Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2012_10_26

Glas_Srpske_2012_10_26

Ratings: (0)|Views: 221|Likes:
Published by u_stevic
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: u_stevic on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
Petak, 26.oktobar 2012.Broj12.963Godina
LXX
Proizvedeno
U SRPSKOJ
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
DRU[TVOVIJESTI
Komisijenisu gledale diplo meni jednogkandidata Voza~imaza zimskuopremupotrebnaci jela plata
SVIJET
странa
19
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
странa
7
странa
2
Kupovalidjevoj~ice na Balkanui prodavali ih u Evropi
Qubiwe ho }eda se pripo jiCrnoj Go ri
странa
9
     D     A     N     A     S
Na{u ideju podr`avaju mnogi gra|ani, jer za wih niko u ovoj zemqi ne}e da zna. Stanovni{tvu je siroma{tva preko glave i ubije|en sam da bismo dobili wihovu podr{ku na referendumu. Uostalom, mi gravitiramo ka Crnoj Gori, rekao Budin~i}
U Vladi RS radinajmawe dvadeset savjetnika
Koliko ima savjetnika u institucijama RS
странa
6
Savjetnike ima ve}ina ministara i to maksimalno po dva, a wihova osnovna plata je 2.080 KM. U Ministarstvu finansija popuweno jedno mjesto savjetnika na kojem radi Mile Banika. Najvi{e savjetnika ima premijer
Ize  tbgovi}  dis kre  di tovao  funkciju 
Neboj{aMEDOJEVI],
liderPokreta za promjene u Crnoj Gori
странa
5
Balkansku konfederaciju organizovanog kriminala ~ine narko-bos Naser Keqmendi, mafija{ki {efovi Darko [ari} u Pqevqima i Safet Kali} u Ro`ajama koji su finansirali DPS i referendum. Oni sada formiraju vladu u Crnoj Gori koju je podr`ao Izetbegovi}, ka`e Medojevi}
Na~elnik hercegova~ke op{tine najavquje referendum o otcjepqewu
 
Pr uzimawempenzionera u{tede 12mili ona KM
странa
3
Fond PIO RS o dogovoru sa kolegama u FBiH 
Sav novac koji smo ispla }ivali za korisnike koji su pravo stekli prije aprila 1992. na podru ~ju FBiH bi }e iskori{ }en za isplatu penzija i za ostale korisnike, istakao Mili}
 
2
petak, 26. oktobar 2012.
GLAS SRPSKE
www.glassrpske.com
Za godinu zavr{io privatni fakultet, da nije `a- losno, bilo bi smije{no. Koliko ih jo{ ima sa ta- kvim tzv. diplomama na visokim, enormno pla}enim funkcijama? Sramota.
Qiqana \u ri}
Sramota, sramota. Eto kakve qude predla`u na najodgovornija kontrolna mjesta, a stru~ni i kval- ifikovani qudi ne mogu do}i do izra`aja. Pa se onda ~udimo {to nam odlaze {kolovani qudi vani.
Nevenka Ju ri{i}
Vijesti dana
Ovo je prvi put da }e predstavnici bo{wa~kog naroda mo}i tako da se izjasne, iako taj narod ima takav hiqadugodi{wi naziv jo{ od sredwovjekovne Bosne.
Sejfu din Toki}, predsjednik  Bo{wa~kog pokreta za ravnopravnost naroda
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA - Nakon{to je utvr|eno da kandi- dat za glavnog revizora Re- publike Srpske Mile Banika ima diplomu menay- menta u turizmu i sportu, a ne ekonomskog fakulteta, ni jedna od dvi je skup{tin- ske komisi je ko je prate izbor revizora i zamjenika ni je zatra `ila uvid u di- plome ostalih 15 kandidata pri javqenih za ove funkci-  je.
U Banikinoj diplomi, ko ja je u posjedu "Glasa Srpske" pi{e da je Fakultet za uslu `ni biznis (FA BUS) u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada upisao 2002, a zavr{io 2003. godine. Bani- ka je na FA BUS-u zavr{iosmjer menayment u turizmu, sportu i rekreaci ji, i kako pi{e u diplomi, stekao zvawe diplomirani ekono- mista.Predsjednik Komisi je za izbor gla vnog revizora Uro{ Gosti} na pitawe da li osta- li kandidati ima ju adekvatnu diplomu, obaveznu po zakonu, najpri je odgovara potvrdno, a kasni je da ni je siguran. - Svi ima ju ekonomi ju, zvanu ekonomi ju, a kako su je zavr{ili ne znam ni ja. Imaih nekoliko naravno i sa di- plomom ekonomskog fakulte- ta - kazao je Gosti}.Ka`e da Komisi ja ni je  uo~ila {ta pi{e u zakonu, a da u zakonu pi{e pogre{no. - Formulaci ja je nikakva. Pi{e diploma ekonomskog fakulteta, ali se ne navodi ni kog stepena, ni{ta, tako da nismo obra}ali pa`wu. Banika ima zvawe diplomir- anog ekonomiste i mi smo to poistovi jetili - rekao je Gosti}.Na pitawe da li Banika sada ispada iz konkurenci je, Gosti} je rekao da ne zna ka- kav }e stav za uzeti Komisi ja. ^lan Komisi je za izbor revizora i Komisi je za izbor i imenovawe Ne|o Trnini} ka`e da nisu razmatrali di- plome drugih kandidata. - S obzirom na to da seprimjedba odnosila konkre- tno za Baniku, nismo smatra- li da treba druge diplome da gledamo. To niko od nas ni je ni tra`io - rekao je Trni- ni}.Doda je da sve do sada pre- do~eno pokazu je da Banika ne ispuwava uslove da bude gla- vni revizor.Komisi ja za izbor revi- zora dostavila je predsjedni- ku RS Miloradu Dodiku listu od 16 kandidata za ko je  je smatrala da zadovoqava ju  uslove. Banika je imao veli- ki broj bodova i predsjednik RS ga je predlo`io za izbor.Kada se pri jedlog vratio po- novo do Komisi je otkriveno  je da Banika nema adekvatnu diplomu. U Komisi ji su re- kli da se time nisu bavili i da je dokumenta zaprimala slu`benica u Skup{tini. Predsjednik Komisi je za izbor revizora bio je Uro{ Gosti} iz SNSD-a, a u Ko-misi ji su i Radmila Stoj- ni} (SNSD), Ne|o Trnini}(DNS), Velimir Sakan (PDP) i Zoran Latinovi} (SDS).
BA NIKA NE
ispuwava uslove dabude glavni revizor
Centralna izborna komisija BiH
Malo argumenata za ponovno bro jawe
SA R JEVO - Ve }ina zahtjeva za ponovno bro jawe glasa~kih listi }a i prigovora upu }enih
Centralnoj izbornoj komisi ji (CIK) BiH posli je objave utvr|enih izbornih rezultata su ili neosnovani ili su ih podni jele neovla{}ene osobe, izjavila je portparol CIK-a Maksida Piri}, preni jele su agenci je. - Kod ve}ine zahtjeva i prigovora uglavnom se iznose pa u{al- ne ocjene, bez stvarnih ra zloga za{to se za hti jeva ponovno bro-  jawe i da li bi to moglo uticati na izborne rezultate, te ne ispuwava uslove propisane odredbama Izbornog zakona BiH - po jasnila je Piri}eva i dodala da je ju~e do 14 ~asova stiglo oko 250 zahtjeva za ponovno bro jawe glasova. Rok za podno{ewe zahtjeva istekao je u pono}.
VA [INGTON
- Ameri~kidr`avni sekretar Hilari Klinton posjeti}e idu}e sed- mice Srbi ju, Kosovo i BiH da bi pru`ila podr{ku i po- kazala posve}enost SAD bu- du}nosti Balkana u evropskoj i evroatlantskoj za jednici, saop{teno je ju~e iz Stejt de- partmenta.Kako se navodi, Klintono- voj }e se na balkanskoj turne-  ji pridru`iti i visoki predstavnik EU za spoqnupolitiku Ketrin E{ton. Iz Stejt departmenta navode da }e Klintonova i E{tonova zvani~nicima u BiH preni je- ti o~ekivawa da }e lideri politi~kih parti ja {to pri-  je sprovesti neop hodne re- forme i po~eti da slu`e gra|anima. - Tako|e, one }e ista}i i posto janost me|unarodne za je- dnice u wenoj podr{ci i po- sve}enosti Dejtonskom mirovnom sporazumu - saop- {teno je iz Va{ingtona. BiH }e, prema na javi EU, idu}e sedmice posjetiti i evropski komesar za pro{i- rewe [tefan File. Ovim jepotvr|ena informaci ja ko ju  je ju~e objavio "Glas Srpske"o dolasku visokih diplomata.
Valentin Incko u Berlinu
BiH dvi je godine bez funkcionalne vlasti
BERLIN - Visoki predstavnik Valentin Incko istakao  je u Berlinu, tokom sastanka
sa ~lanovima Bundestaga, da dvi je godine posli je op{tih izbora u BiH jo{ ni je uspos- tavqena potpuno funkcionalna vlast, ko ja bi postigla kon- kretne rezultate u procesu evroatlantskih integraci ja. Incko je tokom sastanka sa wema~kim parlamentarcima naglasio da su prioriteti u BiH sprovo|ewe odluke Evrop- skog suda za qudska prava u "slu~a ju Sejdi}-Finci", rje{a- vawa pitawa dr`avne i vojne imovine, te smawewe nezaposlenosti i siroma{tva, preni jele su agenci je.
Stejt department najavio posjetu 
Klintonova i E{tonova prenose podr{ku Dejtonu
Ne|o Trnini} ka`e da je ~lan Komisije za izbor re- vizora iz PDP-a Velimir Sakan bio najglasniji u po- hvalama Banike, posebno hvale}i wegov rad u Pores- koj upravi.- Sakan i drugi ~lanovi Ko- misije iz opozicije nisu ni- {ta sporili na sjednici, Baniku su ocijenili najvi- {im ocjenama. Kada je na red do{la Banikina diplo- ma, Sakan se izgubio sa sje- dnice - kazao je Trnini}. Banika je 2002. godine, u vrijeme vlade PDP-a, prvi put postavqen za zamjenika direktora Poreske uprave RS. Kasnije je bio v.d. dire- ktora, a sada je savjetnik ministra finansija.
SA KAN
SA RA  JEVO -
Ministarspoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} rekao je da nema razloga da, posli je pisma generalnog di- rektora Direkci je za pro{i- rewe Evropske komisi je Stefana Sanina, iz procedu- re bude povu~en Nacrt izmjena i dopuna Zakona o "Elektro- prenosu BiH", ko je je sa~inilo ovo ministarstvo. - Pri je nastavka procedu- re usva jawa zakona, Sanino je zatra`io da u okviru Minis- tarstva bude odr`an ekspert- ski sastanak, ko ji }e ukqu~i- ti i akcionare, stru~wake izEvropske komisi je i energet- ske za jednice. On }e biti odr`an sqede}e sedmice, da bi bila razja{wena odre|ena pitawa i obezbi je|eno ono {to prvenstveno interesu je Sanina, a to je primjena zakqu~aka premi jera i sigur- nost ulagawa u prenosni sis- tem BiH - po jasnio je[arovi}, preni jele su agen- ci je.Prema wegovim ri je~ima, Sanino je u pismu upozorio na to da predlo`ene izmjene za- kona ukazu ju na rizik da bi zbog prenosnog sistema moglo da bude prekida napa jawa elektri~nom energi jom u BiH i regionu.- Upravo zato on tra`i odr`avawe sastanka na ko jem bi bila obezbi je|ena sredstva za investici je. Ne podjelu svih sredstava akcionarima u druge svrhe, nego da ve}ina sredstava bude ulo`ena u daqe investici je u prenosni sis- tem. To je su{tina wegovog za-  htjeva - napomenuo je [arovi}. Prema informaci jama Ministarstva spoqne trgo- vine, na posebnom ra~unu aku- muliranih sredstava "Elektroprenosa" nalazi se oko 255 miliona KM, od ~ega bi akcionari, RS i FBiHtre bali da dobi ju 85 mili- ona, a za investici je u preno- sni sistem bilo bi izdvo jeno oko 170 miliona.
Stefano Sanino pisao Mirku [arovi}u o "Elektroprenosu BiH"
Bri sel tra `i inves  tici je 
[A ROVI]:
Nema razloga za povla~ewe zakona
 HilariKlinton
Komisije ni su gl da le diplome 
Svi imaju ekonomiju, zvanu ekonomiju, a kako su je zavr{ili ne znam ni ja, rekao Gosti}. S obzirom na to da je primjedba bila konkretno za Baniku, nismo smatrali da treba da gledamo druge diplome, rekao Trnini}
^lanoviskup{tinskihkomisija o izboruglavnogrevizora RepublikeSrpske
Uro{ Gosti}
FOTO: ARHIVA
 
GLAS SRPSKE
petak, 26. oktobar 2012.
3
Terzi}: Mogu  }a promjena granica na Balkanu 
BEOGRAD - Istori~ar Slavenko Terzi} smatra da je mogu}a promjena granica na Balkanu, jer je istorija Evrope puna izm- jena granica i isti~e potrebu da se pravedno rije{i srpsko pitawe, {to bi zna~ilo ujediwewe srpskih teritorija, preni- jele su agencije. Terzi} ocjewuje da Zapad u ovom istorijskom trenutku ne `eli da rje{ava srpsko pitawe na pravedan na~in, zbog ~ega se mo- ra ~ekati povoqan me|unarodni trenutak da se ono stavi na dnevni red i nagla{ava da bi "RS sa Srbijom trebalo da bude nosilac procesa ujediwewa".
Bo{waci pi{u petici ju za novu podjelu Mostara
MOSTAR -
Klub Bo{waka u Gradskom vi je}u Mostara za jedno sa mostarskim muftijstvom i, kako tvrde, vi{e od 40 nevladi- nih organizaci ja, pokrenuli su potpisivawe petici je u ko joj tra`e novu podjelu Mostara na {est op{tina. U petici ji se tra`i da se Mostar organizu je u vi{e jedinica lokalne samouprave, {to je po wihovom mi{qewu jedini na~in da se bo{wa~kom narodu zagarantu je ravnopravnost, preni jele su agenci je. Mostarski mufti ja Seid Smajki} pozvao je hrvat- ske politi~ke stranke da prestanu sa kampawom svo jatawa Mos- tara i dodao da to Bo{wake vri je|a.
Papin batler iz ku }nog pritvora ide u zatvor
VA TIKAN
- Biv{i batler pape Benedikta
XVI
Paolo Ga-bri jele, ko ji je osu|en zbog kra|e i objavqivawa povjerqivih papskih dokumenata, bi}e preba~en iz ku}nog pritvora u za- tvor, saop{tio je ju~e Vatikan. Dodali su da }e Gabri jele biti preba~en u policijsku stani- cu u Vatikanu, gdje }e nastaviti da izdr`ava 18-mjese~nu ka- znu, preni jele su agenci je. Odluka da bude okon~an ku}ni pritvor za biv{eg papinog batlera, ko ji je `ivio sa svo jom porodicom u stanu u Vatikanu, donesena je nakon {to ni od- brana ni tu`ioci nisu podni jeli `albu na presudu.
Optu`enom za ratne zlo~ine nema ni traga
SA R JEVO
- Ro~i{te za izja{wewe o krivici biv{eg pripad- nika HVO-a @eqka Rodina, ko jem su na teret stavqeni zlo~ini protiv civilnog stanovni{tva po~iweni na podru~ju ^apqine, odgo|eno je na neodre|eno vri jeme po{to je optu`eni nedostupan. - Sud je posredstvom Ministarstva pravde BiH uputio poziv optu`enom na adresu u Hrvatskoj na ko joj je pri javqen, ali do danas nismo primili obavje{tewe da li je optu`eni primio poziv - rekla je sudi ja Vesna Jasenkovi} i dodala da }e sud, ako u sqede}em periodu dobi je potvrdu da je Rodin primio poziv, ra- spisati za wim potjernicu, preni jele su agenci je.
PI[E: DRAGANA KELE^
draganak@glassrpske.com
BAWALU KA - Nakon{to Federalni zavod PIO/MIO preuzme isplatu penzi ja za 3.402 korisnika, Fond PIO Republike Srpske na godi{wem nivouostvari }e u{tede u iznosu od 12 miliona maraka.
U Fondu PIO RS nagla- {ava ju da se radi samo o dje- limi~nom rje{ewu prolema,  jer jo{ oko 23.500 penzionera iz FBiH prima penzi ju iz ovog fonda.Direktor Fonda PIO RS Mladen Mili} rekao je "Glasu Srpske" da }e novac ko-  ji je do sada odlazio na is-platu penzi ja korisnicima ko ji su pravo na penzi ju ste- kli pri je apri la 1992. godine na podru~ju FBiH, biti isko- ri{}en iskqu~ivo za isplatu penzi ja za ostale korisnike prava.Fond PIO/MIO FBiHpre uze}e isplatu penzi ja za 3.402 korisnika, a ko ji su ste- kli status povratnika u FBiH.Mili} ka`e da je ovo sa- mo djelimi~no rje{ewe, ko-  jim Srpska ni je u potpunosti zadovoqna, jer Fond PIO RS jo{ ispla}u je penzi ju za 23.500 penzionera, ko ji su pravo ostvarili pri je aprila 1992. na teritori ji FBiH. - Zakon o izmjenama i dop-  unama zakona o PIO, ko ji je  usvo jen u FBiH, i daqe jediskriminira ju}i. ^ak su i predstavnici Svjetske banke zgranuti ~iwenicom da se na ovakav na~in poku{ava stvo- riti bari jera za pre uzimawe  jo{ 23.500 penzionera - ista- kao je Mili}.Naglasio je da je FondPIO uredno ispla}ivao sve obaveze prema korisnicima, ali da je pitawe {ta }e bitisa onim penzionerima ko ji ne mogu da se vrate u FBiH.- Pitawe je i da li }esvih 3.402 korisnika podni je- ti zahtjeve za isplatu penzi ja  u FBiH, jer ako je wihovatrenutna penzi ja u RS ve}a od one ko ju bi trebalo da prima-  ju u FBiH, sasvim je sigurno da neki od wih ne}e pre}i na federalni penzijski fond - kazao je Mili}.Dodao je da je na Federal- nom zavodu PIO/MIO da uputi javni poziv korisnici- ma, a da }e Fond PIO RS ko-risnike obavi jestiti o daqem postupku. Istakao je da osta je pitawe {ta je sa na- doknadom sredstava ko ja je Fond PIO RS ispla}ivao u proteklih 20 godina ovim penzionerima. U Federalnom zavodu PIO/MIO rekli su da jeFBiH na osnovu presude Evropskog suda za qudska pra- va u Strazburu kra jem juna ove godine doni jela zakon, ko jim  je regulisano i pre uzimawe ovih penzionera. - Ne mo`emo da komenta- ri{emo to {to u Republici Srpskoj nisu zadovoqni ovom odlukom. Tu se iskqu~ivo ra- di o primjeni zakona i ni- {ta vi{e, a penzioneri uz  uobi~a jenu dokumentaci ju, kao {to je kopi ja li~ne karte i dokaz o prebivali{tu, ve}mogu da donesu odjavu o statu- su raseqenih lica i uvjerewe o posto jawu pri jave na zdrav- stveno osigurawe u FBiH, kako bi dobili svo je penzi je - rekli su u ovom zavodu. Istakli su da }e po~etak isplate penzi ja zavisiti od trenutka pri jave, odnosno ka- da bude kompletirana sva do- kumentaci ja neop hodna za isplatu.
NA TERETU 
Fonda PIO RS jo{23.500 penzijaste~enih u FBiH
Fond PIO Republike Srpske djelimi~no zadovoqan dogovorom sa kolegama u FBiH
Pr uzimawem kori snika  u{te  de 12 mi li ona KM
Sav novac kojismo do sadaispla}ivali za korisnike koji su svoje pravostekli prijeaprila 1992.godine na podru~ju FBiH bi}eiskori{}en iskqu~ivo zaisplatu penzija i za ostalekorisnike prava, istakao Mili}
Mili} je rekao da jo{ nemaju nikakvu povra- tnu informaciju kada je rije~ o tu`bi Fonda PIO protiv Federalnog zavoda PIO/MIO koja je podnesena za naknadu {tete u iznosu od 545 miliona KM.- Do kraja ovog mjeseca uputi}emo novu `albu Komitetu pri Savjetu Evrope za nadgledawe i sprovo|ewe odluka Evropskog suda za qudska prava sa svim dokazima, ukqu~uju}i i izmjene i dopune Zakona o PIO u FBiH i pravilni- kom iz FBiH, gdje }e se jednostavno vidjeti da je napravqen minimalan korak, a da je i daqe na djelu diskriminacija i uslovqavawe vi{e od 20.000 korisnika prava koji su to pravo ostvarili prije aprila 1992. godine - kazao je Mili}.
TU  @BA Ve}epenzije
Na pitawe da li je u idu-}em periodu mogu}e o~eki- vati pove}awe penzija, Mili} je rekao da }e se ujanuaru 2013. godine vr{iti prvo uskla|ivawe penzija u skladu sa Zako- nom o PIO za sve koris-nike prava i to naprincipu u~e{}a 50 odsto na rast cijena tro{kova `ivota, a 50 odsto od prosje~ne plate RS za prethodnu godinu. - Posmatraju}i statisti- ~ke pokazateqe, to govori da bi uskla|ivawe moglo da ide nagore za nekih 2,5 odsto - kazao je Mili}.
 
   F   O   T   O  :   A   R   H   I   V   A

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nikola Jelić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->