Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Underlag - samråd Magelungen_2012

Underlag - samråd Magelungen_2012

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by fagersjo

More info:

Published by: fagersjo on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
 
Muddring för badplatsFagersjöviken, Magelungen
Samrådsdatum: Onsdag 26 september kl 18.30-20.00Plats: Fagersjöskolans matsal ,
 
Havsörnsgränd 16
 
Kontaktpersoner:
Stockholms Stad, Teresia Skönström,teresia.skonstrom@stockholm.seVectura Consulting, Erik Jonsson, uppdragsledare, erik.jonsson@vectura.se
 
2
Exploateringskontoret, Stockholms Stad bjuder in till samråd angåendeplanerna att anlägga en strand och skapa en öppen vattenyta för badnedanför Fagersjöskolan vid Fagersjövikens norra strand i sjön Magelungen.Syftet med samrådet är att låta berörda bli delaktiga i beslutsprocessen.Detta är en sammanfattning av utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB)som användas som underlag för samrådet.
Miljökonsekvensbeskrivning, kort version
Syftet med åtgärderna är att öka möjligheten för bad vid Fagersjö.Verksamheten innefattar muddring inom ett område som är upp till 300 mlångt och sträcker sig ca 35 m ut i vattnet från strandlinjen, se bilaga 1.Muddring föreslås ske till som mest 2,5 m djup (vid lågvatten). Muddringenkommer att ske inom ett område som är ca 1 ha av Fagersjövikens totala ytapå 45 ha. En del av det muddrade området avses att fyllas ut med sand för att skapa en sandstrand, medan resterande del blir naturstrand. Befintligbrygga lämnas utan åtgärd.Muddring och utfyllnad med sand utgör vattenverksamhet och omfattas avtillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken (MB). Tillstånd till vatten-verksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. En komplett miljö-konsekvensbeskrivning ska upprättas och bifogas ansökan. Syftet med enmiljökonsekvensbeskrivning är att beskriva de huvudsakliga konsekvenser som vattenverksamheten har på miljö, hälsa, och hushållning mednaturresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen ska tjäna som beslutsunderlagoch möjliggöra en samlad bedömning av all konsekvenser. Samråd är enviktig del av arbetet vid framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning.Muddringsarbetet planeras ske genom både grävmuddring och sugmuddring.Muddringsåtgärden innebär att växtlighet tas bort enbart inom badområdet.För att minska antalet lastbilstransporter genom området föreslås attmuddermassorna aktivt avvattnas på plats (tillgänglig yta för detta är gräsytan direkt söder om Fagersjöskolan ned mot Fagersjöviken).
 
3
Beskrivning av FagersjövikenDen ekologiska statusen i sjön bedöms som måttlig. Vattnet i sjön uppnår inte en god kemisk status då Fagersjöviken klassas som näringsrikt medmycket höga halter av fosfor.Orsaken till dagens problem i Fagersjöviken grundlades redan på 1800-taletnär vattendjupet i sjön sänktes med 1 m. Under 1950-talet begränsades ävenMagelungsdikets tillrinningsområde i samband med utbyggnad av desydvästra förorterna. Fagersjöviken saknar sedan dess större tillflöden ochvattenomsättningen är begränsad.De vattenväxter som är mest utmärkande för den nordvästra delen avMagelungen är axslinga och hornsäv. Det finns inte så mycket blågröna alger som i den sydöstra delen, men istället fler arter av grönalger. Kiselalger är vanligt förekommande.Mångfalden av strandtyper runt sjön gör att alla de vanligaste sjöfåglarnavistas här. Sjön har viss betydelse som rastlokal under vår och höst för flyttfåglar.Vid Magelungen finns idag tre allmänna badplatser, Farsta strandbad iStockholms kommun och två vid Ågesta friluftsgård i Huddinge kommun.Miljökonsekvenser Grumlingen av sediment bedöms utgöra störst miljöpåverkan vidmuddringsarbetena. Bottensedimentet som skall muddras består avgyttjelera och lergyttja med inslag av växtdelar. Tack vare den rikaväxtligheten i sjön fås ett naturligt skydd som förhindrar sedimentations-spridningen som uppkommer vid muddring.Den troliga följden av muddring är en viss minskning av totalfosforinnehållet ivattnet och en viss minskning av slingväxterna i viken. Det går inte att uttalasig exakt om hur stor minskningen av fosforhalten i vattnet kommer att blieftersom det råder konkurrens mellan växtplankton och högre växter om dentillgängliga näringen.Magelungen har erfarenhetsmässigt ett jämförelsevis stort siktdjup. Enanledning till detta kan vara att växtligheten i form av framförallt axslingabinder in mycket näringsämnen och därmed hjälper till att hålla nerealgtillväxten i den fria vattenmassan. Ett eventuellt näringsläckage vidmuddringen behöver därmed inte nödvändigtvis leda till en utbreddalgblomning, som tidigare befarats. Det kan däremot leda till en ytterligaretillväxt av axslinga eller vattenpest.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->