Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Pencemaran Sungai

Pencemaran Sungai

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Abel Islanzadi

More info:

Published by: Abel Islanzadi on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
GKG ;QDHNKETBTKHBK^KW GDBKMKHOGt`f knkbke sk~tsk~thvk qbkhd~ vkho `d`fbfmf mdefntqkh nf okbkmsf Khnwi`dnk fhf( Nfsdgt~ sdgkokf qbkhd~ gfwt mkwdhk ?1$ qdw`tmkkkh gt`f ~dw~t~tq ibde kfw" hk`th sdsthootehvk ekhvk sdmf~kw 7"4$ sklk vkho gdwtqk kfw ~kkw" vkho bkfhvk `dwtqkmkh kfw ksfh( Nkwf 7"4$ f~tqth ~fnkm sd`tk nkqk~ nfmihst`sf ibde `kebtm efntq" sfskhvk knkbke kfw ds vkho gdwknk nfmt~tg( @kmk ~fnkm qknk ~d`qk~hvk lfmk mf~k `dhodmsqbiwksf kfw gdwsfe sdckwk gdwbdgfe" sdibkeibke kfw gdwsfe knkbke gkwkho vkho gdwbf`qke nf gt`f fhf(Md`kltkh ~dmhibiof ~km sdbkbt `d`gkk nk`qkm gkfm gkof mdefntqkh( Mkwdhk sd`kmfhqdsk~hvk md`kltkh ~dmhibiof ltok gdwnk`qkm qknk qdsk~hvk qdhcd`kwkh ~dwt~k`k qdhcd`kwkh kfw( Gkfm ibde qkgwfm fhnts~wf `ktqth qdwiwkhokh( @dhtwt~ TT Qimim Qdhodbibkkh Bfhomthokh Efntq Hi(> ^keth ;657" Qibtsf k~kt qdhcd`kwkh bfhomthokh knkbke `kstmhvk k~kt nf`kstmmkhhvk `kmbtm efntq" |k~ dhdwof" nkh k~kt mi`qihdh bkfhmd nkbk` bhomthokh k~kt gdwtgkehvk ~k~khkh bfhomthokh ibde mdofk~kh `khtsfk k~ktibde qwisds kbk` sdefhook mtkbf~ks bfhomthokh ~twth sk`qkf md ~fhomk~ ~dw~dh~tvkho `dhvdgkgmkh bfhomthokh `dhlknf mtwkho k~kt ~fnkm nkqk~ gdwjthosf bkof sdstkf ndhokh qdwth~tmkhhvk( Sdnkhomkh Qdhcd`kwkh kfw knkbke stk~t qdwtgkekh mdknkkhnf stk~t ~d`qk~ qdhk`qthokh kfw sdqdw~f nkhkt" sthokf " bkt~kh nkh kfw ~khke kmfgk~ km~fzf~ks `khtsfk( _kbktqth jdhi`dhk kbk` sdqdw~f oththo gdwkqf" gknkf" od`qk gt`f ltok `dhokmfgk~mkh qdwtgkekh vkho gdskw ~dweknkq mtkbf~ks kfw" ekb fhf ~fnkm nfkhookq sdgkokf qdhcd`kwkh( Mkwdhk kbk` kmkh `tnke `dhd~wkbfsfw md`gkbf qibtsf vkho nfkmfgk~mkh ibde odlkbkodlkbk kbk` sdqdw~f nfk~ks(_kwok nfmi~k `kbkho `dhoeksfbmkh sk`qke vkho ctmtq ~fhoof ~fkq ekwf vkmhf sdgdskw >11 ~ih qdwekwf( Sdgkofkh gdskw sk`qke f~t gdwkskb nkwf sk`qke wt`ke ~khook( Sdnkhomkh sfskhvk gdwkskb nkwf sk`qke qkskw efhook sk`qke fhnts~wf vkho nfmt`qtbmkh nkwf ?4 ^QS nf mi~k `kbkho( Sdnkhomkh nf mi~k gk~t sdhnfwf sdgkhvkm ?1$ sk`qke iwokhfm `ktqth hih iwokhfm vkho gdbt` gfsk nf~k`qtho nkh nfmdbibk sdckwk gkfmnf BQK( Nkwf 341 `d~dw mtgfm zibt`d sk`qke Mi~k Gk~t qdw ekwf" Qd`mi~ Gk~t ekhvkgfsk `dhk`qtho nkh `dhodbibk sdmf~kw 7? qdwsdhhvk sklk nf BQK Hokobfm vkho sdgdh~kw bkof kmkh nf~t~tq( Fhf nfmkwdhkmkh Qd`mi~ Gk~t gdbt` `d`qthvkf ^QK vkho gkfm nkh ~dmehibiof qdhoibkekh vkho `indwh(Ekb f~t `dhvdgkgmkh gkhvkm kwok nkh qkgwfm fhnts~wf vkho `d`gtkho sk`qke sd`gkwkhokh ~dwt~k`k nfsthokf( `dhtwt~ QQ Hi( 5 ~keth 711;" svkwk~ mknkw imsfodh ~dwbkwt~ th~tm kfw gkmt `fhf`kb : `o)bf~dw( Qknkekb sk`qke iwokhfm `ktqth hih iwokhfmkmkh `dhokbk`f qd`gtstmkh nfsthokf( Qdhotwkfkh sk`qke nkbk` sthokf kmkh `d`dwbtmkh gkhvkm imsfodh sdefhook kmkh `dhotwkhof imsfodh gdgks vkho knk nf nkbk` kfwsthokf" Lfmk I7 gdwmtwkho " qdhotwkfkh sk`qke ~fnkm sd`qtwhk kmkh `dhvdgkgmkh kfw gdwtgke kwhkhvk nkh gdwgkt gtstm( Qknkekb imsfodh ~dwbkwt~ skhok~ nfgt~temkhibde `kebtm efntq vkho knk nkbk` kfw( Th~tm qwisds qdwhkjkskh nkh qwisds `d~kgibfs`d( Nkbk` qdwkfwkh imsfodh gdwjthosf nkbk` qwisds imsfnksf nkh wdntmsf gkekh mf`fk vkho bdgfe sdndwekhk sdefhook nkqk~ nfothkmkh sdgkokf ht~wfdh nth~tm `kebtmefntq nkbk` qdwkfwkh(Svkwk~ kfw gdwsfe ekwts `d`dhtef s~khnkw~ 3G vkft ~fnkm gdwgkt" ~fnkm gdwkwhk"nkh ~fnkm gdwkcth( ^d~kqf gkhvkm mf~k bfek~ kfw nf mi~k gk~t vkho gdwkwhk mdwtenkh gdwgkt sdwfho mkbf gdwck`qtw ndhokh gdhnk– gdhnk sk`qke sdqdw~f qbks~fm" sk`qke iwokhfc" mkbdho nkh sdgkokfhhvk( Qd`khnkhokh sdqdw~f fhf sdwfho mf~k lt`qkf qknk kbfwkh sthokf" sdbimkh `ktqth mibk` mibk` nf sdmf~kw mf~k( Kfw vkho nd`fmfkh nfsdgt~ kfw mi~iw k~kt kfw vkho ~dwqibtsf( Kfw vkho ~dwqibtsf `dhokhntho |k~|k~ vkho gdwgkekvk vkho nkqk~ `dhvdgkgmkh nk`qkm gtwtm nkh `dwtofmkh mf~k gfbk nf mihst`sf nkh nfothkmkh ibde `ksvkwkmk~ sdmf~kw(Qknkekb kwok mi~k gk~t `d`khjkk~mkh kfw sthokf th~tm mdefntqkh sdekwfekwf sdqdw~f th~tm `khnf" `d`kskm" `dhctcf nkh gdwgkokf mdofk~kh bkfhvk ~dw`kstm th~tm `d`gdwf `fht` ~dwhkm( Ekb fhf sthoote skhok~ `fwfs `dhofhok~ @kbkho qdwhke `dhnkqk
 
~ qfkbk knfqtwk gdgdwkqk mkbf nkh gk~t knkbke mi~k fsk~k vkho gdwqi~dhsf nfmkgtqk~dh @kbkho( Vkho hi~kgdhvk sdwfho nfmthlthof ibde gkhvkm ~twfs nkwf nkbk` `ktqth btkw hdodwf( Th~tm f~t qdwbt nfbkmtmkh qdhdbf~fkh fhf kokw `ksvkwkmk~ `dhodw~f gkekvkhvk qibtsf kfw nkh ekwkqkhhvk kmkh `dhfhomk~mkh mdsknkwkh `ksvkwkm~ th~tm `d`gtnkvkmkh efntq gdwsfe(WT@TSKH @KSKBKEKqkmke kfw sthokf mi~k gk~t bkvkm th~tm nfmihst`sf 9Kqkmke mkhnthokh CIN nf mi~k Gk~t ~dbke `d`dhtef s~khnkw~ Hksfihkb vkho~dbke nf~d~kqmkh ibde qd`dwfh~ke 9Kqk nk`qkm mdmtwkhokh I₇ qknk kfw kqkgfbk nfmihst`sf 9^TLTKHTh~tm `dhod~ketf kqkmke kfw sthokf nf mi~k Gk~t nkqk~ nfmihst`sf ibde `ksvkwkmk~(Th~tm `dhdbf~f mkhnthokh CIN nf mi~k Gk~t nkh `d`ghknfhomkh dhokh s~khnkw~ CIN ~dbke `d`dhtef s~khnkw~ Hksfihkb vkho ~dbke nf~d~kqmkh ibde qd`dwfh~ke(Th~tm `dhod~keft nk`qkm mdmtwkhokh I₇ nkbk` kfw(@KHJKK^ QDHDBF^FKHQdhdbf~fkh fhf nfekwkqmkh nkqk~ `d`gdwfmk fhjiw`ksf vkho kmtwk~ mdqknk `ksvkwkmk~( ^dh~kho mkhnthokh Imsfodh nkbk` kfw sthokf Bds~f( Sdbkfh f~t qwiowk` qdhdbf~fkh fhf nfekwkqmkh nkqk~ `dhvknkwmkh `ksvkwkmk~ kmkh qdh~fhohvk `dhlkok mdgdwsfekh sthokf sdefhook ~fnkm `d`gtkho sk`qke md nkbk` kbfwkh sthokf bkof( Qwiok` fhfnfekwkqmkh ltok nkqk~ `dhvknkwmkh qd`dwfh~ke mi~k gk~t th~tm sdodwk `d`qdwgkfmfsfs~d` ^QK nkh `dhoef`gkt kwokhvk tht~m ~fnkm `d`gtkho sk`qke sd`gkwkhokh(MDOTHKKHGkof Qdhvtsth@dhk`gke qdhldbkskh fb`fke sdw~k `i~fzksf th~tm gdwjfmfw mwf~fs nkbk` `d`gdwfmkhqdhldbkskh sdckwk fb`fke nkh wdsqih ~dweknkq bfhomthokh efntq( @dhk`gke mdsknkwkh nfwf qdhtbfs th~tm bdgfe `dhlkok bfhomthokh efntq nkh ~fnkm `d`gtkho sk`qke sd`gkwkhokh ~dwt~k`k nf kbfwkh sthokf(Gkof @ksvkwkmk~@d`gdwfmkh qdhldbkskh sdckwk fb`fke nkh nk~k vkho kmtwk~ ~dh~kho mkhnthokh imsfodh nkbk` kfw sthokf kmfgk~ nkwf `d`gtkho sk`qke sd`gkwkhokh( Nkh nk`qkmhvk ~dweknkq `khtsfk f~t sdhnfwf sdw~k bfhomthokhhvk( Sdefhook sd~fnkmhvk nkqk~ `dhootoke ek~f `dwdmk sdefhook sknkw th~tm ~fnkm `d`gtkho sk`qke sd`gkwkhokh ~dwt~k`k nfkbfwkh sthokf(Gkof Qkgwfm Fhnts~wf@dhvknkwmkh `dwdmk kmkh gdwgkekvkhvk bf`gke qkgwfm vkho `dwdmk gtkho nf kbfwkh sthokf ~dweknkq mdbkhosthokh efntq `khtsfk nkh bfhomthokh( Sdefhook `dwdmk kmkh `d`k~tef K@NKB nkh sd~fnkmhvk `dbkmtmkh qdhoibkekh ~dweknkq bf`gke qkgwfm ~dwsdgt~ sdgbt` `d`gtkhohvk md kbfwkh sthokf kokw nkqk~ `dhotwkhof qdhcd`kwkh kfw sthokf(Th~tm Qd`dwfh~ke@d`gdwfmkh ok`gkwkh vkho ldbks mdqknk qd`dwfh~ke ~dh~kho gkekvk gkekh1gkekh mf`fk vkho ~dwkmt`tbksf nf kfw sthokf gkof mdsdek~kh `ksvkwkmk~hvk nkh bfhomthokh sdmf~kw( Sdefhook qd`dwfh~ke nkqk~ `dhok`gfb ~fhnkmk vkho ~doks ~dweknkq `kskbke fhf(Gk~kskh `kskbke k~kt wtkho bfhomtqQdhdbf~fkh ~fnkm kmkh `d`gkeks ~dh~kho nk`qkm hvk~k kmfgk~ mdmtwkhokh imsfodh nkbk` kfw sthokf ~dwsdgt~ qknk `ksvkwkmk~ nf Sthokf Bds~f W~(13 W(1> mk`qtho Khvkw Ndsk Hokobfm mi~k Gk~t ~kqf bdgfe qknk nk`qkm vkho kmkh nf~f`gtbmkh sdckwk ~diwfs~fs( Qdhdbf~fkh fhf kmkh `dhok`gfb sk`qdb kfw vkho gdwknk nf etbt nkh efbfw sthokf(
 
GKG FF^FHLKTKH QTS^KMK7(; Qdhodw~fkh Qibtsf KfwSkbke sk~t nk`qkm hdok~fzd nkwf md`ltkh fb`t nkh ~dmhibiof vkho ~fnkm nfothkmkhndhokh gdhkw knkbke ~dwlknfhvk qibtsf( Qibtsf knkbke qdwfs~fk `kstmhvk |k~" thstwd" |k~ k~kt mi`qihdh bkfh vkho `dwtofmkh md nkbk` bfhomthokh kmfgk~ km~fzf~ks`khtsfk k~kt qwisds kbk`f( Sdokbk sdstk~t vkho `dhvdgkgmkh qibtsf nfsdgt~ qibt~kh(Stk~t gdhnk nkqk~ nfmk~kmkh qibt~kh gfbk mknkwhvk `dbdgfef gk~ks hiw`kb" gdwknkqknk ~d`qk~ nkh km~t vkho ~fnkm ~dqk~( Qibt~kh nkqk~ gdwtqk stkwk" qkhks" wknfksf" ndgt" gkekh mf`fk" |k~ |k~ vkho nfeksfbmkh `kmebtm efntq nkh sdgkokfhvk( Knkhvk qibt~kh nkbk` lt`bke vkho gdwbdgfekh nkqk~ `dhvdgkgmkh bfhomthokh ~fnkm nkqk~ `dhoknkmkh qd`gdwsfekh sdhnfwf % wdodhdwksf &( Ibde mkwdhk f~t" qibtsf ~dweknkq bfhomthokh qdwbt nfnd~dmsf sdckwk nfhf nkh nf~khokhf sdodwk(Qibtsf kfw knkbke qdwfs~fk `kstmhvk |k~" dhdwof" thstwd k~kt mi`qihdh bkfhhvk md nkbk` kfw" sdefhook mtkbf~ks kfw ~dwokhoot vkho nf~khnkf ndhokh qdwtgkekh kwhk" gktn kh wksk( Gdgdwkqk cih~ie qibt~kh kh~kwk bkfh< Jisjk~ vkho gdwkskb nkwf qdhoothkkh qtqtm gtk~kh nkh nd~dwodh" Qibfmbiwfh Gfjdhfb %QCG& sdhvkk fhf gdwkskb nkwf qd`khjkk~kh gkekh gkekh qdbt`k nkh qbks~fc" @fhvkm nkh Efnwimkwgih nkqk~gdwkskb nkwf mdgiciwkh qknk wink nkh mkqkb qdhokhomt~ `fhvkm" biok` biok` gdwk~ gdwkskb nkwf fhnts~wf gkekh mf`fk nkh gdhsfh" Bf`gke Qdw~khfkh gdwkskb nkwf mi~iwkh edkhk nkh ~d`qk~ qdhvf`qkhkh `kmkhkh ~dwhkm" Mi~iwkh @khtsfk gdwkskb nkwfskbtwkh qd`gtkhokh ~fhlk `khtsfk(% Nlk`gtw" ;663 &Mwfd~dwfk Kfw vkho Gdwsfe nkh Sdek~Kfw gdwsfe nfsfhf mf~k mk~doiwfmkh ekhvk th~tm vkho bkvkm nfmihst`sf" gtmkh bkvkm th~tm nfothkmkh sdgkokf qdhthlkho km~fjf~ks sdqdw~f th~tm @CM( Mkwdhk s~khnkwkfw vkho nfothkmkh th~tm mihst`sf ldbks bdgfe ~fhoof nkwf qknk th~tm mdqdwbtkh sdbkfh nfmihst`sf( Knk gdgdwkqk qdwsvkwk~kh vkho qdwbt nfmd~ketf `dhodhkf mtkbf~ks kfw ~dwsdgt~ gkfm sdckwk jfsfm" mf`fk nkh ltok `fmwigfibiof(;( Svkwk~ jfsfm" kh~kwk bkfh<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->