Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aabaa Joshi

Aabaa Joshi

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Amol Kothawade

More info:

Published by: Amol Kothawade on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2012

pdf

text

original

 
New Page 1
आबा आबा आबा आबा जोशी जोशी जोशी जोशी 
िवसोबा खेचर 
 
रिव 
,
१२
 / 
०३
 / 
२००६
-
०१
:
०८
."
ए ता×याऽऽऽऽ
.." 
एवढ खणखणीत 
 
हाक 
 
कोणाची 
?
आबा जोशी 
!!!
दसरं ुकोण 
 
असणार 
?
हाकसरशी मी मागेवळून 
 
बघतलंतर 
 
आबाच 
 
गोखãयाÍया हाटलाÍया बाहर 
 
उभंराहन  ू
 
मला हाक 
 
मारत 
 
होता 
. "
अरे ता×या ये ये
,
लेका मसळ 
 
खा 
"! 
झालं
!
मसळ 
 
àहटãयावर 
 
माझंह अवसान 
 
गळालंआण आबाÍया पाठोपाठ 
 
मीह गोखãयाकडघुसलो 
.
आबाची नेहमीची बडबड 
 
सुǾ झाली 
. "
साला गोखãयाÍया मसळत 
 
आता पूवȸसारखा दम 
 
उरलेला नाह 
"
आबा àहणाला 
. "
अरपण 
 
तरह आठवÔयातून 
 
दोनदातर इथेयेऊन 
 
तूइथली मसळ 
 
हाणतोसच 
 
ना 
?"
मी 
. "
ते झालंच 
 
.
आपले शंकरराव 
 
गेे आता 
.
ते असतांना फारच 
 
झकास 
 
मसळ 
 
मळायची 
.
×यांची आठवण 
 
àहणून 
 
तो झालं
"!
¢णाधा[त 
 
हळवा होत 
 
आबा àहणाला 
. 
आबा जोशी 
!!
×याची माझी गेãया ३०
-
३५ वषाɍची दो·ती 
.
आàह दोघेह अकाउंटंट 
 
जनरलÍया कचेरत 
 
एकाच 
 
िवभागातून 
 
एकाच 
 
दवशी नवृƣ 
 
झालो होतो 
.
दोघेह पेÛशन 
,
ड 
 
घेऊन 
 
खाऊन 
-
िपऊन 
 
सुखी होतो 
.
आमचा आबा àहणजे देव 
 
माणूस 
.
·वभावाने मा] 
 
महाबडबÔया 
,
पण 
 
तेवढाच 
 
हळवादेखील 
!
×याचा नेहमीचा पेहराव 
 
àहणजएक 
 
साधा बुश 
 
शट[
,
तेवढच 
 
साधी पँट 
.
चंग 
-
फचंगÍया भानगडत 
 
आबा कधी पडला नाह 
.
शरचना 
?
ती नाहच 
!
कारण 
 
मी तर आबाला ओळखूलागलो तेåहापासून 
 
तो साफ 
 
टकãयाच 
 
आह
.
उंची जेमतेम 
 
५ फूट 
.
बाधा जाडा 
(
हãलीÍया भाषेत 
 
सुǺढ 
!),
चेहरा गोल 
 
गरगरत 
,
×यावर 
 
देवीचे^ण 
.
असा एकण 
 
आबाचा अवतार 
 
असे
.
माÐयावर 
 
×याचा फार 
 
जीव 
.
एकदरतच 
 
आबा तसा माणूसवेडा 
.
माणसांवर 
 
ήेम 
 
करणारा 
.
आता कोण 
 
ठला तो गोखãयांÍया हॉटेलातला मनेजर 
 
शंकरराव 
!
तो गेला ×या दवशी आबा हमसाहमशी रडला होता 
!
मसळवर 
 
 ं
Page 1
 
New Page 1
 
.
 ु
. ,
ता×या 
,
×या शंकररावाला मी २५००० ǽपये उसने दले
.
×याÍया लेकचंलÊन 
 
ठरलंय 
 
.
अरे लÊनाकाया[त 
 
नाह àहटलंतर खच[
 
खूप 
 
होतो रे
"!!
मी नेहमीήमाणे थÈक 
!!"
तुला सांगतो ता×या 
,
बाक सगळएकवेळ 
 
मळेल 
 
,
पण 
 
माणूस 
 
पुÛहा मळायचा नाह 
.
तेåहा माणसंजपायला हवीत 
"
हे वाÈय 
 
आबा एकदसाआड 
 
तर घोकायचा आण तसा वागायचादखील 
! "
अरतुला सांगतो ता×या 
,
कसले रमान 
-
अपमान 
 
घेऊन 
 
बसतो आपण 
?
आता तो देसाई 
 
माझा नहमी Ʈेष 
 
करायचा 
.
मला घालूनपाडून 
 
बोलायची एक 
 
संधीह तो सोडत 
 
नसे
.
आठवतंय 
 
ना तुला 
?
मला काय 
 
कधी ×याला उलटून 
 
बोलता नसतंआलं
?
पण 
 
जाऊ 
 
दे रे
.
अरमाणूस 
 
आह
!
काय 
 
सागावं
?
घर कदाचत 
 
×याची बायको ×याला येता 
-
जाता हाणत 
 
असेल 
,
तोच 
 
बायकोचा राग 
 
×याला या आबावर 
 
काढून 
 
समाधान 
 
मळत 
 
असेल 
!
मग 
 
मळू दे
!!
हे मा] 
 
खरं आहे
.
देसाई 
 
हा आमÍया कचेरतला एक 
 
अ×यंत 
 
माणूसघाणा ήाणी होता 
.
सगäयांशीच 
 
शƴपणेवागायचा 
.
·वतःला जाम 
 
शहाणा समजायचा 
.
का माहत 
 
नाह 
,
पण 
 
आबाचा तर 
 
तो फारच 
 
राग 
 
राग 
 
करायचा 
.
पण 
 
एकदवशी आबाने ×यालाह जंकलंन 
!
झालंअसंक 
,
×या देसायाÍया मुलाला एकदा खूप 
 
मोठा अपघात 
 
झाला 
.
×याला गाडने उडवलंहोतं
.
×याची ήकती अ×यंत 
 
चंताजनक 
 
होती 
.
रिववारचा दवस 
.
आमÍया कचेरला सुÒट 
.
ूनतर आबाला ह बातमी कळली तसा तडक 
 
हॉ·पटलात 
 
पोहोचला 
.
देसाई 
 
आण ×याची बायको धीर 
 
खचून 
,
हतबल 
 
होऊन 
 
बसले होते
.
ेसायाचा ·वभाव 
 
माणूसघाणा असãयामुनातेवाईक 
 
कवा इतर 
 
माणसंतथेणीच 
 
नåहती 
.
देसाई 
,
×याची बायको आण तसरा आमचा आबा 
!! 
¢णाधा[त 
 
आबाने पर·थतीचा ताबा घेतला 
.
डॉÈटरांना भेटला 
.
रƠाÍया ३
-
४ बाटãया लागणार 
 
हो×या 
.
आबा àहणजे जगनम] 
.
अÚया[तासाÍया आत 
 
आबान
-
६ रƠदाते उभे कलेन 
.
वेळच 
 
रƠ 
 
मळालंआण देसायाचा मुलगा वाचला 
!! 
तेåहापासून 
 
देसाई 
 
फƠ 
 
आबाशीच 
 
नåहे
,
तर 
 
कचेरतãया ή×यकाशी नरमाईनवागूलागला 
.
आबाशी तर 
 
तो फारच 
 
आदराने वागायला लागला 
! 
मी सहज 
 
आबाला àहटलं
, "
अरे आबा 
,
लेका ×या देसायाला जंकलंस 
 
". 
यावर 
 
नेहमीήमाणे आबाची टÜपणी 
-
Page 2
 
New Page 1
"
अरता×या 
,
मूळचा कोणीच 
 
माणूस 
 
वाईट 
 
नसतो रे
.
पर·थतीनुसार 
 
ή×येकाचा ·वभाव 
 
घडत 
 
असतो 
.
अरदेसाईपण 
 
आपलाच 
 
आहे रे
!
×याला माणसाची कमत 
 
कळली 
,
च 
 
पुΆकळ 
 
झालं
"!! 
माणसांबƧलचंआबाचंएवढंसाधंसोपंतǂव£ान 
 
ऐकून 
 
मी नेहमीच 
 
थÈक 
 
होत 
 
असे
.
आमÍया डपाट[मेÛटमÚयेदेसाई 
 
तसा सगäयात 
 
ीमंत 
.
×याकाळात 
 
×याची गाड होती 
.
ेहमी सफार सुटात 
 
वावरायचा 
.
उंची अƣरंलावायचा 
.
पण 
 
फƠ 
 
एका फोनवर 
 
वळ 
 
१५
-
२० मनटांत 
 
-
६ रƠदाते उभे करणारा आमचा आबा ×याÍयाहन  ू
 
कती ीमंत 
 
होता हे देसायाला ήथमच 
 
कळत 
 
होतं
!! 
आबाला २ मुलं
.
मोठ मुलगी ·वाती लÊन 
 
होऊन 
 
बंगलोरला ·थायक 
.
धाकÒया अिवनाशने संगणकशाƸात 
 
ήावीÖय 
 
मळवून 
,
लÊन 
 
होऊन 
 
तो आण ×याची बायको आण २ वषाɍचा मुलगा असअमेरकत 
 
असतात 
.
नलूताईचंमा] 
 
मला खरच 
 
खूप 
 
कौतुक 
 
वाटतं
.
अ×यंत 
 
साधं
,
सोÏवळ 
 
åयिƠमǂव 
.
दसायला सुख 
.
आमÍया ओबडधोबड 
 
आबाला एवढ सुख 
 
बायको मळाली याचंनवल 
 
आजह अनेकांना वाटतं
!
आबाचाह तÍयावर 
 
खूप 
 
जीव 
.
आबाÍया बोलÖयात 
 
नलूताईबƧल 
 
ेहमी कौतुकच 
 
असतं
.
आबा मला नेहमी àहणतो 
, "
अरे बायकोला उगीच 
 
नाह घरची लΊमी àहणत 
 
.
ती ήसÛन 
 
तर 
 
सगळघर 
 
ήसÛन 
!!
नाहतर 
 
एककडमानभावीपणानसमाजात 
 
मरवायचंआण घरÍया लΊमीला मा] 
 
शåया ƭायÍया 
,
मारझोड 
 
करायची 
.
मग 
 
काय 
 
उपयोग 
?"!
आबाचंआणखी एक 
 
ठाम 
 
तǂव£ान 
!! 
आबा मला नेहमी गमतीने àहणतो 
, "
अरे मागÍया जÛमी मी बहतेक  ु
 
एका पायावर 
 
उभंराहन  ू
 
तप 
 
लंअसणार 
 
àहणून 
 
इतक गुणी आण सु ंदर 
 
बायको मळाली 
."
आमची नलूताई 
 
·वयंपाकदेखील 
 
एकदम 
 
फमा[स 
 
करते
.
तने साधा आमट 
-
भात 
 
जर कलान 
 
ना 
,
तर मंडळ आडवा हात 
 
मारतात 
.
ीखंड 
,
अळूवÔया 
,
बेसनाचेलाडू
,
पाकातãया पुΚया 
,
वाटली डाळ 
,
फणसाची भाजी 
,
डाळंÞयांची उसळ 
 
पदाथ[
 
करावेत 
 
तर 
 
नलूताईनेच 
 
करावेत 
!!
आबा मा] 
 
गमतीनमला àहणतो 
, "
कसली रेसुगरण 
?
तला अजून 
 
मसळ 
 
करता येत 
 
नाह 
.
मी एकदा आपãया शंकररावाला सांगून 
 
×या गोखãयाÍया भटारखाÛयातãया आचाΚयाला हला ·पेशल 
 
Ψेनंग 
 
देÖयाकरता घर बोलावणार 
 
आह
!! :) 
मीह नवृƣच 
 
झालो होतो 
.
मुलंआपापãया मागा[ला लागली होती 
.
खशात 
 
चार 
 
पैसे होते
,
àहणून 
 
मी आण माÐया बायकोनएका या]ाकपनीबरोबर 
 
दोन 
 
महÛयाÍया परदेशया]ेला जायचंठरवलं
.
जायचंजायचंअसं  àहणे·तोवर 
 
जाणंअगद दोन 
 
दवसांवर 
 
येऊन 
 
ठेपलं
.
आबाह बΚयाच 
 
दवसात 
 
भेटला नåहता 
.
परदेशवार संबंधात 
 
फोनवर 
 
×याÍयाशी एक 
-
दोनदा मोघम 
 
बोलणंझालंहोतंइतकच 
.
मी ×याला फोन 
 
करणारच 
 
होतो 
,
तेवÕयात 
 
आबाचाच 
 
फोन 
 
आला 
.
रा]ी गÜपा मारायला àहणून 
 
आबाकडजायचेठरले
.
नलूताईनजेवायलाच 
 
बोलावले
.
ओलेपावटघातलेली 
,
तीळ 
-
खोबरं वाटून 
 
लावलेली 
,
चंचगुळ 
 
घालून 
 
लेली शɅगा 
-
वागी 
-
बटाÒयाची फमा[स 
 
भाजी तने
Page 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->