Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Horingsnotat CRPD WSO 9-10.2012

Horingsnotat CRPD WSO 9-10.2012

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Mette Ellingsdalen

More info:

Published by: Mette Ellingsdalen on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
 Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter,selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse
 Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 / Bankkontonr.: 6242.05.31325
Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo – besøksadresse: Møllergata 12, OsloTlf. 22 41 35 90 – post@wso.no– www.wso.no 
Oslo 27.09.12HøringssvarRatifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker mednedsatt funksjonsevne (CRPD). Prop. 106 S
We Shall Overcome – WSO støtter den foreslåtte ratifiseringen av FN-konvensjonen omrettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter CRPD), og ønsker atratifisering skal skje så snart som mulig, uten forsinkelse.WSO mener Norge bør kunne forplikte seg til å oppfylle grunnleggende menneskerettigheter til alle mennesker med funksjonsnedsettelser, ved å ratifisere CRPD, og denstilleggsprotokoll, uten tolkningserklæringer.WSO protesterer på de foreslåtte tolkningserklæringene på Artikkel 12, og Artikkel 14 og 25.Vi finner disse tolkningserklæringene til å være i strid med konvensjonens formål (Art.1)somsier;
«Denne konvensjonen har som formål å fremme, verne og sikre mennesker med nedsatt  funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.»
De foreslåtte tolkningserklæringene vil i størst utstrekning ramme rettighetene til mennesker med psykososiale/ mentale og intellektuelle funksjonsnedsettelser. Norge vil hvis disseerklæringene blir en del av ratifikasjonen bryte med CRPDs gjennomgående fokus på ikke-diskriminering. Unntak for mennesker med mentale/ intellektuelle funksjonsnedsettelser finnes ikke i CRPD, og det er derfor svært problematisk at Norge innfører en slik diskriminering i sin forståelse av konvensjonen. I erklæringen på artikkel 14/ 25 er unntaketeksplisitt rettet mot mennesker diagnostisert med psykiske lidelser, men også i erklæringen påartikkel 12 vil det slå diskriminerende ut for denne gruppen mennesker. Artikkel 12 omrettslig handleevne er en kjerne-artikkel i konvensjonen, og for forståelsen av rettigheter nedfelt i andre artikler. CRPD bygger på et prinsipp om støtte til selvbestemmelse/”supported decisionmaking”, og ikke ”substituted decisionmaking”. De foreslåttetolkningserklæringene på artikkel 12 viser en mangel på forståelse for dette grunnleggende prinsippet i konvensjonen.
Likhet og ikke-diskriminering.
Mennesker med psykososiale/ mentale funksjonsnedsettelser har før CRPD vært utelukket frahelt sentrale menneskerettigheter ved unntaksbestemmelser. Et eksempel er i EMK Art.5para1.f, hvor det åpnes for frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning avsmittsomme sykdommer 
 ,
av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere;
 
Dette var i tråd med det menneskesyn og forståelse som rådet på 50-tallet, men er i dagenssamfunn heldigvis utdatert, og vi har ikke lenger lovgivning som tillater frihetsberøvelse av”løsgjengere” og andre utsatte grupper. Med CRPD har endring endelig også kommet for de”sinnslidende”.For mennesker med nedsatt psykososial/ mental funksjonsevne har menneskerettighetsvernetvært utilstrekkelig til å forhindre diskriminering, overgrep og gi beskyttelse. Diskrimineringav våre grupper har vært til dels legitimert også i menneskerettighetene. Nettopp derfor har CRPD blitt feiret med stor begeistring i våre organisasjoner, fordi det er en konvensjon utendiskriminerende unntak, og mye av konvensjonens sprengkraft og potensiale til reelleendringer ligger i nettopp dette.Konvensjonens overordnede mål er å hindre diskriminering basert på nedsatt funksjonsevne.Dette er nedfelt i fortalen, art. 1, art. 3, og art.5.I artikkel 3, Generelle prinsipper står:
a)
 
Respekt for menneskets iboende verdighet, individuelle autonomi inkludert friheten til å ta egne valg, oguavhengighet b)
 
Ikke-diskrimineringc)
 
Full og effektiv deltagelse og inkludering i samfunnetd)
 
Respekt for ulikheter og aksept av personer med nedsatt funksjonsevne som en del av det menneskeligemangfold og den menneskelige natur e)
 
Like muligheter (….)
Konvensjonens bærende prinsipper i artikkel 3 om verdighet, autonomi, frihet til å ta egnevalg, likhet og ikke-diskriminering er sentrale også i forståelsen av artikkel 12, 14 og 25 somomfattes av de foreslåtte tolkningserklæringene.
Tvang og tvangs-behandling i psykisk helsevern.
I Norge har det vært en målsetning i mer enn 10 år å redusere tvangsbruken i psykisk helsevern. Denne målsetningen har vært bredt forankret både i Storting og skiftenderegjeringer, allikevel har tvangsbruken ikke gått ned. Gjennom CRPD har det skjedd et paradigme-skifte i forståelsen av psykososiale/ mentale funksjonsnedsettelser, hvor tvang ogoverformynderi er forlatt til fordel for ikke-diskriminering, inkludering, selvbestemmelse ogdeltagelse.I lys av dette er det nærmest uforståelig hvis Norge ved tolkningserklæringer er med åundergrave helt sentrale deler av konvensjonen, rettslig handleevne, rett til frihet og rett tilfritt og informert samtykke på lik linje med andre for en gruppe mennesker med nedsattfunksjonsevne. Stortinget har allerede uttrykt et ønske om endringer i Norge. CRPD bør værenormgivende for disse endringene.CRPD er nå ratifisert av 122 land, og kun et fåtall har kommet med tolkningserklæringer ogreservasjoner. Både Sverige og Danmark har ratifisert uten reservasjoner. Det er også verdt åmerke seg at Storbritannia som hadde en reservasjon på artikkel 12 ved ratifisering, trakk denne i 2011.Komiteen som er nedsatt for å overvåke konvensjonen i FN, CRPD-komiteen består i dag aveksperter fra 18 land og har den autorative tolkningen av konvensjonen. Ut i fra CRPD-komiteens uttalelser og «concluding observations» på de land som hittil er hørt i komiteen
1
, er det åpenbart at Norges tolkningserklæringer ikke er i overenstemmelse med komiteensforståelse av konvensjonen.

1
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session8.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session6.aspx

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->