economice, ei sunt orientaţi spre exercitarea sau dezvoltarea activităţiieconomice externe.
 Activitatea economică externă a întreprinderilor 
este urmărită ca o activitate antreprenorială îndomeniul schimburilor de mărfuri, servicii şi a fluxurilor resurselor materiale şi financiare realizate cu parteneri străini.
2
 
Şi una din cea mai răspândită formă de activitate economică externă a întreprinderilor este
comerţul exterior 
. Această formă de activitate economică externă este forma, care include activităţilespecifice, ca comercializarea produselor şi serviciilor proprii în alte ţări; achiziţionarea pe pieţeleexterne a diferitor mijloace de producţie – de exemplu: a tehnologiilor avansate, a resurselor materialenecesare pentru asigurarea producţiei. Necătând la diversitatea de activităţi, totuşi un loc de seamă îi revine schimbului de bunuri cufirmele din alte ţări. Cadrul acestor activităţi contribuie la formarea fluxurilor economiceinternaţionale, în care subiecţii acestui flux sunt agenţii economici din diferite ţări, ce încheie acorduricomerciale de diverse tipuri.Deci, mişcarea unor valori materiale, băneşti sau spirituale de la o ţară la alta, prin intermediulagenţilor economici conduce la formarea
 fluxului economic internaţional 
, iar ansamblul fluxurilor economice privite în strânsa lor interdependenţă, formează
circuitul economic mondial 
.Respectiv, un rol de seamă în sistemul relaţiilor economice internaţionale şi a fluxurilor deschimb îl ocupă comerţul internaţional. Comerţul internaţional a apărut încă în antichitate, însă pânăla începutul sec. XVIII el a jucat un rol secundar în economiile naţionale. Revoluţia industrială dinsec. XVIII a contribuit la extinderea schimburilor de mărfuri dintre ţări şi la dezvoltarea comerţuluiinternaţional [5. p. 228].Fluxurile economice internaţionale se manifestă prin
activitatea de export şi import 
aîntreprinderilor.Trebuie de admis că, cu trecerea la economia de piaţă orice agent economic poate dezvoltaaceste tipuri de activităţi externe, ce este un plus mare pentru desfăşurarea normală şi neîntreruptă aactivităţii economice a întreprinderii. Pe când în economia de comandă, aceste activităţi erau dusecentralizat de către anumite organizaţii create de stat. Cu trecerea la economia de piaţă relaţiileeconomice externe s-au liberalizat, ce respectiv a dat posibilitatea agenţilor economici de singuri, din punct de vedere a intereselor economice creşterea competitivităţii producţiei sale, ieşirea cu producţia sa pe noi pieţe desfacere externe, să-şi ducă şi să-şi creeze legăturile economice proprii,unde la bază stă lupta concurenţială, privind fie, acăpărarea noilor clienţi şi menţinerea vechilor, fiedezvoltarea noilor legături cu furnizorii străini şi menţinerea furnizorilor existenţi.În funcţie de aceasta, trebuie de menţionat, că producătorii autohtoni din
domeniul Tutunuluial Republicii Moldova
la fel sunt cointeresaţi în dezvoltă comerţului exterior.În tabelul 3 vom prezenta evoluţia şi tendinţa de dezvoltare a comerţului exterior a industriei tutunuluia Republicii Moldova.
Tabelul 3. Dinamica comerţului exterior a industriei tutunului în anii 1996…2008
IndicatoriiVolumul indicatorilor în dinamicăAnii1996200120042005200620072008
Export, mii dolari SUA76761,224427,38921,311893,810169,615356,119041,8Import, mii dolari SUA1230340288,827511,138910,447807,466078,977948,9
Comerţ Exterior
, mii dolari SUA
89064,264716,136432,450804,2579778143596990,76
Ritmul de creştere în lanţ, %
10072,756,3139,4114,1140,5119,1
Ritmul de creştere de bază, %
10072,740,957,065,191,4108,9
 Sursa:
 Biroul Naţional de Statistică al RM şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM.
 
După cum observăm din tabelul 3, comerţul exterior în cadrul industriei tutunului a crescut faţă de perioada de bază cu 8,9%. Este de atras atenţia pentru o perioadă de 14 ani această creştere esteneesenţială. Şi cum urmărim, anii 2001, 2004-2007 se caracterizează cu nivele inferioare absolute faţăde perioada de bază (anul 1996), şi nivelul cel mic îl are anul 2004, care are o creştere de 0,4 ori faţăde anul 1996. Însă, anul 2008 este în creştere şi faţă de anul trecut (cu 19,1%), şi faţă de cel de bază(cu 8,9%).În figura 3 vom arăta ponderea activităţilor comerţului exterior (export-import) în totalulacestor activităţi pe întreaga ţară (în
 
totalul importului şi exportului a RM).
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->