Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tìm hiểu năng lượng nguyên tử 1

Tìm hiểu năng lượng nguyên tử 1

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
…………………. …………………….………………………………
………………………………………………………….
-----


-----
 
Báo cáo
Tìm hi
ểu các vấn đề cơ bản về Năng lượng nguy
ên t
 Các
ứng dụng của công nghệ hạt nhân
S
ự phát triển của điện hạt nhân tr 
ên th
ế giới v
à
ở nước ta
 
Kính g
ửi
: Dr. Hoàng Anh Tu
ấn
 : Ms. Nguy
ễn Thị Y
ên Ninh: Mr. Nguy
ễn Việt Phương
 
Hà n
ội,
8 - 2011
 
 
Bùi T
ừ Thi Ho
àng
Trang 1
MỤC LỤC
 
M
ục lục
......................................................................................................... 1Danh m
ục h
 ình
ảnh
..................................................................................... 2Ph
ần
1: Gi
ới thiệu
........................................................................................ 3
1.1.
 Năng lượ 
ng Nguyên t
...................................................................................... 101
.1.1. Định nghĩa
.................................................................................................. 101.1.2. Lý thuy
ết về năng lượng nguy
ên t
............................................................. 111.2. Các
ng d
ng c
a công ngh
h
t nhân ................................................................. 61.2.1. Trong l
 ĩnh vực y tế
....................................................................................... 61.2.2. Trong l
 ĩnh vực nông nghiệp, sinh học
.......................................................... 71.2.3. Trong l
 ĩnh vực
khoa h
ọc, kỹ thuật
và công nghi
ệp
........................................ 71.2.4. Trong l
 ĩnh vực nghi
ên c
ứu các quá tr 
 ình t
ự nhi
ên và b
ảo vệ môi trường
...... 81.2.5. Trong l
 ĩnh vực
cung c
ấp năng lượng
............................................................. 8
Ph
ần
2: V
ấn đề phát triển năng lượng hạt nhân
..................................... 10
2.1
Điệ
n h
t nhân...................................................................................................... 102.1.1. Các ngu
ồn cung cấp điện năng
c
ủa thế giới
................................................ 102.1.2.
Ưu điểm
...................................................................................................... 112.1.3.
 Nhược điểm
................................................................................................ 122.2 S
phát tri
ển điệ
n h
t nhân trên th
ế
gi
ớ 
i .............................................................. 122.3 Phát tri
ển điệ
n h
t nhân
ở 
Vi
t nam .................................................................... 142.3
.1. Đặt vấn đề
.................................................................................................. 142.3.2. Th
ực
hi
ện
................................................................................................... 15
Ph
ần 3
: K
ết luận
....................................................................................... 17Ph
ần
4 : C
ục năng lượng nguy
ên t
ử Việt nam
......................................... 18
4.1. Tìm hi
u v
C
ục năng lượ 
ng nguyên t
Vi
t nam .............................................. 184.2. Gi
ớ 
i thi
u v
b
n thân ........................................................................................ 18
Tài li
ệu tham khảo
..................................................................................... 20
 
 
Bùi T
ừ Thi Ho
àng
Trang 2
Danh mục hình ảnh
1.1. Mô hình c
u trúc c
a nguyên t
.................................................. 41.2. Ph
n
ng phân h
ch h
t nhân U235 ............................................ 51.3. Ph
n
ng t
ng h
ợ 
p h
t nhân Heli ................................................ 52.1. T
l
s
n xu
ất điệ
n trên th
ế
gi
ớ 
i................................................. 102.2. S
phân b
Uranium ................................................................... 112.3. V
 
trí các nhà máy điệ
n h
t nhân trên th
ế
gi
ớ 
i ........................... 132.4. Quy ho
ch phát tri
ển điệ
n Vi
ệt nam đến năm 2025
................... 14

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->