Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul i - Teorie Si Organizare Privind Contabilitatea Financiara

Capitolul i - Teorie Si Organizare Privind Contabilitatea Financiara

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Richard Young

More info:

Published by: Richard Young on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

 
 
CAPITOLUL I TEORIE {I ORGANIZARE PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIAR|MOD DE LUCRUCURPINS
1. Defini]ia contabilit\]ii financiare2. Întreprinderea - sfer\ de ac]iune a contabilit\]ii3. Elemente privind normalizarea [i reglementarea contabilit\]ii financiare4.Re]eaua de standarde contabile5.Planul de conturi general6.Ghidurile practice de aplicare a IAS7.Dic]ionareele de conversie contabil\ 8.Institu]ia normaliz\rii contabilit\]ii9.Politici contabile `ntr-un cadru reglementat 10.Principiile contabilit\]ii financiare11.M\surare [i evaluare `n contabilitatea financiar\ 
REZUMATCUVINTE CHEIEBIBLIOGRAFIE SELECTIV|~NTREB|RI RECAPITULATIVECONCEPTE
Definirea normaliz\rii în contabilitate. Dispozitivul normaliz\rii
 
Definirea Cadrului contabil general IASC.Utilizatorii de situa]ii financiareObiectivul situa]iilor financiareCaracteristicile calitative ale situa]iilor financiareImaginea real\ [i corect\. Imaginea fidel\.Elementele modelate prin situa]iile financiareRecunoa[terea structurilor calitative în situa]iile financiareEvaluarea posturilor din situa]iile financiareConceptul de capital [i de men]inere a capitaluluiPrincipiile înregistr\rii [i ]inerii contabilit\]iiPrincipiile partidei dublePrincipiile de observarePrincipiile responsabilit\]iiPrincipiile m\sur\rii [i evalu\riiBazele de evaluare în contabilitateRegulile evalu\rii ca sistem de referin]\ în formularea 
 
politicilor contabileAlternative la evaluarea bazat\ pe costul istoric
 
 
MOD DE LUCRU
Manual, noti]e 1.Parcurge]i cu aten]ie, con]inutul capitolului, alanexelor [i al informa]iilor suplimentare primite la curs sau prin notele de curs(1)~nv\]are 2.Localiza]i `n text, conceptele din rezumat [icuvintele - cheieRezumat [i cuvinte cheie 3.Parcurge]i bibliografia suplimenta\ (3)Conultare bibliografie suplimentar\ 4.R\spunde]i la `ntreb\rile recapitulative, subforma unor expuneri verbale, dar [i `n scris(4)~ntreb\ri 5.Realiza]i testele de autoevaluare, f\r\ a apela la r\spunsuri. Evalua]i r\spunsurile [i relua]idocumentarea pe baza manualului [i a bibliografieisuplimentare(5)Teste de autoevaluare 6.Rezolva]i studiile de caz [i exerci]iile,consemnându-le `n caietul de lucr\ri pentruseminar (6)Studii de caz, exerci]ii 7.Completa]i caietul de seminar cu exerci]iilerezolvate `n cadrul seminarului, cu referatul`ntocmit de dumneavoastr\ [i cu concluziile dindezbateri sau din referate `ntocmite de ceilal]icolegi de grup\.(7)Seminar Caiet de seminar Documenta]ie pentru examen
 
 
1. Defini]ia contabilit\]ii financiare
Prin genez\, contabilitatea a ap\rut din nevoia de a r\spunde în plan informa]ional [i decizionalla problema gestiunii valorilor economice separate pe entit\]i patrimoniale. Pentru ]ara noastr\, `n modconcret, se delimiteaz\ ca entit\]i patrimoniale, regiile autonome, societ\]ile comerciale, institu]iilepublice, unit\]ile cooperatiste, asocia]iile [i celelalte persoane fizice [i juridice care desf\[oar\ activit\]icomerciale.Din structura tipurilor de entit\]i patrimoniale, întreprinderea reprezint\ sfera de ac]iune înlimitele c\reia contabilitatea - ca instrument informa]ional [i de gestiune - cap\t\ form\ complet\ dereprezentare [i control asupra constituirii [i utiliz\rii resurselor. La acest nivel organizatoric se realizeaz\  în forma cea mai deplin\ activitatea de produc]ie a bunurilor, de presta]ii de servicii, de circula]ie m\rfurilor, a titlurilor de valoare [i a instrumentelor de plat\, precum [i de alte opera]ii accesoriiactivit\]ii de comer].Forma organizatoric\ [i de func]ionare a contabilit\]ii întreprinderii se diferen]iaz\, în principal, în raport de concep]ia contabil\ adoptat\. În acest sens cele mai marcante [i mai influente culturicontabile din lume sunt dou\ << european\ [i anglo - saxon\ >>. În raport de cele dou\ culturi contabile,se pot utiliza dou\ concepte organizatorice,
monist
[i
dualist.Monist
 în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizeaz\ un singur circuit contabil, deci osingur\ contabilitate, atât pentru latura intern\ cât [i cea extern\ a întreprinderii.
Dualist
, dac\ pentru celedou\ laturi sunt organizate, dar corelate contabilit\]i separate.Pentru contabilitatea din România, deocamdat\, opereaz\ conceptul dualist. În consecin]\, la nivelul întreprinderii se disting dou\ sec]iuni ale contabilit\]ii, financiar\ [i de gestiune sau financiar\ [imanagerial\, ori extern\ [i intern\.
Contabilitatea financiar\
descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea [istructuralitatea sa. Obiectivul s\u principal îl constituie furnizarea de informa]ii sintetice privind pozi]ia financiar\, performan]ele [i modific\rile pozi]iei financiare. Informa]ia contabil\, pe lâng\ o utilizareintern\ de c\tre management, este destinat\ utilizatorilor externi defini]i de: investitorii de capital,bancherii, angaja]ii, furnizorii, clien]ii, guvernul [i institu]iile sale, precum [i publicul.Rela]iile delimitate [i eviden]iate în contabilitate au, o determinare obiectiv\, iar faptul c\ eleapar la intersec]ia întreprinderii cu ter]ii sunt divulgabile integral. Pornind de la aceast\ stare,contabilitatea este standardizat\, adic\ se bazeaz\ pe norme privind produc]ia, prezentarea [i utilizarea informa]iilor contabile.
Contabilitatea de gestiune
furnizeaz\ toat\ informa]ia contabil\ care este cuantificat\, prelucrat\ [i transmis\ pentru utilizarea intern\ de c\tre management. Ea descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii, definit de activit\]ile consumatoare de resurse [i produc\toare de rezultate.Obiectivele principale ale contabilit\]ii de gestiune sunt:
calcularea analitic\ (pe feluri, purt\tori de costuri, locuri de activitate) a costurilor [i rezultatelor, bugetarea intern\ a activit\]ii întreprinderii (pe locuri de activit\]i); controlul de gestiune sau managerial privind costurile prestabilite [i abaterile de la aceste costuri.
Organizarea [i func]ionarea contabilit\]ii de gestiune se bazeaz\ pe concepte [i principii pur interne al c\ror con]inut este liber de standardizare, fiind definit în func]ie de propriile conven]ii alefiec\rei întreprinderi (de exemplu, formula costului produselor vândute) [i care se g\sesc deci în afara oric\rei normaliz\ri (standardiz\ri). În consecin]\, de[i organizarea contabilit\]ii de gestiune esteobligatorie, aceasta beneficiaz\ de o libertate separat\ în ceea ce prive[te posibilitatea de adaptare de c\trefiecare întreprindere, în func]ie de specificul activit\]ii [i de nevoile de informare în vederea actuluidecizional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->