Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
000000104451-R

000000104451-R

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Nguyen Phuoc

More info:

Published by: Nguyen Phuoc on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
1
 Công ngh
MPLS và
ứ 
ng d 
ng trong IP VPN 
 Nguy
ễ 
n Qu
 ỳ
nh Trang CH 
 Đ
TVT 2006 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
OTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I
---------------------------------------
LU
N V
Ă
N TH
C S
Ĩ
KHOA H
C
 
CÔNG NGH
MPLS VÀ
Ứ 
 NG D
 NG TRONGM
 NG IP VPN
 
 NGÀNH :
Đ
I
 N T
Ử 
VI
 N THÔNG
 
MÃ S
:23.04.3898  NGUY
 N QU
 NH TRANG Ng
ườ 
i h
ướ 
ng d
n khoa h
c : TS. PH
M NG
C NAMHÀ N
I 2008
 
 
2
 Công ngh
MPLS và
ứ 
ng d 
ng trong IP VPN 
 Nguy
ễ 
n Qu
 ỳ
nh Trang CH 
 Đ
TVT 2006 
L
Ờ 
I CAM
Đ
OAN
Kính g
ử 
i : Trung tâm
Đ
ào t
o và B
i d
ưỡ 
ng sau
Đạ
i h
c- Tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách khoa Hà n
i
Tên tôi là : Nguy
n Qu
nh TrangSinh ngày: 12 – 03 – 1982H
c viên cao h
c khóa 2006 – 2008Tôi xin cam
đ
oan, toàn b
ki
ế
n th
c và n
i dung trong bài lu
n v
ă
n c
amình là các ki
ế
n th
c t
nghiên c
u t
các tài li
u tham kh
o trong và ngoàin
ướ 
c, không có s
sao chép hay vay m
ượ 
n d
ướ 
i b
t k 
hình th
c nào
để
hoànthành b
n lu
n v
ă
n t
t nghi
 p cao h
c chuyên ngành
Đ
i
n t
Vi
n thông.Tôi xin ch
u hoàn toàn trách nhi
m v
n
i dung c
a lu
n v
ă
n này tr 
ướ 
cTrung tâm
Đ
ào t
o và B
i d
ưỡ 
ng sau
Đạ
i h
c – Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách khoaHà n
i.
 
3
 Công ngh
MPLS và
ứ 
ng d 
ng trong IP VPN 
 Nguy
ễ 
n Qu
 ỳ
nh Trang CH 
 Đ
TVT 2006 
M
C L
C
L
I CAM
Đ
OAN.............................................................................................2M
C L
C.........................................................................................................3T
Ừ 
VI
T T
T..................................................................................................5DANH M
C CÁC HÌNH V
..........................................................................7L
I M
 
ĐẦ
U...................................................................................................9CH
ƯƠ
 NG 1.....................................................................................................12T
 NG QUAN V
CÔNG NGH
MPLS.......................................................121.1 Gi
ớ 
i thi
u v
chuy
n m
ch
đ
a giao th
c (MPLS).............................121.2 L
ch s
phát tri
n và các
ư
u
đ
i
m c
a MPLS...................................141.2.1 Các l
ợ 
i ích c
a MPLS.................................................................141.2.2
Đặ
c
đ
i
m v
ượ 
t tr 
i c
a MPLS so v
ớ 
i mô hình IP over ATM....171.2.3 BGP Free Core........................................................................191.2.4 Lu
ng l
ư
u l
ượ 
ng quang..............................................................211.3
Ứ 
ng d
ng c
a m
ng MPLS...............................................................221.3.1 M
ng riêng
o VPN....................................................................221.3.2
Đ
i
u khi
n l
ư
u l
ượ 
ng trong MPLS.............................................231.3.3 Ch
t l
ượ 
ng d
ch v
trong MPLS (QoS).....................................26CH
ƯƠ
 NG 2.....................................................................................................29CÔNG NGH
CHUY
 N M
CH MPLS.......................................................292.1 C
u trúc c
a nút MPLS.....................................................................292.1.1 M
t ph
ng chuy
n ti
ế
 p (Forwarding plane):..............................302.1.2 M
t ph
ng
đ
i
u khi
n (Control Plane):......................................382.2 Các ph
n t
chính c
a MPLS............................................................402.2.1 LSR (label switch Router)..........................................................402.2.2 LSP (label switch Path)..............................................................422.2.3 FEC (Forwarding Equivalence Class)........................................432.3 Các giao th
c s
d
ng trong MPLS..................................................452.3.1 Phân ph
i nhãn...........................................................................452.3.2 Giao th
c
đặ
t tr 
ướ 
c tài nguyên...................................................53CH
ƯƠ
 NG 3.....................................................................................................61M
 NG RIÊNG
O MPLS VPN....................................................................613.1 Gi
ớ 
i thi
u v
MPLS VPN..................................................................613.1.1
Đị
nh ngh
 ĩ 
a VPN.........................................................................613.1.2 hình Overlay VPN Peer to Peer VPN.............................633.1.3 hình m
ng MPLS VPN........................................................713.2 Các thành ph
n chính c
a ki
ế
n trúc MPLS VPN..............................763.2.1 VRF - Virtual Routing and Forwarding Table...........................763.2.2 RD Route Distinguisher..........................................................803.2.3 RT Route targets......................................................................82

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->