Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Литургия Василия Великого ЦС

Литургия Василия Великого ЦС

Ratings:
(0)
|Views: 51|Likes:
Published by mirkoni62
Бжтвенная лiтургiа
иже во стыхъ oтца нашегw васiлiа великагw
Дiаконъ: Блгослови, владыко. Iерей: Блгословенно цртво oца и сна и стагw дха, нынэ и приснw и во

вэки вэкwвъ. Ликъ: Аминь. Дiаконъ: Миромъ гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W свышнемъ мирэ, и спсенiи душъ нашихъ, гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W мирэ всегw мiра, блгостоянiи стыхъ бжiихъ црквей и соединенiи всэхъ, гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W стэмъ храмэ семъ, и съ вэрою, блгоговэнiемъ и страхомъ
Бжтвенная лiтургiа
иже во стыхъ oтца нашегw васiлiа великагw
Дiаконъ: Блгослови, владыко. Iерей: Блгословенно цртво oца и сна и стагw дха, нынэ и приснw и во

вэки вэкwвъ. Ликъ: Аминь. Дiаконъ: Миромъ гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W свышнемъ мирэ, и спсенiи душъ нашихъ, гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W мирэ всегw мiра, блгостоянiи стыхъ бжiихъ црквей и соединенiи всэхъ, гду помолимся. Ликъ: Гди, помилуй. Дiаконъ: W стэмъ храмэ семъ, и съ вэрою, блгоговэнiемъ и страхомъ

More info:

Published by: mirkoni62 on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Б
ж 
 твенная
 
л
 i
 тург
 а
и
же
 
во
 
с
 т
ы
 хъ
 
 o
 тц
 а
 
н
 а
 шег
 w
вас
л
 i
 а
 
вел
и
 каг
 w
Д
 i
 а
 конъ
:
Б
л
 гослов
и
,
влад
ы
 ко
.
I
ер
е
й
:
Б
л
 гослов
е
нно
 
ц
 р 
 тво
 
 o
ц
 а
 
и
 
с
н
 а
 
и
 
с
 т
 а
 г
 w
 д
 х
 а
,
н
ы
нэ
 
и
 
пр
и
сн
 w
и
 
вов
э
 ки
 
вэк
 w
въ
.
Л
и
 къ
:
 
А
м
и
нь
.
Д
 i
 а
 конъ
:
М
и
 ромъ
 
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
 
св
ы
 шнемъ
 
м
и
 рэ
,
и
 
с
п
с
е
н
 i
и
 
 д
 у 
 шъ
 
н
 а
 шихъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
м
и
 рэ
 
всег
 w
 
м
 ра
,
б
л
 госто
 я
н
 i
и
 
с
 т
ы
 хъ
 
б
ж
 i
ихъ
 
ц
 р 
 кв
е
й
 
и
соедин
е
н
 i
и
 
вс
э
 хъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
с
 т
э
мъ
 
 хр
 а
мэ
 
с
е
мъ
,
и
 
съ
 
в
э
 рою
,
б
л
 гогов
э
н
 i
емъ
 
и
 
стр
 а
 хомъб
ж
 i
имъ
 
вход
 я
щихъ
 
в
о
нь
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
вел
и
 комъ
 
 господ
и
нэ
 
и
 
 o
 тц
э
 
н
 а
 шемъ
,
с
 т
э
йшемъ
 
патр
 i
 а
 рсэ
 а
ле
 x
и
,
и
 
 w
 
 господ
и
нэ
 
н
 а
 шемъ
 
высокопре
 w
с
щ
е
ннэйшемъ
 
 а
 рх
 i
е
 п 
 кпэ т
 х
 w
нэ
,
 ч 
 тн
э
мъ
 
пресв
 v
 терствэ
,
во
 
 х
 р 
 т
э
 
 д
 i
 а
 конствэ
,
 w
 
вс
е
мъ
 
пр
и
чтэ
и
 
л
 ю
 дехъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
 
Д
 i
 а
 конъ
:
W
б
 г
охран
и
мэй
 
стран
э
 
н
 а
 шей
,
власт
е
 хъ
 
и
 
в
о
инствэ
 
e
 я
,
 г
 д 
 у пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
 гр
 а
 дэ
 
с
е
мъ
,
вс
 я
 комъ
 
 гр
 а
 дэ
,
стран
э
,
и
 
в
э
 рою
 
жив
 у 
щихъ
 
вън
и
 хъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
б
л
 гораствор
е
н
 i
и
 
возд
 у 
 х
 w
въ
,
 w
 
и
 з
 o
б
и
л
 i
и
 
плод
 w
въ
 
 земн
ы
 хъ
и
 
вр
е
менэхъ
 
м
и
 рныхъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
пл
 а
вающихъ
,
путеш
е
ствующихъ
,
нед
 у 
 гующихъ
,
стр
 а
ждущихъ
,
плэн
е
нныхъ
,
и
 
 w
 
с
п
с
е
н
 i
и
 
и
 хъ
,
 г
 д 
 у 
 
пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
W
и
 зб
 а
витися
 
н
 а
мъ
t
вс
 я
 к
 i
 я
 
ск
о
 рби
,
 гн
э
ва
 
и
 
н
 у 
жды
,
 г
 д 
 у пом
о
лимся
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
Заступ
и
,
с
п
с
и
,
пом
и
луй
 
и
 
сохран
и
 
н
 а
съ
,
б
ж
е
,
 тво
е
 ю
 
б
л
 год
 а
 т
 i
 ю
.
Л
и
 къ
:
 
Г
 д 
и
,
пом
и
луй
.
Д
 i
 а
 конъ
:
Прес
 т
 у 
 ю
,
пре
 ч 
 тую
,
преб
л
 гослов
е
нную
,
сл
 а
вную
 
в
л 
чцу 
 
н
 а
 шу 
 
б
ц
 у 
 
и
приснод
 в
 у 
 
м
 р 
 ю
,
со
 
вс
э
ми
 
с
 т
ы
ми
 
помян
 у 
вше
,
с
 а
ми
 
себ
е
,
и
 
 др
 у 
 гъ
 
 др
 у 
 га
,
и
 
в
е
сь
 
жив
о
 тъ
 
н
 а
 шъ
 
 х
 р 
 т
 у 
 
б
 г
 у 
 
предад
и
мъ
.
Л
и
 къ
:
 
Теб
э
,
 г
 д 
и
.
 
I
ер
е
й
:
(
 т
 а
йн
 w
 г
л
 г
о
летъ
 
м
л
 тву 
 
 а
 
 а
нт
 i
ф
 w
на
 
и
 
возглаш
 а
етъ
:)
 z
 к
 w
подоб
 а
етъ
 
 теб
э
 
вс
 я
 кая
 
сл
 а
ва
,
ч
е
сть
 
и
 
поклон
е
н
 i
е
,
 o
ц
 у 
 
и
 
с
н
 у 
 
и
 
с
 т
о
му  д
 х
 у 
,
н
ы
нэ
 
и
 
пр
и
сн
 w
и
 
во
 
в
э
 ки
 
вэк
 w
въ
.
Л
и
 къ
:
 
А
м
и
нь
.[
 а
нт
 i
ф
 w
нъ
 
 а
][
 а
]
 
Б
l
гослови
 2
душ
E
мо
S
г
 D 
а
,
б
l
гослов
нъ
 
є
 3
си
 2
г
 D 
и
.
[
 в
]
Б
l
гослови
 2
душ
E
мо
S
г
 D 
а
,
и
 3 
вс
вн
трєнн
zz
мо
,
и
 4
м
z
с
0
е
 
є
 3
г
w2.
[
 а
]
Б
l
гослови
 2 
душ
E
мо
S
г
 D 
а
,
и
 3
не
 
забыв
й
 
всёхъвозда
s
ній
 
є
 3
г
w2:
[
 в
]
Њчищ
ющаго
 
вс
беззак
H
ні
z
тво
,
и
 3
сцэл
s
ющаговс
нед
ги
 
тво
‰:
[
 а
]
И
 #
збавл
s
ющаго
t
и
 3
стлёні
z
жив
0
тъ
 
тв
0
й
,
вэнч
ющаго
 
т
S
ми
 1
лостію
 
и
 3
щедр
0
тами
:
[
 в
]
И
 #
сполн
s
ющаго
 
во
 
б
l
ги
 1
 хъ
 
жел
ніе
 
тво
E:
њбнови
 1
тс
z
ћк
w
џрл
z
ю
 4
ность
 
тво
S.
Твор
s
й
 
ми
 1
л
w
стыни
 
г
 D 
ь
,
и
 3 
судьб
вс
B
мъ
 
њби
 6
димымъ
.
Сказ
A
пути
 6 
сво
м
wm
с
ови
,
сынов
H
мъ
 
ї
}
лєвымъ хот
B
ні
z
сво
‰.
[
 а
]
Щ
дръ
 
и
 3
мл
 c 
тивъ
 
г
 D 
ь
,
долготерпэли
 1
въ
 
и
 3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mirkoni62 liked this
mirkoni62 liked this
mirkoni62 liked this
mirkoni62 liked this
mirkoni62 liked this
mirkoni62 liked this
Biljana Tintoska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->