Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Opticke Telekomunikacije VETS

Opticke Telekomunikacije VETS

Ratings: (0)|Views: 478 |Likes:

More info:

Published by: Bojan Arsic Jelena Veskovic on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

 
Optičke telekomunikacije/ VETS Beograd
U V O D
Optičke telekomunikacije su nastale sredinom šezdesetihgodina, a od tada su se brzo razvijale na svim područjima, odnanih istraživanja do tehnologije za potrebne masovne proizvodnje. U poslednjoj dekadi pojavili su se novi poluprovodnički laserski izvori uskog spektra, promenljivefrekvencije i sa mogućnću ugaonih modulacija, optički pojačavači, komponente integrisane optike i razni elementi optičkihmreža, kao i koherentni optoelektronski sistemi.
#
Nastanak i razvoj optičkih telekomunikacija
#
Prvi moderniji korak u korišćenju modulisanog svetlosnog zrakadatira iz 1880. godine, kada je Bel, pronalazač telefona, napravio bežični telefon koji je nazvao
 fotofon
. Međutim, tek je otkrićelasera, 1960. godine označilo početak modernih optkihtelekomunikacija.Važan princip u fizici postao je teoretska osnova za nastanak irazvoj optičkih telekomunikacija: svetlost kroz prenosni medijum odstakla može preneti mnogo više informacija na velike distance negošto električni signali mogu preneti informacije kroz bakarne žice.Prvi izazov sa kojim su se suočili naučnici bio je napravitistaklo toliko čisto da se najviše jedan procenat jačine svetlostiizgubi na kraju jednog kilometra optičkog kabla. U smisluslabljenja, ovaj jedan procenat gubitka jačine prenete svetlosti znači20 dB/km slabljenja koje tako napravljeno staklo unosi kao prenosnimedijum. Dalji rad na usavršavanju stakla kao prenosnog medijumadavao je sve bolje rezultate na smanjivanju slabljenja. Prva vlaknasu radila u području talasnih dužina 800 - 900 nm, ali se kasnijeispostavilo da je područje minimalnog slabljenja i nulte disperzijematerijala u području većih talasnih dužina. Rezultati koji su dodanas postignuti na polju smanjenja slabljenja staklenih optičkihvlakana gotovo da su dostigli teorijske granice, čak i u industrijskoj proizvodnji. Minimalno slabljenje za monomodna vlakna danas jeoko 0.35 dB/km na talasnoj dužini od 1310 nm, a 0.25 dB/km natalasnoj dužini 1550 nm. Može se reći da čista stakla kao prenosnog medijuma za optičke signale, koja je do sad postignuta, ukombinaciji sa primenjenim elektronskim sistemima, omogućuje prenos digitalizovanih optičkih signala na daljine od preko 100 km, bez potrebe za pojačanjem. Sa veoma malim gubicima, malominterferencijom i visokim potencijalom propusnog opsega, optičkikablovi predstavljaju gotovo idealan prenosni medijum.
POGLAVLJEI
Sadržaj
 Nastanak i razvoj optičkihtelekomunikacija
Kvantni generatori,pojačavači, detektori 
Optički kanal
Optoelektronski sistemi 
1
 
Optičke telekomunikacije/ VETS Beograd
#
Kvantni generatori, pojačavači i detektori
#
Laser je skraćenica od “pojačanje svetlosti putem stimulisane emisije” i označava jedan noviizvor elektromagnetskog zračenja u domenu optičkih frekvencija. Pravo rešenje za optoelektronskesisteme bili su tek poluprovodnički laseri, koji mogu da budu i generatori zračenja i modulatori.Pobuđivanje poluprovodničkih lasera vrši struja koja teče kroz p-n spoj, odnosno kroz multislojnustrukturu napravljenu od legure sa odgovarajućim energetskim procepima. Za rad na talasnimdužinama od oko 800 nm koristi se legura na bazi GaAs, u kombinaciji sa GaAlAs. To je materijal čijese energetski procep može podešavati doziranjem aluminijuma, a time se ujedno određuje i radnatalasna dužina. U području većih talasnih dužina, do oko 1600 nm, koriste se višekomponentne legurena bazi GaAlAsP sa InP ka podlogom. Danas korišćeni spektar talasnih dužina u optičkimtelekomunikacijama je mali deo infracrvenog dela spektra. Poluprovodnički laseri su u početku radili sa mnogo komponenata u spektru, tako da su semogli koristiti jedino za intenzitetsku modulaciju do umerenih brzina modulacije, obično ispod 1Gb/s. U daljem razvoju Fabri-Pero rezonator, koji nije mogao da obezbedi potrebnu selektivnost zaeliminaciju neželjenih longitudinalnih modova, zamenjen je selektivnim rezonatorom Bragovog tipa itako se došlo do monomodnog lasera, ali sa relativno širokim spektrom. Uz još neke dodatne spoljnerezonatore, danas je redukovana širina linije laserskog spektra poluprovodničkog lasera na desetak kHz. Takvi laseri se mogu koristiti u sistemima sa amplitudskom, frekvencijskom i faznommodulacijom.
2
 
Optičke telekomunikacije/ VETS Beograd
Od manje savršenih izvora zračenja u optoelektronici značajne primene našle su
 svetlećediode
. To su poluprovodnki izvori zrenja, po materijalu od koga se izrađuju slični poluprovodničkim laserima, ali znatno inferiornije u pogledu spektra i dijagrama zračenja.Prijemnici - detektori optičkog zračenja baziraju se na poluprovodničkim fotodiodama bez i saunutrašnjim strujnim pojačanjem. Materijali od kojih se izrađuju fotodiode određuju maksimalnuradnu talasnu dužinu. U novije vreme razvile su se i nove strukture fotodioda koje mogu da rade savelikim brzinama modulacije, koje se mere desetinama Gb/s.
#
Optički kanal
#
Modulisani optički signal se emituje u optički kanal, koji može biti slobodan prostor ili optičkovlakno. Kod veza u slobodnom prostoru, izvor zračenja je najčešće gasni laser. Zračenje takvog izvora je skoro monohromatsko. Ipak, slobodan prostor je kao medijum za prenos vrlo nepouzdan. U dobrimuslovima, moguće su veze i na više desetina kilometara, uz primenu relativno malih snaga predajnika.Međutim, situacija se drastično menja pri pojavi magle, kiše i izmaglice ili drugih nepovoljnihklimatskih uslova. Slabljenje u slobodnom prostoru tada naglo raste i domet veze brzo opada. Nestabilnost slobodnog prostora kao medijuma za prenos optičkih signala, kao i prednostikablovskih veza u nizu praktičnih situacija, stimulisala je razvoj optičkih vlakana, kao medijuma za prenos optičkih talasa. Silicijum-dioksidno staklo visoke čistoće danas je osnovni materijal koji sekoristi u optičkim telekomunikacijama po dielektričnim vlaknima. Optičko vlakno je malih poprečnihdimenzija - spoljni prnik se obno kre između 100 i 200 μm. Da bi uspešno vodiloelektromagnetski talas, vlakno se pravi iz
 jezgra i omotača
. Jezgro ima nešto veći indeks prelamanja i po njemu se prenosi najveći deo snage optičkog nosioca. Po načinu varijacije indeksa prelamanja po poprečnom preseku jezgra, razlikuju se dva osnovna tipa vlakna:1)
 step-indeksna vlakna
kod kojih je indeks prelamanja jezgra n
1
, veći od indeksa prelamanjaomotača n
2
, i2)
 gradijentna vlakna
, kod kojih se indeks prelamanja jezgra menja po nekom zakonu n
1
(r), aindeks prelamanja omotača je konstantan i manji je od najmanje vrednosti n
1
(r).Optička vlakna su, u stvari, dielektrični talasovodi. U zavisnosti od dimenzija jezgra i razlikeindeksa prelamanja jezgra i omotača, po vlaknu se može prostirati samo jedan mod ili tip talasa, ili semogu prostirati osnovni i viši modovi. U pogledu informacionog kapaciteta monomodno vlakno jedaleko superiornije od multimodnog vlakna. Kod monomodnog vlakna na propusni opseg vlakna utičudisperzija materijala i talasovodna disperzija osnovnog moda, dok multimodnog vlakna presudnuulogu ima međutalasna disperzija. Efekti disperzija su proširenje impulsa pri prostiranju, a veličinaovog proširenja zavisi od spektra signala koji se prenosi. Spektar modulisanog optičkog nosioca kodnajvećeg broja savremenih optoelektronskih sistema malo se menja usled primenjene modulacije, aodređen je širinom spektra nemodulisanog nosioca. Ova situacija se postupno menja i sasvim će seizmeniti kada se uvedu koherentni optoelektronski sistemi u široku primenu.
#
Optoelektronski sistemi
#
Glavna težnja u razvoju optičkih telekomunikacionih sistema jeste u pravcu povećanja proizvoda propusni opseg - domet. Ovaj proizvod je počeo od 1 Gb/s - km, da bi danas iznosio preko100000 Gb/s - km. Do skoro su vrhunski sistemi zavisili od spektralne širine izvora, slabljenja idisperzije optičkih vlakana. U svakom pogledu se napredovalo tako da danas postojerealizovani sistemi sa digitalnim protokom od 20 Gb/s, a prenos bez regeneracije obavljen je na čak 1020 km. U tom sistemu korišćen je
 solitonski
signal i optički pojačavači. Solitonski impulsi su
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Samanta Crljic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->