Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zulu - USathane Umelene NoKristu

Zulu - USathane Umelene NoKristu

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Africa Bibles

More info:

Published by: Africa Bibles on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
World Missionary Press 
USathane umelene noKristu
- Zulu
USathane umelene noKristuKukhona ukunqotshwa okukhulu kwemimoya emibi.Ungakhonzi uMkhohlisi, USathane noma amaDemoni.Bonke bahlulelwe phakede abamukela ezandleni nomaebunzini“uphawu lweSilo” ukuze bakwazi ukuthenga noma bathengise.Amaphuzu aqoqwe Ngu Watson GoodmanImahhala Ayithengiswa
USathane Umelene NoKristu
USathane uchazwe ezwini likaNkulunkulu “njengoMbusi walo mhlaba”. Uyisitha esikhulusikaNkulunkulu kanye nesidalwa sikaNkulunkulu–umuntu. Thina bantu sisendaweni embi yempi.Le mpi iphakathi kukaKristu noSathane. Kufanele sikhethe ukuthi ubani phakathi kwalaba ababiliozoba uMbusi wethu ingunaphakade. UKristu ongumdali wethu u–Emmanuel (iNkosi inathi)noma uSathane isidalwa oyinkosi yabo bonke ubudlova, emelene noNkulunkulu. Ngokufanokuvuka kwakhe uKristu wazuza ukunqoba okuphelele kubo bonke abazokholwa ngeqiniso kuye.USathane uzama ngazo zonke izindlela ukukhohlisa nokudukisa abantu. Indumiso iyintoebalulekile. UKristu umdali wethu ufanelwe ludumo lonke. Sifana nalowo esimdumisayo.Umzamo wokugcina kaSathane wokubamba abantu umhlaba wonke ugxile kulokhu: (1)ukunganciki kwabantu kuNkulunkulu, (2) ekuthobeleni amadimoni, (3) ekukhonzeni umuntuwesono, (4) ekukhonzeni umfanekiso womuntu wesono, (5) uphawu lwasemzimbeni oludingekayoukuze ukwazi ukuthenga noma uthengise. Kuqaphele konke lokhu! ________________________________________________________________ Kusetshenziswe amazwi athathwe ebhayibhelini Elingcwele ©1959. Asetshenziswe ngemvume.
UNKULUNKULU AKASIDALANGA ISITHA ESIMELENE NAYE
 — 
1
UNkulunkulu Wamdalela Indawo Ephakeme ULusifa Ezulwini 
Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Wawuluphawu lokupheleleyo; wawugcwele ukuhlakanipha,wawuphelele ngobuhle. Wawuse-Edene, insimu kaNkulunkulu; onke amatshe anqabileyoayeyisisibekelo sakho, isardiyu, netopazi, nedayimani, neshohamu, nejaspi, nesafire, nesimaragidu,
 
nekrisolithe; nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe ngosuku lokudalwakwakho.Wawuyikherubi eligcotshiweyo elisibekelayo; ngakubeka, waba-sentabeni engcwelekaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo.Wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho kwaze kwafumanisekaukungalungi kuwe.
UNkulunkulu Wasikhiphela Ngaphandle Isono
 Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwaliswa ngobudlova, wonile; ngalokho ngakulahlaungcolile entabeni kaNkulunkulu, ngakuchitha wena kherubi elisibekelayo, ungabikho phakathikwamatshe omlilo. –UHezekiya 28:12b-16
YINI EYABANGELA UKUBA ULUSIFA ENZE ISONO
 — 
2
Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa. –IzAga 16:18
 Ikusasa Lomhlubuki 
Inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakhongokukhazimula kwakho; ngikulahlele phansi, ngikubeké phambi kwamakhosi ukuba akubone. Ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile ungcolisile izindlu zakhoezingcwele; ngase ngiphumisa umlilo phakathi kwakho, wakuqeda; ngakwenza umlotha emhlabeniemehlweni abo bonke abakubonayo. Bonke abakubonayo phakathi kwabantu bamangala ngawe;usuluvalo, awusayikubakho kuze kube-phakade.–UHezekiya 28:17-19
 Noma Isiphi Isidalwa Simelwe ukuthobela Umdali 
Mkhonzeni uJehova ngokujabula, nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yaziniukuthi uJehova unguNkulunkulu; nguye osenzileyo, akuthina, sibe-ngabantu bakhe nezimvuzedlelo lakhe.–AmaHubo 100:2, 3Haleluya! Ubusisiwe umuntu omesaba uJehova, othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.–AmaHubo112:1
UKUMENYEZELWA KOMBUSO KALUSIFA
 — 
3
Yeka ukuwa kwakho ezulwini, khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa, nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owawuthobisa izizwe. Wena wathi enhliziyweni yakho: Ngiyakukhuphukelaezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlaleentabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawoeziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangoPhezukonke.
 
Usebenza Ukubhidliza Emhlabeni 
Kepha uyakuwehliselwa endaweni yabafileyo, ekugcineni komgodi. Abakubonayo bayakugqolozela, bakuqaphele, bathi: Nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba, wanyakazisaimibuso, owenza izwe laba yihlane, wayichitha imizi yalo, akavumela iziboshwa zakhe ukubazigoduke na?
Uyisinengiso kuNkulunkulu
Onke amakhosi ezizwe, onke alala ngodumo, yileyo naleyo endlini yayo. Kepha wena ulahliwengaphandle kwethuna lakho njengegatsha elinengekayo, ligqokwé ngababuleweyo, abahlatshwéyinkemba, abehlela ematsheni omgodi njengesidumbu esinyathelweyo.–UIsaya 14:12-19a
UKUPHILA NGAPHANDLE KUKANKULUNKULU KUYABHUBHISA
 — 
4
 KuLusifa Ekuqaleni 
Wathi kubo: Ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi.–NgokukaLuka 10:18
 Ezingelosini Ezilandela USathane
 Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukubaziphonswe esihogweni, emigodini yobumnyama, ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa.–II kaPetru 2:4
 Kubantu USathane Angabakhohlisa
Angabi ngasanda kukholwa, funa ngokukhukhumala ayele ekulahlweni kukaSathane.–IkuThimothewu 3:6 Ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho.–II kaPetru 2:19b
 Izulu Lifanele Libe Nentando Eyodwa - Intando Kankulunkulu Kuphela Engasolekiyo
 Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibenokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo.– KwabaseRoma 12:2
ILUNGELO LIKANKULUNKULU KUYO YONKE INDUMISO
 — 
5
 NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibithe, indlu yobugqila. Ungabi-nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. –UDuteronomi 5:6, 7Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo, nize phambi kwakhe, nikhulekekuJehova ngobuhle bobungcwele.–Izikronike I 16:29Wozani; masikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kukaJehova, uMenzi wethu. –AmaHubo 95:6(Bheka UGenesise1:27.)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->