Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Salata, Tizian Nobellan Povoa Cerveira Shangore Centore Tribore Emerald Baglin

Salata, Tizian Nobellan Povoa Cerveira Shangore Centore Tribore Emerald Baglin

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by Gherghescu Gabi

More info:

Published by: Gherghescu Gabi on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Câmp deschis
tizian
Soi rezistent la temperaturi ridicate (pentru veritoride)Frunze de culoare verde strœlucitor. InteriorulcœpœŸânilor este compact, de culoare verde-gœlbui. Se pœstreazœ oarte bine în stare tœiatœ.Prezintœ rezistenŸœ ridicatœ la boli: (HR) Bl 1-24,Nr; (IR) LMV2. Nu emite tijœ orierœ în condiŸii decaniculœ.Frunzele sunt erecte. În tabelul alœturat întâlniŸi recomandœrile noastre privind perioadele de semœnat, plantat, inormaŸii pe baza cœroraputeŸi estima perioada de recoltare ¡i valorifcare.
Hibridul
 jan.
ebr.mart.aprilmaj.iun.iul.augustsept.oct.noi.dec.
shangorecentoretriboreemeraldbaglinhannapovoacerveiranobellantiziansemœnatplantatrecoltat
 
nobellan
Noutate pentru câmp deschis cu rezistenŸœ lamanœ Bl 1-25
Frunzele de la supraaŸœ sunt oarte rumoase,cœpœŸânile sunt compacte, cu runzele din interiordeschise la culoare. Se pœstreazœ oarte bine atât în culturœ cât ¡i sub ormœ tœiatœ. RezistenŸe:(HR) Bl1-25, Nr; (IR) LMV2. Se recolteazœ ¡i se ambaleazœu¡or. Se cultivœ din primœvarœ ¡i pânœ în toamnœ. 
Recomandare: 28-32x28-32 cm, deci 10-12 pl/m
2
 
Ce el de sœmânŸœ sœ olosim?
Azi tot mai puŸini cultivatori olosesc seminŸe nedrajate. ExperienŸa producœtorilor¡i amelioratorilor precum ¡i lucrœri de specialitate încearcœ sœ convingœ tot mai mulŸicultivatori de avantajele seminŸelor drajate.Ce avantaje prezintœ seminŸele drajate?Semanatul se ace usor si rapid. Dacœ adâncimea de semœnat ¡i distanŸele desemœnat sunt uniorme atunci ¡i rœsœrirea ¡i dezvoltarea plœntuŸelor trebuie sœ feuniormœ. Uniormitatea rœsadurilor determinœ obŸinerea de culturi uniorme ceeace înlesne¡te executarea lucrarilor de ingrijire ¡i recoltare.SœmânŸa drajatœ se seamœnœ oarte u¡or în cuburi sau pahare nutritive. În a¡a elevitœm lucrarea de repicare.Semœnatul direct permite obŸinerea de plante cu un sistem radicular bine dezvoltat.Rœdœcinile puternice valorifcœ oarte bine rezervele solului (apa ¡i substanŸelenutritive) ¡i din prounzime nu numai din stratul superior. Vom avea astel plantemai rezistente la bolile provocate de nutriŸia incorectœ. Considerœm important deamintit cœ uscarea runzelor este principalul simptom al carenŸei de calciu. În cazul repicœrii plœntuŸelor rœdœcina principalœ se poate rupe, Uneori se ramiicœ, î¡i pierde puterea ¡i nu intrœ adânc în sol, încetinând astel dezvoltarea plantelor.Bl 1-25Mana salatei (Bremia lactucae race 1-25)LMV 2Virusul mozaicului salatei (Lettuce Mosaic Virus pathotype 2)NRPœduchele runzelor de salatœ (Nasonovia ribisnigri)
RezistenŸa 
este capacitatea unei varietœŸi de a limita cre¡terea unui anumit patogen ¡i/sau daunele pe care ace¡tia le produc, prin comparaŸiecu o varietate de plante sensibilœ, pusœ în acelea¡i condiŸii de mediu ¡i sub acŸiunea acelora¡i patogeni. VarietœŸile care prezintœ rezistenŸœ la boli¡i dœunœtori pot maniesta totu¡i unele simptome ale bolii sau pagube produse de unii dœunœtori ¡i agenŸi patogeni puternici.
Existœ douœ niveluri de rezistenŸœ:RezistenŸœ ridicatœ (HR): 
o prezintœ varietœŸile de plante care în comparaŸie cu cele nerezistente restricŸioneazœ dezvoltarea ¡i rœspândireaunor boli ¡i dœunœtori. Aceste varietœŸi pot prezenta totu¡i unele simptome ale bolii sau atacului de dœunœtori numai în cazul unui atac oarteputernic.
RezistenŸœ medie (IR)
:o prezintœ acele varietœŸi care limiteazœ dezvoltarea bolilor ¡i dœunœtorilor dar simptomele sunt mai evidente decât lavarietœŸile cu rezistenŸœ ridicatœ. VarietœŸile cu rezistenŸœ medie prezintœ însœ simptome ale bolii sau ale atacului de dœunœtori mai puŸin grave în comparaŸie cu hibrizii nerezistenŸi deloc.
ToleranŸa: 
este abilitatea unor varietœŸi de a rezista unor agenŸi ftopatogeni œrœ consecinŸe serioase asupra cre¡terii ¡i dezvoltœrii plantei.Companiile producœtoare de legume vor continua sœ oloseascœ termenul de toleranŸœ.
Syngenta Seeds
a creat aceastœ bro¡urœ dupœ numeroase cercetœri minuŸioase. În concordanŸœ cu cerinŸele pentru omologare, varietœŸile maisus menŸionate au ost testate în prealabil pentru a determina rezistenŸa la bolile respective. În aceastœ bro¡urœ sunt menŸionate numai bolile ¡idœunœtorii la care sunt rezistente varietœŸile testate de S&G, de aceea pot exista ¡i alte boli sau dœunœtori. Toate inormaŸiile din aceastœ bro¡urœsunt orientative, rezultatele de producŸie find inuenŸate ¡i de experienŸa ¡i cuno¡tiinŸele personale în domeniul cultivœrii plantelor.
Syngenta Seeds 
nu este responsabilœ de rezultatele obŸinute în urma respectœrii recomandœrilor din aceastœ bro¡urœ pentru cœ sunt o mulŸimede actori pe care noi nu-i putem controla (condiŸiile meteo, practicile culturale etc.). Satul nostru
 
este sœ realizaŸi loturi experimentale la scarœmicœ înainte de a realiza producŸii comerciale.
       2       0       0       9       /       0       1
 
SALATA ˇ| 09
 sa la ta ˇ
 2 0 0 9

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->