Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hapishane çağı

hapishane çağı

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
ışık ergüden
ışık ergüden

More info:

Published by: sosyalizmkutuphanesi on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Tan barbara le sugeridad como el delito
(Tutsakl›k Suçun Kendisi Kadar Barbarcad›r)Francisco Goya’n›n bir gravürünün ad›
 
Bu kitab› yazmak, belki as›l yeri bellek olan metinlerin ço¤ugibi, hayata ödenmesi gereken bir borç, yerine getirilmesi gere-ken bir görev, bir angajman oldu y›llar boyu. “As›l yeri bellek”:çünkü insan›n kendi yaflant›s›n› kendinin d›fl›na ç›karmas›,nesnel ve baflkalar›n› ilgilendirebilir k›lmas› güçtür; hele ki afl›-r›, yo¤un, uç gibi tan›mlarla nitelenmeye müsait bir yaflant›ysabu… Ama “borç”, “görev” terimleriyle de adland›r›labilecek birdurum: çünkü kiflinin kendi yaflad›klar› üzerine düflünmesi,yaflarken düflündüklerini düflünmesi, mekân› ve iliflkileri alg›-lay›fl›, k›sacas› hayata “hayat›n d›fl›na ç›karak” bakabilmesi,baflka hayatlar› “kolaylaflt›rabilir”, daha katlan›l›r k›labilir, di-renme ve yaratma gücü verebilir. Her yaflant›n›n düflünümselbir süreç sonunda aktar›labilir oldu¤u, baflkalar›na aç›k halegeldi¤i bir önkabul olsa da, nispeten daha kapal› ve daha az sa-y›da insan›n yaflay›p paylaflt›¤› hapishane gibi “uç” bir deneyi-min hem aktar›lmay› daha fazla gerektirdi¤i hem de böyle biraktar›m›n çetrefilli¤i, sorunun içine girdikçe kendini gösterir.
Önsöz Yerine:Konunun ve Yaz›n›n Tarihçesi
1
 
Hapishane Söyleminde Somut ve Tarih
Hapishanenin içinde ve d›fl›ndayken hapishane üzerine dü-flünme ve yazma sürecinin arka plan› a¤›rl›kl› olarak “12 Ey-lül” (1980) denen dönemin hapishane deneyimiyle s›n›rl›y-ken, yukarda an›lan anakroninin ve senkroninin sonucu ola-rak, gerek Türkiye’nin daha “kanl›” hapishane deneyimleri(örne¤in Ulucanlar, örne¤in “Hayata Dönüfl Operasyonu”),gerekse 2007’lere gelindi¤inde Guantanamo ya da CIA’n›n“hayalet hapishaneleri” gibi zamandan ve mekândan tama-men kopart›lm›fl hapishane ve iflkence deneyimleri de bunla-ra eklenince, hem daha bütünsel bir düflünme “nesnesi”, hemde vahfletin iyice modernleflti¤i Türkiye ve dünya koflullar›yan›nda tamamen “yersel” ve k›smen arkaik, hatta kadük ka-lan (belki de bu nedenle her askeri diktatörlük ya da otoriter-totaliter dönem gibi komediye varan grotesklikte ve Kafka-esk) bir “12 Eylül” tablosu ç›kar ortaya.Ama hapishaneler üzerine söylemin döngüselli¤ini ve te-kerrür halini de unutmamak gerekir. Çocukluk belle¤indekalm›fl, “Balkanlar›n ve Ortado¤u’nun en büyük (ya da enmodern) hapishanesi” (Sa¤malc›lar/Bayrampafla) ibaresindenbugüne dek art arda aç›lan ve giderek daha büyük ve dahamodern bir hal ald›¤› söylenen, adlar› harflerden ibaret bu ha-pishaneleri “açma” süreci ne tamamlanacak ne de bitecek gi-bi gözüküyor. Keza insan haklar› örgütlerinin ve sivil toplumkurulufllar›n›n cezaevleri ve iflkence raporlar› da on y›llard›rhep ayn›. Bu yaz›n›n kaleme al›nd›¤› s›ralarda, 8 Temmuz2007 tarihli Radikal gazetesinin ayn› sayfas›ndaki iki haberdurumun tipik örne¤i olarak görülebilir. Haberlerden biri da-ha büyük puntolarla verilmifl. “Tutuklu ve mahkûmlar için‘alt›n kafes’ haz›rlan›yor” bafll›¤›n›n alt›nda, “Silivri’de 10 bin904 kiflilik dev cezaevi kompleksi infla ediliyor. Konferans ve
›fl›k ergüden
5
Bu kitab›n ön çal›flmalar›, egzersizleri gerek “içerdeki” dü-flünce, düflünme, söyleflme ya da susma, hatta yaln›zca hayat-tave ayakta kalmaya çabalama süreçlerinin, gerekse “d›flar›-daki” benzer deneyimlerin içinde yer al›r. Bu kitapta tama-men baflkalaflarak içerilmifl hapishane üzerine metinler, çeflit-li dergi yaz›lar› fleklinde “içerde” ve “d›flar›da” kaleme al›n-m›flt›. Yaflant›lar› teorilefltirmeye, felsefilefltirmeye çabalayanbu metinleri derleme, toparlama iste¤inin sonucu, hem bun-lar›n birbirlerini tekrarlayan, takip eden, iç içe giren yanlar›-n›n ve tematiklerinin fark›na var›lmas›, dolay›s›yla yeni bir“söz” olmadan art arda eklemenin anlams›zl›¤›n›n görülmesi,hem de bambaflka aç›lardan, adalet kuram›n›n, suç ve cezakavram›n›n içinden ve d›fl›ndan da soruna bak›lmas› oldu.Böylelikle tek tek bu metinlerden ve toplamlar›ndan farkl›,ama derindeki anlamlar› bak›m›ndan elbette onlarla yo¤uniliflki içinde olan bu kitap ortaya ç›kt›.Hapishanedeyken hapishane üzerine düflünmek, insan›nönünü t›kayan, içini ketleyen onlarca fley aras›ndan s›yr›larakbir düflünce oluflturmak oldukça güç; fazlas›yla öznel ve k›s-mi bir bilgiyle yetinmek de çok muhtemel oldu¤undan, arayahem “d›flar›”n›n hem de bunca zaman›n girmifl olmas› ifle ya-ram›fl olabilir. Dolay›s›yla hapishane yaflant›s›yla bugünün,tek tek yaz›larla bu kitab›n aras›ndaki mesafe, bireysel ve top-lumsal bir tarihin anakronisini de içermektedir. Ama yazmakile zamana ve mekâna mesafe koymak, tersi bir iliflkiyi de ba-r›nd›r›r. Bir alegoriyle ifade edersek, yuvarlak bir dünyada ya-fl›yor olman›n sonucu, zaman ve mekân de¤irmi bir nitelikkazanabilir ve geçmifl (geçmiflteki mekân) uzaklaflt›kça ya-k›nlafl›lan (netleflen) bir boyut edinebilir ve anakroni, gerçek-d›fl› bir senkroniyle “flimdi ve burada” ifllemeye bafllayabilir…
4
hapishane ça¤›

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nuritok liked this
Gulsen Ulker liked this
cevatprekazi liked this
cevatprekazi liked this
cevatprekazi liked this
cevatprekazi liked this
cevatprekazi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->