Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Las Moradas, Guía de Lectura

Las Moradas, Guía de Lectura

Ratings: (0)|Views: 2,246 |Likes:
Published by abunadi
Las Moradas, Guía de Lectura
Está con la pluma en la mano viendo cómo podrá comenzar a escribir y “se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es: considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas (Jn 14,2; que, si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice él tiene sus deleites (Prov 8, 31)” (1M 1,1).
Ya desde aquí, sin ninguna complicación, entendemos cuál, o mejor, quién es para ella el castillo interior: la persona humana.
Documento tomado de http://www.paravosnaci.com/
Las Moradas, Guía de Lectura
Está con la pluma en la mano viendo cómo podrá comenzar a escribir y “se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es: considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas (Jn 14,2; que, si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice él tiene sus deleites (Prov 8, 31)” (1M 1,1).
Ya desde aquí, sin ninguna complicación, entendemos cuál, o mejor, quién es para ella el castillo interior: la persona humana.
Documento tomado de http://www.paravosnaci.com/

More info:

Published by: abunadi on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
1
Qxhymnbp ~bnbp*
 Gh aqxï ja ~hy`hya ‚fxïa nh jh`~xya‟ saya a`bosañaydbp hd ja jh`~xya adxaj nh
Pad~a ^hyhpa qxh* phfûd jb sybfyaoanb* hp~h añb ph `hd~yayá hd hj
Jmiyb nh japObyanap
b
@ap~mjjb md~hymby
$ A nmlhyhd`ma nh b~ybp añbp* hp~a |h{ pðjb hd|mayhobp xda fxïa* ja nb`~ymdaj$ Ghobp ~boanb hp~a nh`mpmðd hd |mp~a nh qxh ox`gap `boxdmnanhp xpad saya ja jh`~xya`boûd } saya ja sap~byaj* jap lm`gap qxh ph sxijm`ad hd ja sáfmda Vhi nhj @hd~hdaymb }dbp ga sayh`mnb ohkby `bd`hd~yay hj ~yaiakb hd hjjap } db blyh`hy b~ya fxïa qxh sxhnhphy nh ohdby x~mjmnan$ Jap `boxdmnanhp qxh db nmpsbdhd nh md~hydh~ b qxh db sxhnhd a``hnhy a ja yhn  lyh`xhd~hohd~h* sxhnhd pbjm`m~ay a jbp Pxshymbyhp Oa}byhp qxh jhp hd|ïhd nm`gap lm`gap*b imhd sbdhyph hd `bd~a`~b `bd ja @bompmðd nhj @hd~hdaymb a ~ya|íp nh ja sáfmda Vhi saya qxh ph jap hd|mhobp a xda nmyh``mðd nh `byyhb hjh`~yðdm`b 'db dbp hp sbpmijhga`hyjb sby `byyhb sbp~aj-$ Hosyhdnaobp sxhp* kxd~bp* hp~h asapmbdad~h |makh aj
`ap~mjjb nh nmaoad~h b ox}
 sxyb `ymp~aj…
 
@bompmðd syhsaya~byma B@N nhj \» @hd~hdaymb nhj Da`momhd~b nh Pad~a ^hyhpa
 
9HJ @AP^MJJB MD^HYMBY b JAP OBYANAP nh pad~a ^hyhpa$
 Oadna~b nh hp`ymimy 
Hj jmiyb nh jap Obyanap b hj @ap~mjjb Md~hymby nh Pad~a ^hyhpa hp `bdpmnhyanb`byymhd~hohd~h `bob hj ohkby nh hjja$ Oáp qxh gmp~byma hp~h jmiyb ~mhdh imbfyalïa* oápaûd* ax~bimbfyalïa$ Hd px nmájbfb `bd Fya`mád* gaijadnb nhj jmiyb nh ja \mna* íp~h nmkb aja Pad~a;
Gafa ohobyma nh jb qxh ph a`bynayh } nh b~yap `bpap } hp`ymia b~yb jmiyb* }nmfa ja nb`~ymda hd `boûd* pmd qxh dboiyh a qxmhd jh ga}a a`ah`mnb aqxhjjb qxh ajjï 
nmkhyh‟
$Hph b~yb jmiyb lxh hj @ap~mjjb Md~hymby$ Ja sybsma ax~bya `bd~hd~a `bd px biya na jasyhlhyhd`ma a hp~h pbiyh hj b~yb; a Obyanap pbiyh \mna } hd ~íyomdbp nh kb}hyïa* axdqxhsaya hjja \mna pha xda kb}a* hp oáp syh`mbpb } `bd oáp nhjm`anbp hpoaj~hp } jaibyhp hjphfxdnb '@ap~mjjb Md~hymby-* b* nm`gb nh b~ya oadhya sby hjja ompoa;
A om sayh`hy jhga`h |hd~aka hj qxh nhpsxíp gh hp`ym~b* axdqxh lya} Nbomdfb Iáñh{ nm`h db hp~á ixhdb5aj ohdbp gai
ïa oáp hwshymhd`ma qxh `xadnb jh hp`ymiï‟
 Hj oadna~b nh hp`ymimy Jap Obyanap jh |mdb nh ~yhp say~hp* nhj sanyh Fya`mád* nhjnb`~by \hjá{
qxh{* } nhj ‚|mnymhyb‟ oa}by; @ymp~b Khpûp* qxh* sby b~ya say~h hya px ‚jmiyb|m|b‟$
Jap `bdnm`mbdhp nh pajxn qxh hp~aia a~ya|hpadnb ja Oanyh hyad ox} shdbpap*
‚`bd yxmnb } ljaqxh{a ~ad fyadnh 'nh `aih{a- qxh axd jbp dhfb`mbp lby{bpbp hp`ymib `bd shda‟
$ Ja pm~xa`mðd nh ja Bynhd hya nh fyad ymhpfb } ^hyhpa ompoa ph hd`bd~yaia`bdlmdana hd ^bjhnb* a obnb nh `áy`hj$ Shyb ja lby~ajh{a nh hp~a oxkhy jh na hj hqxmjmiymbdh`hpaymb saya sbnhy hp`ymimy a jb fyadnh$ ] ja qxh ga jjh|anb a `aib ~ad~ap lxdna`mbdhppmd pajxn } hd ohnmb nh ~ad~ap `bd~yanm``mbdhp |a agbya a `bdp~yxmy hp~h px `ap~mjjb `bd jaompoa lxhy{a nh |bjxd~an$
^mhosb nh hp`ym~xya* ax~ðfyalb* nhp~mda~aymap
Ja gbya nh ja symohya smhnya } nh ja ûj~moa hp hjja ompoa ja qxh dbp ja nhp|hja;
] apï `bomhd{b a `xosjmyja 'ja bihnmhd`ma qxh ph jh ga nanb- gb}* nïa nh ja Pad~ïpmoa^ymdmnan añb nh 1866 hd hp~h obdap~hymb nh Pad Kbpí nhj @ayohd hd ^bjhnb nbdnh aj
 syhphd~h hp~b}‟$
Hp~b hd hj syðjbfb$ ] hd ja `bd`jxpmðd nhj jmiyb;
A`aiðph hp~b nh
 
0hp`ymimy hd hj obdap~hymb nh Pad Kbpí nh Á|mja* añb nh 1866* |ïpshya nh Pad Adnyíp U9=nh db|mhoiyh_* saya fjbyma nh Nmbp qxh |m|h } y
hmda sby pmhosyh kaoáp* aoíd‟
'6O*`bd`jxpmðd 8-$^b~aj phmp ohphp ohdbp nbp nïap nhpnh qxh `bohd{ð a hp`ymimy gap~a qxh h`gð hj`mhyyh$ Xd say nh |h`hp* aj ohdbp* gaija
nh md~hyyxs`mðd hd ja hp`ym~xya* ‚sbyqxh jbp
dhfb`mbp } pajxn oh ga`hd nhkayjb aj ohk
by ~mhosb‟ '>O 9* 1-
} hd b~yb jxfay nmyá;
gadsapanb `apm `md`b ohphp nhpnh qxh jb `bohd`í gap~a agbya* }* `bob ja `aih{a db hp~ásaya ~bydayjb a jhhy* ~bnb nhih my nhpiaya~anb* } sby |hd~xya nm`gb ajfxdap `bpap nbp
|h`hp‟
' 8O >* 1-$ \xhj|h pbiyh px oadxp`ym~b } ~hyomda ja biya hj 9= nh db|mhoiyh$
]* a jmiyb `bd`jxmnb* na ‚sby imhd hosjhanb hj ~yaiakb* axdqxh `bdlmhpb qxh gapmnb gay~b sb`b‟$ Hj ax~ðfyalb nh jap Obyanap ph hd`xhd~ya hd hj obdap~hymb nh jap
`ayohjm~ap nhp`aj{ap nh Ph|mjja nhpnh b`~xiyh nh 1<17$ Hd 1<99 lxh pa`anb hd syb`hpmðdsby jap `ajjhp nh Ph|mjja `bd b`apmðd nh jbp lhp~hkbp sby ja `adbdm{a`mðd nh ja ax~bya$ ]ja ûj~moa } oáp sybjbdfana pajmna nhj oadxp`ym~b gap~a Yboa ~x|b jxfay hd 1=<1* nbdnh
lxh nhimnaohd~h yhp~axyanb sby hj ‚Mp~m~
x~b Ymp~axyb P`mhd~mlm`b nhj jmiyb
nhj \a~m`adb
} hj ‚Mp~m~x~
b nm Sa~bjbfma
nhj jmiyb‟ nh M~ajma$ \bj|mð a Ph|mjja
hd 1=<9 } ajjï ph `bdphy|ahd hj `bd|hd~b nh jap nhp`aj{ap* hd xd mdasyh`maijh hp~x`gh yhjm`aymb; jap oxyajjap nhÁ|mja* qxh ph gad ~bydanb `ap~mjjb saya hd`hyyay } `xp~bnmay hj ax~ðfyalb nhj @ap~mjjbmd~hymby$ Biya hp~a ûj~moa nhimna a ja mnha } pbjm`m~xn nhj hd~bd`hp Fhdhyaj nh ja Bynhdsanyh Adap~apmb Iajjhp~yhyb$Jap nhp~mda~aymap symohyap pbd pxp obdkap* `bob nm`h hd hp~a hpsh`mh nhnhnm`a~byma;
KGP$ Hp~h ~ya~anb* jjaoanb `ap~mjjb md~hymby* hp`ymimð ^hyhpa nh Khpûp*obdka nh dxhp~ya Phñbya nhj @ayohd* a pxp ghyoadap h gmkap jap obdkap `ayohjm~ap
nhp`aj{ap‟$
 Nhp~mda~aymb nh ja biya hp ~aoimíd ~bnb lmhj `ymp~madb* `adnmna~b a ja pad~mnannhpnh px iax~mpob } sby íj$
\mpm~a aj @ap~mjjb
$Hp ja ax~bya ompoa ja qxh dbp |a fxmadnb nhpnh xda nh pxp `bdlhpmbdhp~hosyadhya$ Hp~á `bd ja sjxoa hd ja oadb |mhdnb `ðob sbnyá `bohd{ay
a hp`ymimy } ‚ph
oh blyh`mð jb qxh agbya nmyí saya `bohd{ay `bd ajfûd lxdnaohd~b* qxh hp; `bdpmnhyaydxhp~ya ajoa `bob xd `ap~mjjb ~bnb nh xd nmaoad~h b ox} `jayb `ymp~aj anbdnh ga}ox`gbp asbphd~bp* apï `bob hd hj `mhjb ga} ox`gap obyanap 'Kd 1>*95 qxh* pm imhd jb

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->