Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
暴露组的特性:测量个人环境暴露的工具

暴露组的特性:测量个人环境暴露的工具

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
在疾病被诊断之前,导致慢性疾病的暴露通常已经发生许多年,甚至可能是几十年。因此,单个时间点收集的生物标记物并不能说明疾病在一个人体内发生的来龙去脉。为此,人们须将注意力投向“暴露组(exposome)”,换句话说,一个人一生所经受的暴露集合。但是,由于要逐日精确测量暴露和人们体内存在的物质,环境暴露和疾病关联因而陷入了困境。
在疾病被诊断之前,导致慢性疾病的暴露通常已经发生许多年,甚至可能是几十年。因此,单个时间点收集的生物标记物并不能说明疾病在一个人体内发生的来龙去脉。为此,人们须将注意力投向“暴露组(exposome)”,换句话说,一个人一生所经受的暴露集合。但是,由于要逐日精确测量暴露和人们体内存在的物质,环境暴露和疾病关联因而陷入了困境。

More info:

Published by: Environmental Health Perspectives on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ழሙ੿e
ఒ᭛ጸᄊྲভ
26
Ǒဖ ˀϣऔ భǒ తѮe70-6.&/6.#&3$
 
թԥLj թ ԓLjăLj้क़ ๭ण ิ࿿Քऻ࿿ժփీຫ௽दթăLjጀᅪ૰ཨၠĐԓ୞ፇDŽ
FYQPTPNF
DžđLj Ljԓă Ljԓ࿿Lj ԓթ ăĐԓ୞ፇđᅃ

౎ᆯణമDŽ๘হ࿐ิፇኯDž ҵDŽ
*OUFSOBUJPOBM"HFODZGPS3FTFBSDIPO$BODFS 
Dž
$ISJTUPQIFS8JME
Ljᆩएᅺᅺ໎঴ຕටૌदթՎᅴႠ ฿Өăԓ୞ᆙକට்ԓ୞ᇀઠጲ࿫කᇸ࿫කᇸDŽԈઔ ࿿ĂĂޖĂ0Ă࿿Džയሞॳ੃ᅺ໎ኄᅃ๚ํăԓ୞ፇ ԈઔႜྺLjăLjԓԈ࿿Lj࿿ ăԓՎ Lj փ஦ ໠Վ କăሞ ඁ बLj๔ ၄ၵ ਏ LjվԓăĊĊĊĊӻᇵ๭णኈԓ୞ຕ਍Ljժྺতৣԓदթኮक़ᅪၙփ ૴ ઠăሞ3122౎23ሆ DŽ Dž ੔ბৣ࿐ႎ႗྿DŽ
/BUJPOBM"DBEFNJFTý&NFSHJOH4DJFODFGPS&OWJSPONFOUBM)FBMUI%FDJTJPOTDPNNJUUFF
DžăĂბնਖ਼ၯԓ୞ิ࿿ბዐ႐ዷඪ
4UFWF3BQQBQPS 
u՗๖Ljኄਏዐ ᅃၵঢ়ሞӻዺჺටᇵᅺ໎ჹዘ ॳ੃ޅ၃LjԈઔ႐दթतҵኢă
ৣ࿐ิ੔ბჺ৯໯DŽ
/*&)4
Dž໯
-JOEB
!
#JSOCBVN
ኸ Lj ԓDŽĐԓଉđDž ༹ాDŽĐဌ๭वଉđDž ԓ୞ྺణՔǗଇኁ ޏăLjLjĂร ଉLjևԓޗժփևԓăLjփև ࿿Ljփీ ԓăևԓĊĊ

ᅢĊĊ ๑ᆩ๮ऐኄᅃՍ૧ăेბնਖ਼૧ ࿐ิბৣ࿐ิ੔ბၜణޭঞ
.JDIBFM+FSSFUU
Ljԥ ԓևăԈĂDŽ
(MPCBM1PTJUJPOJOH4ZTUFN
Dž ăLjԓLj ăә՗ Lj
 +FSSFUU
ԓă޿ևևă
 +FSSFUU
՗Ljཚ ๮ԝԈ Ăԓຕ਍၎ԲLj ਏᆫ๞ăଷྔLj๮ऐ੗ᅜཚ ᇑ๭णዘᄲԓ୞၎ ႑တ ᅏഗăഗDŽ
#MVFUPPUI
FOBCMFE4FOT1PENPOJUPS 
DžLj໲ీ๭ण ᄟĂĂ Ă ࿿Ăޖ
ʷ
˔̡ᄊ̡ʷ˗njథnj ఒ᭛ Ռúúఒ᭛̆ӑ njᣣ njшnj njnjХ ϤТ˞ ү̿ԣΎʷ˔̡˨̿ੇ˞࿘ྲ˔ʹᄊ࿘ʷ̄ᄊСၷጺᖘጸՌǍ
ఒ᭛ጸᄊྲভ
˔̡Ц
   D  a  n   i  e   l   l  e   D  o  n   d  e  r  s   /   M  o   t   h  e  r  s   h   i  p   P   h  o   t  o  g  r  a  p   h  y
ழሙ੿e
ఒ᭛ጸᄊྲভ
27
Ǒဖ ˀϣऔ భǒ తѮe70-6.&/6.#&3$
 
਍ă
 +FSSFUU
՗LjLjҾ
4FOT1PE
ྪஏăഏLjԓLjԥLjՊăႾॽ໱்
4FOT1PE
ᇑҾጝ)
"OESPJE
*዇ీ๮ऐದ LjኄႾඟଇ੼ยԢํ၄ཚ႑Ljժᇑ
4FOT1PE
ຕ਍ ၛă዆ሰኄ੼ᅏഗ
4FOTBSJT
ཪ୞Lj౹ዞĂჱԛ

ăටᇵ๑ᆩኄ੼ᅏഗ৊ႜჺ৯Ljኈ๟ም փ କăLj๮ ๕࿿ ఫዝბิ࿿ยऺჺ৯໯DŽ
#JPEFTJHO*OTUJUVUF
Dž࿿ ഗ ิ࿿ ጱ႐ዷඪ༩౫ॺ)
/POHKJBO5BP
*ă໱ᅙঢ়ĂഗLj๎՚็ᆳᄆิ དྷૌLjසԧĂԧĂĂ ԧ DŽᅙኪईᅑຼ ටૌዂҵ࿿Džăሞჱ૧࿿ ՗Lj޿ ࿿ ໗Ⴀഘ༹LjԈઔଡჸ໗ă༩՗Ljॠ ᅏ၎ԲLjԥLj
QQC
ԧĂोԧĂᅚဗोԧăৃྺ༩౫໯৊๬ईԓӻLjྺኄ๬ ঳ ԍ ຈ॔ ဣăLjՐ ރኵă༩౫ॺኟጚԢጣ๮ሞୁႜթბჺ৯ዐ ॔ ഗăԓă ԛ )
/PSUIFBTUFSO6OJWFSTJUZ
*ऺ໙ऐ ႑တბᇾत
#PVWj
ิం੔ბᇾޭঞ๲
4UFQIFO*OUJMMF
Ljഡཀྵ
8PDLFUT
ဣཥDŽᅃዖ੗ऻ୤
ʹ
ҧ๗Ᏺ௧฾᧚ఒ᭛௑ᄊʷ˔᧘᜶Ꮶ᧚˞ำүඵ ʷ˔̡ծК౽ʷ්ಀྭᄊ᧚Ǎ ˀՏ஻ᛡவरᤉᛡᄊʷᮊᆑቃ˗ἻᰑᒭᛡᢼᏨඈѬ᧿ծКᄊቇඡ௧नᢼᏨᄊφ Ἳ௧൦ᛡᏨᄊʷӧǍेཀྵἻᥘВఒ᭛ᄊንವ ˀ௧ѓ ᤂүúúᏫ௧ ౽ʷ Ἳఅᑟ੿షԻ̿थᝬ஻ᛡᏨ ̵̓ᄊᛡ˞ᤉᛡሯሯូடἷ ҒவᢼืՑ᭧ੋ௧ሯሯஈԫʷʾ᡹ጳἸᑟ ௭ᗃ ѓ ්ಀྭᄊఒ᭛Ǎ
   P   2   P   h  o   t  o  g  r  a  p   h  y
ழሙ੿e
ఒ᭛ጸᄊྲভ
28
Ǒဖ ˀϣऔ భǒ తѮe70-6.&/6.#&3$

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->