Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Một Trăm Bài Kệ Niệm Phật

Một Trăm Bài Kệ Niệm Phật

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Triệt Ngộ Pháp Sư
Việt dịch: HT Thích Thiền Tâm

Triệt Ngộ Pháp Sư
Việt dịch: HT Thích Thiền Tâm

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
M
t Tr 
ă
m Bài K
Ni
m Ph
t
Tri
t Ng
Pháp S
ư
 Vi
t d
ch: HT Thích Thi
n Tâm
Hán: 1Nh
t cú Di ÐàNgã Ph
t tâm y
ế
uTh
tri
t Ng
ũ
th
iHoàng cai Bát giáoVi
t: 1M
t câu A Di ÐàTâm y
ế
u c
a Ph
t ta.D
c n
ă
m th
i th
u su
tNgang tám giáo trùm xa.
L
ượ
c gi
i:
M
t câu ni
m Ph
t là tâm y
ế
u c
a
đứ
c B
n S
ư
Thích Ca Mâu Ni. Tâmy
ế
u, c
ũ
ng g
i là tông, là y
ế
u ch
ỉ 
t
c s
c t
c không c
a c
nh gi
i chântâm, không th
dùng l
i nói và t
ư
t
ưở
ng
để
lu
n bàn suy ngh
 ĩ 
 
đượ
c. N
ă
mth
i là: Hoa Nghiêm, A Hàm, Ph
ươ
ng Ð
ng, Bát Nhã, và th
i Pháp Hoa.Tám giáo là: T
ng, Thông, Bi
t, Viên, Ð
n, Ti
m, Bí m
t và B
t
đị
nh giáo.D
c là ch
ỉ 
cho chi
u cao thu
c th
i gian. Ngang ch
ỉ 
cho chi
u r 
ng thu
ckhông gian. Ý nói câu ni
m Ph
t r 
t m
u nhi
m, v
ngh
 ĩ 
a lý bao trùm N
ă
mth
i Tám Giáo, v
cao r 
ng su
t c
Th
i gian, Không gian.Hán 2:Nh
t cú Di ÐàÝ ch
ỉ 
nh
ư
hà?B
n tri âm th
ườ
ng ítM
c nh
 ĩ 
thiên
đ
a!Vi
t 2:M
t câu A Di ÐàÝ ch
ỉ 
di
u bao nhiêu?B
n tri âm th
ườ
ng ítK
tai g
riêng nhi
u !
 
 L
ượ
c gi
i:Nh
ư
bài k
trên
đ
ã d
n, ta th
y
đạ
i khái ý ch
ỉ 
c
a câu ni
m Ph
t cao di
unh
ư
th
ế
nào! Cho nên Thành Th
i Ð
i S
ư
 
đ
ã nói trong m
t Ð
T
: " Màtrong A Di h
ng danh thâm. Nghìn muôn khôn tìm ra tri âm! Thiên Nh
ư
 lòng t
soi chân
đă
ng. Ð
ư
a ng
ườ
i mau ra vòng mê l
m...Ôi câu h
ngdanh m
u thâm xa. Sâu cùng ch
ư
tông làng thi
n na. Buông ra thâu vào
đề
u nh
ư
nh
ư
. T
ươ
ng t
ư
m
ơ
 
đầ
y tr 
i Liên hoa !" Ði
u
đ
àn ni
m Ph
t caosiêu m
u nhi
m nh
ư
th
ế
, tr 
ra b
c tri âm, ch
k
tai g
làm sao ngheth
u? Vì th
ế
nhi
u k
 
đ
ã l
m
đ
ánh giá Ni
m Ph
t là pháp th
p kém ch
ỉ 
 
để
 cho k
ngu d
t, h
ng ng
ườ
i già c
tu hành. Th
t
đ
áng c
m xót vì c
nh ít triâm, nh
ư
l
i m
t b
c ti
n b
i
đ
ã thanNga nga h
i chí t
i cao s
ơ
nD
ươ
ng d
ươ
ng h
ý t
i l
ư
u th
y Ðàn bá nha ít k
tri âmNh
ng nghe qua xót tr 
m l
i
đ
au th
mChung K
m
t
đậ
p c
m không mu
n kh
y!Hán 3:Nh
t cú Di Ðà Ð
i ý phân minhXà sanh cung
nhD
ượ
c xu
t kim bình.Vi
t 3:M
t câu A Di Ðà Ð
i ý th
t phân minhR
n sanh t
cung
nhThu
c l
y
kim bình.L
ượ
c gi
i:M
t ng
ườ
i t
i nhà b
n thân ch
ơ
i, c
giao rót trà ra chén m
i u
ng. Lúc
yvào kho
ng
đầ
u
đ
êm, ánh
đ
èn ch
p chóa in bóng cung treo g
n bên vàochén gi
ng nh
ư
con r 
n
đ
ang l
ă
n qu
ă
n chao
độ
ng. Trong lúc không k
psuy ngh
 ĩ 
, ng
ườ
i
y u
ng v
i h
ế
t chén trà, r 
i ch
t sanh lòng nghi là mình
đ
ã nu
t con r 
n nh
vào b
ng, nh
ư
ng không dám nói. V
 
đề
n nhà anh los
,
i phát b
nh. Sau b
n
đế
n th
ă
m, h
i bi
ế
t duyên c
, m
i
đế
n nhà
để
 d
 ĩ 
a
đ
èn và chén trà ch
c
ũ
, ch
ỉ 
cây cung treo g
n bên, ng
ườ
i
y m
i d
th
ế
t m
i nghi và lành b
nh. Thu
x
ư
a ng
ườ
i
 Ấ
n Ð
khi luy
n thu
c quí,th
ườ
ng dùng g
ươ
ng d
y ho
c ng
c th
y tinh t
ánh sáng m
t tr 
ă
ng
để
l
yn
ướ
c. Luy
n xong l
i c
t thu
c vào bình b
c ho
c bình vàng, cho t
ă
ngthem hi
u l
c linh nghi
m. Ðây ý nói câu ni
m Ph
t rõ ràng là pháp viên
 
đố
n
đ
i th
ng vào chân tâm, ngay lúc ni
m Ph
t t
c
đ
ã th
hi
n Ph
t tánh,ví nh
ư
thu
c quí l
y ra t
bình vàng. K
không bi
ế
t l
m hi
u ni
m Ph
t làpháp Quy
n giáo
để
d
t tr 
v
ng t
ưở
ng, ho
c pháp Ti
m giáo
để
gieo l
nthi
n c
ă
n. Nh
ư
th
ế
có khác gì anh chàng l
l
c nghi ng
l
m bóng cung là
n
đ
âu ?Hán 4:Nh
t cú Di ÐàDanh d
ph
ươ
ng ti
nPh
nhi
ế
p qu
n c
ơ
 Bàng thông nh
t tuy
ế
n.Vi
t 4:M
t câu A Di ÐàPh
ươ
ng ti
n c
c m
u l
 Nhi
ế
p kh
p h
ế
t c
ă
n c
ơ
 R
thông vào Bát nhã.L
ượ
c gi
i:
 Ấ
n Quang Ð
i s
ư
nói: "Tu các môn khác ph
i nhi
u
đờ
i m
i thoát luân h
i,và theo nh
ư
Kh
i Tín Lu
n thì ph
i tr 
i qua m
t muôn
đạ
i ki
ế
p tu hành liênt
c m
i v
ượ
t lên ngôi B
t th
i chuy
n. Ví nh
ư
quan ch
c ph
i t
ph
mb
c nh
l
n l
ượ
t th
ă
ng
đế
n ngôi T
t
ướ
ng. Riêng môn Ni
m Ph
t ph
ươ
ng ti
m m
u l
 
để
mau thành Ph
t m
t
đờ
i
đượ
c
đớ
i nghi
p vãngsanh thoát kh
i luân h
i, m
t ki
ế
p
đ
ã b
ướ
c lên ngôi B
t th
i chuy
n. Vính
ư
Thái t
khi m
i sanh ra,
đ
ã tôn qúi v
ượ
t h
n qu
n th
n "Môn Ni
mPh
t l
i nhi
ế
p t
t c
c
ă
n c
ơ
, d
ướ
i t
loài q
i súc, h
ng ngu t
t d
t nát t
tnguy
n, trên
đế
n b
c Ð
ng giác B
Tát nh
ư
V
ă
n Thù Ph
Hi
n c
ũ
ng có l
inguy
n c
u sanh T
nh
độ
. Ch
"Nh
t tuy
ế
n"
đ
ây là ch
ỉ 
cho môn thi
n Tr 
cch
ỉ 
, t
c
đườ
ng l
i th
ng vào Bát nhã chân tâm. Ngài Tri
t Ng
dùng t
 ng
này, b
i ngài là m
t "
đạ
i thi
n s
ư
". L
i "Nh
t tuy
ế
n" c
ũ
ng hàm ch
ỉ 
cho
đườ
ng l
i
đặ
c s
c nhi
m m
u c
a môn T
nh Ð
.Hán 5:Nh
t cú Di ÐàKhai vãng sanh môn.Th
 
đ
a ph
ướ
c
đứ
cPhi thi
u thi
n c
ă
n.Vi
t 5:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->